Norsk musikkhistorisk bibliografi

Denne bibliografien er utarbeidet av førstebibliotekar Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, for Norges musikkhistorie.

 

BIND 1

Generell historie og musikkhistorie

Albrechtsen, Esben: Fællesskabet blivert til 1380-- 1536. Oslo 1997. (Danmark-Norge 1380--1814; b. 1)

Andersson, Greger (red.): Musik i Norden. Stockholm 1997. (Föreningen Nordens årsbok 1998) -- (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; nr 85)

Andersson, Otto (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933. (Nordisk kultur; XXV)

Baden, Torkil Olav: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo 1995

Bagge, Sverre og Knut Mykland: Norge i dansketiden 1380--1814. 2. utg., 4. oppl. Oslo 1996

Bagge, Sverre: Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, tro og holdninger 1000--1300. Oslo 1998

Berg, Knut (red.): Norges kunsthistorie. B. 1--3. Oslo 1981-- 1982

Beyer, Edvard & Morten Moi: Norsk litteraturkritikks historie. B. 1: 1770--1848. Oslo 1990

Bjørkvik, Halvard: Folketap og sammenbrudd 1350--1520. Oslo 1996. (Aschehougs norgeshistorie; 4)

Bugge, Anders & Sverre Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. Oslo 1938--1942 B. 1: Fra hulen til gården (1938); B. 2: Fra tunet til bystredet (1939); B. 3: Fra heksebål til frihetsild (1938)

Dyrvik, Ståle og Ole Feldbæk: Mellom brødre. 1780-- 1830. Oslo 1996. (Aschehougs norgeshistorie; 7)

Dyrvik, Ståle: Norsk historie 1625--1814. Vegar til sjølstende. Oslo 1999. (Samlagets Norsk historie 800--2000; b. 3)

Dyrvik, Ståle: Truede tvillingriker 1648--1720. Oslo 1998. (Danmark-Norge 1380--1814; b. 3)

Feldbæk, Ole: "For Norge, Kjæmper Fødeland. Norsk kritik og identitet 1770--1773". I: Historisk tidsskrift. Årg. 73, nr 1 (1994), s. 23--48

Feldbæk, Ole: Den lange fred: 1700--1800. Copenhagen 1993. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie; 9)

Feldbæk, Ole: Nærhed og adskillelse 1720--1814. Oslo 1998. (Danmark-Norge 1380--1814; b. 4)

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie: Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny rev. utg. Oslo 1993

Helle, Knut: Under kirke og kongemakt 1130--1350. Oslo 1995. (Aschehougs norgeshistorie; 3)

Hernes, Asbjørn: Impuls og tradisjon i norsk musikk 1500-- 1800. Oslo 1952

Holm-Olsen, Ludvig & Kjell Heggelund: Fra runene til Norske selskab. 4. utg. Oslo 1995. (Norges litteraturhistorie; 1)

Krag, Claus: Vikingtid og rikssamling 800--1130. Oslo 1995. (Aschehougs norgeshistorie; 2)

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid. Oslo 1956--1978. 22 b.

Lillehammer, Arnvid: Fra jeger til bonde -- inntil 800 e. Kr. Oslo 1994. (Aschehougs norgeshistorie; 1)

Lunden, Kåre: Norsk grålysing. Norsk nasjonalisme 1770-- 1814 på allmenn bakgrunn. Oslo 1992

Mykland, Knut (red.): Norges historie. B. 1--9. Oslo 1977--1978

Norges kulturhistorie. Oslo 1979--1981. 8 b. Se særlig b. 1-- 3

Rian, Øystein: Den aristokratiske fyrstestaten 1536--1648. Oslo 1997. (Danmark-Norge 1380--1814; b. 2)

Rian, Øystein: Den nye begynnelsen 1520--1660. Oslo 1995. (Aschehougs norgeshistorie; 5)

Sandvik, O. M. & Gerhard Schjelderup (red.): Norges musikhistorie. Kristiania 1921

Schiørring, Nils: Musikkens historie i Danmark. B. 1: Fra Oldtiden til 1750. København 1977

Sogner, Sølvi: Krig og fred 1660--1780. Oslo 1996. (Aschehougs norgeshistorie; 6)

 

Forhistorisk tid

Andersson, Otto: "Nordisk musikkultur i äldsta tider". I: Otto Andersson (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933, s. 3--23

Broholm, H. C., W. P. Larsen & Godtfred Skjerne: The lures of the Bronze Age. København 1949

Lund, Cajsa: Fornnordiska klanger. Stockholm 1987. 1 grammofonplate + teksthefte. (Musica Sveciae 101)

Lund, Cajsa: Studier över förhistoriska instrument i Norden. Lund 1972

Lund, Cajsa: "Oldtidens orkester". I: Skalk. 1973, nr 2, s. 18--28

Skjerne, Godtfred: "Om Guldhornene". I: Musikhistorisk Arkiv. B. 1, H. 4 (1939), s. 286--345

 

Fra lurblåst til klokkeklang -- vikingtid og tidlig middelalder

Aksdal, Bjørn & Jan Ragnar Hagland: "Strykelyren i norsk middelalder. En vurdering på bakgrunn av et funn ved de arkeologiske utgravningene i Trondheim". I: Studia musicologica Norvegica. 13 (1987), s. 97--112

Andersson, Otto: "The bowed harp of Trondheim Cathedral". I: The Galpin Society Journal. Vol. 23 (1970), s.

Andersson, Otto: "The Shetland gue, the Welsh crwth, and the Northern bowed harp". I: Budkavlen. 1954, nr 1--4

Andersson, Otto: Stråkharpan. En studie i nordisk instrumenthistoria. Helsinki 1923

Boses saga. Oversatt fra norrønt av Eskild Hanssen. Oslo 1970. (Pax-bøkene; 221)

De Geer, Ingrid: Earl, bishop, skald -- and music. The Orkney earldom of the twelfth century. A musicological study. Uppsala 1985

Fagrskinna. En norsk kongesaga. Oversatt og med innledning av Johan Schreiner. 2. utg. Oslo 1972

Frostatingslova. Omsett av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes. Oslo 1994. (Norrøne bokverk)

Hommedal, Alf Tore: "Musikk i Noreg i mellomalderen. Dronning Eufemia og minnesongaren Witslav". I: Tidsskrift för tidig musik. Årg. 15, nr 1 (1993), s. 11--14

Jónsson, Finnur: "Das Harfenspiel des Nordens in der alten Zeit". I: Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft. 9 (1907/08), s. 530--537

Kolltveit, Gjermund: "Spor etter middelalderens musikkliv. To strengestoler fra Gamlebyen, Oslo". I: Viking. 60 (1997), s. 69--83 Også trykt i Årbok for norsk folkemusikk, årg. 7 (1998), s. 50--68

Kongsspegelen. Omsett av Alf Hellevik. 8. utg. Oslo 1976. (Norrøne bokverk; 7, 14)

Ledang, Ola Kai: "Galder og ottesong, lurlåt og klokkeljom. Skildringar av musikk og lydlandskap i Heimskringla". I: Dragen. Humanistisk orientert tidsskrift. 1997, nr 1, s. 39--69

Ledang, Ola Kai: "Musikk og låter i kaupangen Nidaros". I: Årbok (Trøndelag folkemuseum, Sverresborg). 1995, s. 49--64

Ledang, Ola Kai: "Musikk som skapte historie". I: Studia musicologica Norvegica. 25 (1999), s. 236--242 Om luren i vikingtiden

Norlind, Tobias: "Musiker och lekare under medeltiden i Sverige". I: Svensk tidskrift för musikforskning. 22 (1940), s. 29--52

Norlind, Tobias: "Sång och harpspel under vikingatiden". I: Festskrift til O. M. Sandvik 70-års dagen 1875 -- 9. mai -- 1945. Oslo 1945, s. 173--183

Panum, Hortense: "Middelalderen Musikinstrumenter". I: Otto Andersson (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933, s. 50--69

Panum, Hortense: Middelalderens Strengeinstrumenter og dens Forløbere i Oldtiden. København 1915--1931. 3 b.

Soga om Egil Einhendte og Åsmund Berserksbane. Tåtten om Norne-Gjest. Omsett av Gudlaug Horgen. Oslo 1989. (Norrøne bokverk; 49)

Soga om Håkon Håkonsson. Omsett av Kr. Audne. Sturla Tordsson: Soga om Magnus Lagabøte. Omsett av Hallvard Magerøy. Oslo 1979. (Noregs kongesoger. Jubileumsutgåve; 4)

Sturluson, Snorre: Kongesoger. Omsette av Steinar Schjøtt og Hallvard Magerøy. Oslo 1979. 2 b. (Noregs kongesoger. Jubileumsutgåve; 1--2)

Sverre-soga. Omsett av Halvdan Koht. Soga om baglarar og birkebeinar. Omsett av Gunnar Pedersen. Oslo 1979. (Noregs kongesoger. Jubileumsutgåve; 3)

 

Kirkens musikk før reformasjonen

Attinger, Gisela: A comparative study of chant melodies from fragments of the lost Nidaros antiphoner. Oslo 1998 Avhandling (dr. art.), Universitetet i Oslo

Attinger, Gisela: Offisiet ‘De susceptione sanguinis’ -- norske gudstjenester fra middelalderen? Oslo 1993 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Bergsagel, John: "Anglo-Scandinavian musical relations before 1700". I: Report of the eleventh Congress of the International Musicological Society, Copenhagen 1972. Vol. 1. Copenhagen, 1974, s. 263-- 271

Bergsagel, John: "Liturgical relations between England and Scandinavia as seen in selected musical fragments from the 12th and 13th centuries". I: Föredrag och diskussionsinnlägg från Nordiskt kollokvium III i latinsk liturgiforskning. Käytännöllisen teologian Julkaisuja. A. 1975, nr 3 (1976), s. 11--26

Edwards, Owain Tudor: "Searching for the music of the use of Nidaros". I: Cantus planus. Papers read at the 7th Meeting, Sopron, Hungary, 1995. Budapest, 1998, s. 213--227

Eggen, Erik: The sequences of the Archbishopric of Nidaros. Copenhagen 1968. (Bibliotheca Arnamagnæan; vol. 21--22)

Fæhn, Helge (ed.): Manuale Norvegicum (Presta handbok) ex codibus saec. XII--XIV. Oslo 1962. (Libri liturgici provinciae Nidrosiensis medii aevi; vol. I)

Fæhn, Helge: Fire norske messeordninger fra middelalderen. Oslo 1953. (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.- filos. klasse; 1952. No. 5)

Gjerløw, Lilli (ed.): Antiphonarium Nidrosiensis ecclesiae. Osloiae 1979. (Libri liturgici provinciae Nidrosiensis medii aevi; vol. III)

Gjerløw, Lilli (ed.): Ordo Nidrosiensis ecclesiae. Osloiae 1968. (Libri liturgici provinciae Nidrosiensis medii aevi; vol. II)

Gjerløw, Lilli: "Aust-Agder-Arkivets middelalderlige håndskriftfragmenter". I: Aust-Agder-arv. 1959

Gjerløw, Lilli: "Missaler brukt i Bjørgvin bispedømme fra misjonstiden til Nidarosordinariet". I: Per Juvkam (utg.): Bjørgvin bispestol. Oslo 1970, s. 73--128

