English version of this page

Ordforrådet

Leksikalsk database over et utvalg norske ord

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over ca 1650 norske substantiver, verb og adjektiver. Her finner du opplysninger om egenskaper ved disse ordene som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.

Alle ordene vi kan, er lagret i hjernen vår, og vi henter dem fram når vi snakker, lytter, skriver og leser. De ordene vi bruker, sier noe om hvordan vi forstår verden og vår plass i den.

Ord har mange og ulike egenskaper, både i form og innhold. Noen eksempler på slike egenskaper er ordlengde, ordstruktur, billedlighet og bruksfrekvens. Disse og andre egenskaper er med på å påvirke så vel språktilegnelse – altså hvor tidlig barn lærer seg ulike ord – som språkbruk – altså hvor lett eller vanskelig det er for oss å hente fram ordene når vi trenger dem.

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over ca 1600 norske ord. For hvert av ordene finnes opplysninger om egenskaper som vi ut fra tidligere forskning vet kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker. Ordene er hentet fra ulike typer kartleggingsmateriell utarbeidet for å undersøke språk og språkbruk hos barn og voksne.

Opplysningene i databasen kan være nyttig for forskere, praktikere og studenter innenfor ulike fagområder, for eksempel lingvistikk, psykologi og logopedi. Du kan søke etter enkeltord, finne ord som deler ulike egenskaper, eller få oppgitt de egenskapene du vil for ord fra forskjellige kartleggingsverktøy. Ordforrådet ble lansert 7. februar 2013, og her finner du presentasjonen fra lanseringa.

Ordforrådet er utarbeidet av Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse, UiO i samarbeid med Tekstlaboratoriet, UiO. Henvendelser om Ordforrådet kan rettes til Hanne Gram Simonsen.

Engelsk grensesnitt: Norwegian Words

I 2014 la vi til et engelsk søkegrensesnitt for å gjøre databasen lettere tilgjengelig for tverrspråklig forskning. Her får man engelske oversettelser av alle ordene i databasen, og engelske beskrivelser og instruksjoner. Ordene i databasen og egenskapene deres er selvfølgelig de samme som på norsk.

Tilbake til prosjektoversikt

Emneord: Psykolingvistikk Av Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Elisabeth Holm, Pernille Hansen
Publisert 24. okt. 2012 14:02 - Sist endret 1. juli 2016 11:50