Innkalling til instituttstyremøte mandag 25. oktober 2021

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/5/21 - Status: Orienteringer ved ph.d.-, forsknings- og utdanningslederne ved ILOS
O-sak 3/5/21 - Prosess for ILOS' strategiske plan

Vedtakssaker:

S 1/5/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 25. oktober 2021:
… og  …

S 2/5/21 - Regnskapsrapport 2. tertial 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat 
Regnskapsrapport per 2. tertial 2021

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 2. tertial 2021.

S 3/5/21 - Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk (50 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/5/21 - Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i spansk (50 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/5/21 - Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) innen engelskspråklig litteratur (100 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/5/21 - Tilsetting i stilling som forsker innen litteratur, kognisjon og emosjon (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og prosjektbeskrivelse for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/5/21 - Økonomisk ramme for ILOS 2022 

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med aktivitetsbudsjett for 2022

Eventuelt

 

Blindern, 18. oktober 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 18. okt. 2021 18:28 - Sist endret 19. okt. 2021 17:33