Språk og didaktikk i en andrespråkskontekst (SODA)

Forskergruppa arbeider med ulike aspekter knyttet til det å lære seg norsk som andrespråk i voksen alder. 

Om gruppen

Forskergruppen har særlig fokus på flerspråklige studenter og videreutvikling av deres norskopplæring.

  • Hvordan framstår strukturen i det norske språket i et andrespråksperspektiv?
  • Hvilke utfordringer møter deltakerne på ulike stadier i språkinnlæringen?

Mål

Målet er å få kunnskaper om hvordan man på best mulig måte kan tilpasse undervisningen til de behovene studentene har. Språkinnlæring er, ved siden av å være en kognitiv prosess, også en sammensatt sosial praksis. Ulike didaktiske problemstillinger blir diskutert og vurdert i relasjon til det feltet som utgjør rammene for virksomheten.

Det er også et mål å granske disse studentenes muligheter for språklig og faglig utvikling innenfor de ordinære universitetsstudiene. Kvalitetsreformen slår fast at hovedspråket på universiteter og høgskoler skal være norsk. Det medfører forpliktelser overfor de internasjonale studentene, og det er interessant å se på i hvilken grad språklig ferdighetsnivå virker inn på deres faglige og sosiale mestring. I den forbindelse ønsker vi også å se nærmere på læringsformer og studentoppfølging.

Publisert 28. mars 2014 10:41 - Sist endret 21. apr. 2021 13:17