English version of this page

Organisering ved ILOS

Generell informasjon

 • ILOS tilbyr avhandlingsseminar og forskjellige metodeseminar, samt kurs i akademisk engelsk, om internasjonal publisering, og om karrierebygging
 • 23 ph.d.-stipendiater ansatt ved instituttet (mars 2021).  Omtrent halvparten er internasjonale kandidater fra land som Sverige, Bulgaria, Italia, Storbritannia, USA og Colombia.
 • Alle våre ph.d.-kandidater forventes å rekruttere sin egen eksterne  medveileder, fortrinnsvis fra et utenlandsk universitet. Medveilederne kommer blant annet fra land som Sveits, Østerrike, Frankrike, Sverige, Storbritannia og USA. 
 • Kandidatene blir oppfordret til å søke om midler til et forskningsopphold med en varighet på 1-3 måneder eller mer ved et utenlandsk universitet.

Opplæringsdelen

Forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet (HF) tilsvarer 30 studiepoeng (ECTS). Fem av disse poengene opptjenes gjennom deltagelse i de obligatoriske felleskursene ved HF (Introduksjonskurs, Vitenskapsteori og Etikk). Som det framgår av programstrukturen er det også obligatorisk og poenggivende å delta med innlegg på internasjonale konferanser og å drive formidling gjennom for eksempel foredrag eller populærvitenskapelige artikler. Avhandlingsseminaret inngår også i den obligatoriske opplæringen. De resterende studiepoengene opptjenes gjennom deltakelse på ulike forskerkurs ved UiO og eksterne institusjoner. Det anbefales at man fullfører hoveddelen av opplæringen i løpet av de to første årene. I tillegg til den poenggivende opplæringen, skal det også gjennomføres en obligatorisk midtveisevaluering.

Ved ILOS gjelder følgende:

I tillegg til de 5 poengene som gis for deltagelse på den felles opplæringsdelen ved HF, skal du i løpet av stipendperioden samle minst 4 poeng for deltagelse med innlegg på internasjonale konferanser. Videre skal du samle minst 2 poeng for formidlingstiltak, hvorav minst 1 må komme fra tiltak rettet mot allmenheten. Minimum 6 / maksimum 8 poeng gis for ulike former for deltagelse på avhandlingsseminar, slik det blir beskrevet nedenfor. I tillegg skal du samle minimum 8 / maksimum 12 poeng (av de nødvendige 30 ECTS) for deltakelse på ulike valgfrie forskerkurs eller seminarer internt eller eksternt. Merk at aktiviteter som kommer i tillegg til dette, kan ha positiv betydning for doktorgradsprosjektet og din videre yrkeskarriere. De 30 ECTS som utgjør opplæringsdelen av doktorgradsprogrammet er kun et minimumskrav, og gir dermed ikke noe fullstendig mål på din samlede erfaring og kompetanse.

Poengberegning

Konferanser

Skal utgjøre minst 4 poeng av opplæringsdelen.

Det gis poeng for deltagelse med paper/foredrag eller poster på internasjonale konferanser, dvs. konferanser der deltagerne kommer fra ulike land. Du oppfordres til å prioritere en relevant konferanse ved et utenlandsk universitet.

 • Paper/foredrag (med innsending av abstract og fagfellevurdering): 4 poeng 

 • Paper/foredrag (uten organisert fagfellevurdering): 2 poeng

 • Poster: 2 poeng

Formidling

Skal utgjøre minst 2 poeng, hvorav minst 1 må komme fra tiltak rettet mot allmennheten. Tiltaket skal ha form av forskningsformidling, dvs. at det må være relatert til egen forskning eller eget fagområde.

 • Tiltak rettet mot allmennheten: 1–2 poeng (for eksempel avisartikkel/kronikk, leksikonartikkel eller foredrag som er åpent for et alminnelig publikum: 2 poeng; blogginnlegg: 1 poeng). Foredrag på instituttnivå bør annonseres som åpne arrangementer på Facebook, nettsider eller lignende for at de skal kunne regnes som formidlingstiltak.

 • Foredrag eller undervisningstime ved et annet lærested enn UiO (høyskole, universitet, institutt e.l.): 2 poeng

 • Deltakelse på spesielle formidlingskurs for ph.d.-kandidater ved UiO kan også gi poeng (som spesifisert i kursbeskrivelsen).

Avhandlingsseminar

Minimum 6, maksimum 8 poeng.

ILOS arrangerer hvert semester fagspesifikke avhandlingsseminarer og kurs i to av instituttets disipliner: litteratur og områdestudier. Ph.d.-lederen ved ILOS har hovedansvaret for avhandlingsseminaret og det faglige tilbudet til litteraturkandidatene, mens Ljiljana Šarić har det tilsvarende ansvaret for kandidater i områdestudier. Språkkandidatene får hovedsakelig sitt faglige tilbud med kurs og avhandlingsseminarer ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), men det kan også bli arrangert relevante kurs for disse ved ILOS. Litteraturkandidater ved ILN får på tilsvarende måte sitt faglige tilbud med kurs og avhandlingsseminarer hovedsakelig ved ILOS.

På avhandlingsseminarene ved ILOS og ILN er det et krav om å presentere egne tekster minst 2 ganger og kommentere på en annens tekst minst 2 ganger. (Gjelder for stipendiater ansatt etter 1.1.2018). Du oppfordres i tillegg til å melde deg på flere seminarer som publikum eller aktiv deltaker. Du vil da få tilsendt tekstene på forhånd. Hvis du ønsker å innta en aktiv rolle på seminaret i diskusjonen av disse tekstene, bør du sende en epost til seminarlederen på forhånd eller avtale det ved oppmøtet på seminaret, slik at hun kan vurdere om din aktive deltagelse kvalifiserer for tildeling av 1 poeng.

