English version of this page

Språkendring

Forskergruppa i språkendring samler forskere fra ulike lingvistiske disipliner som arbeider med diakrone spørsmål.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, skrive, papir.

Om gruppa

Et kjennetegn ved levende språk er at de er i kontinuerlig endring. Språkendring påvirkes av faktorer i alle lingvistiske domener, fra fonologi, morfologi og syntaks til pragmatikk, språkbruk og språkkontakt. Spørsmål om språkendring samler derfor forskere fra ulike områder av lingvistikken, og dessuten forskere med spesialkunnskap om tidligere språkstadier og språksamfunn. Siden språkendring henger tett sammen med språklig variasjon, er det også viktig å involvere kolleger med kunnskap på dette området.

Studier av språkendring kan avdekke mønstre av teoretisk relevans og brukes til å teste prediksjoner fra ulike teorier. Derfor er det også interessant å knytte språkendring til lingvistisk teori.

Forskergruppa i språkendring arrangerer seminarer og lesegrupper. Gruppa består av forskere og PhD-kandidater på Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og andre institusjoner.

Se også forskergruppas engelske side, som inneholder mer informasjon. 

Prosjekter

Medlemmer av forskergruppa i språkendring er involvert i mange ulike prosjekter, for eksempel disse:

Emneord: Språkendring, Språkvitenskap, Språktilegnelse, Språkkontakt
Publisert 17. jan. 2018 13:06 - Sist endret 25. okt. 2022 15:40