Protokoll fra instituttstyremøte mandag 13. desember 2021

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.15.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Atle Wold forlot møtet under behandlingen av S 5/7/21.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/7/21 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS - utgikk
O-sak 3/7/21 - Geir Uvsløkk slutter som ph.d.-leder på ILOS fra 1. januar 2022

Vedtakssaker:

S 1/7/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. desember 2021:
Nora Dörnbrack og Veronica Dahlby Tveitan.

S 2/7/21 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor russisk språk og lingvistikk

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/7/21 - Tilsetting i en stilling som stipendiat (SKO 1017) ved det NFR-finansierte prosjektet "MULTIWRITE – Sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter Mari Wærner Wesenberg. Dersom hun takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

S 4/7/21 - Årsplan for ILOS 2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsplan - ikke oppdatert etter møtet                  

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2022 med de endringer som kom frem i møtet.

S 5/7/21 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene

Vedtak:
To søknader falt utenom statuttene og ble derfor ikke innvilget.
Én søknad kom inn etter søknadsfristen og ble derfor ikke behandlet av styret. (Vedtatt mot to stemmer.)

Styret ved ILOS tildeler midler fra Jahre-fondet på denne måten:

Navn Tiltak Beløp
Kristin Bech Midler til Ordfestivalen 30 000,-
Signe O. Ebeling Støtte til York-opphold for studenter (studentrelaterte aktiviteter) 48 000,-
Stuart Mcwilliams Reise til Edinburgh 17 040,-
Stuart Mcwilliams med flere Midler til seminar om John Berger 18 520,-
Atle L. Wold Midler til to forskningsopphold i Storbritannia (London og Edinburgh) 28 000,-
Sum 126 224,-

Ingen saker under eventuelt.

13. desember 2021,

Nora Dörnbrack

Veronica Dahlby Tveitan

Av Karina Kleiva
Publisert 14. des. 2021 13:29 - Sist endret 14. des. 2021 13:29