English version of this page

Språkutvikling hos norske barn - en bibliografi (1912-2010)

Denne bibliografien er opprinnelig utarbeidet av Kristin Wium, og Kristian Emil Kristoffersen har revidert og oppdatert den. Den dekker perioden 1912-2010.

Slik siterer du bibliografien

Wium, Kristin og Kristian Emil Kristoffersen. 2010. Språkutvikling hos norske barn - en bibliografi (1912-2010). Hentet <dato> fra: http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/klinisk-ling/bibliografi/


Bibliografi

(1981). Barnespråkforsking: rapport frå ein konferanse omkring temaet "Barnespråkforsking", arrangert av Rådet for barnespråkforsking i NAVF 25.-27- februar 1981. Oslo: NAVF.

Aarsæther, F. (2004). To språk i en tekst: kodeveksling i samtaler mellom pakistansk-norske tiåringer. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Abrahamsen, A. S. (2009). Gi meg et tegn! Førskolebarn med minoritetsspråklig bakgrunn. Språkutvikling, kommunikasjon og deltakelse. MA thesis, The University of Oslo.

Anderssen, M. (1996). The acquisition of functional categories. Tromsø: Novus Press.

Anderssen, M. (2005). The acquisition of compositional definiteness in Norwegian. Doctoral dissertation, University of Tromsø.

Anderssen, M. (2007). The acquisition of compositional definiteness in Norwegian. Nordlyd 34, 252-75.

Anderssen, M., Bentzen, K., Rodina, Y. & Westergaard, M. (in press). The acquisition of apparent optionality: Word order in subject and object shift constructions in Norwegian. In K. B. a. M. W. Merete Anderssen (ed.), Optionality in the Input. Papers from the GLOW XXX workshop. Berlin: Springer.

Asbjørnsen, A., Holmefjord, A., Reisæter, S., Møller, P., Klausen, O., Prytz, B., Boliek, C. & Obrzut, J. E. (2000). Lasting auditory attention impairment after persistent middle ear infections: a dichotic listening study. Developmental Medicine & Child Neurology 42, 481-6.

Asbjørnsen, A., Obrzut, J., Boliek, C., Myking, E., Holmefjord, A., Reisæter, S., Klausen, O. & Møller, P. (2005). Impaired auditory attention skills following middle-ear inflections. Child Neuropsychology 11, 121-33.

Asbjørnsen, A. E., Helland, T., Obrzut, J. E. & Boliek, C. A. (2003). The role of dichotic listening performance and tasks of executive functions in reading impairment: A discriminant function analysis. Child Neuropsychology 9, 277-88.

Aukrust, V. G. (1992). Fortellinger fra stellerommet: to-åringer i barnehage: en studie av språkbruk - innhold og struktur. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Aukrust, V. G. (1996). Learning to Talk and Keep Silent about Everyday Routines: a study of verbal interaction between young children and their caregivers. Scandinavian Journal of Educational Research 40, 311-24.

Aukrust, V. G. (2001). Talk-focused talk in preschools - culturally formed socialization for talk. First Language 21, 57-82.

Aukrust, V. G. (2001). Agency and Appropriation of Voice - Cultural differences in Parental Ideas about Young Children's talk. Human Development 44, 235-49.

Aukrust, V. G. (2004). Explanatory Discourse in Young Second Language Learners' Peer Play. Discourse Studies 6, 393-412.

Aukrust, V. G. (2004). Talk about talk with young children: pragmatic socialization in two communities in Norway and the US. Journal of Child Language 31, 177-201.

Aukrust, V. G. (2007). Young Children Acquiring Second Language Vocabulary in Preschool Group-Time: Does Amount, Diversity, and Discourse Complexity of Teacher Talk Matter. Journal of research in childhood education 22, 17.

Aukrust, V. G. & Snow, C. E. (1998). Narratives and explanation during mealtime conversations in Norway and the U.S. Language in Society 27, 221-46.

Aulie, J. H. (1994). Barneretta tale på norsk. Ei sosiolingvistisk undersøking. MA thesis, University of Oslo.

Azak, S. (2003). Prediktorer for språkkompetanse ved 2 år i to grupper av barn. MA thesis, University of Oslo.

Bentzen, K. (2000). I like not it like du like it! A case study of language transfer in bilingual first language acquisition. MA thesis, University of Tromsø.

Bentzen, K. (2000). First language acquisition in a bilingual child: Focusing on the acquisition of noun phrases. Nordlyd 28, 88-98.

Bentzen, K. (2003). V-to-l movement in the absence of morphological cues: Evidence from adult and child Northern Norwegian. Nordlyd 31.

Bentzen, K. (2004). Cues and economy in the acquisition of verb movement. Nordlyd 32.

Berdal, S. (2009). Gjenfortelling som redskap i kartleggingen av førskolebarns språkferdigheter. MA Thesis, The University of Oslo.

Berntsen, H. J. (1975). En sammenlignende undersøkelse av artikulasjonsvansker hos barn med DOWN´s syndrom og barn uten kjente anomalier i alderen 2-4 år. MA thesis, University of Oslo.

Bjaalid, I.-K. (1995). Component processes in word recognition. Doctoral dissertation, University of Bergen.

Bjaalid, I.-K., Høien, T. & Lundberg, I. (1993). Letter Identification and Lateral Masking in Dyslexics and Normal Readers. Scandinavian Journal of Educational Research 37, 151-61.

Bjaalid, I.-K., Høien, T. & Lundberg, I. (1995). A comparison of Components in World Recognition between Dyslexic and Normal Readers. Scandinavian Journal of Educational Research 39, 51-9.

Bjaalid, I.-K., Høien, T. & Lundberg, I. (1996). The contribution of orthographic and phonological processes to word reading in young Norwegian readers. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 8, 189-98.

Bjerkan, K. M. (1997). Fonologi i avvikende barnespråk. En analyse av fonologien til et barn med funksjonellt språkavvik. Working papers in applied linguistics 3.

Bjerkan, K. M. (2000). Verbal morphology in specifically language impaired children: evidence from Norwegian. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Bjerkan, K. M. & Simonsen, H. G. (1996). Prosessering av preteritumsformer i norsk: Eksperimentell evidens fra barn og voksne. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14, 189-207.

Bjørlykke, B. (1989). Språkutvikling og språklæring: språksystem og kommunikasjon hos barn i førskulealder. Oslo: LNU/Cappelen.

Bjørlykke, B. (1996). Barnespråk og barnekultur opp til sju år. Oslo: Cappelen akademiske forlag.

Bjørnstad, E. (2001). "Ja, vi kan mytji, vi": en kasusstudie av 1. klassingers bruk av egosentrisk tale. Trondheim: Tapir.

Bjøru, A. (1995). Jæi vil ikk snakk - æ vil syng: fem barn i studentbarnehagane i Trondheim. MA thesis, University of Trondheim.

Breivik, T. (1982). Vett du ka?: ein sosiosyntaktisk analyse av barnespråk. MA thesis, University of Bergen.