For å få best mulig faglig utbytte, anbefales det at du deltar på flere avhandlingsseminarer og bidrar med flere presentasjoner og kommentarer enn det som er nødvendig for å oppfylle minimumskravet. Dersom du ønsker det, kan du gjerne delta på ulike fagspesifikke avhandlingsseminarer (litteratur, område, språk). Hvis prosjektet ditt har krysningspunkter med andre fagfelt (for eksempel filosofi, antropologi eller statsvitenskap) bør du undersøke muligheten for å delta på avhandlingsseminarer ved andre institutter eller fakulteter ved UiO.

 • Presentere egen tekst: 2 poeng

 • Kommentere andres tekst: 1 poeng

 • Øvrig aktiv og godt forberedt deltakelse: 1 poeng

Merk: Ved ILOS vil det også kunne være en sporadisk mulighet til å få poeng for å presentere eller kommentere på avhandlingstekster i andre sammenhenger enn selve avhandlingsseminaret. Dette skjer etter avtale med ph.d.-leder en.

Valgfrie kurs og seminarer

Denne delen av opplæringen skal utgjøre minimum 8 og maksimum 12 poeng av de nødvendige 30 ECTS. Det vil bli avholdt ulike kurs og seminarer internt, men du bør også benytte deg av de mulighetene som finnes utenfor instituttet og ved eksterne institusjoner i og utenfor Norge. Ph.d.-kandidater oppfordres til å lete etter relevante kurs og seminarer utenfor sitt eget institutt, samt ved eksterne institusjoner i og utenfor Norge. Nedenfor er en liste med noen eksempler. Det kan også komme informasjon om ulike eksterne kurstilbud på e-post.

Kurs som tilbys ved de humanistiske fakultetene ved universitetene i Helsinki, Stockholm og København er som en hovedregel gratis å delta på for ph.d.-kandidater ved ILOS/HF. Reisekostnadene dekkes gjennom bruk av egne driftsmidler.

Ph.d.-kandidater som er ansatt ved ILOS har også muligheten til å søke om finansiell støtte til selv å arrangere ph.d.-workshops og gjesteforelesninger ved instituttet. Det er da viktig å samarbeide med andre ph.d.-kandidater og identifisere en liten målgruppe som vil være interessert i å delta. For at det ph.d.-initierte arrangementet skal kunne gi poeng, må opplegget vurderes av ph.d.-lederen. Selve organiseringen kan også gi poeng, hvis kandidaten kan dokumentere at organiseringen innebærer relevant faglig arbeid, ikke bare administrativt arbeid (gjelder fra 1.1.2021).

Alle former for kursdeltakelse må godkjennes på forhånd (se nedenfor). Dersom antall poeng for deltakelsen ikke er angitt av arrangøren, gjelder følgende standard normer:

1 ECTS-studiepoeng tilsvarer 25–30 timers arbeid. Mengden av forberedelser vil derfor være viktigere enn varigheten på selve kurset eller seminaret du deltar på. Et seminar eller kurs som varer i 2 dager og krever forberedelse i form av lesing av en lang liste med faglitteratur kan for eksempel gi 2 poeng. Holder du i tillegg en presentasjon, kan kurset gi 3 poeng. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle av den som er ansvarlig for godkjenning av ph.d.-opplæringen. Hvis du deltar på et kurs eller seminar i utlandet, er det viktig at du sørger for å framskaffe nok dokumentasjon om hva deltakelsen innebærer.

Kurs og seminarer ved ILOS

Ingen kommende arrangementer

Se alle kurs og seminarer ved ILOS

Se alle kurs og seminarer ved HF

Godkjenning

Underveis i ph.d.-løpet

Som en hovedregel skal alle planlagte aktiviteter og deltagelser godkjennes på forhånd av den som er ansvarlig for ph.d.-opplæringen før de kan inngå i opplæringsdelen din. Dette gjelder også for aktiviteter foreslått av veileder(e). I praksis betyr dette at ph.d.-kandidater som primært følger avhandlingsseminaret i litteratur eller områdestudier ved ILOS, skal konferere med ph.d.-lederen ved ILOS, mens ph.d.-kandidater som følger avhandlingsseminaret i språk på ILN, skal konferere med den som har tilsvarende rolle der. De respektive ph.d.-lederne vil også vurdere og tildele studiepoeng for de ulike aktivitetene i opplæringsprogrammet.

Bekreftelse på din deltakelse i de ulike aktivitetene skal siden sendes på e-post til ph.d.-konsulenten ved ditt respektive institutt, som vil registrere poengene i Studentweb fortløpende, semester for semester. For sikkerhets skyld bør du selv ta vare på all dokumentasjon. Hvis du deltar på et seminar i utlandet, er det spesielt viktig at du sørger for å framskaffe nok dokumentasjon om hva deltakelsen innebærer.

Når du skal levere avhandlingen

Ved avslutningen av stipendperioden skal du fylle ut et skjema som viser at du har fullført opplæringsdelen. Det skal signeres av ph.d.-lederen på det instituttet der du er ansatt. Dette gjelder også om du har fulgt avhandlingsseminaret ved et annet institutt. I praksis betyr dette at stipendiater ansatt ved ILOS skal henvende seg til ph.d.-lederen på ILOS, mens stipendiater som er ansatt ved et annet institutt skal få endelig signatur der.

Merk at hovedveilederen må godkjenne avhandlingen for innlevering og melde fra om dette til ph.d.-administratoren. I tillegg anbefaler vi at du informerer din medveileder om innleveringsprosessen. 

Nyttig informasjon

Kontakt

Ph.d.-koordinator ved ILOS

Atle Wold


Forskningsrådgiver ved ILOS

Sarah Salameh

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 19. juni 2022 22:17