English version of this page

Bokhistorie og resepsjon

Forskergruppen forenes i en interesse for bokhistoriske, tekstkritiske, resepsjonshistoriske og -teoretiske spørsmål.

Forskningsinteresser

«Bokhistorie» forstås i denne sammenhengen som et paraplybegrep som omfatter studier av tekstens materialitet, publikasjonshistorie, edisjonsfilologi, tekstutgivelse og ikke minst produksjonen og sirkulasjonen av litteratur i en digital verden.

Likeledes forstås «resepsjon» som et vidt metodologisk begrep som kan inkludere lesningens og kritikkens historie, studier av fortolkninger, (mis)bruk og adaptasjoner, med særlig vekt på hvordan nordiske verk har blitt og blir mottatt (herunder markedsført, oversatt osv.) i andre land, samt hvordan utenlandsk litteratur blir introdusert i det norske og nordiske litterære feltet.

Om gruppen

Gruppen ble stiftet våren 2019 som en fortsettelse av arbeidet som ble gjort av den tidligere forskningsgruppen «Tekstutgivelse og resepsjon». Gruppen består består av forskere ved ILN og tilhørende sentre som møtes minst en gang i året for å diskutere pågående prosjekter og teoretiske tekster av felles interesse. Gruppen vil jobbe aktivt for å involvere masterstudenter i aktivitetene sine.

På sikt ønsker gruppen å undersøke mulighetene for intern og ekstern finansiering, særlig med tanke på å invitere eksterne forskere, starte arbeidet med fellespublikasjoner, og rekruttering av ph.d.-stipendiater.

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 26. nov. 2021 10:34