Innkalling til instituttstyremøte mandag 27. september 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/4/21 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. september 2021:
… og  …

S 2/4/21 - Ny funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat  
Forslag til funksjonsbeskrivelse 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar vedlagte forslag til funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS som gjøres gjeldende fra 1. januar 2022.

S 3/4/21 - Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet  «MULTIWRITE– Interactions Between First, Second and Third Languages».

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for stipendiatstilling på prosjektet «MULTIWRITE– Interactions Between First, Second and Third Languages».

Diskusjonssaker

D 1/4/21 – Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 

Blindern, 20. september 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 20. sep. 2021 17:44 - Sist endret 20. sep. 2021 17:54