English version of this page

NorPol: Andrespråkskommunikasjon blant polakker i Norge

I prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Multilings logo

Om prosjektet

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere personer som har norsk som sitt andrespråk. Det er denne gruppa vi retter søkelyset mot, og mer spesifikt ser vi på polske immigranter i Norge. Polakker er den største innvandrergruppa vi har i dag, og polsk er et språk som på mange måter er veldig forskjellig fra norsk. Dette gjør akkurat denne gruppa særlig interessant å studere for å få bedre kunnskaper om sammenhengen mellom språk og integrering.

Mål

I prosjektet undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn. Vi ser både på sosiokulturelle, interaksjonelle og lingvistiske faktorer, og stiller spørsmål som:

  • Hvilke typer språklig samhandling er særlig utfordrende for polakker når de snakker norsk?
  • Hva karakteriserer norsk snakket av polakker, og hvordan blir sosiale relasjoner påvirket av ulike måter å kommunisere på?
  • I hvilken grad påvirker stereotypier om polakker og nordmenn måten vi oppfatter hverandre på i samtaler, særlig når det gjelder troverdighet, rettskaffenhet og engasjement?
  • Hvordan tilpasser talere av norsk som førstespråk ytringene sine for å bidra til forståelse i samtaler på arbeidsplassen?

Ved å fremskaffe mer kunnskap om faktorer som letter eller hemmer kommunikasjon, særlig i samhandling på arbeidsplassen, vil prosjektet kunne ha betydning for framtidig politikk og praksis knyttet til inkludering, velferd og trygt arbeidsliv for alle.

Finansiering

Norges forskningsråd, FRIPRO

Varighet: 2020-2024.

Samarbeid

Tekstlaboratoriet

 

 

 

 

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk, Flerspråklig praksis, Flerspråklig kompetanse
Publisert 16. mars 2020 13:52 - Sist endret 11. aug. 2021 12:20