Brøgger, S. E. (2005). Reseptivt språk hos 5-åringer: en sammenligning av ulike kartleggingsmetoder. MA thesis, University of Oslo.

Bråten, I. (1990). Kognitive strategier og ortografi: et teoretisk perspektiv og en dybdestudie. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Bråten, I. (1995). Spelling Remediation: a systematic long-term approach to teaching spelling to an aphasic boy. Educational Psychology 15, 69-87.

Bugge, N. (2009). "Sjå, no kan han det!". En undersøkelse om hvordan TRAS brukes i barnehagene og hvilke erfaringer førskolelærerne har gjort med arbeidet: hvordan opplevde barnehagene implementeringen? MA thesis, The University of Oslo.

Bunkholt, A. & Nødland, M. (1979). Talescreening ved 4 år: en første utprøving av TEE - et talescreeningsmateriell. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Byrne, B., Delaland, C., Fielding-Barnsley, R., Quain, P., Samuelsson, S., Høien, T., Corley, R., DeFries, J. C., Wadsworth, S., Willcutt, E. & Olson, R. K. (2002). Longitudinal Twin Study of Early Reading Development in Three Countries: Preliminary Results. Annals of Dyslexia 52, 49-73.

Christiansen, K. & Moser, T. (2002). Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer.  Halden: : Høgskolen i Østfold.

Dalbakken, L. O. (1996). Distinksjonen kje/sje i lydendringsperspektiv. En empirisk undersøkelse av barns og unges beherskelse av distinksjonen kje/sje i Trondheim. MA thesis, University of Oslo.

Dalbakken, L. O. (1997). Den 'sjedelige' kj-lyden. Sj-uttale av kj-lyden - slurv eller språkendring.  Språklig samling.

Døvle, C. (2008). Gramatikk og vokabular: grammatikk og vokabular hos norske fireåringer. MA Thesis, University of Oslo.

Eliassen, C. (1998). Rollelekspråk. MA thesis, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Eng, H. (1912). Abstrakte begreper i barnets tanke og tale: psykologiske undersøkelser paa grundlag av iagttagelse ogeksperimenter med skolebarn. Kristiania: Aschehoug.

Eng, H. (1914). Abstrakte Begriffe im Sprechen und Denken des Kindes. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

Eng, H. (1917). Hvorfor har barn saa liten evne til at fortælle?

Eng, H. (1921). Psykologi og sprogundervisning.

Eng, H. (1923). Begynnernes forestillingskrets og sprog: ved optagelsen i skolen ; Barnets følelsesliv : i sammenligning med den voksnes : en eksperimentel undersøkelse. Kristiania: Aschehoug.

Eng, H. (1944). Dr. Parrs dagbok over utviklingen av sine barns tale. [Hamar].

Engen, L. & Høien, T. (2002). Phonological skills and reading comprehension. Reading and Writing 15, 613-31.

Englund, K. & Behne, D. M. (2006). Changes in infant directed speech in the first six months. Infant and Child Development 15, 139-60.

Englund, K. T. (2005). Voice onset time in infant directed speech over the first six months. First Language 25, 219-34.

Englund, K. T. (2005). Characteristics of and preference for infant directed speech. Doctoral dissertation, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Englund, K. T. & Behne, D. M. (2005). Infant Directed Speech in Natural Interaction – Norwegian Vowel Quantity and Quality Journal of Psycholinguistic Research 34, 259-80.

Espenakk, U. (1996). Kartlegging av fonologiske prosesser og språkforståelse hos 2 og 3 år gamle barn med dyslektiske foreldre: en diskusjon av mulige sammenhenger med senere lese- og skrivevansker. MA thesis, University of Oslo.

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M. K., Grove, H., Horn, E., Løge, I. K., Solheim, R. G. & Wagner, Å. K. H. (2003). TRAS-håndbok (Tidlig registrering av språkutvikling ). Stavanger: Aase Grafiske.

Estil, L. & Whiting, H. (2002). The validity of the inter- and/or intrahemispheric deficit hyphothesis as an explanation of the co-occurence of motor and language impairments. Experimental Brain Research 143, 126-9.

Estil, L., Whiting, H., Sigmundsson, H. & Ingvaldsen, R. (2003). Why might language and motor impairment occur together? Infant and child Development 12, 253-65.

Estil, L. B. (2001). Underlying deficits in motor and language impairments in children. Doctoral dissertation, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Fagerheim, T., Raeymaekers, P., Tønnessen, F. E., Pedersen, M., Tranebjærg, L. & Lubs, H. A. (1999). A new gene (DYX3) for dyslexia is located on chromosome 2. British Journal of Medical Genetics 36, 664-9.

Fasting, R. (1997). Språklig bevissthet og leseferdighet: fonologisk, morfologisk og syntaktisk bevissthet hos lavtpresterende lesere undersøkt ved hjelp av lesenivå-matching. MA thesis, University of Oslo.

Fasting, R. & Lyster, S.-A. H. (2005). The effects of computer technology in assisting the development of literacy in young struggling readers and spellers. European Journal of Special Needs Education 20, 21-40.

Feilberg, J. (1991). "To må man være": mor-barn dialoger i et utviklingsperspektiv. Doctoral dissertation, University of Trondheim.

Feilberg, J. & al., e. (1988). Barns språk. Oslo: Gyldendal.

Fintoft, K., Bollingmo, M., Feilberg, J., Gjettum, B. & Mjaavatn, P. E. (1983). 4 år: en undersøkelse av normalspråket hos norske 4-åringer. Trondheim: University of Trondheim, Norges lærerhøgskole.

Flakk, A. C. (2009). Ekspressive språkferdigheter hos barn med bilateralt cochleaimplantat. MA thesis, The University of Oslo.

Frank, A. M. (2009). Strukturelle og temporale trekk i norske spedbarns lydutvikling. Doctoral dissertation, NTNU.

Gjessing, H.-J. (1984). Bergen-prosjektet og prosjektets resultater fra klasseromsundersøkelsene. Bergen: Institutt for pedagogisk psykologi.

Gjessing, H.-J. (1986). Function Analysis as a Way of Subgrouping the Reading Disabled: Clinical and Statistical Analysis. Scandinavian Journal of Educational Research 30, 95-106.

Gjessing, H.-J. & Karlsen, B. (1989). A longitudinal study of dyslexia: Bergen's multivariate study of children's learning disabilities. New York: Springer-Verlag.

Gjessing, H.-J., Nygaard, H. D. & Solheim, R. (1988). Bergensprosjektet. Utviklingsforløp og læringsproblemer hos elever i grunnskolen III. Studier av barn med dysleksi og andre lærevansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Glahn, E., Håkansson, G., Hammarberg, B., Holmen, A., Hvenekilde, A. & Lund, K. (2001). Processability in Scandinavian Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition 23, 389-416.

Grøver, V. (1981). Samhandling, konflikt og rolletaking: et teoretisk og metodisk bidrag og en eksplorerende undersøkelse av en gruppe fireåringer i barnehage. MA thesis, University of Oslo.

Guldal, T. M. (1989). Code-switching: a measure of bilingualism. MA thesis, University of Trondheim.