Gjerløw, Lilli: "Missaler brukt i Oslo bispedømme fra misjonstiden til Nidarosordinariet". I: Fridtjov Birkelig, Arne Odd Johnsen & Einar Molland (utg.): Oslo bispedømme 900 år. Oslo 1974, s. 73--142

Gjerløw, Lilli: "The Breviarium and the Missale Nidrosiense (1519)". I: H. Bekker-Nielsen [et al.] (ed.): Proceedings of the Seventh International Symposium organized by the Centre for Study of Vernacular Literature in the Middle Ages held at Odense University on 15--16 November, 1982. Odense 1983, s. 50--77, 168--169

Gjerløw, Lilli: "Thomas Becket og Donatus i Lom kirke". I: Lom stavkirke forteller. Oslo 1978. (Fortidsminner; 65), s. 131--158 Særtrykk av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok 1978

Hennerberg, C. F.: "Orglar i Norden under medeltiden". I: Otto Andersson (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933, s. 70--80

Huglo, Michel: "Note sur la musique de la prose: Aquas plenas amaritudine". I: Lom stavkirke forteller. Oslo 1978. (Fortidsminner; 65), s. 159--171 Særtrykk av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok 1978

Kolsrud, Olav: "Korsongen i Nidarosdomen". I: Festskrift til O. M. Sandvik 70-års dagen 1875 -- 9. mai -- 1945. Oslo 1945, s. 83-- 121

Kolsrud, Oluf & Georg Reiss: Tvo norrøne latinske kvæde med melodiar. Kristiania 1913

Ledang, Ola Kai: "Musikk og musikkliv i middelalderen". I: Inge Eidsvåg (red.): Sigrid Undset, middelalderen og våre egen tid. Oslo: Universitetsforlaget, 1994. (Nansenskolens årbok; 1994), s. 53--65

Moberg, Carl-Allan: "Sveriges, Norges och Danmarks kyrkomusik". I: Otto Andersson (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933, s. 24--40

Reiss, Georg: Det norske Rigsarkivs middelalderlige Musikhaandskrifter. En Oversigt. Kristiania 1908. (Videnskaps-Selskabets skrifter. II. Hist.-filos. Klasse; 1908. No. 3)

Reiss, Georg: Musiken ved den middelalderlige Olavsdyrkelsen i Norden. Kristiania 1912. (Videnskapsselskapets skrifter. II. Hist.-filos. Klasse; 1911. No. 5)

Sandvik, Agnar: "Messe- og tidesang i den norske middelalderkirken". I: Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-- 1953. Oslo 1955

Sandvik, O. M.: "Musikken under Olavsfesten i høgmellomalderen". I: Andr. Seierstad: Olavsdyrking i Nidaros og Nord-Europa. Nidaros 1930, s. 53--69

Sandvik, O. M.: Gregoriansk sang. Norsk messe, koral og folketone. Oslo 1945

Steidl, P. D.: Vor Frues Sange fra Danmarks Middelalder. København 1918

Wallin, Nils Lennart: "Hymnus in honorem Sancti Magni comitis Orchadiæ. Codex Upsaliensis C 233". I: Svensk tidskrift för musikforskning. 43 (1961), s. 339--354

Østrem, Eyolf: The Office of Saint Olav. A study in chant transmission. Uppsala 2001. (Studia musicologica Upsaliensia. N. S.; 18) Avhandling (fil. dr.) Uppsala universitet

"En kongelig bryllupssang", hefte utgitt av "Håkonshallens Venner", Bergen 1980

 

Reformasjonen og kirkemusikken

Abrahamsen, Erik: Liturgisk Musik i den danske Kirke efter Reformationen. København 1919

Dal, Erik: "Hans Thomissøns salmebog 1569--1676. En almen orientering og en speciel bibliografi". I: Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog … Kiøbenhaffn, 1569. Faksimileutgave (København 1968)

Fet, Jostein: Lesande bønder. Litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840. Oslo 1995

Fæhn, Helge: "Skolens daglige sangtjeneste i kirkene etter reformasjonen. Fra reformasjonen til Kingos salmebok 1699". I: Schola. Årg. 4, nr 1 (1996), s. 36--39

Fæhn, Helge: Gudstjenestelivet i Den norske kirke -- fra reformasjonstiden til våre dager. Oslo 1994

Glahn, Henrik: Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600. København 1954

Glahn, Henrik: Salmemelodier i dansk tradition 1569--1973. København 2000

Gurvin, Olav: "Ein tidleg norsk motett". I: Studia musicologica Norvegica. 1 (1968), s. 155--166 Om Caspar Ecchienus’ "Cor mundum"

Hansen, Ivar Roger: Sangeren fra Alstahaug. Om musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Hernes, Asbjørn: Schola Nidrosiensis. Opphav og alder. Trondheim 1960. (Det Kgl. norske videnskabers selskabs skrifter; 1960:2)

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Norges eldste koralbok". I: Studia musicologica Norvegica. 1 (1968), s. 79--99

Haarberg, Jon: "‘Siungis under sin egen Melodie’. Katekismesanger, filologi og parodi". I: Hymnologiske Meddelelser. Årg. 26, nr 4 (1997), s. 159--173 Om Petter Dass’ salmer

Johnsson, Bengt: Den danske skolemusiks historie indtil 1739. København 1973. (Studier fra sprog- og oldtidsforskning; nr 284)

Karevold, Idar: "Kirkemusikk og kirkemusikere i Norge på 15- og 1600-tallet". I: Flerstemmige innspill. Artikkelsamling. Norges musikkhøgskole -- 25 år. Oslo 1998, s. 111--144

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgelkultur. Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag. Oslo: Samlaget, 1987. (Norsk kulturarv; 22)

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgel-register 1328-1992. Førdesfjorden 1993

Sandvik, O. M.: Norsk kirkemusik og dens kilder. Kristiania 1918

Schiørring, Nils: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang. En efterforskning efter det anvendte melodistofs kår og veje. København 1950

Solhaug, Arne J.: "Et Luthersk gradualehåndskrift -- Ny Kgl. Saml. 138 4to. Nidarostradisjonen på Island i det 16. århundre". I: Studia musicologica Norvegica. 3 (1977), s. 95-- 156

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo 1998

Tunold, Solveig: "Dansk-norsk salmesang i reformasjonsårhundret". I: Medlemsblad for Norges Organistforbund. Årg. 8 (1955), nr 1, s. 2--4; nr 2, s. 13--15; nr 3, s. 29--34; nr 4, s. 46--47; nr 5/6, s. 58--59

 

Stadsmusikantene

Se også kapittel 6: Folkemusikk (om de forskjellige instrumenter) og kapittel 7: 1700-tallet i norsk musikkliv

Aksdal, Bjørn: Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol. Musikkinstrumenter i Norge ca. 1600--1800. Trondheim 1982

Friis, Niels: Det danske Hoftrompeter Korps. En historisk Undersøgelse. København 1947

Friis, Niels: Det kongelige Kapel. Fem Aarhundreder ved Hoffet, paa Teatret og i Koncertsalen. København 1948

Garder, Johan: Nasjonalt musikkliv gjennem skiftende tider. Oslo 1933

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Musikkliv i Trondheim på 1600-tallet". I: Trondhjemske samlinger. B. 10, h. 2 (1977), s. 101-- 136

Nesfeldt, Arne: "Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672) -- kom fra Gøteborg i 1655". I: Norsk slektshistorisk tidsskrift. B. 30, h. 4 (1986), s. 325--330

Røder, Allan & Arne Nesfeldt: "Den bortrømte stadsmusikant fra Christiania i 1634 Peter Grøter Trompeter og hans familie". I: Norsk slektshistorisk tidsskrift. Årg. 33, h. 4 (1992), s. 402--405

Volle, Bjarne: Om stadsmusikantene i Bergen 1620--1759. Oslo 1979 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

Folkemusikk

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo 1993

Aksdal, Bjørn: "Sekkepipe og bondeharpe. En kort kildekritisk vurdering av instrumentenes forekomst i eldre norsk folkemusikktradisjon". I: Studia musicologica Norvegica. 8 (1982), s. 109--123

Aksdal, Bjørn: Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol. Musikkinstrumenter i Norge ca. 1600--1800. Trondheim 1982

Arnberg, Matts: Jojk. Rev. utg. Stockholm 1997

Berge, Rikard: Telemarks-fela fram til 1825. Skien 1943

Bitustøyl, Kjell: "Langleiken i Telemark -- må historia skrivast om?". I: Årbok for norsk folkemusikk. Årg. 4 (1995), s. 90--113 Også trykt i Årbok for Telemark, 41 (1995), s. 105--129

Bjørndal, Arne & Brynjulf Alver: -- og fela ho let. Norsk spelemannstradisjon. 2. utg. Oslo 1985

Bjørndal, Arne: Norsk folkemusikk. Utgjeve som festskrift til 70- års dagen. Bergen 1952 Inneholder bl.a.: "Då ein høyrde ‘underjordisk musikk’ på Kyrkje-Byrkjeland i Fana"; "Eldste norske folkeviseprentet"; "Nasjonalinstrumentet hardingfela 1651--1951"; "Norsk folkemusikk. Litt um dei eldste fråsegnene og kjeldene"

Blom, Jan-Petter: "Hvor gammel er fela". I: Arne Bjørndals hundreårs-minne. Seminar i Bergen 3.--5. mars 1982. Bergen 1985, s. 191--208

Blom, Ådel Gjøstein (utg.): Norske mellomalderballadar. 1: Legendeviser. Meloditillegg: Øystein Gaukstad, Nils Schiørring. Oslo 1982

Edström, Karl-Olof: "Jojkens stilarter -- ett bidrag till samernas förhistoria?". I: Sumlen. 1990--1991, s. 9--46

Edström, Karl-Olof: Den samiska musikkulturen. En källkritisk översikt. Göteborg 1978. (Skrifter från Musikvetenskaplige institustionen, Göteborg; 1)

Eggen, Erik: "Gigje og fele i eldre norsk musikk". I: Hans- Hinrich Thedens (red.): NFL 50 år. Oslo 1998, s. 119--131 Opprinnelig trykt i Norsk folkekultur, 11, nr 3/4 (1925), s. 81--93

Eggen, Erik: "Songaren". I: Knut Hermundstad (utg.): Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift. Leira 1951, s. 52--73 Om Andris Eivindson Vang, Hallvard Knutsson Lykkja og Kingo-tona

Eggen, Erik: Skalastudier. Studier over skalaens genesis på norrønt område. Oslo 1923

Foss, Gunnar: "Edvard Storm og musikk-encyklopedien". I: Knut Ove Eliassen, Svein-Eirik Fauskevåg og Knut Stene-Johansen (red.): Frihetens århundre. Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet. Vol. 1. Oslo 1997, s. 129--141

Graff, Ola: Joik som musikalsk språk. Litt om nordsamisk joik ut fra Per Hætta som tradisjonsformidler. Oslo 1985 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Graff, Rolf: "Den samiske joik". I: Sameliv. Samisk Selskaps årbok. 1956--1958, s. 51--67

