English version of this page

Samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk

Denne gruppa består av forskere i alle aldre, fra masterstudenter til etablerte professorer. Felles for medlemmene i gruppa er interesse og nysgjerrighet for språk og sosial samhandling i alle former, og vi møtes jevnlig til datasesjoner og uformelle faglige diskusjoner.  

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med Marja Etelämäki.

To kvinner snakker sammen i snøvær.
Foto: Daniella K, Unsplash.com, illustrasjonsfoto.

Hva forsker vi på?

Samtaleanalytikere studerer hvordan sosial samhandling oppstår ved hjelp av språklige og ikke-språklige virkemidler i samtale. Utgangspunktet er lyd- og videoopptak av naturlige samtaler i ulike kontekster. Interaksjonell lingvistikk er utviklet av lingvister som bruker samtaleanalytisk metode for lingvistisk forskning. Den har fokus på hvordan leksikalske og grammatiske strukturer muliggjør og former samhandlingspraksiser, og hvordan samhandlingsmønstre igjen motiverer og former språkstruktur.

Forskerne i gruppa studerer både hverdagslig samtale og institusjonell interaksjon. Den hverdagslige samtalen har vært betraktet som den primære kommunikasjonsformen, som legger grunnlaget for å formulere de fundamentale reglene, konvensjonene og normene for språklig interaksjon. Institusjonell samhandling kjennetegnes av mer spesialiserte konvensjoner knyttet til institusjonenes formål og virkemåter. På den måten gir samtaleanalyse en innfallsvinkel til å forstå institusjonelle praksiser, roller og relasjoner fra et prosessperspektiv.

Illustrert samtale mellom to personer – med transkripsjon av samtalen
Transkripsjon av samtale mellom to personer.

Mål

Målet med gruppa er å bidra til økt kunnskap om interaksjonelle praksiser og språklige strukturer i norsk. Forskningen vil bidra til den internasjonale kunnskapsbyggingen om interaksjon i andre språk enn engelsk. Selv om hovedfokuset er på norsk, studerer deltakerne også andre språk og flerspråklige samtaler.

Forskningstemaer

Noen temaer forskergruppa studerer:

 • Pragmatiske partikler i norsk 
 • Språklig realisering av anmodninger i norsk, finsk og polsk 
 • Grammatisk og sosial agens i norsk og finsk
 • Samtaler med personer med demens og afasi
 • Forståelsesstrategier i andrespråkssamtaler 
 • Videomediert tolking
 • Kommunikasjon om rettigheter i politiavhør

Aktiviteter

 • Datasesjoner, hvor vi analyserer lyd- og videoklipp fra et medlems forskningsmateriale
 • Lesegrupper, hvor vi leser og diskuterer klassiske og moderne tekster om utvalgte temaer
 • Skriveseminarer, hvor vi legger fram og får tilbakemelding på utkast til artikler og kapitler under arbeid
 • Gjesteforelesninger og konferanser

En semesterplan for møter og aktiviteter publiseres i begynnelsen av hvert semester. Møtene er åpne også for forskere og studenter som ønsker å bli kjent med fagfeltet.

Datasesjoner høst 2022 (programmet oppdateres fortløpende)

Høstens første møte er 1.9. kl. 14.15-16. Møtet blir hybrid: HW225 og ZOOM. Du får ZOOM-lenken med forespørsel.

16.9. kl. 12.15-13.45 HW225 + ZOOM (lenke med forespørsel): Hverdagsinteraksjon

14.10. kl.14.15-15.45 Tema: Turkonstruksjon. Materiale: Hverdagsinteraksjon.

28.10. kl. 12.15-13.45 Skjermmediert interaksjon i spill

11.11. kl. 10.15-11.45 Polske overlegers mottakertilpasning av medisinske termer i samtaler med pasienter på norsk 

25.11. kl. 14.15-15.45 Karakterlevering i muntlig eksamen i norsk

9.12. kl. 12.15-13.45 Diskursfunksjon til en spesifikk konstruksjon i patani (austronesisk språk som snakkes øst i Indonesia)  

16.12. kl. 14.15-15.45 Grooming på chat-samtaler (digital-CA og rettslingvistikk)

Datasesjoner vår 2022  

Fredagene i partallsuker  kl. 14.15-15.45 (ZOOM/hybrid)  

Datasesjoner er en etablert arbeidsform for samtaleanalytikere i hele verden, der deltakerne møtes og analyserer data sammen. Her er alle observasjoner velkomne. 

