Protokoll fra møte 2/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Kirsti Koch-Christensen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Olav Gjertsen Ørum, Ken Rune Mikkelsen, Johanna J. Damaris, Mathias Hatleskog Tjønn, Bjørn Ramberg, Lars Emil Hansen.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Gro E. Smenes, Christine Klem, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Instituttlederne Beate Elvebakk, IFIKK, og Bjørn Olav Utvik, IKOS, orienterte under O-sak 2.

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 18.4.18 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 20. april 2018:

Gjertrud F. Stenbrenden og Lars Emil Hansen.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 2.3.2018

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 2.3. 2018

          

O-SAK 2

 

Resultater fra fakultetets masteranalyse

Muntlig orientering.

 

O-SAK 3

Utvikling av Honours Programmes

Muntlig orientering.

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Revisjon av fakultetets fordelingsmodell

Forskningsdekanen redegjorde før diskusjonen for vurdering av sin habilitet og at hun under tvil har konkludert med at hun er inhabil. Ellen Rees fratrådte møtet formelt i behandling av denne saken. Møtet er åpent og hun forlot ikke møtelokalet.

Fakultetsstyret henstilte fakultetsledelsen om å få foretatt en juridisk vurdering av spørsmålet før neste behandling av saken.

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

 

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2019-20

Saksdokumenter:

Ellen Rees deltok i møtet igjen fra og med denne saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret

1) nedleggelse av

 • årsenheten i portugisisk
 • årsenheten career:Asia
 • bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie
 • bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie

2) etablering av

 • bachelorprogram i filosofi
 • bachelorprogram i idéhistorie
 • bachelorprogram i religionsvitenskap
 • bachelorprogram i kulturhistorie
 • fireårig bachelorprogram i japansk og Japan-studier
 • fireårig bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier
 • fireårig bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk
 • bachelorprogrammet Klart språk
 • masterprogrammet Screen Cultures

3) nedleggelse av sanskrit og moderne hebraisk som undervisningsfag

Enstemmig vedtatt.

 
V-SAK 3

Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2017

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2017 med regnskap per 31.12.2017 for Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

 
     
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
Publisert 23. apr. 2018 15:58 - Sist endret 23. apr. 2018 15:58