Groven, Eivind: Naturskalaen. Tonale lover i norsk folkemusikk bundne til seljefløyta. Skien 1927 Tilleggsbok til Norsk folkekultur, aarg. 13, h 3/4 (1927)

Hernes, Asbjørn: "Den underjordiske musikken". I: Norveg. 5 (1955), s. 145--158

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Polsdanser og hallinger fra gamle norske notebøker". I: Sumlen. 1978, s. 24--39

Johnsen, Svein: "Petter Strømsing og Strømsing- tradisjonen". I: Årbok for norsk folkemusikk. Årg. 7 (1998), s. 5--25

Jonsson, Bengt R.: "Om Draumkvædet och dess datering". I: Sumlen. 1994--1995, s. 9--153

Kolltveit, Gjermund: "Med arkeologisk blikk på munnharpa". I: Årbok for norsk folkemusikk. Årg. 6 (1997), s. 107--119

Kolltveit, Gjermund: Munnharpas tidlige historie i Skandinavia. En studie i et arkeologisk materiale. Rauland 1996. (Norsk folkemusikklags skrifter; nr 9)

Lande, Vidar: "Soga om ‘Strømsingfela’". I: Årbok for norsk folkemusikk. Årg. 7 (1998), s. 26--34

Ledang, Ola Kai: "Magic, means, and meaning. An insider’s view of bark flutes in Norway". I: Selected reports in ethnomusicology. Vol. 8 (1990), s. 105--123

Ledang, Ola Kai: "On the acoustics and the systematic classification of the Jew’s harp". I: Yearbook of the International Folk Music Council. Vol. 4 (1972), s. 95--103

Levy, Morten: Den stærke slått. Om magisk musikk fra sagatiden og dens genklang hos norske spillemænd. København 1974

Levy, Morten: The world of the gorrlaus slåtts. A morphological investigation of a branch of Norwegian fiddle music tradition. København 1989. 3 b. (Acta ethnomusicologica Danica; 6) -- (Dansk Folkemindesamling. Skrifter; 7)

Liestøl, Knut: Draumkvæde. A Norwegian visionary poem from the Middle Ages. Oslo 1946. (Studia Norvegica; 3)

Luderwaldt, A.: Joiken aus Norwegen. Studien zur Charakteristik und gesellschaftliche Bedeutung des lappischen Gesanges. Bremen 1976

Mageli, Torgeir (red.): Edvard Storm 1749--1794. Døla-viser. Vågå 1994

Mattheson, Johann: Etwas Neues unter der Sonnen! oder Das unterirrdische Klippen-Concert in Norwegen aus glaubwürdigen Urkunden auf Begehren angezeiget. Hamburg 1740 Faksimileutgave: Oslo 1957

Myhren, Dagne Groven: "Draumkvedet i kveding og kunstmusikk". I: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark historielag.16 (1995), s. 115--122

Myhren, Dagne Groven: "Fra Thomissøn og Kingo -- til Thomissøn og Kingo, og fra folketone til folketone". I: Halvårsskrift for praktisk teologi. 1999, h. 2, s. 62--78

Omberg, Norvald: Bukkehornet. Naturens instrument. Dragvoll 1994

Paulsen, Nikolai: "Skalaer og intervaller i samiske joiker". I: Studia musicologica Norvegica. 16 (1990), s. 105--124

Samkopf, Kjell & Carl Haakon Waadeland: "Trommeslåtter -- en nyoppdaget gren i gammel norsk folkemusikk". I: Årbok for norsk folkemusikk. Årg. 4 (1995), s. 36--43

Sandvik, O. M.: "Norsk folkemusik". I: Otto Andersson (utg.): Musik och musikinstrument. Stockholm, Oslo, København 1933, s. 128--138

Sandvik, O. M.: Kingo-tona. Ludv. M. Lindemans optegnelser i Valdres 1848. Med innledning og analyse. Oslo 1941

Sevåg, Reidar: "Die ‘Seljefløyte’: Akustische Eigenart -- Spieltechnische Auswertung -- Musikalische Problematik". I: Erich Stockmann (Hrsg.): Bericht über die 6. Internationale Arbeitstagung der Study Group on Folk Musical Instruments des International Folk Music Council in Kazimierz Dolny 1977. Stockholm 1979. (Studia instrumentorum musicae popularis; 6), s. 59--62

Sevåg, Reidar: "Feler og feletradisjon i Norge". I: Folk och musik. 4 (1994), s. 65--90

Sevåg, Reidar: "Neutral tones and the problem of mode in Norwegian folk music". I: Gustaf Hillström (ed.): Festschrift to Ernst Emsheimer on the occasion of his 70th birthday January 15th 1974. Stockholm 1974. (Studia instrumentorum musicae popularis; 3), s. 207--13, 292

Sevåg, Reidar: "Norms in the history of langeleik making". I: Erich Stockmann (ed.): Report from the 9th International Meeting of the International Council for Traditional Music’s Study Group on Folk Musical Instruments in Orta San Giulio, Italy 1986. Stockholm 1989. (Studia instrumentorum musicae popularis; 9), s. 128--139

Sevåg, Reidar: Det gjallar og det læt. Frå skremme- og lokkereiskapar til folkelege blåseinstrument. Oslo 1973. (Norsk kulturarv; 10)

Tirén, Karl: Die lappische Volksmusik. Stockholm 1942. (Acta Lapponica; 3)

Wiers-Jenssen, Hans & Haakon Hougen: Stjernespill og stjernesang i Norge. Av "Norvegia Sacra" 1921 & 1937. Oslo 1993. (Norsk folkeminnelags skrifter; 138) Med bidrag av Reidar Th. Christiansen et al. Opptrykk av Hans Wiers-Jenssen: "De liturgiske skuespil og deres sidste udløber i Norden: Stjernespillet" (Norvegia Sacra 1981) og Haakon Hougen: "Skolebestyrer Knut Hougens samlinger av ‘Stjernesanger’ m.m." (Norvegia Sacra 1937)

Wiklund, K. B.: Lapparnas sång och poesi. Uppsala 1906. (Norrland; 1:2)

 

1700-tallet i norsk musikkliv

Arendrup, A. V.: "Med Piber og Trommer eller Fløjter og Trommer som militære Signal- og Marchinstrumenter". I: Vaabenhistoriske Aarbøger. 13 (1966), s. 227--258

Arendrup, A. V.: "Om Hornblæsning i Flaaden". I: Tidsskrift for Søvæsen. 128 (1957), s. 97--125, 145--159

Berg, Arno & Bernhard Hagtvedt: Vår Frelsers kirke. Oslo 1950

Berg, Ulf Steinar: Militærmusikk i Norge ca. 1600--1818, med særlig henblikk på infanteriet i Trondheimsdistriktet. Trondheim 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Clemmensen, C. A.: Vægter-Bogen. København 1926

Dunker, Conradine: Gamle Dage. Ny fuldstændig Udgave. Christiania 1909

Erichsen, Andreas Emil: Bergen Kathedralskoles historie. Bergen 1906

Erichsen, Andreas Emil: Trondhjems Kathedralskoles historie. Trondheim 1911

Fet, Jostein: Allmugens diktar. Niels Olsen Svee i norsk religiøs folkesong. Oslo 1987

Garder, Johan: Nasjonalt musikkliv gjennem skiftende tider. Oslo 1933

Gaukstad, Øystein: "Georg Bertouch 1668--1743. En barokkomponist i Norge". I: Norsk musikktidsskrift. Årg. 1, nr 4 (1964), s. 135--143

Gaukstad, Øystein: "Johann Mattheson 1681--1764. Tysk barokkmusiker av norsk ætt". I: Norsk musikktidsskrift. Årg. 3, nr 1 (1966), s. 3--7

Glahn, Henrik: "Om melodiforholdene i Kingos Graduale". I: Thomas Kingos Graduale. Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang (Odense 1967) Faksimile av utgave Odense 1699

Glahn, Henrik: Salmemelodier i dansk tradition 1569--1973. København 2000

Glahn, Henrik: Salmemelodier i dansk tradition 1569--1973. København 2000

Gorset, Hans Olav: "Peter Bangs notebok som tidsbilde: Inntrykk og uttrykk fra 1700-tallet". I: Nina Bendix og Mogens Friis (red.): Musa- Årbog. 9 artikler. Århus 1992, s. 115--126

Greni, Liv: "Bånsuller i Setesdal. Om bruken av tradisjonelle melodiformler". I: Norveg. 7 (1960), s. 13--28

Grinde, Nils: "Latinskolen og dens kor i Christiania ca. 1720-- 40". I: Studia musicologica Norvegica. 3 (1977), s. 15--32

Grinde, Nils: "Musikk i en provins. Norsk musikk på 1700- tallet". I: Studia musicologica Norvegica. 25 (1999), s. 243-- 256

Græsvold, Hans Magne: "Lorents Nicolai Berg og hans lærebok ‘Den første prøve for begyndere udi instrumental-kunsten’". I: Studia musicologica Norvegica. 2 (1976), s. 97--121

Hansen, Svein Jakop: Aall-familien og musikklivet i Porsgrunn-Skien- distriktet ca. 1790--1840. Oslo 1990 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Hauge, Reidar, Thor Stensrud & Olav Såtvedt (red.): Glogerorgelet. Utgitt av Komitéen for restaurering av Glogerorgelet i Kongsberg kirke. Kongsberg 2001

Huldt-Nystrøm, Hampus: "En ‘Musiqvens Elsker’ i Risør omkring 1750. ‘De Musicalske Grund Regler’ av Hans Henrik Bøcher (1712--1777)". I: Finn Benestad & Philip Krømer (red.): Festskrift til Olav Gurvin. Drammen 1968, s. 117-- 133

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Fra musikklivet i Trondheim omkring år 1800. Stadsmusikant Peter Eberg". I: Ringve museum 25 år. Festskrift til jubileet. Trondheim 1977, s. 5--17

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Polsdanser og hallinger fra gamle norske notebøker". I: Sumlen. 1978, s. 24--39

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Utbredelsen av orglet i Norge under dansketiden (1537--1814)". I: Domorganist Ludvig Nielsen 1906 -- 3. februar -- 1976. Trondheim 1976, s. 101--109

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Viola gamba-spill i Norge omkring år 1700. To tabulaturmanuskript for viola da gamba i Hammers samling, DKNVS bibliotek, Trondheim". I: Tanke og tone. Til Knut Tvedt. Oslo 1976, s. 123--137

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo 1969

Høigaard, Einar: Oslo katedralskoles historie. Oslo 1942

Kjeldsberg, Peter Andreas: Piano i Norge. "Et uundværligt Instrument". Oslo 1985

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgelkultur. Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag. Oslo: Samlaget, 1987. (Norsk kulturarv; 22)

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgel-register 1328--1992. Førdesfjorden 1993

Kortsen, Bjarne: The music of Johan Daniel Berlin. Bergen 1984

Koudal, Jens Henrik: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark 1660-1800. København 2000

Krogh, Torben: "De første Forsøg paa at skabe en Opera i det danske Sprog". I: Aarbog for Musik. 1922, s. 123--158 Om Niels Krog Bredals "Gram og Signe"

Krogh, Torben: "Ældre dansk Teatermusik". I: Musikhistorisk Arkiv. B. 1, H. 1 (1931), s. 1--100