Guldal, T. M. (1997). Three children, two languages: the role of code selection in organizing conversation. Avhandling, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Hagtvet, B. E. (1978). Språkmestring - desentrasjon - kommunikasjon: teori - og en empirisk tilnærming. MA thesis, University of Oslo.

Hagtvet, B. E. (1989). Emergent literacy in Norwegian six-year-olds. From pretend writing to phonemic awareness and invented writing. Berlin: Conference Proceedings, IRA.

Hagtvet, B. E. (1997). Phonological and linguistic-cognitive precursors of reading abilities. Dyslexia 3, 163-77.

Hagtvet, B. E. (1998). Preschool oral language competence and literacy development. Dordrecht: Kluwer Academic Publischer.

Hagtvet, B. E. (2000). Latter, gråt og ord i tidlig levealder: om forholdet mellom emosjonell og språklig utvikling. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk 2-14.

Hagtvet, B. E. (2002). Tidlige forløpere til lesevansker: om sammenhengen mellom talespråklige ferdigheter i førskolealderen og lese- og skriveutviklingen i skolen. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk 80, 125-37.

Hagtvet, B. E. (2003). Listening comprehension and reading comprehension in poor decoders: Evidence for importance of syntactic and semantic skills as well as phonological skills. Reading and Writing 16, 505-39.

Hagtvet, B. E., Horn, E., Lassen, L. M., Lauvås, K., Lyster, S. & Misund, S. (1999). Developing literacy in families with histories of reading problems: preliminary results from a longitudinal study of young children of dyslexic parents. European Journal of Special Needs Education 14, 135-43.

Hagtvet, B. E. & Lyster, S.-A. H. (2003). The spelling errors of good and poor decoders: A developmental cross-linguistic perspective. London: Whurr.

Hakestad, M. (1996). The acquisition of some functional categories in the Norwegian noun phrase: a case study. MA thesis, University of Bergen.

Halfdansen, V. A. F. (2001). En kvalitativ observasjonsstudie av førskolebarns produksjon av personlige narrativer og verbal samtalestøtte fra voksne samtalepartnere i barnehagen. MA thesis, Oslo.

Hansen, T. W., Henrichsen, B., Rasmussen, R. K., Carling, A., Andressen, A. B. & Skjeldal, O. (1996). Neuropsychological and linguistic follow-up studies of children with galactosaemia from an unscreened population. Acta Paediatrica 85, 1197-201.

Haugen, E. (1950). The Analysis of Linguistic Borrowing. Language 26, 210-31.

Haugen, J. A. (2009). Utvikling av fonembevissthet i førskolealder: en kvantitativ empirisk studie av hvordan vokabular og rimbevissthet i fireårsalder predikerer fonembevissthet i femårsalder. MA thesis, The University of Oslo.

Haugen, M. (2009). Trisomi 21 og språkferdighet: ekspressivt og reseptivt vokabular hos barn med Down syndrom. MA thesis, The University of Oslo.

Heier, M. B. (2009). Fonologisk minne og grammatisk forståelse: en kvantitativ empirisk studie av sammenhengen mellom fonologisk minne og grammatisk forståelse hos 5-åringer. MA thesis, The University of Oslo.

Heiervang, E. (2002). Reading disorder: brain-behaviour aspect. Doctoral dissertation, University of Bergen.

Heiervang, E. & Hugdahl, K. (2003). Impaired Visual attention in Children with Dyslexia. Journal of Learning Disabilities 36, 68-73.

Heiervang, E., Hugdahl, K., Steinmetz, H., Smievold, A. I., Stevenson, J., Lund, A., Ersland, L. & Lundervold, A. (2000). Planum temporale, planum parietale and dichotic listening in dyslexia. Neuropsychologia 38, 1704-13.

Heiervang, E., Stevenson, J. & Hugdahl, K. (2002). Auditory processing in children with dyslexia. Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines 43, 931-8.

Hekneby, G. (2004). Fonologisk bevissthet og lesing. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark.

Helland, T. (1994). Språk, dysleksi og ikke-verbale trekk: sammenhenger sett i ett nevrolingvistisk perspektiv. MA thesis, University of Oslo.

Helland, T. (2002). Neuro-cognitive functions in dyslexia variations according to language comprehension and mathematics skills. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Helland, T. & Asbjørnsen, A. (2000). Executive Functions in Dyslexia. Child Neuropsychology 6, 37-48.

Helland, T. & Asbjørnsen, A. (2001). Brain assymmetri for language in dyslexic children. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 6, 289-301.

Helland, T. & Asbjørnsen, A. (2003). Visual-Sequential and Visuo-Spatial Skills in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Child Neuropsychology 9, 208-20.

Helland, T. & Asbjørnsen, A. (2004). Digit Span in Dyslexia: Variation According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 26, 31-42.

Hestvik, A. & Philip, W. (2000). Binding and Coreference in Norwegian Child Language. Language Acquisition 8, 171-235.

Hestvik, A. & Philip, W. (2001). Syntactic vs. Logophoric Binding: Evidence from Norwegian Child Language. In P. Cole, C. T. Huang & G. Hermon (eds.), Long-distance reflexives. New York: Academic Press.

Hide, Ø. E. & Sandø, A. M. (1999). Suprasegmentale trekk i førspråklig utvikling: en studie av to stadier i barnets første leveår. MA thesis, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Hjetland, H. N. & Johansen, T. B. (2009). Kjønnsforskjeller innen språkutvikling? En studie av kjønnsforskjeller innenfor barns tale- og skriftspråksferdigheter i fire- og femårsalderen. MA thesis, The University of Oslo.

Hofstad, L. F. (1988). Trening av fonologisk bevissthet med barn på 2. klassetrinn. MA thesis, University of Trondheim.

Hollos, M. & Beeman, W. (1978). The Development of Directives among Norwegian and Hungarian Children: An Example of Communicative Style in Culture. Language in Society 7, 345-55.

Hollos, M. & Cowan, P. A. (1973). Social Isolation and Cognitive Development: Logical Operations and Role-Taking Abilities in Three Norwegian Social Settings. Child Development 44, 630-41.

Holmefjord, A. (1991). Artikulasjon og nasalitet ved seksårsalderen hos barn som er operert for leppe- kjeve- ganespalte. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Horn, E. (ed.) (1994). Femte nordiske symposium om barnespråk Lysebu, Oslo 18.-20. november 1994. Oslo: University of Oslo.

Hugdahl, K., Carlsson, G. & Eichele, T. (2001). Age Effects in Dichotic Listening to Consonant-Vowel Syllables: Interactions With Attention. Developmental Neuropsychology 20, 445-57.

Hugdahl, K., Heiervang, E., Ersland, L., Lundervold, A., Steinmetz, H. & Smievoll, A. I. (2003). Significant relation between MR measures of planum temporale area and dichotic processing of syllables in dyslexic children. Neuropsychology 41, 666-75.

Hugdahl, K., Heiervang, E., Nordby, H., Smievoll, A. I., Steinmetz, H., Stevenson, J. & Lund, A. (1998). Central Auditory Processing, MRI Morphometry and Brain Laterality: Applications to Dyslexia. Scandinavian Audiology 27, 26-34.

