Innkalling til instituttstyremøte mandag 19. april 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/2/21 - HF2030 – arbeidet med ny strategi for HF

O-sak 3/2/21 – Digital vernerunde ved ILOS 2021

Vedtakssaker:

S 1/2/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 19. april 2021:
… og  …

S 2/2/21 - ILOS' årsrapport for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2020

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2020.

S 3/2/21 - ILOS' forskningsrapport for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2020

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2020.

S 4/2/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/2/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/2/21 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor slaviske språk (russisk)
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 7/2/21 - Strategiprosess ILOS
Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
ILOS’ instituttstyre slutter seg til planen for arbeidet med strategisk plan ved instituttet.

Blindern, 12. april 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 12. apr. 2021 20:30 - Sist endret 16. juni 2021 11:07