English version of this page

EU Kids Online IV

Fra digitale ferdigheter til digital mobbing – EU Kids Online er et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. 

Hender på et nettbrett. Foto.

Om prosjektet

EU Kids Online undersøker barns bruk av internett og andre nettbaserte medier, hvilke muligheter og hvilken risiko slik bruk gir og hvilken kunnskap og rolle foreldrene har.

Relevante temaer inkluderer tilgang og bruk, rettigheter, digital mobbing, pornografi, dataspill, «grooming», radikalisering, hatefulle ytringer, «pro-anoreksi» og selvskading, foreldremediering, ytringsfrihet, digitale ferdigheter, identitet, mobile medier og overvåkning.

Prosjektets hovedbidrag er en representativ, sammenliknbar undersøkelse fra 25 land basert på intervjuer med 25 000 barn mellom ni og 16 år, samt én av deres foreldre. I inneværende prosjektperiode skal undersøkelsen gjentas, denne gangen utvidet til å inkludere 33 europeiske land.

Det tilknyttede prosjektet Global Kids Online tar for seg de samme problemstillingene i en global kontekst.

Mål

Å øke kunnskapen om europeiske barn og foreldres bruk, erfaring med risiko og trygg bruk av internett og ny nettbasert teknologi, for å kunne informere og støtte en tryggere bruk av internett for barn og unge.

Samarbeid

EU Kids Online er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter i 33 europeiske land. I tillegg har prosjektet et internasjonalt rådgivende panel.

Se fullstendig liste over samarbeidspartnere og kontaktinformasjon.

Samarbeid med Justisdepartementet

Statsbudsjettet 2017 bevilget 4 mill. kr til ny EU Kids Online undersøkelse. Tiltaket var en del av regjeringens opptrappingsplan for å redusere vold i nære relasjoner og forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og for å sikre trygg bruk av internett for barn og unge. Bevilgningen sikret norsk deltakelse i gjennomføringen av EU Kids Online´s internasjonale datainnsamling i 2018. 

Midlene muliggjorde mer kunnskap om barns bruk, risiko og erfaringer med internett og å undersøke norske barns erfaringer og bruk i et stort datamateriale, basert på 33 europeiske land i tillegg til en rekke land utenfor Europa. Det var særlig viktig å belyse om norske barn fortsatt har høy relativ risikoutsatthet og høyt erfaringsnivå, jf. analysene basert på datamaterialet fra EU Kids Online 2010.

Datainnsamlingen ble gjennomført i 2018 og en rapport med de overordnede resultatene fra Norge publiseres i mars 2019.

Statsbudsjettet 2018 bevilget nye 4,3 mill. kr til videre analyse av datainnsamlingen fra 2018. Dette arbeidet skal pågå til 2020. Behovet for kunnskapsutvikling om barn og risiko på internett er et pågående samarbeid med Justisdepartementet og den nye bevilgningen skal legge til rette for gjennomføring av tverrfaglige analyser og forskning som grunnlag for utvikling av tiltak.

For mer informasjon vedr. samarbeidet kontakt prosjektleder Professor Elisabeth Staksrud ved institutt for medier og kommunikasjon.

Publisert 7. des. 2015 11:09 - Sist endret 8. aug. 2022 11:15

Kontakt

Professor Elisabeth Staksrud

 

Deltakere

Se alle deltakere