Protokoll fra instituttstyremøte mandag 27. september 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Eva Sarfi, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning, Geir Uvsløkk, Alexandra Spalek (alle gikk etter O-sakene). Mons Vedøy, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/4/21 - Status: Orienteringer ved ph.d.-, forsknings- og utdanningslederne ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. september 2021:
Torje Knausgård og Kathrine Asla Østby.

S 2/4/21 - Ny funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat  
Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige (oppdatert etter styremøtet)

Vedtak:
Instituttstyret vedtar vedlagte forslag til funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS som gjøres gjeldende fra 1. januar 2022, med én endring: Under tredje kulepunkt under 2.3. Administrasjon, erstattes "kan konsulteres" med "skal konsulteres". 

S 3/4/21 - Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet  «MULTIWRITE– Interactions Between First, Second and Third Languages».

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Styret ved ILOS godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for stipendiatstilling på prosjektet «MULTIWRITE– Interactions Between First, Second and Third Languages».

Diskusjonssaker

D 1/4/21 – Fordeling av stipendiatstillinger

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 

Blindern, 27. september 2021

Torje Knausgård 

Kathrine Asla Østby

Av Karina Kleiva
Publisert 29. sep. 2021 22:58 - Sist endret 29. sep. 2021 22:58