Hushovd, A. E. (2004). Språkprosessering hos barn med dysleksi. Master, University of Bergen.

Høien, T. (1982). Språk og lesing: sett ut fra nevropsykologisk og lingvistisk synspunkt. Oslo: Aschehoug.

Høien, T. (1987). Avkodingsstrategier og leseutviking. Stavanger: Stavanger lærerhøgskole.

Høien, T. & Leegaard, O. F. (1991). Diagnosing word decoding problems: A process-analytical approach. Reading and Writing 3, 75-89.

Høien, T. & Lundberg, I. (1988). Stages of Word Recognition in early Reading Development. Scandinavian Journal of Educational Research 32, 163-82.

Høien, T. & Lundberg, I. (1989). A Strategy for Assessing Problems in Word Recognition among Dyslexics. Scandinavian Journal of Educational Research 33, 185-201.

Høien, T., Lundberg, I., Larsen, J. P. & Tønnesen, F. E. (1989). Profiles of Reading Related Skills in Dyslexic Families. Reading and Writing 1, 381-92.

Høien, T., Lundberg, I., Stanovich, K. E. & Bjaalid, I.-K. (1995). Components of phonological awarness. Reading and Writing 7, 171-88.

Højsgaard, E. (2009). Tidlig og god hjelp: en kvantitativ studie av barnehagens hjelp til barn med sen språklig utvikling eller andre språkproblemer. MA thesis, The University of Oslo.

Ingvaldsen, S. (2001). Barns tidlige språkutvikling: en undersøkelse med vekt på relasjonen mellom forskjellige spesifikke mål. MA thesis, University of Oslo.

Iversen, S. (2006). Children with developmental problems and disorders: selected aspects of motor and multidisciplinary assessment and intervention. Doctoral dissertation, University of Bergen.

Iversen, S., Berg, K., Ellertsen, B. & Tønnessen, F.-E. (2005). Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers. Dyslexia 11, 217-31.

Jensvoll, M. H. (2002). The Acquisition of Past Tense in English/Norwegian Bilingual Children: Single versus Dual Mechanisms. MA thesis, University of Tromsø.

Jensvoll, M. H. (2003). The acquisition of past tense in English/Norwegian bilingual children single versus dual mechanisms. Nordlyd 31.

Kermit, P., Holm, A. & Mjøen, O.-M. (2005). Cochleaimplantat i et tospråklig og etisk perspektiv.  HIST ALT rapport. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kletten, L. M. (2007). Utvikling av dialogferdigheter hos barn med spesifikke spårkvansker: en teoretisk studie sett i lys av Lev Vygotskys og Jerome Bruners teorier. MA thesis, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Knivsberg, A.-M., Iversen, S., Nødland, M. & Reichelt, K.-L. (2007). Behaviour and skills in six-year-old children in a 'high risk' programme. British Journal of Special Education 34, 10-8.

Kristoffersen, G. (1980). Dialektutvikling hos skolebarn: en undersøkelse av forbindelser av vokal + r i talemålet til skolebarn i Arendal. Oslo: Novus.

Kristoffersen, K. E. (2002). Rapport frå feltarbeid med eit sterkt språkhemma barn. Norsk tidsskrift for logopedi 48, 8-17.

Kristoffersen, K. E. (2003). Development of consonants and vowels in a child with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders 1, 194-200.

Kristoffersen, K. E. (2003). Phonological development in a child with cri du chat syndrome (CDCS). Nordlyd 31, 519-31.

Kristoffersen, K. E. (2003). Vowel production in cri du chat-syndrome - results from a case study. In M. J. Solé, D. Recasens & J. Romero (eds.), Proceedings from The 15th International Congress of Phonetic Science. Adelaide, Australia: Causal Production Pty Ltd.

Kristoffersen, K. E. (2004). "Bede nå" - grammatisk forståelse og produksjon hos ei jente med cri du chat syndrome. Norsk tidsskrift for logopedi 4, 24-7.

Kristoffersen, K. E. (2004). Consonant production in three children with Cri du chat syndrome. In B. E. Murdoch, J. Goozee, B.-M. Wehlan & K. Docking (eds.), Proceedings of the 26th International Association of Logopaedics and Phoniatrics (IALP) 2004. Brisbane.

Kristoffersen, K. E. (2005). Vowel production in the speech of three children with Cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders 3, 128-35.

Kristoffersen, K. E. (2008). Consonants in Cri du chat syndrome: A case study. Journal of Communication Disorders 41, 179-202.

Kristoffersen, K. E. (2008). Speech and language development in cri du chat syndrome: A critical review. Clinical Linguistics & Phonetics 22, 443-57.

Kristoffersen, K. E. (2009). Grammatical constructions in Cri du chat syndrome-Findings from a case study. Clinical Linguistics & Phonetics 23, 858-71.

Kristoffersen, K. E. & Simonsen, H. G. (2006). The acquisition of #sC clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders 4, 231-41.

Kurvers, J. & Uri, H. (2006). Metalexical Awarness: Development, Methodology or Written Language? A Cross-linguistic Comparison. Journal of Psycholinguistic Research 35, 353-67.

Lanza, E. (1986). Språkdifferensiering hos småbarn som tilegner seg to språk samtidig. In P. E. Mjaavatn & L. Smith (eds.), Barnespråk : om normal og avvikende språkutvikling: artikkelsamling. Trondheim: NAVF's senter for barneforskning.

Lanza, E. (1988). Language strategies in the home: Linguistic input and infant bilingualism. In A. Holmen, H. Gaski & A. Hvenekilde (eds.), Bilingualism and the individual. Clevedon: Multilingual matters.

Lanza, E. (1991). "Masse TOYS" og "PIGen også": språkblanding hos tospråklige toåringer i et diskursperspektiv. NOA. Norsk som andrespråk 14.

Lanza, E. (1992). Can bilingual two-year-olds code switch? Journal of Child Language 19, 633-58.

Lanza, E. (1993). Language mixing and language dominance in bilingual first language acquisition. In E. V. Clark (ed.), Proceedings of the Twenty--fourth Annual Child Language Research Forum. Stanford: Center for the Study of Language and Information

Lanza, E. (1994). Om halvspråklighet og tospråklighet. In A. Hvenekilde (ed.), Veier til kunnskap og deltakelse. Utvikling av grunnskoletilbudet til elever fra språklige minoriteter. Oslo: Novus.

Lanza, E. (1996). Input parental et différentiation linguistique chez une bilingue de deux ans: interactions dyadiques et triadiques. AILE. Acquisition et interaction en langue étrangère 6, 11-37.

Lanza, E. (1997). Language mixing in Infant bilingualism. A Sociolinguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Lanza, E. (1997). Language Contact in Bilingual Two-Year-Olds and Code-Switching: Language Encounters of a Different Kind? International Journal of Bilingualism 1, 135-62.

Lanza, E. (1997). Language socialization in the home of a bilingual two-year-old. In R. Söderbergh (ed.), Från joller til läsning och skrivning. Malmö: Gleerups.

