English version of this page

Samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk

Samtaleanalyse er et tverrfaglig forskningsfelt som studerer menneskelig samhandling fra sosiologiske, antropologiske, pedagogiske og lingvistiske perspektiver.

To kvinner snakker sammen i snøvær.
Foto: Daniella K, Unsplash.com, illustrasjonsfoto.

Om gruppen

Forskerne i gruppen studerer hvordan sosial samhandling oppstår ved hjelp av språklige og ikke-språklige virkemidler i samtale og de undersøker hvordan den sosiale verden skapes og opprettholdes i interaksjon. Utgangspunktet er lyd- og videoopptak av naturlige samtaler i ulike kontekster.

Interaksjonell lingvistikk er utviklet av lingvister som bruker samtaleanalytisk metode for lingvistisk forskning. Den har fokus på hvordan leksikalske og grammatiske strukturer muliggjør og former samhandlingspraksiser, og hvordan samhandlingsmønstre igjen motiverer og former språkstruktur.

Forskerne i gruppen studerer både hverdagslig samtale og institusjonell interaksjon. Den hverdagslige samtalen har vært betraktet som den primære kommunikasjonsformen, som legger grunnlaget for å formulere de fundamentale reglene, konvensjonene og normene for språklig interaksjon. Institusjonell samhandling kjennetegnes av mer spesialiserte konvensjoner knyttet til institusjonenes formål og virkemåter. På den måten gir samtaleanalyse en innfallsvinkel til å forstå institusjonelle praksiser, roller og relasjoner fra et prosessperspektiv.

Illustrert samtale mellom to personer – med transkripsjon av samtalen
Transkripsjon av samtale mellom to personer.

Mål

Samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk er relativt nye fagdisipliner i Norge. Målet med gruppen er å bidra til økt kunnskap om interaksjonelle praksiser og språklige strukturer i norsk. Forskningen vil bidra til den internasjonale kunnskapsbyggingen om interaksjon i andre språk enn engelsk. Selv om hovedfokuset er på norsk, studerer deltakerne også andre språk og flerspråklige samtaler.

Forskningstemaer

Noen temaer forskergruppen studerer:

 • Pragmatiske partikler i norsk 
 • Språklig realisering av anmodninger i norsk, finsk og polsk 
 • Grammatisk og sosial agens i norsk og finsk
 • Samtaler med personer med demens og afasi
 • Forståelsesstrategier i andrespråkssamtaler 
 • Videomediert tolking
 • Kommunikasjon om rettigheter i politiavhør

Aktiviteter

 • Datasesjoner, hvor vi analyserer lyd- og videoklipp fra et medlems forskningsmateriale
 • Lesegrupper, hvor vi leser og diskuterer klassiske og moderne tekster om utvalgte temaer
 • Skriveseminarer, hvor vi legger fram og får tilbakemelding på utkast til artikler og kapitler under arbeid
 • Gjesteforelesninger og konferanser

En semesterplan for møter og aktiviteter publiseres i begynnelsen av hvert semester. Møtene er åpne også for forskere og studenter som ønsker å bli kjent med fagfeltet.

Prosjekter

Gruppen er i ferd med å etablere en database med norske hverdagssamtaler i samarbeid med Tekstlaboratoriet. Korpuset består av lyd- og videoopptak av samtaler i ulike sosiale aktiviteter, både telefonsamtaler og ansikt-til-ansiktsamtaler. Samtalene er transkribert og lagt inn i et søkbart korpus. Databasen utvides fortløpende ettersom nytt materiale kommer til.

Samarbeid

Forskergruppens medlemmer samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, og NIA (Nettverk for interaksjonsanalyse, Universitetet i Sørøst-Norge) er en sentral samarbeidspartner.

Kurs

Universitetet i Oslo er et av ytterst få studiesteder som tilbyr egne fordypningsemner i samtaleanalyse i Norge (se: RETKOM2102 – Samtaleanalyse, RETKOM4122 –Samtaleanalyse 1 og RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2). I tillegg møter studentene interaksjonelle perspektiver også i nordiske studier (f. eks. NOAS2102: Andrespråkslæring og andrespråksundervisning).

Ressurser

No Ta-Oslo (Tekstlaboratoriet, ILN)

BigBrother-korpuset (Tekstlaboratoriet, ILN)

Publisert 14. mars 2019 13:42 - Sist endret 18. okt. 2021 13:59

Kontakt