English version of this page

Energiomlegging i oljeeksporterende land

Diskurser om det grønne skiftet og klimaendringer i Norge og Gulfen.

En oljetanker på vei inn til en havn i Gulfen. Foto.

Foto: Getty Images.

Om prosjektet

Denne tematiske forskergruppen (TRG) studerer hvordan myndigheter og samfunn i oljeeksporterende land responderer på utsiktene til en omlegging til fornybar energi.

  • Er det likheter på tvers av geografiske, sosiale og politiske kontekster?
  • Må myndigheter og sivilsamfunn håndtere de samme interessekonfliktene i møtet med «det grønne skiftet»?
  • Kan man identifisere felles erfaringer og lærdommer når det gjelder å bygge støtte for nødvendige politiske tiltak for å møte et globalt grønt skifte og klimaendringene?

Forskergruppen vil utforske disse spørsmålene gjennom en sammenlignende studie av det offentlige ordskifte (diskurs) rundt energiomlegging og klimaendringer i tre oljeeksporterende land: Norge, Kuwait og De forente arabiske emirater.

Mål

Fellestrekk ved disse tre landene er at de er små, velstående og godt fungerende stater. De er blant verdens største olje- og gassprodusenter, de har relativt få innbyggere med statsborgerskap og er avanserte velferdsstater.

Til tross for likheter er det viktige forskjeller både i tilgangen til fornybare energikilder og styresett. Mens Norge er et velfungerende demokrati, er Kuwait et semi-demokratisk system og De forente arabiske emirater er et autokratisk monarki.

Alle de tre landene har ratifisert Paris-avtalen, samtidig som alle tre har lagt planer for olje- og gassutvinning som går langt utover det Paris-avtalen tillater for å unngå katastrofale klimaendringer.

Forskergruppen vil analysere følgende:

  • Hvilke forskjeller og likheter kan vi finne i disse oljestatenes politiske diskurser om veien videre?
  • Hvordan kan disse diskursene hindre nødvendig klimahandling på dette kritiske tidspunktet i internasjonale klimaforhandlinger?

Dominerende diskurser setter rammer for hva som inkluderes og ekskluderes, og diskurser legitimerer politisk handling – eller mangel på sådan. Analyser av dominerende og alternative diskurser er en måte å vise frem disse mekanismene og skape bevissthet om politiske alternativer til status quo.

Samarbeidspartnere

  • UiO:Energi

Finansiering

UiO:Energi

Varighet

01.09.2020 - 01.11.2023.

Publisert 21. feb. 2022 11:12 - Sist endret 17. mars 2022 13:10