Lanza, E. (1998). Cross-linguistic influence, input and the young bilingual child. Bilingualism: Language and Cognition 1, 181-2.

Lanza, E. (1998). Raising children bilingually in Norway. International journal of the sociology of language, 73-88.

Lanza, E. (1999). Indexicality and language socialization in bilingual first language acquisition.  Applied Linguistic Studies in Central Europe. Department of Applied Linguistics, University of Veszprém, Hungary.

Lanza, E. (2000). Concluding Remarks: Language contact - A dilemma for the bilingual child or for the linguist? In S. Dèopke (ed.), Cross-Linguistic Structures in Simultaneous Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins.

Lanza, E. (2001). Bilingual first language acquisition: a discourse perspective on language contact in parent-child interaction. In J. Cenoz & F. Genesee (eds.), Trends in bilingual acquisition. Amsterdam/Philadelfia: Benjamins.

Lanza, E. (2001). Temporality and language contact in narratives by children bilingual in Norwegian and English. In L. Verhoeven & S. Strömquist (eds.), Narrative development in a multilingual context. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Lanza, E. (2004). Language mixing in infant bilingualism: A sociolinguistic perspective [Paperback edition with new Afterword.]. Oxford: Oxford University Press.

Lanza, E. (2005). Language socialization of infant bilingual children in the family: Quo vadis? In X. Rodríguez-Yáñez, A. Suárez, F. Ramallo, G. Varro, F. i Moreno & A. Huguet (eds.), Bilingualism and Education: From the Family to the School. Lincom Europe.

Lanza, E. (2007). Multilingualism in the family. In P. Auer & L. Wei (eds.), Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter.

Larsen, J. P., Høien, T. & Ødegaard, H. (1992). Magnetic resonance imaging of the corpus callosum in developmental dyslexia. Cognitive Neuropsychology 9, 123-34.

Lie, A. (1991). Effects of a training program for stimulating skills in word analysis in firstgrade children. Reading Research Quarterly 26, 234-50.

Lien, B. B. (2000). Premature barns bruk av språk: 4-årige ekstremt premature barn i samtale med sine mødre. MA thesis, University of Oslo.

Lien, P. L. (1982). Språk hos hørende barn av døve foreldre. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Lightfoot, D. & Westergaard, M. (2007). Language acquisition and language change: Inter-relationships. Language and Linguistics Compass 1, 396-415.

Lorentzen, P. (1998). Språk og handling: språkutvikling hos vanlige og uvanlige barn. Oslo: Tano Aschehoug.

Lorentzen, P. (2001). Uvanlige barns språk. Oslo: Universitetsforlaget.

Lorenzen, V. & Pedersen, H. (2001). Barns tidlige språk- og kommunikasjonjsutvikling i en sosialkognitiv ramme. MA thesis, University of Oslo.

Lowzow, K. B. (1980). Barnespråk: normal og forsinket språkutvikling: en analyse av språket til en 3 1/2-åring med normal språkutvikling og en 5-åring med forsinket språkutvikling. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Lundberg, I. & Høien, T. (1989). Initial enabling knowledge and skills in reading acquisition: print awareness and phonological segmentation. In D. J. Sawyer & B. J. Fox (eds.), Phonological awareness in reading: the evolution of current perspectives. New York: Springer.

Lundberg, I. & Høien, T. (1990). Patterns of Information Processing Skills and Word Recognition Strategies in Developmental Dyslexia. Scandinavian Journal of Educational Research 34, 231-40.

Lyster, S.-A. H. (1994). Språkrelaterte lærevansker hos barn og ungdom. Oslo: Universitetsforlaget.

Lyster, S.-A. H. (1995). Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Lyster, S.-A. H. (2002). The effects of morphological versus phonological awareness training in kindergarten on reading development. Reading and Writing 15, 261-94.

Lyster, S.-A. H., Tingleff, H. & Tingleff, Ø. (eds.) (1990). Ringeriksmaterialet: kartlegging av språklig oppmerksomhet hos barn i alderen 5-7 år. Hønefoss: Tingleff Forlag.

Løge, I. K. (1983). Språk og tale i relasjon til lesing og skriving: ei undersøkelse av lesing og skriving hos 4 barn som har hatt store språk- og talevansker, og som har fått logopedisk behandling i førskulealder. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Løge, I. K. (1999). Språkleg medvit hos førskulebarn med språk- og talevanskar. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Matre, S. (1990). Ka e da?: språklege trekk og dialogmønster hjå eit blindt barn og eit sjåande barn i samtale med mødrene. MA thesis, University of Trondheim.

Matre, S. (1991). Some dialogue patterns: a blind child and his mother.  The Proceedings of the Conference on Child Language disorders, Røros 17-21 mars 1990. Trondheim: Norsk institutt for barneforskning.

Matre, S. (1997). Munnlege tekstar hos barn: ein studie av barn 5-8 år i dialogisk samspel. Doctoral dissertation, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Matre, S. (1999). "Æ har vorre med på elgjakt, æ"!: samtaletekster hos barn. In A. Roe & F. Hertzberg (eds.), Muntlig norsk.

Matre, S. (2000). Samtalar mellom barn: om utforsking, formidling og leik i dialogar. Oslo: Samlaget.

Matre, S. & Maagerø, E. (2003). Når barn erobrer språket: ulike perspektiv på barns språkutvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Mehmet, Y., Ben-David, A., Gerrits, E., Kristoffersen, K. E. & Simonsen, H. G. (2008). Sonority and Cross-Linguistic Acquisition of Initial S-Clusters. Clinical Linguistics & Phonetics 22, 421-41.

Michalsen, B. A. (1983). "Mamma dum!": språkstruktur og språkbruk hos en psykisk utviklingshemmet gutt. MA thesis, University of Oslo.

Mjaavatn, P. E. & Smith, L. (eds.) (1986). Barnespråk: om normal og avvikende språkutvikling: artikkelsamling. Trondheim: NAVFs senter for barneforskning.

Myking, E. R. (2001). Auditiv oppmerksomhet etter mellomørebetennelse: dikotisk lyttestudie på en gruppe barn i barneskolen. MA thesis, University of Bergen.

Myklebust, O. (1981). Ekspressiv språkferdighet hos 6 åringer med leppe/kjeve/ganespalte. MA thesis, University of Oslo.

Myran, M. (2007). Barns metaforståelse: er det samsvar mellom metaforståelse og grammatikkforståelse hos normalspråklige norske niåringer? MA thesis, University of Oslo.

Mæhlum, B. (1992). Dialektal sosialisering: en studie av barn og ungdoms språklige strategier i Longyearbyen på Svalbard. Oslo: Novus.

Mæland, A. F. (1995). Learning disabilities and motor coordination problems i school children. Trondheim: University of Trondheim.

Mæland, A. F. & Søvik, N. (1993). Children with motor coordination problems and learning disabilities in reading, spelling, writing and arithmetic. European Journal of Special Needs Education 8, 81-98.

Nafstad, H. E. (1982). Preschool Children: Inquiry into Interconnections between Social Class, Language and Training Programs. Scandinavian Journal of Educational Research 26, 121-39.

Nergård-Nilssen, T. (2006). Longitudinal case-studies of developmental dyslexia in Norwegian. Dyslexia 12, 231-55.

Nergård-Nilssen, T. (2006). Developmental dyslexia in Norwegian: evidence from single-case studies. Dyslexia 12, 30-50.

Nergård-Nilssen, T. (2006). Word-decoding deficits in Norwegian. The impact of psycholinguistic marker effects. Reading and Writing 19, 265-90.

Nergård-Nilssen, T. (2006). Developmental dyslexia in Norwegian: a study of key manifestations and language skills in children born at familial risk. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Nøklestad, A. (1996). A connectionist modelling approach to past tense acquisition in Norwegian. MA thesis, University of Oslo.

Nøklestad, A. (2001). A connectionist mdoel of past tense acquisition in Norwegian. . In H. G. Simonsen & R. T. Endresen (eds.), A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. New York: Mouton de Gruyter.

Ohna, S. E. (2005). Researching classroom processes of inclusion and exclusion. European Journal of Special Needs Education 20, 167-78.

Ohna, T. L. (2002). Fra tospråklighet til kommunikasjon: en studie av språk, kommunikasjon og samhandling i naturlige situasjoner i vanlig skole hos to barndomsdøve seksåringer med cochleaimplantat. MA thesis, Høgskolen i Oslo.

Olaussen, B. S. (1985). Språk og lesing: lingvistisk bevissthet og lese-/skriveinnlæring: en studie av forholdet mellom språkforståelse og fonologisk bevissthet ved skolestart, og predikasjon av lesing og skriving. MA thesis, University of Trondheim.

Olaussen, B. S. (1992). Barns språk og lesing: fonologisk bevissthet: en kritisk oppgaveanalyse og en søken etter mulige røtter i interaksjoner mellom foreldre og barn ved boklesing. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Olsen, M. H. (2004). "De tror ikke han har kapasitet til to språk": språkvalg når barn i tospråklige miljøer har spesifikke språkvansker. MA thesis, University of Tromsø.

Ostad, S. (1998). Comorbidity between mathematics and spelling difficulties. Logopedics Phoniatrics Vocology 23, 145-54.

Ottem, E. (1998). Interpreting the WISC-R subtest scores of reading impaired children - a structural approach. Scandinavian Journal of Psychology 39, 1-7.

Ottem, E. (1999). Interpreting the WPPSI subtests scores of language impaired children - structural approach. Scandinavian Journal of Psychology 40, 319-28.

Ottem, E. (2001). Use of pictographic-articulatory symbols to promote alphabetic reading in a language-impaired boy: Case study. Augmentative and Alternative  Communication 17, 52-60.

Ottem, E. (2002). Do the Wechsler scales underestimate the difference between verbal and performance abilities in children with language-related disorders. Scandinavian Journal of Psychology 43, 291-8.

Ottem, E. (2002). The complementary Nature of ITPA and WISC-R Results for Language-Impaired Children. Scandinavian Journal of Educational Research 46, 145-60.

Ottem, E. (2003). Confirmatory factor analysis of the WPPSI for language-impaired children. Scandinavian Journal of Psychology 44, 433-9.

Pedersen, S. (1997). Språk og språkutvikling hos barn. Oslo: Samlaget.

Ragnarsdóttir, H. & Lanza, E. (1994). Icelandic and Norwegian children's narratives.  Gothenburg papers in theoretical linguistics.

Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Bleses, D. (1998). Experimental Evidence on the Acquisition of Past Tense Inflection in Danish, Icelandic and Norwegian Children. In D. Bleses & J. Wagner (eds.), Papers in First Language Acquisition.

Ragnarsdóttir, H., Simonsen, H. G. & Plunkett, K. (1999). The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study. Journal of Child Language 26, 577-618.

Rasmussen, J. U. (2009). Barn med cochleaimplantat i samspill med voksne/pedagoger i barnehagen. MA thesis, The University of Oslo.

Rasmussen, R. K. (1979). Språk hos autister: en studie basert på foreliggende undersøkelser av språkfunksjon hos autistiske barn. MA thesis, Statens spesiallærerhøgskole.

Reithaug, T. (1985). Context Effects on children's Use of Language. Scandinavian Journal of Educational Research 29, 43-56.

Ruud, H. S. (2002). Privat språk og eksekutive funksjoner: en studie av sammenhengen mellom utvikling av indre språk og eksekutive funksjoner hos barn. MA thesis, University of Bergen.

Rydland, V. (2007). "Whow - when I was going to pretend drinking it tasted coke for real!" Second-language learners' out-of-frame talk in peer pretend play: A developmental study from preschool to first grade. European Journal of Developmental Psychology 03 July 2007.

Rydland, V. (2007). Expressing own voice in peer interaction: a longitudinal study of second-language learners in preschool and first grade. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Rydland, V. & Aukrust, V. G. (2005). Lexical Repetition in Second Language Learners' Peer Play Interaction. Language Learning 55, 229-74.

Samuelsson, S., Olson, R., Wadsworth, S., Corley, R., DeFries, J. C., Willcutt, E., Hulslander, J. & Byrne, B. (2007). Genetic and environmental influences on prereading skills and early reading and spelling development in the United States, Australia and Scandinavia. Reading and Writing 20, 51-75.

Samuelstuen, M. (1996). Lese- og skriveferdigheter hos barn: lingvistiske forhold ved skriftspråket som innvirker på lese- og skriveferdigheter, og relasjonen ferdighetene imellom. MA thesis, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Samuelstuen, M. S. (2005). Kognitiv og metakognitiv strategibruk med særlig henblikk på tekstlæring. Doctoral dissertation, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Schaanning, I. E. (1988). Skriftspråk - lesning - alternativ kommunikasjon. Forsøk med bliss-symboler og helord blandt norske 4-5-åringer. MA thesis, University of Trondheim.

Sedberg, T. (2003). Blinde barns kommunikasjonsutvikling fra førspråklig til språklig kommunikasjon: en longitudinell undersøkelse av hvordan blinde og deres mødre etablerer og opprettholder felles oppmerksomhet. MA thesis, University of Oslo.

Selmer-Olsen, I. (1981). "Jenta pang på gutten". syntaktiske drag i hørselshemmede 6-åringers verbalspråk. MA thesis, University of Trondheim.

Sickinghe, A.-V. (2005). Getting Across. MA thesis, The University of Oslo.

Simonsen, H. G. (1983). En norsk femårings språkbruk: syntaktiske mønstre, struktur og funksjon. Oslo: Novus.

Simonsen, H. G. (1986). Om toåringers fonologi – system og prosesser. In P. E. Mjaavatn & L. Smith (eds.), Barnespråk. Trondheim: NAVFs senter for barneforskning.

Simonsen, H. G. (1990). Barns fonologi: system og variasjon hos tre norske og et samoisk barn. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Simonsen, H. G. (1997). Norske barns fonologi: universelle trekk og individuell variasjon. In R. Söderbergh (ed.), Från joller til läsning och skrivning. Malmö: Gleerups.

Simonsen, H. G. (2001). Phonological fillers: Data from Norwegian. In M. Almgren, A. Barrena, M. J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal & B. MacWinney (eds.), Research on Child Language Acquisition. Proceedings of the 8th Conference of the international Association for the study of Child Language, San Sebastian, Spain 1999.: Cascadilla Press.

Simonsen, H. G. (2001). Past tense acquisition in Norwegian: Experimental evidence. In H. G. Simonsen & R. T. Endresen (eds.), A cognitive approach to the verb. Morphological and constructional perspectives. New York: Mouton de Gruyter.

Simonsen, H. G. & Bjerkan, K. M. (1998). Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children. International Journal of Applied Linguistics 8, 251-70.

Simonsen, H. G. & Christensen, K. K. (1980). "Når man byner å gå sånn litt på skolen å sånn". En femårings bruk av "sånn". In E. Hovdhaugen (ed.), The Nordic languages and modern linguistics. Oslo: Universitetsforlaget.

Skaale, M. S. (2009). Fonologisk bevissthet og arbeidsminne. MA thesis, The University of Oslo.

Skjelfjord, V. J. (1975). Problems of Validity in Connection with the Concept of Auditory Discrimination between Speech Sounds. Scandinavian Journal of Educational research 19, 153-73.

Skjelfjord, V. J. (1978). Ferdighet i fonemisk analyse, fonemisk syntese og lesing i to førsteklasser: en foreløpig rapport. Oslo: University of Oslo.

Skjelfjord, V. J. (1987). Phonemic segmentation. An important subskill in learning to read. Scandinavian Journal of Educational Research 31, 82-98.

Skodvin, A. (1983). Språklig samhandling mellom foreldre og barn: en teoretisk modell, en drøfting av metode, en empirisk undersøkelse. Oslo: University of Oslo.

Skodvin, A. (1998). Kommunikasjon og kognisjon: Piagets og Vygotskijs syn på voksen-barn-kommunikasjon i forhold til førskolebarns kognisjon: en teoretisk drøfting og empirisk konkretisering. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Skoglund, M. (2004). Språkfunksjon og lateralisering: en kasusstudie av et enegget tvillingpar. MA thesis, University of Bergen.

Smith, L. & Ulvund, S. E. (1998). The relation of joint attention at 13 months to subsequent language, verbal IQ and nonverbal IQ measures through middle childhood. Infant Behavior and Development 21.

Smith, L. & Ulvund, S. E. (2003). The role of joint attention in later development among preterm children: Linkages between early and middle childhood. Social Development 12, 222-34.

Solheim, R. G. & Tønnessen, F. E. (2003). Slik leser 10-åringer i Norge.  PIRLS 2001 - Rapporten. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Solheim, R. G. & Tønnessen, F. E. (2003). Hvorfor leser klasser så forskjellig? En sammenligning av de 20 klassene med de beste og de 20 klassene med de svakeste leseresultatene i PIRLS 2001. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Stormark, K. M. & Braarud, H. C. (2004). Infants' sensitivity to social contigency: a "double video" study of face-to-face communication between 2- and 4-month-olds and their mothers. Infant Behavior & Development 27, 195-203.

Svalastoga, T. G. (2006). Arbeidsminne og språk: forteller kapasiteten i det fonologiske arbeidsminnet noe om språkferdighetene hos barn i tredje klasse? MA thesis, University of Oslo.

Svendsen, B. A. (2004). Så lenge vi forstår hverandre: språkvalg, flespråklige ferdigheter og språklig sosialisering hos norsk-filippinske barn i Oslo. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Syverstad, A. K. (2000). Felles oppmerksomhet og tidlig språkutvikling: en litteraturgjennomgang og en empirisk studie. MA thesis, University of Oslo.

Syvertsen, T. M. S. (1999). Standardisering eller Kristiansands-dialekt?: en sosiolingvistisk undersøkelse av talemålet til barn i Kristiansand. MA thesis Agder Regional College.

Sæther, F. H. N. i. U. i. B., Bergen. (1982). Dialekt og miljø. En undersøkelse av dialekten til åtte seksåringar i et dialektblanda miljø. MA thesis, University of Bergen.

Søvik, N. & Arntzen, O. (1986). A comparative study of the writing/spelling performances of "normal", dyslexic, and dysgraphic children. European Journal of Special Needs Education 1, 85-101.

Søvik, N. & Arntzen, O. (1991). A development study of the relation between the moment patterns in letter combinations (world) and writing. In J. Wann, A. M. Wing & N. Søvik (eds.), Development of graphic skills. London: Academic Press.

Søvik, N., Arntzen, O. & Samuelstuen, M. (2000). Eye-movement parameters and reading speed. Reading and Writing 13, 237-55.

Søvik, N., Arntzen, O. & Thygesen, R. (1987). Relation of spelling and writing in learning disabilities. Perceptual and Motor Skills 64, 219-36.

Søvik, N. & Mæland, A. F. (1986). Children with Motor Problems (Clumsy Children). Scandinavian Jornal of Educational Research 30, 39-53.

Søvik, N., Mæland, A. F. & Karlsdottir, R. (1989). Contextual factors and writing performance of normal and dysgraphic children. Singapore: World Scientific Publishing.

Søvik, N., Samuelstuen, M., Svarva, K. & Lie, A. (1996). The relationship between linguistic characteristic and reading/writing performance of Norwegian children. Reading and Writing. An Interdisciplinary Journal 8, 199-216.

Tengesdal, I. H. (2000). Utvikling av automatisert ordavkodingsferdighet: betydningen av fonologiske og ortografiske faktorer. MA thesis, Norwegian Teacher Academy.

Torkildsen, J. v. K. (2007). Lexical processing in typically and atypically developing toddlers: insight from event-related brain potentials. Doctoral dissertation, University of Oslo.

Torkildsen, J. v. K. (2008). ERP kan bidra til tidlig identifisering av barn med risiko for språk- og lesevansker. Norsk tidsskrift for logopedi 53, 10-6.

Torkildsen, J. V. K. (2010). Barns tidlige språktilegnelse: teorier og metoder. In V. Moe, K. Slinning & M. B. Hansen (eds.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Torkildsen, J. v. K., Friis Hansen, H., Svangstu, J. M., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2009). Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108, 73-88.

Torkildsen, J. v. K., Sannerud, T., Syversen, G., Thormodsen, R., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2006). Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: an ERP study. Journal of Neurolinguistics 19, 431-54.

Torkildsen, J. v. K., Svangstu, J. M., Friis Hansen, H., Smith, L., Simonsen, H. G., Moen, I. & Lindgren, M. (2008). Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of Cognitive Neuroscience 20, 1266-82.

Torkildsen, J. v. K., Syversen, G., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2007). Brain responses to lexical-semantic priming in children at-risk for dyslexia. Brain and Language 102, 243-61.

Torkildsen, J. v. K., Syversen, G., Simonsen, H. G., Moen, I., Smith, L. & Lindgren, M. (2007). Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics 20, 332-51.