Krogh, Torben: Zur Geschichte des dänischen Singspiels im 18. Jahrhundert. København 1924

Krohn, Victor: "Den danske Flaades Signaler, deres Tekster og Historie". I: Tidsskrift for Søvæsen. 108 (1937), s. 228-- 281

Krohn, Victor: "Den danske Hærs Signaler, deres Tekster og Historie". I: Musikhistorisk Arkiv. B. 1, H. 3 (1933), s. 187-- 285

Lindhard, Knud: Klingende Spil. Af den danske Militærmusiks Historie. København 1932

Michelsen, Kari (red.): Johan Daniel Berlin 1714--1787. Universalgeniet i Trondheim. Trondheim 1987. (Ringve Museums skrifter; IV)

Michelsen, Kari: Johan Daniel Berlin. Trondheim 1971 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Nyrop, C.: Johan Frederik Classen, Skaber af Frederiksværk og Stifter af det Classenske Fideikommis. København 1887 Se særlig s. 1--23 om Johan Frederik Classen (1697--1775), organist i Christiania, og Nikolaj Clausen (1699--1767), organist i Kongsberg

Parmer, Vidar: "Amund Hansen. En instrumentmaker i Fredrikshald". I: Østfoldarv. 6 (1961--62), s. 16--51

Parmer, Vidar: Teater, pantomime, linedans, ekvilibristikk, menasjeri, vokskabinett, kosmorama etc. på Fredrikshald. Halden 1965

Platou, Olaf: "Det gamle orgel i Nidaros domkirke og dets byggmester". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1939 (1940), s. 29--45

Rasmussen, Erlend: Musikk i Trondheim ca. 1800--1815. Trondheim 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Ravn, V. C.: Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid. Kjøbenhavn 1886. (Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag; B. 1)

Rugstad, Gunnar: "Edvard Storms notebok". I: Studia musicologica Norvegica. 4 (1978), s. 117--128

Sandvik, O. M.: Norsk koralhistorie. Oslo 1938

Schiørring, Nils: "Nogle håndskrevne dansk-norske koralbøger fra det 18. århundredes første halvdel". I: Bjørn Hjelmborg & Søren Sørensen (red.): Natalicia musicologica Knud Jeppesen septuagenario collegis oblata. Hafniae: W. Hansen, 1962, s. 253--265

Stakkeland, Arne: ‘Med flyvende faner & klingende spill’. Kristiansand 1990. (Agder musikkonservatoriums publikasjoner; 1)

Stakkeland, Arne: Stadsmusikantene i Kristiansand 1680--1853. Deres virksomhet sett i historisk perspektiv. Oslo 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo 1998

Tronshaug, Hans Jacob: "Orgelbyggingen i bygdene og dalførene rundt Mjøsa før 1850". I: Studia musicologica Norvegica. 10 (1984), s. 77--98

Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca. 1850. Oslo 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Visted, K.: "Georg v. Bertouch". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1943--1946 (1947), s. 24--30

Vollsnes, Arvid O.: "Stadsmusikanter -- forpagtere -- og fuskere". I: Musik i Värmland. 1 (1989), s. 63--74

Wiesner, Anton Mohr: "Om stdsmusikantene i Bergen" i Bergens historiske forening. Skrifter. nr. 49. Bergen 1943.

Aarseth, Hans Erik: "‘Indrettet som en pastorelle’. Streiftog i Niels Krog Bredals ‘hellenistiske’ musikk- dramatikk". I: Rolf Gaasland & Hans Erik Aarseth (red.): Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet. Det norsk-klassiske drama 1750-- 1814. Oslo 1999, s. 52--78, 243--245

Aas, Einar: Kristiansands katedralskoles historie 1642--1908. Oslo 1932

Aas, Einar: Stavanger katedralskoles historie 1243--1826. Stavanger 1925

 

Nordmenn i Københavns musikkmiljø

Gaukstad, Øystein: "Israel Gottlieb Wernicke. En norsk barokk-komponist". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1951--1953 (1953), s. 135--142

Hernes, Asbjørn: Ole Andreas Lindeman og hans tid. Oslo 1956

Karevold, Idar: Kontinentale impulser i en norsk musikerslekt før 1850. En studie i brever, musikalier og skrifter etter slekten Lindeman. Göteborg 1996. (Skrifter från Musikvetenskapliga avdelningen, Musikhögskolan, Göteborgs universitet; nr. 44)

Kortsen, Bjarne: J. H. Freithoff (1713--67). Man and music. Bergen 1973

Thomsen, Ludv.: "Musiklivet i Kolding i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede". I: Vejle Amts Aarbøger. 1932, s. 150--170 Bl.a. om I. G. Wernicke

Thrane, Carl: Fra Hofviolonernes Tid. Skildringer af Det Kongelige Kapels Historie 1648--1848 væsentlig efter utrykte Kilder. Kjøbenhavn 1908

Winkel, Erling: "Johan Henrik Freithoff". I: Levende Musik. Årg. 1 (1942), s. 109--117

Winkel, Erling: "Johan Henrik Freithoffs afstamning. Supplement til en artikel i ‘Levende musik’". I: Nordisk musikkultur. Årg. 3, nr 2 (1954), s. 49

 

Musikkselskaper og konsertvirksomhet: Bergen, Kristiania, Trondheim

Berg, Adolph & Olav Mosby: Musikselskabet Harmonien 1765--1945. Bergen 1949

Dahlback, Karl: "Rokokkomusikk i trøndersk miljø. Johan Henrich Berlin (1741--1807)". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1954--1955 (1956), s. 137--274

Fasting, Kåre: Musikselskabet "Harmonien" gjennom to hundre år, 1765--1965. Bergen 1965

Huitfeldt, H. J.: Christiania Theaterhistorie. Kjøbenhavn 1876

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo 1969

Sivertsen, Håkon: Det Trondhjemske Musikalske Selskab av 1786. Trondheim 1975. (Ringve Museums skrifter; 1)

 

BIND 2


Generell historie og musikkhistorie

Andersson, Greger (red.): Musik i Norden. Stockholm 1998. (Föreningen Nordens årsbok 1998) -- (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; nr 85)

Berg, Knut (red.): Norges kunsthistorie. B. 4: Det unge Norge. Oslo 1981 Magne Malmangers artikkel "Fra klassisisme til tidlig realisme 1814- 1870" er opptrykt i revidert utgave i: Knut Berg (red.): Norges malerkunst (Oslo 1993)

Beyer, Edvard, Ingard Hauge & Olav Bø: Fra Wergeland til Vinje. 4. utg. Oslo 1995 (Norges litteraturhistorie; 2)

Beyer, Edvard & Morten Moi: Norsk litteraturkritikks historie. B. 1: 1770--1848. Oslo 1990

Bugge, Anders & Sverre Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. B. 4: Fra rokken til fabrikken. Oslo 1940

Conradi, Johann Gottfried: Kortfattet historisk Oversigt over Musikens Udvikling og nuværende Standpunkt i Norge. Tilligemed nogle biografiske Notiser om norske eller i Norge bosatte Komponister og Eksekutører. Christiania 1878

Dunker, Conradine: Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder. Oslo 1985 Opptrykk av 1909-utgaven. Dette er et godt eksempel på den omfangsrike memoarlitteraturen som foreligger fra første halvdel av 1800- tallet. Mye av vårt kjennskap til tidens musikkliv stammer fra denne typen litteratur, samt fra brevsamlinger og dagbøker

Dyrvik, Ståle & Ole Feldbæk: Mellom brødre. 1780--1830. Oslo 1996 (Aschehougs norgeshistorie; 7)

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie. Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny rev. utg. Oslo 1993

Hodne, Ørnulf: Det nasjonale hos norske folklorister på 1800-tallet. Oslo 1994 (KULTs skriftserie; 24)

Keilhau, Wilhelm: Tidsrummet 1814 til omkring 1840. Oslo 1929 (Det norske folks liv og historie gjennom tidene; 8)

Keilhau, Wilhelm: Tidsrummet 1840 til omkring 1875. Oslo 1931 (Det norske folks liv og historie gjennom tidene; 9)

Norges kulturhistorie. Oslo 1980. 8 b. Se særlig B. 3: Fra forfall til ny vekst og b. 4: Det gjenfødte Norge

Nygaard, Knut: Nordmenns syn på Danmark og danskene i 1814 og i de første selvstendighetsår. Oslo 1960 (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II, Hist.filos. klasse; 1960:1)

Pryser, Tore: Norsk historie 1800--1870. Frå standssamfunn mot klassesamfunn. Oslo 1985

Sandvik, O. M. & Gerhard Schjelderup (red.): Norges musikhistorie. Kristiania 1921. 2 b.

Seip, Anne-Lise: Nasjonen bygges: 1830--1870. Oslo 1997 (Aschehougs norgeshistorie; 8)

Seip, Jens Arup: Utsikt over Norges historie. B. 1: Tidsrommet 1814--ca. 1860. Oslo 1974

Steen, Sverre: Det frie Norge. Oslo 1951--1973. 8 b.

Sørensen, Anne Scott (red.): Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850. Odense 1998

Wallem, Fredrik B.: Det norske Studentersamfund gjennem hundrede Aar. 1813 -- 2. oktober -- 1913. Utgit efter Opdrag av Det norske Studentersamfund. Kristiania 1916. 2 b. B. 1 omhandler tiden til ca. 1870

Østby, Leif: Med kunstnarauge. Norsk natur og folkeliv i biletkunsten. Oslo 1969. (Norsk kulturarv; 6)

 

1. "Saa vaagne vi vel op engang" --

Herresthal, Harald: Med spark i gulvet og quinter i bassen. Musikalske og politiske bilder fra nasjonalromantikkens gjennombrudd i Norge. Oslo 1993

 

2. Fra musikksalong til musikkselskap og "Comediehus"

Berg, Adolph & Olav Mosby: Musikselskabet Harmonien 1765-1945. Bergen 1949

Blanc, T.: Christiania Theaters Historie 1827--1877. Christiania 1899

Broch, Kirsten: Komedianter og kremmere. Det dramatiske Selskab i Bergen 1794--1994. Bergen 1994

Fasting, Kåre: Musikselskabet "Harmonien" gjennom to hundre år, 1765--1965. Bergen 1965

Halvorsen, Ivan: Det musikalske Lyceum 1810--1838. Oslo 1984. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Hansen, Svein Jakop: Aall-familien og musikklivet i Porsgrunn-Skien- distriktet ca. 1790--1840. Oslo 1990. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Huitfeldt, H. J.: Christiania Theaterhistorie. Kjøbenhavn 1876

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo 1969

Jensson, Liv: Teater i Drammen inntil 1840. Med biografier av Julius Olsen, Jacob Mayson og G. W. Selmer -- danske teaterdirektører som begynte sin virksomhet der. Oslo 1974. (Teaterhistorisk selskap: Skrifter; 9)

Jensson, Liv: Teaterliv i Trondhjem 1800--1835. De dramatiske selskapers tid. Oslo 1965. (Teaterhistorisk selskap: Skrifter; 7)

Johansen, Jan: Glimt fra vår første sangundervisning i allmueskolen. Oslo 1970. Om Lars Roverud

