Mer om notekatalogen

Denne katalogen er en datert fortegnelse over tilnærmet samtlige trykk som ble produsert på musikkforlag og bokforlag i Norge fra det første i 1811 og frem til utgangen av 1908. Katalogen er en del av mitt arbeid "Musikkhandel i Norge".

Arbeidet Musikkhandel i Norge startet som et flerårig samarbeid med den danske musikkforskeren Dan Fog (1919-2000). Siden dette forøvrig har vært et soloprosjekt, har det tatt mange år å få arbeidet ferdig.

Arbeidet er todelt. Den ene delen er denne katalogen over notetrykkene. Den andre er en omfattende historikk om musikkhandel i Norge; den innledes med spredte glimt fra 1600-tallet gjennom en voksende aktivitet på 1700-tallet til musikkhandelen i Norge for alvor tar til på 1820-tallet.

Jeg har i denne fremstillingen definert musikkhandel som produksjon og omsetting av noter; skulle instrumentvirksomheten også tas med, ville arbeidet bli uhåndterlig stort.

Christiania har hele veien vært sentrum for musikkhandelens utvikling og fremvekst. Ved siden av er det først og fremst Bergen som utmerker seg.

Datering

Det forekommer så å si aldri årstall på notetrykk utkommet i Norge før 1909. Heller ikke på svenske eller danske trykk. Å få fastsatt utgivelsesåret har derfor vært en hovedsak. Hvordan notetrykk dateres har lenge vært et internasjonalt kjent problemområde; i senere år har datering utviklet seg til å bli en selvstendig vitenskapelig disiplin med stor aktualitet innen både forsknings- og bibliotekverdenen. Association Internationale des Bibliotheques Musicales (AIBM) har her spilt en ledende rolle.

Da et helt unikt kildemateriale er bevart for vår del, nemlig forlagsprotokollene til Carl Warmuth, Brødrene Hals og Oluf By, har en nøyaktig datering, ikke sjelden helt ned til datonivå, vært mulig for mange hundre norske notetrykks vedkommende.

Kilder til datering av notetrykk utenom disse forlagsprotokollene er forlagskatalogene fra de nevnte og mange andre forlags vedkommende, avisene, Norsk bokfortegnelse og andre typer kataloger, ikonografisk innfallsvinkel, historisk innfallsvinkel, personalopplysninger. Flere av disse kildene fungerer også som en verifisering for at notene virkelig ble utgitt (det har forøvrig vist seg meget sjelden at en note ble skrevet inn i protokollen uten at den ble trykt).

En viktig årsak til at notetrykk ytterst sjelden er forsynt med årstall, er selve produksjonsmåten. De aller fleste noter er platetrykk, det vil si at plater av metall eller sten ble litografert (tegnet, stukket) ett sted og deretter trykket et annet sted. Tittelsiden ble som regel trykket et tredje sted. Mangelen på årstall ligger i at disse platene som regel ble brukt over mange år.

Men, noe måtte til for å holde orden på en ofte omfattende produksjon. Derfor forsynte de større musikkforleggerne sine trykk med et nummer, et platenummer, som ble litografert samtidig med komposisjonen. Dette platenummeret var dermed knyttet til trykket, uavhengig av når det kom ut.

I forlagenes kataloger er notetitlene en rekke ganger forsynt med hva forlagene kalte forlagsnummer. Forlagsnummeret er som regel identisk med platenummeret.

I og med at et platenummer kun angir når verket ble produsert første gang, må de sammenholdes med andre opplysninger på notetrykket, som opplysninger om opplag, firmanavnets form, eventuell adresse, trykkeriets navn, reklame - fortrinnsvis egenreklame - på noteheftets bakside, pris. Her skal nevnes at kronesystemet ble innført 1875 og at man frem til rundt 1890 stavet hovedstadens navn Christiania, deretter oftest Kristiania før navnet ble Oslo 1/1 1925. Videre kan det ligge opplysninger i en dedikasjon, i tittelsidens illustrasjon og stilistiske utforming eller der denne er signert.

Om opphavskvinnen

Kari Michelsen er født 1946 i Oslo. Cand. philol. ved Universitetet i Trondheim 1971 med musikk hovedfag. Musikkonsulent i NRK 1987-2003. Siden bosatt i Lillesand.

Skrifter

Sohlmans Musiklexikon I-V (norsk red.), Stockholm 1975-79

Dan Fog og Kari Michelsen: Norwegian Music Publication since 1800. A preliminary guide to music publishers, printers and dealers, København 1976

"Om musikkfirmaet Carl Warmuth i Christiania", i Studia Musicologica Norvegica nr. 3, Oslo 1977

Cappelens Musikkleksikon I-VI (hovedredaktør, oversetter og forfatter 1975-80), Oslo 1978-80

"Musikkhandel i Norge inntil 1929. En historisk oversikt", i Musikkhandleren, Oslo 1980

The New Grove's Dictionary of Music and Musicians (medarb.), London 1980

"Music Trade in Norway to 1929", i Fontes artis musicae vol. 29, London 1982

Den første musikkhandel i Christiania, ms., 1984

"Musikkhandel i Trondheim 1660-1960", i Arena nr.2, Trondheim 1984

"Musikkleiebibliotekene i Norge", i Studia Musicologica Norvegica 11, Oslo 1985

Johan Daniel Berlin 1714-87, universalgeniet i Trondheim (red. og forfatter), Trondheim 1987

"Historien om Harz-Musikverein", i Studia Musicologica Norvegica 14, Oslo 1988

"Historien om Carl Warmuths musikketablissement", i Festskrift til [Norsk Musikforlags] 150-årsjubileet 1993, Oslo 1993

Norsk Biografisk Leksikon (medarb.), Oslo 1999-2005

"Musikkliv i Lillesands storhetstid", i Lillesands-Posten 17/2 2006

Red./forf. av Det var en gang, årsskrift for Vestre Moland og Lillesand Historielag 11, Lillesand 2008

Oversettelser

1993: Kruckenberg, Sven: Den store boken om symfoniorkestret, Oslo 1993

1996: Rademacher, Johannes: Musikk, Oslo 1996.

Av Kari Michelsen
Publisert 17. mars 2010 10:46 - Sist endret 30. apr. 2010 13:47