Innkalling til møte 5/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 26. oktober 2018:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 21.9.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Endringer i fakultetsledelsen

Muntlig orientering

O-SAK 3

Statsbudsjettet 2019

Saksdokument:

O-SAK 4

Regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning

Muntlig orientering

O-SAK 5

Møteplan 2019

Saksdokument:

O-SAK 6

Virksomhetsrapportering 2.tertial

Saksdokument:

O-SAK 7

Orientering om arbeidet med UiOs strategi 2030

Muntlig orientering

O-SAK 8

Håndtering av den økonomiske situasjonen på IFIKK

Saksdokumenter: 

Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Innlegg i Uniforum om fakultetsstyrets arbeid

Sakspapirer:

- Innlegg i Uniforum fra Gjertrud Stenbrenden og Ellen Rees

- Innlegg i Uniforum fra Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo

Ordinære saker

V-SAK 2

Øremerking av Senter for Ibsen-studier - forslag til endring av gjeldende finansieringsmodell

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Ibsen-sentret øremerkes som beskrevet i alternativ 2: med 3,6 millioner kroner årlig. I tillegg gis det en midlertidig støtte på én million kroner i året i perioden 2019-2022, og 0,5 millioner i 2023, totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg til øremerkingen har senteret studieplass- og resultatinntekter fra studier og forskning på lik linje med ILNs øvrige fagmiljøer.

Senterets akkumulerte mindreforbruk per 31.12.2018 omdisponeres til ILN.

Ved fremtidige kutt i fakultets rammer skal senterets ramme kuttes proporsjonalt. Kuttet fordeles mellom studieplasstildelingen og øremerkingen ved at senterets totale kutt beregnes. Differansen mellom ny og gammel studieplasstildeling trekkes fra det samlede kuttet. Dette beløpet reduserer så den øremerkede tildelingen.

V-SAK 3

Forslag til fordeling 2019

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2019 med følgende presiseringer:

  • Det settes av 4 MNOK til oppfølging av tidligere og nye årsplantiltak.
  • HFs andel av UiOs rammekutt på 3,6 MNOK fordeles pro rata på enhetene.
  • HFs andel av ABE-kuttet fordeles slik: fakultetsadministrasjonen får et kutt på 2,5 MNOK og de resterende 2,5 MNOK fordeles pro rata på enhetene.
  • Det gir en midlertidig støtte til IFIKK som følge av utfasing av SFF-støtte på 1 MNOK i 2019 og 1,5 MNOK i 2020.
  • Det kuttes 3 MNOK på tiltakene under HF-felles. Dekanen får fullmakt til å fordele kuttene.
V-SAK 4

Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2019-2021.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 17. okt. 2018 09:44 - Sist endret 26. okt. 2018 10:28