English version of this page

Forskargrupper

Forskargruppene er oppretta av forskarar ved ILN med ei felles interesse for utvalde metodar, problemstillingar eller forskingsobjekt.  

Stabel med gamle bker, den øverste ligger oppslått. Foto.

Forskergruppen forenes i en interesse for bokhistoriske, tekstkritiske, resepsjonshistoriske og -teoretiske spørsmål.

Far og sønn leser i en stor bok.

Den økologiske betydningen av eksperimentelle metoder i lingvistikk.

En illustrasjon av et ansikt i profil som lager lyd.

Fonologi er studiet av ljodsystemet i språk. Denne forskargruppa samlar dei som forskar på og er interesserte i korleis ljodsystemet i språk ter seg.

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Bildet kan inneholde: produkt, utgivelse, font, materiell egenskap, skjønnhet.

Vi studerer lyrikk gjennom et vidt spekter av perspektiver. Vårt fokus er bredt og favner om episk, lyrisk og dramatisk poesi.

Reoler med bøker og tidsskrifter. Foto.

Nordisk litteratur i bevegelse er en gruppe som utforsker ulike aspekter ved kulturmøter (multikulturalisme, rasisme, migrasjon) og hvordan forestillinger om norsk og nordisk identitet endrer seg i tid og rom.

En mann med skjegg på en tronstol og en arm rett ut til siden. Tegning.

Norrøn filologi er studiet av vestnordisk språk og litteratur i middelalderen. Norrønfilologien skal fortolke og formidle de skriftlige kildene til norsk og islandsk språk og litteratur fra vikingtida til reformasjonen.

To kvinner snakker sammen i snøvær.

Denne gruppa består av forskere i alle aldre, fra masterstudenter til etablerte professorer. Felles for medlemmene i gruppa er interesse og nysgjerrighet for språk og sosial samhandling i alle former, og vi møtes jevnlig til datasesjoner og uformelle faglige diskusjoner.  

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med Marja Etelämäki.

Forskergruppa arbeider med ulike aspekter knyttet til det å lære seg norsk som andrespråk i voksen alder. 

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, skrive, papir.

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Bildet kan inneholde: himmel, refleksjon, natur, vann, tre.

Superlingvistikk anvender formell lingvistisk metodologi for å analysere gester, musikk, dans, dyrelyder og ulike former for ikke-verbal kommunikasjon.

Forskergruppen er opptatt av hvordan tekster brukes og virker i samfunnet.