Protokoll fra instituttstyremøte mandag 25. oktober 2021

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM fra kl. 12.15 - 13.55.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning under O-sak 1/5/21 og 2/5/21. Heidi Ekstrand under S 2/5/21 og D 1/5/21. Bethina Strandberg-Jensen (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/5/21 - Status: Orienteringer ved ph.d.-, forsknings- og utdanningslederne ved ILOS:
Forskningsleder Anne Birgitte Rønning orienterte vedrørende forskningssaker.
O-sak 3/5/21 - Prosess for ILOS' strategiske plan

Vedtakssaker:

S 1/5/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 25. oktober 2021:
Brit Holtebekk og Kristin Bjørneboe Eide

S 2/5/21 - Regnskapsrapport 2. tertial 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat 
Regnskapsrapport per 2. tertial 2021

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 2. tertial 2021.

S 3/5/21 - Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk (50 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/5/21 - Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i spansk (50 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/5/21 - Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) innen engelskspråklig litteratur (100 % vikariat) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/5/21 - Tilsetting i stilling som forsker innen litteratur, kognisjon og emosjon (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og prosjektbeskrivelse for de rangerte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/5/21 - Økonomisk ramme for ILOS 2022 

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med aktivitetsbudsjett for 2022

Eventuelt

Ingen saker.

 

Blindern, 25. oktober 2021

Brit Holtebekk

Kristin Bjørneboe Eide

Av Bethina Strandberg-Jensen
Publisert 26. okt. 2021 09:23 - Sist endret 26. okt. 2021 09:23