Forskargrupper

Forskargruppene er oppretta av forskarar ved ILN med ei felles interesse for utvalde metodar, problemstillingar eller forskingsobjekt.  

Bokhistorie og resepsjon er et forum for forskere ved ILN og tilhørende sentre som forenes i en interesse for bokhistoriske, tekstkritiske, resepsjonshistoriske og -teoretiske spørsmål.

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Nordisk litteratur i bevegelse er en gruppe som utforsker ulike aspekter ved kulturmøter (multikulturalisme, rasisme, migrasjon) og hvordan forestillinger om norsk og nordisk identitet endrer seg i tid og rom.

Norrøn filologi er studiet av vestnordisk språk og litteratur i middelalderen. Norrønfilologien skal fortolke og formidle de skriftlige kildene til norsk og islandsk språk og litteratur fra vikingtida til reformasjonen.

I det rikholdige kildematerialet finner vi sagaer og dikt, religiøse tekster, interessant lærdomslitteratur, lover, brev og dokumenter, alt sammen grunnleggende kilder til norsk og islandsk historie, språk og kultur.

To kvinner snakker sammen i snøvær

Samtaleanalyse er et tverrfaglig forskningsfelt som studerer menneskelig samhandling fra sosiologiske, antropologiske, pedagogiske og lingvistiske perspektiver.

Forskergruppa arbeider med ulike aspekter knyttet til det å lære seg norsk som andrespråk i voksen alder. Fokus er i særlig grad rettet mot flerspråklige studenter og videreutvikling av deres norskopplæring. Hvordan framstår strukturen i det norske språket i et andrespråksperspektiv? Og hvilke utfordringer møter deltakerne på ulike stadier i språkinnlæringen?

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Superlingvistikk anvender formell lingvistisk metodologi for å analysere gester, musikk, dans, dyrelyder og ulike former for ikke-verbal kommunikasjon.

Tekst og retorikk samler forskere fra fagdisiplinene diskursanalyse, retorikk, pragmatikk, sakprosaforskning, samtaleanalyse, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk.

Forskergruppen for teoretisk lingvistikk består av forskere innen fagfeltet fra flere forskjellige institutter ved HF.