 • 6.-7. januar: Samtaler om samtaler: de norske CA-dagene
 • 28.1. Planlegging + Jennys & Marits datasesjon om latter i institusjonelle kontekster: Latter i psykoterapi og latter i språkkafe
 • 11.2. Fredrik: Esport data (CS:GO)
 • 25.2. VINTERFERIE
 • 11.3. Dorothée: Flerspråklig familieinteraksjon
 • 25.3. Marit: Psykoterapi-podcast. PAM, seminarrom 2 + ZOOM
 • 8.4. Avlyst (Conversation as a tool for professional practice - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no))
 • 22.4. Magdalena: Lege-pasient-samtale mellom lege som snakker norsk som L2 og norsktalende pasient
 • 6.5. Grammatikk og interaksjon I. Anbefalt lesning: Schegloff (1996) Turn organization: one intersection of grammar and interaction. Materiale: norsk hverdagsinteraksjon.
 • 20.5. Grammatikk og interaksjon II. Partikler. Anbefalt lesning: Gardner (1998) Between Speaking and Listening: The Vocalisation of Understandings. I Applied Linguistics 19:2, Oxford University Press, s. 204–224. PAM 9 + ZOOM (lenke med føresporsel)
 • 3.6. Grammatikk og interaksjon III. Turkonstruksjon. Materiale fra hverdagsinteraksjon. HW210 + ZOOM (lenke med føresporsel).

Datasesjoner høst 2021

(ZOOM/hybrid)

 • 17.12. kl. 14.15-15.45 Marja, Salmer fra kjøkkenet. ZOOM (lenke på forespørsel i e-post)
 • 3.12. kl. 14.15-15.45 Fredrik, CS:GO, Esport data når de spiller kamper
 • 19.11. kl. 14.15-15.45 Avlyst
 • 5.11. kl. 14.15-15.45 Jenny, digital språkkafe, HW210 + ZOOM (lenke på forespørsel i e-post)
 • 22.10. kl. 14.15-15.45 Helene: afasi-materiale, HW210 + ZOOM (lenke på forespørsel i e-post
 • 8.10. kl. 14.15-15.45 Marja: Norsk hverdagsinteraksjon. Fysisk oppmøte PAM 3, ZOOM-lenke på forespørsel med e-mail. 
 • 16.9. kl. 14.15-15.45 Magdalena Solarek-Gliniewicz: Lege-pasientsamtaler i Norge med polske leger. Fysisk oppmøte, MultiLing møterom.
 • 10.9. kl. 10.00-12 Planleggingsmøte + datasesjon: hverdagsmateriale

Datasesjoner høst 2020

Zoom/MultiLing møterom, partalls-uke torsdager  kl. 10:15-12

 • 20.8. Pawel
 • 3.9. Jenny
 • 17.9. Marja
 • 1.10. Pawel Obs! Denne sesjonen blir ikke på Zoom. Sesjonen begynner kl. 10:30.

Datasesjoner vår 2020

HW 412 (MultiLing møterom) kl. 10:15-12

 • 28.5. Anne Marie: Materiale fra demensprosjektet
 • 16.4. Jessica: Artikkelmanussesjon
 • 2.4. Jenny: Språkkafe
 • 19.3. Marja: Hverdagsmateriale
 • 5.3. Jan og Pawel: Generalprøve til en konferansepresentasjon 
 • 20.2. Jessica: Intervjumateriale (etnografisk intervju av en tolk som jobber med videomediert tolking)
 • 6.2. Helene: Felles planlegging i samtaler med personer med afasi 
 • 23.1. Artikkelsesjon: Jan og Anne Marie
 • 7.1. Diskusjon om Goffman: Schegloff (1988) "Goffman and the Analysis of Conversation", Heritage  (1990) Interactional Accountability: a Conversation Analytic Perspective

Datasesjoner høst 2019

HW 421 (MultiLing møterom) kl. 10:15-12:00 følgende torsdager: 

 • 17.9. Marja: Hverdagsmateriale
 • 31.10.  Lesegruppe kl. 16-18: Couper-Kuhen & Selting 2019 "Interactional Linguistics: Studying Language in Social Interactin", kapitler 1 (What is Interactional Linguistics) og 9 (Implications for Language Theory).
 • 14.11.  Kristian: Tegnspråkmateriale
 • 28.11.  Aafke: Politiavhør
 • 12.12  Tahreem Siddiqui: Presentasjon om sykehus-interaksjonsdata og om språk og kognitiv testing 

Prosjekter

Gruppen er i ferd med å etablere en database med norske hverdagssamtaler i samarbeid med Tekstlaboratoriet. Korpuset består av lyd- og videoopptak av samtaler i ulike sosiale aktiviteter, både telefonsamtaler og ansikt-til-ansiktsamtaler. Samtalene er transkribert og lagt inn i et søkbart korpus. Databasen utvides fortløpende ettersom nytt materiale kommer til.

Samarbeid

Forskergruppens medlemmer samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, og NIA (Nettverk for interaksjonsanalyse, Universitetet i Sørøst-Norge) er en sentral samarbeidspartner.

Kurs

Universitetet i Oslo er et av ytterst få studiesteder som tilbyr egne fordypningsemner i samtaleanalyse i Norge (se: RETKOM2102 – Samtaleanalyse, RETKOM4122 –Samtaleanalyse 1RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2 og RETKOM4112). I tillegg møter studentene interaksjonelle perspektiver også i nordiske studier (f. eks. NOAS2102: Andrespråkslæring og andrespråksundervisning, SPR4110: Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet).

Ressurser

Publisert 14. mars 2019 13:42 - Sist endret 25. nov. 2022 17:00