Johansen, Jan: Sangundervisningen i allmueskolen 1827--1860. Oslo 1969. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Johansen, Unni B.: Det Musikalske Øvelses Selskab i Trondheim 1815--1830. Trondheim 1972. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Kjeldsberg, Peter Andreas: Piano i Norge. "Et uundværligt Instrument". Oslo 1985

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgelkultur. Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag. Oslo 1987. (Norsk kulturarv; 22)

Michelsen, Kari: "Musikk-leiebibliotekene i Norge". I: Studia musicologica Norvegica. 11 (1985), s. 81--89

Michelsen, Kari: Musikkhandel i Norge inntil 1929. En historisk oversikt. Oslo 1980

Roverud, Lars: Et Blik paa Musikens Tilstand i Norge, med Forslag til dens almindelige Udbredelse i Landet, ved et Instituts Anlæg i Christiania. Christiania 1815

Roverud, Lars: Tale af L. Roverud. Holden i Christiania den 9de November 1827. Holdt i Universitetets store auditorium i forbindelse med den nye skoleloven av 1827

Sandvik, O. M.: Norsk koralhistorie. Oslo 1938

Sommerfeldt, W. P.: "Norges første litografiske officin Louis Fehr". I: Boken om bøker. Aarsskrift for bokvenner. II (1927), s. 14--58

Stakkeland, Arne: "Med flyvende faner & klingende spill". Kristiansand 1990. (Agder musikkonservatoriums publikasjoner; 1)

Stødle, Håkon: Klarinetten i norsk musikk frem til 1830 spesielt med henblikk på bruken av den hos Hans Hagerup Falbe og Waldemar Thrane. Oslo 1970. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

(Tronshaug, Hans Jacob: Orgler, organister og bygdeorgelbyggere i Hedmark og Oppland fram til ca. 1850. Oslo 1982. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo 1998

 

3. Musikklærere og komponister

Benestad, Finn: Waldemar Thrane. En pioner i norsk musikkliv. Oslo 1961. (Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo: Skrifter; 2)

Hernes, Asbjørn: Ole Andreas Lindeman og hans tid. Oslo 1956

Karevold, Idar: Kontinentale impulser i en norsk musikerslekt før 1850. En studie i brever, musikalier og skrifter etter slekten Lindeman. Göteborg 1996. (Skrifter från Musikvetenskapliga avdelningen, Musikhögskolan, Göteborgs universitet; 44)

Rugstad, Gunnar: "Hans Hagerup Falbe". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1956--58 (1959), s. 12--77

Samuelsen, Dag Audun: Christian Blom 1782--1861. Oslo 1973. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

4. Hardingfele og flatfele i folkemusikken

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo 1993

Bakka, Egil: Norske dansetradisjonar. Oslo 1978. (Norsk kulturarv; 15)

Berge, Rikard: Myllarguten. Haavard Gibøen. Skien 1998. Faksimileutgave av førsteutgavene fra henholdsvis 1908 og 1932

Bjørndal, Arne & Brynjulf Alver: -- og fela ho let. Norsk spelemannstradisjon. 2. utg. Oslo 1985

Buen, Knut: "Som gofa spølå". Tradisjonen rundt spelemannen Knut Dahle 1834-1921. Tuddal 1983

Hoksnes, Arild: Vals til tusen. Gammaldansmusikken gjennom 200 år. Oslo 1988

 

5. Det borgerlige musikklivet etter 1840

Blanc, T.: Norges første nationale Scene (Bergen 1850--1863). Et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kristiania 1884

Blytt, Peter: Minder fra den første norske Scene i Bergen i 1850- Aarene. Et kulturhistorisk Forsøg. Bergen 1894

Dahm, Cecilie: Kvinner komponerer. Ni portretter av norske kvinnelige komponister i tiden 1840-1930. Oslo 1987. Bl.a. om Emma Dahl, Frederikke Egeberg og Sophie Dedekam

Dedekam, Sophie: Dagbok og brev fra en reise til Paris i 1845. Med en biografisk innledning utgit av Henrik Harboe. Oslo 1929

Hanssen-Bauer, Ivar: En mann og hans gaffel. Johan Didrik Behrens 1820--1890. Oslo 1988. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Henriksen, Alf H.: Musikalsk virksomhet ved Christiania Theater fra 1850 til 1877. Oslo 1983. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Herresthal, Harald: "Fra norske fjell og tyske skoler. 100 år med musikk i Gamle Logen". I: Et hus i Europa. Bilder av en fantastisk historie. Gamle Logen 150 år. Elleve essays. Red.: Dag Andersen. Oslo 1994, s. 86--147

Kindem, Ingeborg: Den norske operas historie. Oslo 1941

Kvarstein, Helene: Johan Gottfried Conradi 1820--1896. Oslo 1984. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Larsen, Hanne Broe: Sophie Dedekam (1820--1894) -- en borgerlig norsk "Komponistinde" i et nasjonalromantisk miljø. Oslo 1996. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Lysdahl, Anne Jorunn Kydland: Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800-tallet. Oslo 1995

 

6. Utenlandske musikere i Norge

Herresthal, Harald: Carl Arnold (1794-1873). Ein europäischer Musiker des 19. Jahrhunderts. Eine Dokumentarbiographie mit thematischem Werkverzeichnis. Wilhelmshaven 1993. (Quellenkataloge zur Musikgeschichte; 23)

Kristensen, Arild: Friedrich August Reissiger. Hans plass i norsk musikkliv med vekt på hans betydning for mannskorsangen. Oslo 1972. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Michelsen, Kari: "Historien om Harz-Musikverein". I: Studia musicologica Norvegica. 14 (1988), s. 147--175

Qvamme, Børre: "Frederik Carl Lemming". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1947--1950 (1950), s. 24--39

 

7. Underholdningsmusikken

Falkenberg, Carl Fredrik: Paolo Sperati (1821--1884). Oslo 1984. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Lindanger, Rita: Christiania Tivoli. En musikk- og teaterhistorie om et forlystelsesetablissement i Kristiania. Oslo 1997. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

7. Ole Bull -- verdensberømt fiolinvirtuos og nasjonal inspirator

Bull, Ole: Ole Bulls Breve i Uddrag udgivne af hans Søn Alexander Bull. Med en Karakteristik og biografisk Skitse af Jonas Lie. Kjøbenhavn 1881

Haugen, Einar & Camilla Cai: Ole Bull: Romantisk musiker og kosmopolitisk nordmann. Oslo 1992

Ole Bull 1810--1910. Et Mindeskrift. Bergen 1910

 

8. Ludvig Mathias Lindeman -- ruvende kirkemusiker og folketonesamler

Baden, Torkil: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo 1995

Bertelsen, Astrid Svanes: "Salmesangstriden i Norge på 1800- tallet: Om melodiform og estetiske prinsipper". I: Studia musicologica Norvegica. 16 (1990), s. 141--149

Gaukstad, Øystein: "Innledning". I: Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. 1: Tekster. Oslo 1997, s. 9--138

Gaukstad, Øystein: "Norsk folkemusikk. Innsamlingsarbeidet i 200 år". I: Sumlen. 1980, s. 65--95

Holter, Stig Wernø: "Fra ‘Raketsang’ til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk tolkning av salmesangstriden". I: Norsk kirkemusikk. Årg. 51 (1998) nr 3, s. 5--17; nr 4, s. 5--20; nr 5, s. 5--17

Keyn, Eivind Rickard: Ludvig M. Lindemans orgelkomposisjoner. Analyse og oversikt. Oslo 1984. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

10. Halfdan Kjerulf

Gericke, Isa Katharina: Halfdan Kjerulf og den tyske lied i Norge. Oslo 1998. Utrykt diplomoppgave, Norges musikkhøgskole

Grinde, Nils: "Halfdan Kjerulfs klavermusikk". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1959--61 (1961), s. 9--73

Haavardsholm, Astrid: Halfdan Kjerulfs romanser til tekster av Bjørnstjerne Bjørnson. Stilistiske studier og analyser. Oslo 1969. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Kjerulf, Halfdan: Av hans efterlatte papirer 1831--1868. Utg.: Wladimir Moe. Kristiania 1917--18

Kjerulf, Halfdan: Halfdan Kjerulfs dagbøker. Utg.: Nils Grinde, Øyvind Norheim, Børre Qvamme. Oslo: Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket i Oslo, 1990- (Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket i Oslo: Publikasjoner; 16). B. 1: Dagbøker for årene 1833, 1840, 1850, 1851

Qvamme, Børre: Halfdan Kjerulf og hans tid. Oslo 1998

Schwab, Heinrich W.: "‘Ein ausgezeichneter Liederkomponist’. Zu Halfdan Kjerulfs deutschsprachigen Klavierliedern". I: Studia musicologica Norvegica. 24 (1998), s. 47-- 80

 

11. To betydelige trønderkomponister

Hegre, Per Anders: Martin Andreas Udbyes strykekvartetter. En analytisk studie. Oslo 1973. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Huldt-Nystrøm, Hampus: "Thomas Dyke Acland Tellefsen". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1956--58 (1959), s. 80--198

Tellefsen, Thomas: Thomas Tellefsens Familiebreve. Kristiania 1923. (Fra svunden tid. Norske breve, erindringer og dagbøker; 2. bind)

 

12. Rikard Nordraak -- den store inspirator

Anker, Øyvind: "Rikard Nordraaks dagbok 1859--60; En liten Nordraak-bibliografi; To brev". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1940 (1941), s. 9--44

Greni, Liv: "Rikard Nordraak 1842--1942". I: Norsk musikkgranskning. Årbok. 1941 (1942), s. 7--140

 

BIND 3


Generelle oversiktsverker

Andersson, Greger (red.): Musik i Norden. Stockholm 1998. (Föreningen Nordens årsbok 1998) -- (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; nr 85)

Conradi, Johann Gottfried: Kortfattet historisk Oversigt over Musikens Udvikling og nuværende Standpunkt i Norge. Tilligemed nogle biografiske Notiser om norske eller i Norge bosatte Komponister og Eksekutører. Christiania: Warmuth, 1878. 93 s.

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie: hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny rev. utg. Oslo: Musikk-husets forlag, 1993. 312 s. Første utgave: Oslo : Universitetsforlaget, 1971. Amerikansk utgave: A history of Norwegian music (Lincoln: University of Nebraska Press, 1991). -- Også russisk utgave

Grønvold, Aimar: Norske Musikere. 1. (Halfdan Kjerulf, Johan Svendsen, Ole Bull, Edv. Grieg). Kristiania: Aschehoug, 1883. 178 s.

Herresthal, Harald: Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oslo: Norsk Musikforlag, 1984. 130 s.

Sandvik, O. M. & Gerhard Schjelderup (red.): Norges musikhistorie. Kristiania: Oppi Kunstforlag, 1921. 2 b.

 

1. Den europeiske kulturarv og norsk nasjonalromantikk

Herresthal, Harald: Med spark i gulvet og quinter i bassen. Musikalske og politiske bilder fra nasjonalromantikkens gjennombrudd i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 1993

Herresthal, Harald & Ladislav Reznicek: Rhapsodie Norvégienne. Norsk musikk i Frankrike på Edvard Griegs tid. Oslo 1994.

