Nye nettsider om språkvansker

Afasi, stamming, alzheimers sykdom, downs syndrom. Alle er diagnoser som kan gjøre det vanskelig for dem som er rammet å uttrykke seg. 15. februar lanserte HF nettsider som skal gi informasjon til fagfolk og pårørende om ulike typer språkvansker. 

- Målet med nettsidene er å dekke et informasjonsbehov. Vi sitter på mye nyttig kunnskap som vi gjerne vil nå ut med, sier professor i lingvistikk Kristian Emil Kristoffersen. Han har ledet arbeidet med å utvikle de nye nettsidene.

I to år har en gruppe på rundt åtte forskere i klinisk lingvistikk og språktilegnelse jobbet med å utvikle de nye ressurssidene for språkvansker. Med seg på laget har de hatt Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, Foreldreforeningen for barn med språkvansker, Møller kompetansesenter, Norsk logopedlag, Bredtvet kompetansesenter og Afasiforbundet i Norge.

Et hjelpemiddel for logopeder

Nettsidene skal tilby oppdatert kunnskap om både typisk og atypisk språkutvikling.

Kristian Emil Kristoffersen er prosjektleder for nettsidene. Foto: Annica Thomsson.

- Vi har undersøkt språkferdighetene til personer med ulike språkvansker, og har kartlagt hva slags språkvansker personer med ulike diagnoser vanligvis sliter med. Det er kunnskap som kan være til stor nytte for blant annet logopeder, sier han.

Kristoffersen håper at også pårørende til personer med språkvansker kan ha interesse av nettsiden.

- De er som regel svamper etter informasjon, og en del språkvansker finnes det lite lett tilgjengelig informasjon om, sier han.

Spisskompetanse

På nettsidene presenteres syv ulike former for språkvansker. Det gjøres rede for hvilke problemer de ulike diagnosene medfører og hva som skiller språket til personer med diagnosene fra typiske språkferdigheter. Videre finnes det linker til forskningsartikler med ny forskning på diagnosene. Enkelte artikler presenteres også i en forenklet og forkortet form – for slik å gjøre dem mer tilgjengelige for andre enn fagfolk.

- Men dette er ikke en side med en fullstendig oversikt over alle mulige språkvansker. Vi presenterer kun de språkvanskene vi i forskergruppen har kompetanse på, sier Kristoffersen.

Selv har Kristoffersen særlig forsket på den sjeldne sykdommen Cri du chat-syndrom og språkutvikling hos personer med dette syndromet. Med det besitter han en unik kompetanse: Ifølge Kristoffersen er Universitetet i Oslo det eneste universitetet i verden hvor det forskes på de lingvistiske utfordringene av Cri du chat-syndromet.

Bare ett barn fødes årlig i Norge med dette syndromet. Syndromet medfører store språkvansker.

- De fleste som er rammet har en god forståelse av språk, men de har selv et veldig dårlig talespråk. De fleste har kun ettords ytringer. Noen kan sette sammen setninger av noen få ord, sier Kristoffersen.

Stor undersøkelse

Hovedformålet med de nye nettsidene er å sette søkelyset på språkvansker. Men også oppdatert forskning om typisk språkutvikling hos barn vil være å finne på nettsidene.

I 2008 til 2009 gjennomførte forskergruppen som nå står bak ressurssidene for språkvansker, en stor undersøkelse av språkutvikling hos barn mellom åtte måneder og tre år. Foreldre til 6500 barn fylte ut spørreskjemaer om barnas språkutvikling. Blant annet ble barnas ordforråd, gester og tilegnelse av grammatikk vurdert. Resultatene av undersøkelsen presenteres på nettsidene i tillegg til annen forskning om typisk språkutvikling.

- Å ha kjennskap til typisk språkutvikling er nødvendig for å forstå hva som er en avvikende språkutvikling. Informasjon om barns forventede språkutvikling, kan fungere som en god målestokk for blant annet logopeder som skal vurdere barn som er sene i språkutviklingen, sier Kristoffersen.

Forskergruppe for klinisk lingvistikk. Fra venstre: Nina Gram Garmann, Hanne Gram Simonsen, Inger Moen , Kristian Emil Kristoffersen, Marianne Lind, Ingeborg Dalby, Pernille Hansen. Foto: Annica Thomsson.

 

Av Kamilla Simonnes, frilansjournalist
Publisert 15. feb. 2012 09:24 - Sist endret 14. feb. 2020 12:35