Innkalling til instituttstyremøte mandag 13. desember 2021

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/7/21 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/7/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. desember 2021:
… og  …

S 2/7/21 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor russisk språk og lingvistikk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/7/21 - Tilsetting i en stilling som stipendiat (SKO 1017) ved det NFR-finansierte prosjektet "MULTIWRITE – Sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter i henhold til denne.

S 4/7/21 - Årsplan for ILOS 2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsplan                  

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2022.

S 5/7/21 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

Eventuelt

 

Blindern, 6. desember 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 6. des. 2021 17:55 - Sist endret 6. des. 2021 18:38