Protokoll fra møte 3/2020 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Herman Kvale, Rune Svarverud (t.o.m. V-SAK 8), Sine Halkjelsvik Bjordal, Pia Søndergaard (unntatt V-SAK 5), Anne Eriksen, Karoline Opsahl (unntatt V-SAK 4), Marius Frans Linus Hillestad, Mathilde Skoie, Asta Busingye Lydersen og Petter Aaslestad. 

Fra dekanatet: Gunn Enli (t.o.m. V-SAK 3)

Fra administrasjonen: Trude Jensen (V-SAK 1, O-SAK 1-2 og V-SAK 3), Rasmus G. Andresen (D-SAK 1), Thorbjørn Nordbø (t.o.m. V-SAK 3),  Monica Bakken og Kjartan Hverven

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. september 2020:

Anne Eriksen og Marius Frans Linus Hillestad.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 12.06.2020

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Virksomhetsrapportering 2. tertial

Saksdokumenter:

Det ble gitt en orientering i møtet.

O-SAK 3

Oppnevning av valgstyre og fakultetsstyrevalg 2020

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Forvaltning av fakultetets stipendiatstillinger

Saksdokumenter:

Prodekan Mathilde Skoie holdt en presentasjon i møtet.

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre.

D-SAK 2

Prosess for strategisk plan 2030

Saksdokumenter:

Dekan Frode Helland holdt en presentasjon i møtet. Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandlingen av saken.

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Årsplan 2021-2023

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2020-2021 med endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 3

Fordeling 2021

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2021 med følgende presiseringer:

  • ABE-kuttet på 3,5 millioner kroner fordeles med 1,4 millioner kroner til fakultetsadministrasjonen og 2,1 millioner kroner til instituttene.
  • Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Karoline Opsahl gikk ut av møtet under denne saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den fremlagte innstillingen for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie i perioden 2021-2024 og tilbyr stillingen til Jon Vidar Sigurdsson.

V-SAK 5

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
(IFIKK)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Pia Søndergaard gikk ut av møtet under denne saken.

Ved votering over rangeringen av de innstilte søkerne stemte et flertall (6 stemmer) for å rangere Tor Egil Førland som nummer en, mens et mindretall (4 stemmer) stemte for å rangere en annen kandidat som nummer en.

Vedtak:

Fakultetetsstyret vedtar en av de to fremlagte innstillingene for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen til Tor Egil Førland.

Dersom den første rangerte søkeren takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste rangerte søker.

V-SAK 6

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den fremlagte innstillingen for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen til Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy.

V-SAK 7

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den fremlagte innstillingen for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen til Christine Meklenborg Nilsen.

V-SAK 8

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap (IMV)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen som instituttleder til Zafer Özgen.

V-SAK 9

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Rune Svarverud forlot møtet før denne saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk i perioden 2021-2024, og tilbyr stillingen som instituttleder til Rune Svarverud.

Dersom den første rangerte søkeren takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste rangerte søker.

Eventuelt  

               Frode Helland
               Dekan

                                                                                     Monica Bakken
                                                                                     Fakultetsdirektør

    Anne Eriksen                                                 Marius Frans Linus Hillestad

Møteslutt: 15:30
Publisert 1. okt. 2020 16:22 - Sist endret 1. okt. 2020 16:22