 

2. Edvard Grieg

Bailie, Eleanor: Grieg: The pianist’s repertoire. A graded practical guide. London: Valhalla Publications, 1993. 584 s.

Benestad, Finn & Dag Schjelderup-Ebbe: Edvard Grieg. Mennesket og kunstneren. 2. utg. Oslo: Aschehoug, 1990. 462 s. Første utgave 1980. Amerikansk utgave: Edvard Grieg: The man and artist (Gloucester: Alan Sutton, 1988). -- Også tysk og russisk utgave

Benestad, Finn & Dag Schjelderup-Ebbe: Edvard Grieg: Chamber music. Nationalism, university, individuality. Oslo: Scandinavian University Press, 1993. 195 s.

Brock, Hella: Edvard Grieg. Eine Biographie. Überarb. Aufl. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag; Mainz: Schott, 1998. 395 s. Første utgave: Leipzig: Reclam, 1990

Carley, Lionel: Grieg and Delius. A Chronicle of aTheir Friendship in Letters. London 1993. En grundig kommentert gjennomgang av brevvekslingen mellom Grieg og hans engelske venn og kollega Frederick Delius.

Foster, Beryl: Edvard Grieg: The choral music. Brookfield, VT: Ashgate, 1999

Foster, Beryl: The songs of Edvard Grieg. Aldershot: Scolar Press, 1990. 334 s.

Grieg, Edvard: Artikler og taler. Utg.: Øystein Gaukstad. Oslo: Gyldendal, 1957. 302 s.

Grieg, Edvard: Brev i utvalg 1862--1907. Redigert og kommentert av Finn Benestad. Oslo: Aschehoug, 1998. 2 b. (714, 637 s.) B. 1: Til norske mottagere. B.2: Til utenlandske mottagere

Grieg, Edvard: Brev til Frants Beyer 1872-1907. Red.: Finn Benestad og Bjarne Kortsen. Oslo: Universitetsforlaget, 1993. 389 s.

Grieg, Edvard: Briefwechsel mit dem Musikverlag C. F. Peters 1863-- 1907. Hrsg.: Finn Benestad und Hella Brock. Frankfurt am Main: C. F. Peters, 1997. 686 s.

Grieg, Edvard: Dagbøker 1865, 1866, 1905, 1906 og 1907. Red.: Finn Benestad. Bergen: Bergen offentlige bibliotek, 1993. 249 s.

Grieg, Edvard: Edvard Grieg und Julius Röntgen. Briefwechsel 1882--1907. Hrsg.: Finn Benestad und Hanna de Vries Stavland. Utrecht: Vereniging voor Nederlandse Muziegeschiedenis, 1997. 543 s.

Grieg, Edvard: Grieg the writer. Vol. 1: Essays and articles. Ed.: Bjarne Kortsen. Fyllingsdalen: B. Kortsen, 1972. 146 bl.

Johansen, David Monrad: Edvard Grieg. 3. utg. Oslo: Gyldendal, 1956. 464 s. Første utgave: 1934. -- Amerikansk utgave: Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1938

Krellmann, Hanspeter: Edvard Grieg. Reinbek: Rowohlt, 1999. 157 s. (Rowohlts Monographien; 50430)

Hanna de Vries Stavland: Julius Røntgen og Edvard Grieg: Et musikalsk vennskap. Bergen : Alma mater, 1994. 213 s. En revidert og kommentert oversettelse av Julius Röntgen: Edvard Grieg. 2. utg. Haag 1930.

Steen-Nøkleberg, Einar: Med Grieg på podiet. Oslo 1992. Den første omfattende gjennomgang av Griegs klavermusikk, med hovedvekt på klavertekniske og interpretatoriske aspekter.

 

3. Johan Svendsen

Benestad, Finn & Dag Schjelderup-Ebbe: Johan Svendsen: Mennesket og kunstneren. Oslo: Aschehoug, 1990. 328 s. Amerikansk utgave: Johan Svendsen: The man, the maestro, the music (Columbus, Ohio: Peer Gynt Press, 1995)

 

4. Musikklivet utvides

Berg, Adolph & Olav Mosby: Musikselskabet Harmonien 1765-1945. Bergen: Musikselskabet Harmonien, 1949. 2 b.

Fasting, Kåre: Musikselskabet "Harmonien" gjennom to hundre år, 1765--1965. Bergen: Musikselskabet Harmonien, 1965. 374 s.

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo: Filharmonisk selskap, 1969. 399 s.

Libæk, Rudolf J.: Cæciliaforeningen: Norges eldste oratoriekor gjennom 100 år. 1897--1979. Oslo: Cæciliaforeningen, 1979. 205 s.

Lysdahl, Anne Jorunn Kydland: Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800-tallet. Oslo: Solum, 1995. 593 s.

 

5. To talsmenn for programmusikken

Lind, Sverre: Johan Selmer som komponist med særlig henblikk på instrumentalmusikken. Oslo, 1950. 115 s. Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Merkel, Paul: Der norwegische Komponist Johan Selmer: Ein Lebensbild. Leipzig: Siegel, 1904. 20 s.

 

6. Opera og teatermusikk

Kindem, Ingeborg: Den norske operas historie. Oslo: Mortensen, 1941. 187 s.

 

7. Fire forgrunnsskikkelser i norsk musikkdramatikk

Benestad, Finn: Johannes Haarklou: Mannen og verket. Oslo: Universitetsforlaget, 1961. 338 s. (Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo: Skrifter; 1)

Gundersen, Egil A.: Ole Olsen: Mennesket, musikeren, majoren. Skien: Eget forlag, 1997. 199 s.

Schjelderup, Gerik: Gerhard Schjelderup: En norsk operakomponists liv og virke. Oslo: Gyldendal, 1976. 206 s. Revidert tysk utgave: Gerhard Schjelderup: Leben und Wirken (Tutzing: Schneider, 1983)

 

8. Populærmusikken i vekst

Gundersen, Egil A.: Oscar Borg: Norges marsjkonge. Skien: Egil A. Gundersen, 1991. 120 s.

Lindanger, Rita: Christiania Tivoli. En musikk- og teaterhistorie om et forlystelsesetablissement i Kristiania. Oslo, 1997. 144 s. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

9. Musikken i kirke og skole

Baden, Torkil: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo: Verbum, 1995. 174 s.

Bakke, Arnt & Haavard Hanssen: Fridthjov Anderssen: Mennesket og musikeren. Bodø: H. Sundems bokhandel, 1947. 170 s.

Lindeman, Trygve: Musik-Konservatoriet i Oslo 1883--1973. Oslo 1973.

Solbu, Einar & Harald Jørgensen (red.): En levende tradisjon. Jubileumsskrift til 100-års dagen for opprettelsen av Musikkonservatoriet i Oslo. Oslo: Norsk Musikforlag, 1983. 165 s.

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo: Oslo domkirke, 1998. 144 s.

 

10. Den folkelige kulturen

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1993

Asheim, Håkon Fra bruksmusikk til lydarspel. Utrykt hovedoppgave i musikk, Universitetet i Oslo 1995

Bakka, Egil: Norske dansetradisjonar. Oslo: Samlaget, 1978. 175 s. (Norsk kulturarv; 15)

Bjørndal, Arne & Brynjulf Alver: -- og fela ho let. Norsk spelemannstradisjon. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 1985. 215 s.

Bjørndal, Arne: Ola Mosafinn. 2. utg. Voss: Voss spelemannslag, 1978. 141 s.

Braaten, Halvor: Lars Fykerud: Hans liv og kunstnergivnad. Skien: Torleif Trykkerud, 1979. 144 s.

Buen, Knut: "Som gofa spølå". Tradisjonen rundt spelemannen Knut Dahle 1834-1921. Tuddal: Rupesekken forlag, 1983.

Faukstad, Jon: Ein-raderen i norsk folkemusikk. Historikk, bruk og repertoar. Oslo: Universitetsforlaget,1978. 183 s.

Gaukstad, Øystein: "Norsk folkemusikk. Innsamlingsarbeidet i 200 år". I: Sumlen. 1980, s. 65--95

Havåg, Eldar: "For det er Kunst vi vil have". Om nasjonalitet og kunst i norsk oppskrivartradisjon og folkemusikkforsking. Oslo: Noregs forskingsråd, 1997. 147 s. (KULTs skriftserie; nr 85)

Hoksnes, Arild: Vals til tusen. Gammaldansmusikken gjennom 200 år. Oslo: Samlaget, 1988. 144 s.

Kragemo, Helge & Øystein Gaukstad: Ole Bjerke. En Romeriksmusiker. Oslo: Ernst G. Mortensen, 1948. 62, 20 s.

Lærum, Ole Didrik: Spelemannen Sjur Helgeland. Oslo: Samlaget, 1991. 143 s.

Sevåg, Reidar: Det gjallar og det læt. Frå skremme- og lokkereiskapar til folkelege blåseinstrument. Oslo: Samlaget, 1973. 138 s. (Norsk kulturarv; 10)

Thomsen, Kjell: Norsk kappleiksoge og andre hendingar i norsk folkemusikksoge. Utgjeve til minne om den første norske kappleik halden i Bø i Telemark, 1888. Rådal: K. Thomsen, 1978. 101 s.

Vollsnes, Arvid O.: Musikere og komponister i Aurskog-Høland: Anders Heyerdahl (1832-1918), Anders C. Haneborg (1838-1912), Hans Nilsen Balterud (1735-1821). Tre skisser. [Oslo], [1992]. 12 s.

 

11. Musikk og forretning

Kjeldsberg, Peter Andreas: Piano i Norge. "Et uundværligt Instrument". Oslo: Huitfeldt, 1985. 95 s.

Kolnes, Stein Johannes: Norsk orgelkultur. Instrument og miljø frå mellomalderen til i dag. Oslo: Samlaget, 1987. 304 s. (Norsk kulturarv; 22)

Michelsen, Kari: "Historien om Carl Warmuths musikketablissement". I: Øyvind Norheim & Harald Herresthal (red.): "Hjemlige toner": Carl Warmuth, Kongelig Hof- Musikhandler, Christiania, 1843 --1943. Festskrift til 150-årsjubileet 1993. Oslo: Norsk musikforlag, 1993, s. 5--28

Michelsen, Kari: Musikkhandel i Norge inntil 1929. En historisk oversikt. Oslo: Norges Musikkhandlerforbund, 1980. 43 s.

 

12. Sang og klaver -- fra hjem til konsertsal

Dahm, Cecilie: Agathe Backer Grøndahl. Oslo: Solum, 1998. 255 s.

Dahm, Cecilie: Kvinner komponerer. Ni portretter av norske kvinnelige komponister i tiden 1840-1930. Oslo: Solum, 1987. 185 s.

Eika, Birgit: Signe Lund: Menneske og musiker. Oslo, 1983. 209 s. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Elsta, Fanny: Boken om Ellen Gulbranson. Oslo: Cammermeyer, 1950. 190 s.

