English version of this page

Forskargrupper

Forskargruppene er oppretta av forskarar ved ILN med ei felles interesse for utvalde metodar, problemstillingar eller forskingsobjekt.  

Stabel med gamle bker, den øverste ligger oppslått. Foto.

Forskergruppen forenes i en interesse for bokhistoriske, tekstkritiske, resepsjonshistoriske og -teoretiske spørsmål.

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Reoler med bøker og tidsskrifter. Foto.

Nordisk litteratur i bevegelse er en gruppe som utforsker ulike aspekter ved kulturmøter (multikulturalisme, rasisme, migrasjon) og hvordan forestillinger om norsk og nordisk identitet endrer seg i tid og rom.

En mann med skjegg på en tronstol og en arm rett ut til siden. Tegning.

Norrøn filologi er studiet av vestnordisk språk og litteratur i middelalderen. Norrønfilologien skal fortolke og formidle de skriftlige kildene til norsk og islandsk språk og litteratur fra vikingtida til reformasjonen.

I det rikholdige kildematerialet finner vi sagaer og dikt, religiøse tekster, interessant lærdomslitteratur, lover, brev og dokumenter, alt sammen grunnleggende kilder til norsk og islandsk historie, språk og kultur.

To kvinner snakker sammen i snøvær.

Samtaleanalyse er et tverrfaglig forskningsfelt som studerer menneskelig samhandling fra sosiologiske, antropologiske, pedagogiske og lingvistiske perspektiver.

Forskergruppa arbeider med ulike aspekter knyttet til det å lære seg norsk som andrespråk i voksen alder. 

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, skrive, papir.

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Bildet kan inneholde: himmel, refleksjon, natur, vann, tre.

Superlingvistikk anvender formell lingvistisk metodologi for å analysere gester, musikk, dans, dyrelyder og ulike former for ikke-verbal kommunikasjon.

Forskerne i gruppen Tekst og retorikk er opptatt av hvordan tekster brukes og virker i samfunnet. Her samles forskere fra fagdisipliner som retorikk, sakprosaforskning, diskursanalyse, samtaleanalyse, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk.