Innkalling til instituttstyremøte 22. april 2013

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 22. april kl. 12.15 – 15.00 i HW 536.  

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saksliste

Til behandling i åpent møte

Sak 1/2/2013  Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/2/2013  Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2013
 

Til behandling i lukket møte

Sak 3/2/2013 Vedtakssak: Innstilling til stilling som instituttleder ved ILN for perioden 2013-16

Vedlegg: Forslag til innstilling fra intervjukomiteen, utlysningstekst, søknader, stillingbeskrivelse, intervjuguide

Forslag til vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting
 

Sak 4/2/2013 Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Ibsen-studier ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg: Notat av 11.04.13, fra Laila Yvonne Henriksen, Utlysningstekst, Forslag til innstilling fra intervjukomiteen, intervjuguide, sakkyndig vurdering, søkerliste, komplette søknader for innstilte søkere

Forslag til vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting
 

Sak 5/2/2012 Vedtakssak: Forlengelse av stilling som redaktør – NO 2014

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra prosjektdirektør NO 2014

Forslag til vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget fra prosjektdirektør og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om forlengelse
 

Til behandling i åpent møte

Sak 6/2/2013  Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/forskningskonsulent

Sak 7/2/2013  Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ fungerende instituttleder

Sak 8/2/2013 Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Sak 9/2/2013 Vedtakssak: ILNs søknader om tildeling  av av universitetsstipendiatstillinger fra fakultetet

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder
Forslag til innspill
HFs utlysning av phd-stillinger

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til søknader om tildeling av universitetsstipendiatstillinger
 

Sak 10/2/2013 Vedtakssak: Forslag til  ”Rammeavtale om vedlikehald og vidareutvikling av Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk ordbank (bokmål og nynorsk)”

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder
Forslag til rammeavtale med underliggende avtaler
Intensjonsavtale 2008
Ordlydspresisering i avtalen 2008

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner utkastet til rammeavtale og gir instituttleder fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Språkrådet.
 

Sak 11/2/2012 Diskusjonssak: Faglige Prioriteringer og nye stillinger

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder
 

Sak 12/2/2013 Diskusjonssak: Studiekvalitetsrapporten 2012

Vedlegg:
Notat av 12.04.13 fra studieleder
Studiekvalitetsrapport for ILN 2012
 

Sak 13/2/2013  Eventuelt

 

Andreas Sveen   
Fungerende instituttleder     

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder
 

Publisert 16. apr. 2013 11:33 - Sist endret 16. apr. 2013 12:24