Tønnessen, F. E. (1994). The etiology of dyslexia. Theoretical analyses and empirical studies. Doctoral dissertation, University of Bergen.

Tønnessen, F. E., Høien, T., Lundberg, I. & Larsen, J. P. (1994). Immune disorders and dyslexia. A study of asthmatic children and their families. Reading and Writing 6, 151-60.

Ulvund, S. E. & Smith, L. (1996). The predictive validity of nonverbal communicative skills in infants with perinatal hazards. Infant Behaviour and Development 19, 441-9.

Undrum, L. J. (2006). Down syndrom og språkutvikling: om språkstimulering av barn med Down syndrom i førskolealder. MA thesis, University of Oslo.

Uppstad, P. H. & Solheim, O. J. (2007). Aspect of Fluency in Writing. Journal of Psycholinguistic Research 36, 79-87.

Valvatne, H. & Sandvik, M. (2007). Barn, språk og kultur: språkutvikling fram til sjuårsalderen. Oslo: Cappelen akademiske forlag.

Valvik, B. M. (2004). Dysleksi: ein longitudinell studie av tre elevar med svært store lese- og skrivevansker. MA thesis, University of Bergen.

van Daal, V., Begnum, A. C., Solheim, R. G. & Adér, H. J. (2007). PIRLS 2001: Secondary analysis of Norwegian data.  Proceedings of IEA (the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) a reseach conference.

van Daal, V., Solheim, R. G., Gabrielsen, N. N. & Begnum, A. C. (2007). PIRLS. Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter. Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006.  Stavanger: Nasjonalt senter for leseforskning.

van Dommelen, W. A. (2003). An acoustic analysis of Norwegian /ҫ/ and /ş/ as spoken by young people. Journal of the International Phonetic Association 33, 131-41.

Vanvik, A. (1971). The phonetic-phonemic development of a Norwegian child. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 24, 269-325.

Vikse, K. M. M. (2001). Meningsskaping i 10-11-åringers språk: en sammenlignende analyse av 10-11-åringers muntlige og skriftlige tekster ved bruk av systemisk-funksjonell grammatikk. MA thesis, University of Oslo.

Vilhjálmsdóttir, S. (2006). Fortellerferdighet og språkkontakt i fortellinger: en kasusstudie av tre tospråklige barn i femårsalderen som behersker islandsk og norsk. MA thesis, University of Oslo.

von Tetzchner, S. (1984). Tegnspråkopplæring med psykotiske/autistiske barn: Teori, metode og en kasusbeskrivelse. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening 21, 3-15.

von Tetzchner, S. (2007). Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning. Oslo: Gyldendal akademisk

von Tetzchner, S., Øvreeide, K. D., Jørgensen, K. K., Ormhaug, B. M., Oxholm, B. & Warne, R. (2004). Acquisition of graphic communication by a young girl without comprehension of spoken language. Disability and Rehabilitation 26, 1335-46.

Wagner, Å. K. H. (2004). Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Westergaard, M. (2003). Word order in wh-questions in North Norwegian dialect: some evidence from an acquisition study. Nordic Journal of Linguistics 26, 81-109.

Westergaard, M. (2003). On the acquisition of Word Order in WH-Questions in the Tromsø Dialect. Nordlyd 31.

Westergaard, M. (2004). The interaction of Input and UG in the acquisition of Verb Movement in a Dialect of Norwegian. Nordlyd 32, 110-34.

Westergaard, M. (2005). The Development of Word Order in Norwegian Child Language: The interaction of input and Economy Principles in the Acquisition of V2. Doctoral dissertation, University of Tromsø.

Westergaard, M. (2005). Norwegian child language and the history of English: The interaction of syntax and information structure in the development of word order. Bern: Peter Lang.

Westergaard, M. (2005). Optional word order in wh-questions in two Norwegian dialects: a diachronic analysis of synchronic variation. Nordic Journal of Linguistics 28, 269-96.

Westergaard, M. (2005). Norwegian child language and the history of English: The interaction of syntax and information structure in the development of word order. In K. McCafferty, T. Bull & K. Killie (eds.), Contexts – Historical, Social, Linguistic. Studies in Celebration of Toril Swan.

Westergaard, M. (2006). Triggering V2. The amount of Input Needed for Parameter Setting in a Split-CP Model of Word Order. In A. Belletti, E. Bennati, C. Chesi, E. DiDomenico & I. Ferrari (eds.), Language Acquisition and Development: Proceedings of GALA 2005. Cambridge: Cambridge Scholars Press.

Westergaard, M. (2007). Learning and Unlearning V2: On the Robustness of the Triggering Experience in a Historical Perspective. In M. C. Picchi & A. Pona (eds.), Proceedings of the XXXII Incontro di Grammatica Generativa. Alessandria Edizioni dell’Orso.

Westergaard, M. (2008). Acquisition and change: On the robustness of the triggering experience for word order cues. Lingua 118, 1841-63.

Westergaard, M. (2008). Hvordan barn lærer språk: En sammenligning mellom ordstilling i engelsk og norsk. Barn 3, 21-35.

Westergaard, M. (2008). Verb movement and subject placement in the acquisition of word order. In P. Guijarro-Fuentes, P. Larranaga & J. Clibbens (eds.), First Language Acquisition of Morphology and Syntax: Perspectives across languages and learners. Amsterdam: John Benjamins.

Westergaard, M. (2009). Microvariation as diachrony: A view from acquisition. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 12, 49-79.

Westergaard, M. (2009). Usage-based vs. rule-based learning: the acquisition of word order in wh-questions in English and Norwegian. Journal of Child Language Forthcoming, 1-29.

Westergaard, M. (2009). The acquisition of word order: micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins.

Westergaard, M. & Bentzen, K. (2007). The (non-)effect of input frequency on the acquisition of word order in Norwegian embedded clauses. In I. Gülzow & N. Gagarina (eds.), Frequency Effects in Language Acquisition: Defining the Limits of Frequency as an Explanatory Concept. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Westergaard, M. R. (2009). The acquisition of word order: micro-cues, information structure, and economy. Amsterdam: John Benjamins.

Willumsen, R. (1986). Barn-voksen dialoger: en analyse av syntaks og dialog hos norske 3- og 4-åringer. MA thesis, University of Trondheim.

Willumsen, R. (1996). The language of very low birthweight 5-year-olds: a conversational analysis. Doctoral dissertation, University of Bergen.

Wium, K. (2006). Preteritumsbøying og verbforståelse hos tre personer med cri du chat-syndrom: eksperimentelle data. MA thesis, University of Oslo.

Wium, K. & Kristoffersen, K. E. (2008). Past tense morphology in Cri du chat syndrome: experimental evidence. Clinical Linguistics & Phonetics 22, 401-6.

Øhre, B. (1987). Tegnspråkutvikling hos et døvt barn i siste halvdel av annet leveår: en studie av døv jente med døve foreldre. MA thesis, University of Oslo.

Publisert 23. aug. 2010 16:16 - Sist endret 3. feb. 2020 15:08