Valg av nye representanter til IKOS' instituttstyre 2021-2024

Høsten 2020 skal det gjennomføres valg av nye representanter til instituttstyret med funksjonsperiode fra 1.1.2021. Foreslå kandidater senest 5. november!

Instituttstyret er IKOS' øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Av IKOS Styrings- og administrasjonsreglement fremkommer nærmere hva slags saker styret behandler. Se også Forretningsorden for styringsorganer ved UiO.

 

Hvem skal velges?

Følgende representanter innenfor disse stemmerettsgruppene skal velges:

  • Fast vitenskapelig ansatte: tre faste representanter og tre vararepresentanter. Funksjonstid: 4 år.
  • Midlertidig vitenskapelig ansatte: én fast representant og to vararepresentanter. Funksjonstid: 1 år.
  • Teknisk administrativ ansatte: én fast representant og to vararepresentanter. Funksjonstid: 4 år.
  • Studenter: to faste representanter og to vararepresentanter. Funksjonstid 1 år.

Årets kandidater

Du kan lese mer om kandidatene ved å klikke på dem.

Fast viteskapelig ansatte
Einar Wigen
Ragnhild Johnsrud Zorgati
Mark Teeuwen
Emel Türker
Vladimir Tikhonov
Øystein Krogh Visted
Line Esborg
Midlertidig vitenskapelig ansatte
Hanne Amanda Trangerud
Erling Lorentzen Sogge
Karoline Heien
Teknisk administrativt ansatte
Carina Bjerk Tørud
Lene Ørbech Jensen
Olga Djordjilovic
Studenter

Elzbieta Kaczorowska Nilsson

Live Tronstad
Tarjei Brekke
Mona Benmalek

Gå til valget

Stemmerett

Ifølge UiOs valgreglement har ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professor II-ere, stemmerett. Avgjørende for stemmerett er ansettelsesforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Man kan stemme på personer innenfor sin egen stemmerettsgruppe

Frem ditt forslag til kandidater!

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor sin egen stemmerettsgruppe. Ansatte som har stemmerett og som også har et ansettelsesforhold som dekker hele valgperioden er valgbare1

De som ønsker å foreslå eller stille som kandidater kan sende sine forslag til valgstyre@ikos.UiO.no 

Fristen for å foreslå kandidater er torsdag 5. november kl. 23.59.

Informasjon om hvem som stiller til valg blir presentert på instituttets nettsider i løpet av uke 46.

Tidsplan og valgperiode

  • Forslagsfrist: 5. november kl.23.59.
  • Valgperiode: Valget vil foregå som elektronisk preferansevalg i perioden 16. - 22. november. 
  • Resultatet av valget kunngjøres 25. november.

Har du spørsmål om valget? 

Da kan du sende en epost til valgstyre@ikos.uio.no

 

1Stille til gjenvalg?

En ansatt kan ikke gjenvelges til instituttstyret dersom vedkommende har sittet som medlem i instituttstyret utover et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden (jf. §2.2 i UiOs valgreglement). En vararepresentant anses å ha fungert i vervet dersom vedkommende har møtt i mer enn halvparten av møtene innenfor valgperioden til vervet.