Hansen (Græsvold), Hans Magne: Sigurd Lie. Oslo, [s.a.]. 129 s. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Herresthal, Anne & Harald Herresthal: "Hannah Løvenskiold (f. Parr) 1860-1930. En glemt komponist fra Drøbak". I: Follominne. Nr 34 (1996), s. 40-59

Holmås, Ingjerd: Per Winges sanger belyst ved fem sentrale verker. Oslo, 1990. 2 b. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Sandvik, O. M.: Agathe og O. A. Grøndahl, 1847--1947. Et minneskrift. Oslo: Grøndahl, 1948. 165 s.

Wilhelmsen, Kirsti: Eyvind Alnæs som romansekomponist. Med en innledning om norske romanser frem til ca. 1900. Oslo, 1968 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

13. Stor orkestermusikk rundt år 1900

Eriksen, Jan: Johan Halvorsen og hans symfonier nr. 1 og 2. En analyse av verkene. Oslo, 1970. 2 b. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Rugstad, Gunnar: Christian Sinding, 1856-1941. En biografisk og stilistisk studie. Oslo: Cappelen, 1979. 289 s.

 

BIND 4


Generell historie og musikkhistorie

Andersson, Greger (red.): Musik i Norden. Stockholm 1998 (Föreningen Nordens årsbok 1998) -- (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; nr 85)

Berg, Knut (red.): Norges kunsthistorie. B. 6: Mellomkrigstid. Oslo 1983

Bugge, Anders & Sverre Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennom årtusener. B. 5: Fra igår til idag. Oslo 1942

Bull, Sverre Hagerup (red.): Musikkens Verden. Oslo 11951 & 21963 Dette verket er en viktig kilde for særlig norsk musikk i første halvdel av 1900- tallet.

Christiansen, Haakon (red.): Trondheim i går og i dag: 1914-- 1964. Trondheim 1973 (Trondheim bys historie; Supplementsbind)

Dahm, Cecilie: Kvinner komponerer. Ni portretter av norske kvinnelige komponister. Oslo 1983

Davidson, Rolf: Perspektiv på norsk 1900-talsmusik. Stockholm: 1977 (Stockholm Konserthusstiftelses skriftserie; 2)

Egeland, Kjølv: Mellomkrigstid. 4. utg. Oslo 1996 (Norges litteraturhistorie; 5)

Fossen, Anders Bjarne & Tore Grønlie: Byen sprenger grensene. 1920--1972. Bergen 1985 (Bergen bys historie; 4)

Furre, Berge: Norsk historie 1914--2000. Industrisamfunnet -- frå vokstervisse til framtidstvil. Oslo 1999 (Norsk historie, Samlaget; 6)

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie. Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny rev. utg. Oslo 1993

Gurvin, Olav: ´Ny norsk musikª. I: Musikrevy. Årg. 14, nr 2 (1959), s. 4353

Hall, Pauline: ´Musikkª. I: Vår tids kunst og diktning i Skandinavia. B. I: Norge. Red.: Haakon Shetelig. Oslo 1948, s. 191221

Huldt-Nystrøm, Hampus: Det nasjonale tonefall. Oslo 1966

Keilhau, Wilhelm: Det norske folks liv og historie i vår egen tid. Oslo 1938 (Det norske folks liv og historie gjennom tidene; 11)

Kjelsberg, Peter Andreas: Piano i Norge. Oslo 1985

Kjelstadli, Knut: Den delte byen. Fra 1900 til 1948. Oslo 1990 (Oslo bys historie; 4)

Kjelstadli, Knut: Et splittet samfunn: 1905--35. Oslo 1994 (Aschehougs Norgeshistorie; 10)

Lange, Even: Samling om felles mål: 1935--1970. Oslo 1998 (Aschehougs Norgeshistorie; 11)

Liedman, Sven-Eric: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Ny utg. Stockholm 1996

Longum, Leif: Drømmen om det frie menneske. Norsk kulturradikalisme og mellomkrigstidens radikale trekløver Hoel -- Krog -- Øverland. Oslo 1986

Nettum, Rolf Nyboe, Per Amdam & Bjarte Birkeland: Fra Hamsun til Falkberget. 4. utg. Oslo 1995.

Norges kulturhistorie. Oslo 1979--1981. 8 b. Se særlig B. 5: Brytningsår -- blomstringstid og B. 6: Et folk i fred og krig

Stai, Arne: Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene. Oslo 1978

Stenseth, Bodil: En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890- -1940. Rev. utg. Oslo 2000

Wallner, Bo: Vår tids musik i Norden. Stockholm 1968

Østerberg, Dag: Det moderne. Et essay om Vestens kultur 1740-- 2000. Oslo 1999

 

1. Musikklivet i en europeisk utkant

Benestad, Finn: ´Claude Debussy i norsk musikkliv frem til 1925. Et dokumentarisk arbeidsmaterialeª. I: Studia musicologica Norvegica. 2 (1976), s. 15--35

Bue, Pål: Nasjonale ideologier i norsk musikk på 1920- tallet. Oslo 1974 Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Johansen, David Monrad: ´Nationale verdier i vor musikª. I: Aftenposten (kronikk). 5.7., 6.7., 8.7., 9.7.1924. Opprinnelig foredrag i Oslo Musiklærerforening 22.5.1924. Også trykt i Musikkritikeren og skribenten David Monrad Johansen, s. 33--46 (se nedenfor), og i noe endret versjon i Deutsch-Nordisches Jahrbuch. 1925, s. 72--83

Johansen, David Monrad: ´Den norske linje i musikkenª. I: Det norske syn. Red.: Gunnar Larsen. Oslo 1927. s. 42--45 Også trykt i Musikkritikeren og skribenten David Monrad Johansen, s. 13--15 (se nedenfor).

Minge, W.: Fra musikklivet i Oslo. Oslo 1929

Reidarson, Per: Hvad er der i veien med vårt musikkliv? Et bidrag til orientering for den musikkinteresserte almenhet. Oslo 1928 Opprinnelig artikler i Arbeiderbladet mars/april 1928.

Vollsnes, Arvid O.: Modernisme på norsk. Komponisten Ludvig Irgen-Jensen. Jar 1996 Inneholder en bredere diskusjon av forholdet mellom det moderne og det nasjonale enn den reviderte utgaven fra 2000 (se nedenfor).

Wieth-Knudsen, K. A.: Den europæiske Musiks Skæbnetime. En Studie over vort Tonesystems kunstneriske Grænser og deres Overskridelse. København 1928

 

2. Norsk impresjonisme -- et intermezzo

Andersen, Rune J.: ´Alf Hurum (1882--1972): Sonate for fiolin og klaver op. 2 i d-moll -- en introduksjon og noen analytiske aspekterª. I: Studia musicologica Norvegica. 25 (1999), s. 330-- 347

Andersen, Rune J.: ´Debussy-påvirkning i romanser av Alf Hurum og Pauline Hallª. I: Studia musicologica Norvegica. 24 (1998), s. 137--159

Andersen, Rune J.: ´Ny-franske komponister i norsk musikkliv 1900-- 1940. En resepsjonshistorisk introduksjonª. I: Bulletin (Norges musikkhistorie). Nr 1 (1997) (http://www.notam.uio.no/norgesmusikk/bulletin/1/)

Faurdal, Inger Lokjær: Pauline Hall (1890--1969). Komponist og overgangskvinde i norsk musikliv. København 1993 Utrykt speciale, Københavns Universitet

Lunder, Åse Lahn: Pauline Hall og hennes innsats i norsk musikkliv. Oslo 1977 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Vollsnes, Arvid O.: ´L’influence de la musique française sur la musique norvégienne au début du XXe siècleª. I: Grieg et Paris. Ed.: Harald Herresthal, Danièle Pistone. Caen 1996, s. 199--210

 

3. ´Det moderneª får innpass i Norge -- 4. Atonal musikk i Norge

Gurvin, Olav: Fartein Valen. En banebryter i nyere norsk musikk. Drammen 1962. (Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Skrifter; 4)

Gurvin, Olav: Frå tonalitet til atonalitet. Oslo 1938

Holen, Astrid: Olavsjubileum i krisetid. Musikkliv i Trondheim 1926-- 1935. Trondheim 1975 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Johannessen, Erik Albert: Arvid Klevens Lotusland. En analyse. Oslo 1980 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Kolsrud, Oluf (red.): Nidaros og Stiklestad. Olavs-jubiléet 1930. Minneskrift. Oslo 1937. (Norvegia sacra; 10)

Kortsen, Bjarne: Fartein Valen: Life and music. Oslo 1965

Kortsen, Bjarne: Gjennom kamp til seier. Førstefremføringer av Fartein Valens musikk i norsk presse gjennom ca. 40 år. Haugesund 1963

Rapoport, Paul: ´Fartein Valen and his Four orchestral works opus 17 and opus 18ª. I: Opus est. Six composers from Northern Europe. London 1985, s. 134--159

Tjøme, Berit Kvinge: The articulation of sonata form in atonal works by Fartein Valen. Analyses of his violin concerto, op. 37 and symphony no. 3, op. 41. Oslo 1995 Avhandling (dr. art.), Universitetet i Oslo

Vollsnes, Arvid O. (red.): Aspekter ved Fartein Valen og hans musikk. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet. Oslo 1988

Vollsnes, Arvid O.: Komponisten Ludvig Irgens-Jensen. Europeer og nordmann. Oslo 2000

 

5. En ny nasjonal musikk

Bjøntegaard, Bjørg Julsrud: David Monrad Johansens tre klaversuiter: Nordlandsbilleder, Fra Gudbrandsdalen og Prillar- Guri. Oslo 1977 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Brustad, Bjarne: Liv og virke i ord og toner. Oslo 1971

Dorfmüller, Joachim: Studien zur norwegischen Klaviermusik der ersten hälften des zwanzigsten Jahrhunderts. Marburg 1969 (Marburger Beiträge zur Musikforschung; 4) Om Fartein Valen, Harald Sæverud og Klaus Egges klavermusikk

Egge, Klaus: ´Fiolinkonsert 1953ª. I: Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk. Red.: Ingmar Bengtsson. Stockholm: Natur och kultur, 1957, s. 89--108

Fjalestad, Olav (red.): Eivind Groven. Heidersskrift til 70-årsdagen 8. oktober 1971. Oslo 1971

Gaukstad, Øystein, Sverre M. Halbo & Rolf Bækkelund (red.): Metamorfose. Festskrift til C. G. Sparre Olsen 80. årsdag 25. april 1983. Oslo 1983

Hall, Pauline: Ny musikk (Norsk seksjon av ISCM) 25 år 1938 -- 17. september -- 1963. Oslo 1963

Hjelde, Oddvar: Stilen i "Voluspå" av David Monrad Johansen. Oslo 1981 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Johansen, David Monrad: David Monrad Johansen i skrift og tale. Utg.: Øystein Gaukstad og O. M. Sandvik. Oslo 1968

Johansen, David Monrad: Musikkritikeren og skribenten David Monrad Johansen. Red.: Bjarne Kortsen. Bergen 1979 Utvalg av Monrad Johansens artikler og kritikker

Kayser, Jan Henrik: Rondo amoroso. Harald Sæverud og klavermusikken. Bergen 1997

Kjellberg, Reidar, Inge Krokann & Dag Winding Sørensen (red.): Til Sparre Olsen på 50-års dagen 25. april 1953. Oslo 1953

