Protokoll fra instituttstyremøte mandag 8. februar 2021

Styremøte avholdt på Zoom kl. 15.15 - 16.00.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Diana Santos, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Heidi Ekstrand (med talerett under S 2/1/21), Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). 

Styreseminar kl. 12.15-15

  • Rammene for styrets arbeid
  • Om styrets rolle i tilsettinger ved Greta Holm, jurist og seniorrådgiver (HF)
  • Om økonomi ved Trude Jensen, seksjonssjef for økonomi (HF)

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/21 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/1/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 8. februar 2021:
Eva Sarfi og Atle L. Wold.

S 2/1/21 - ILOS' regnskap for 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2020.

S 3/1/21 - Tilsetting i en stilling som stipendiat ved det NFR-finansierte prosjektet «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» (VALREF)

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter Anna Chebotarova. Dersom hun takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Diskusjonssaker

D 1/1/21 - Revisjon av Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige
Saksdokument:
Diskusjonsnotat


Eva Sarfi

Atle L. Wold

Av Karina Kleiva
Publisert 9. feb. 2021 09:20 - Sist endret 9. feb. 2021 09:20