Innkalling til instituttstyremøte mandag 14. juni 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/3/21 - Koronastøtte fra UiO

Vedtakssaker:

S 1/3/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. juni 2021:
… og  …

S 2/3/21 - Styremøtedatoer høsten 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat  

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2021 vedtas.

S 3/3/20 - Regnskapsrapport 1. tertial 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport per 1. tertial 2021, samt oppdatert langtidsprognose

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2021.

S 4/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i engelsk lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 7/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i spansk lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 8/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/3/21 – Temaer og hovedpunkter for ILOS' strategiske plan

Saksdokument:
Diskusjonsnotat for ILOS' strategiske plan

D 2/3/21 – Revisjon av Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige

Saksdokument:
Diskusjonsnotat med forslag til ny funksjonbeskrivelse for fagansvarlige

 

Blindern, 7. juni 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 7. juni 2021 17:55 - Sist endret 16. juni 2021 11:06