Klaus Egge -- de store formenes komponist. Drammen 1976

Kleiberg, Ståle: ´David Monrad Johansens musikksyn i mellomkrigstida, sett i lys av Arne Garborgs nasjonalitetsbegrepª. I: Studia musicologica Norvegica. 10 (1984), s. 143--153

Kleiberg, Ståle: ´Le symbolisme norvégien. Le style musical de David Monrad Johansen dans les Nordlandsbillederª. I: Grieg et Paris. Ed.: Harald Herresthal, Danièle Pistone. Caen 1996, s. 175--198

Kleiberg, Ståle: ´En nasjonal musikk med franske midler: David Monrad Johansens Syv sanger, op. 6ª. I: Studia musicologica Norvegica. 24 (1998), s. 123--136

Kydland, Anne Jorunn: Eivind Grovens 1. symfoni -- en studie i hans metamorfoseteknikk. Oslo 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Nystroem, Gösta (red.): Harald Sæverud 1897 -- 17. april -- 1967. Oslo 1967

Reitan, Lorentz: Harald Sæverud (1897--1992). Mannen, musikken og mytene. Oslo 1997

Solås, Eyvind: En studie i Harald Sæveruds scenemusikk til "Peer Gynt". Oslo 1968 Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Storaas, Reidar: Tonediktaren Geirr Tveitt. Songjen i fossaduren. Oslo 1990

Sæverud, Harald: ´Peer Gynt-musikk -- Salmeª. I: Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk. Red.: Ingmar Bengtsson. Stockholm 1957, s. 46--65

Thommessen, Olav Anton: ´L’influence de la musique française sur les compositions et les orchestrations de Geirr Tveittª. I: Grieg et Paris. Ed.: Harald Herresthal, Danièle Pistone. Caen 1996, s. 211--219

Tveit, Tore: Geirr Tveitt -- Nordmann og europeer. Hans forhold til den nasjonale retning i 1930-årene. Oslo 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

6. Det profesjonelle musikklivet

Berckenhoff, Mathieu: Boken om Filharmonien. Symfoniorkestrets oprinnelse og utvikling i Oslo. Utgitt i anledning av Filharmoniske Selskaps 10-årige beståen september 1929. Oslo 1929

Berg, Adolph & Olav Mosby: Musikselskabet Harmonien 1765-- 1945. Bergen 1949

Biancolli, Louis: The Flagstad manuscript. New York 1952

Bruun, Ola: Alfred Evensen: En pioner i nord-norsk musikkliv. Harstad 1983

Egge, Klaus: Norsk komponistforening gjennom 25 år. Oslo 1942

Elnes, Trond: Divisjonsmusikken i Halden. Dens historie og plass i musikklivet. Oslo 1980 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Fasting, Kåre: Musikselskabet "Harmonien" gjennom to hundre år, 1765--1965. Bergen 1965

Gunnarson, Torstein: Sannheten om Kirsten Flagstad. En dokumentarbiografi. Oslo 1985

Hansen, Jan Ingar: "På opprørt hav". 175 år med Marinemusikken. Jubileumsskrift for Marinemusikken 1820-- 1995. Horten 1995

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo 1969

Kindem, Ingeborg: Den norske operas historie. Oslo 1941

Lange, Kristian: Norsk Komponistforening gjennom 50 år. Oslo 1967

Lee, Tori Opland Nordbotn: Trondhjem Nationale Scene 1911--1927. Det musikalske liv omkring teateret og dets orkester. Trondheim 1981 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Lindeman, Trygve & Einar Solbu: Musik-Konservatoriet i Oslo 1883--1973. Oslo 1973

Løkkerbekken, Anne: Det norske janitsjarkorpsets besetningsmessige utvikling fra 1818 til år 2000. Oslo 1999 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Opera Comique. Festskrift 29. nov. 1918. Kristiania 1918

Neergaard, Johan Henrik: Operaen i Kristiansund. Trondheim 1999. Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Nordsjø, Egil: Fra drøm til virkelighet. Norsk Operasangerforbund 1926--1976. Oslo 1975

Nygaard, Knut & Eiliv Eide: Den nationale Scene 1931--1976. Oslo 1977

Rønneberg, Anton: Nationaltheatret gjennom femti år. Oslo 1949

Stenseth,Bodil: Sangerinnen Cally Monrads liv og kunst. Oslo 1988

TONO. Vern om musikkverk i 50 år. 1928--1978. Oslo 1978

Vogt, Howard: Flagstad: Singer of the century. London 1987

Wiers-Jenssen, Hans: Nationaltheatret gjennem 25 aar. 1899--1924. Kristiania 1924

Aarseth, Asbjørn: Den Nationale Scene 1901--31. Oslo 1969

 

7. Musikken i kirken og kristne forsamlinger

Arild Sandvold. Festskrift til 80-års dagen 2. juni 1975. Oslo 1975

Baden, Torkil: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo 1995

Herresthal, Harald: Arild Sandvold 1895--1984. Vår fremste kirkermusiker. Et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel. Oslo 1995

Norges Organistforbund 1904--1954. Oslo 1954 Med bidrag av Erling Kjelsen, O. M. Sandvik, Arild Sandvold … [et al.]

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo 1998

Holen, Arne: Per Steenbergs koralbok. En vurdering i forhold til "Koralbok for den norske kirke" og stiltrekk i kantionalsatser av Osiander, Hassler, Praetorius og Schütz. Oslo 1969 Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Selvik, Randi M.: Steenbergs forhold til Palestrinastilen med hovedvekt på dissonansbehandlingen. Oslo 1969 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

8. Allsidig amatørmusikk

Bergby, Arnt (red.): Smålenenes Sangerforbund. 25 års festskrift. Sarpsborg 1924

Brekke, Jon Egil: Trondhjems arbeiderpartis sangkor og fagforeningenes mannskor, Trondheim. Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla. Trondheim 1980 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Brøgger, Kr. Fr.: Trekk av kammermusikkens historie her hjemme. Oslo 1943

Diesen, Rolf: Musikklivet i ei bygd. Rapport 2. Trondheim 1973 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Dietz, Bjarne: Musikliv i Fredrikshald -- Halden. Det musikalske Selskap og Fredrikshald Sangforenings Orkester 1829--1929. Utgit av Fredrikshald Sangforenings Orkester. Halden 1930 Opprinnelig artikler i Smaalenenes amtstidende 25.2.--20.11.1930

Forstrøm, O.: Fredrikshald i 250 aar: 1665--1915. Fredrikshald 1915

Huldt-Nystrøm, Hampus (red.): Sangerliv. Et verk om korsang. Oslo 1958

Ingskog, Eddie A. (red.): Norske musikkorps. Oslo 1990 I tillegg til omtale av den enkelte kretser og korps inneholder verket også en rekke historiske artikler

Køber, Alf: Fredrikshalds Sangforening gjennem 100 år 1846 -- 16. februar -- 1946. Festskrift utgitt i anledning av 100-års jubileet. Halden 1946

Kvindelige Studenters Sangforening femti år 1895--1945. Oslo 1945

Lepsøe, Albert: Bergens Kammermusikkforening 1935--1960. En oversikt. Bergen 1962

Libæk, Rudolf J.: Cæciliaforeningen: Norges eldste oratoriekor gjennom 100 år. 1897--1979. Oslo 1979

Nyquist, Kai: Oslo Handelsstands forenings orkester 1860--1960. 100 år. Oslo 1960

Torgersen, Olav: Tistedalens Musikforening 1871 -- 12. mars -- 1946. Halden 1946

Williamsen, Odd W.: God gedigen musikk. Kristiansund symfoniorkester 80 år 1999. Kristiansund 1998

Zachariassen, Aksel: Med sang mot felles mål. Norsk Arbeidersangerforbund gjennom 50 år. Oslo 1958

 

9. Folkelige musikkformer -- det kommersielle

Bang-Hansen, Odd: Chat Noir og norsk revy. Oslo 1961

Dahl, Hans Fr: Hallo -- hallo! Kringkastingen i Norge 1920--1940. Oslo 1999 (NRKs historie; 1)

Gran, Einar: Kinomusikk i stumfilmens dager og dens historie i Trondhjem (1902--1932). Trondheim 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Grøndahl, Carl Henrik: Musikken i det røde lyset. En forunderlig beretning om Kringkastingsorkestret i 50 år. Oslo 1996

Hansen, Ivar Roger: ´Leif Halvorsen -- Norges første filmkomponistª. I: Markens grøde. En filmhistorisk begivenhet. 1921--1994. Mo i Rana 1994, s. 21--26

Helseth, Tore (red.): Mørkets musikk. Musikk i norske kinofilmer. Oslo 1998 (Norsk filminstitutts skriftserie; 6)

Kristensen, Bjørn Sverre: ´Filmmusikken i Norgeª. I: Musikkmagasinet Ballade. 1995, nr 4, s. 4--11

Vanberg, Vidar: Norges første grammofonstjerner og grammofoninnspillinger. Oslo1982

Vanberg, Vidar: Norsk lydhistorie 1879--1935. Historikk og veiledning i innsamling , registrering og anvendelse av historiske lydsamlinger. Oslo 1999 (Nasjonalbibliotekets skrifter; 2)

 

10. Jazz -- en utenlandsk utfordring?

Angell, Olav, Jan Erik Vold & Einar Økland (red.): Jazz i Norge. Oslo 1975

Bergh, Johs: Norwegian Jazz Discography 1905--1998. Oslo1999 (Publications from the Norwegian Jazz Archives; no. 10)

Brose, Ole Kristian: Tromsø-jazzen. En dokumentasjon i tekst og bilder. 1: 1920--1950. Tromsø 1986

Eilertsen, Sigbjørn: Jazz i Trondheim 1919--1955. Trondheim 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Staff, Arne: Hamarjazz i 50 år : Kinomusikere og danseorkestre, jazzklubber og storband i Hamar 1920--1970. Hamar 1994

Stendahl, Bjørn: Jazz, hot & swing. Jazz i Norge 1920-- 1940. Oslo 1987 (Publikasjoner fra Norsk jazzarkiv; 1)

Stendahl, Bjørn & Johs Bergh: Sigarett stomp. Jazz i Norge 1940--1950. Oslo 1991 (Publikasjoner fra Norsk jazzarkiv; 4)

 

11. Folkemusikken

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo 1993

Bakka, Egil: Norske dansetradisjonar. Oslo 1978 (Norsk kulturarv; 15)

Bjørndal, Arne & Brynjulf Alver: -- og fela ho let. Norsk spelemannstradisjon. 2. utg. Oslo 1985

Bleie, Jon: Halldor Meland -- eit liv i tonar. Ein bolk av soga om folkemusikken i Hardanger. Oslo 1976

Elling, Catharinus: Norsk folkemusikk. Kristiania 1922

Elling, Catharinus: Strøbemærkninger til vor musikhistorie. Oslo 1925

Elling, Catharinus: Tonefølelse med særlig henblikk paa norsk folkemusikk. Kristiania 1920

Halbakken, Sverre: Så surr nå, kjerring. Musikk- og dansetradisjoner i Sør-Østerdal og Våler. Oslo 1997

Mæland, Jostein: Landslaget for Spelemenn 1923--1973. Vågsbygd 1973

Osa, Sigbjørn Bernhoft: Spelemannsliv. Oslo 1979

Ranheim, Ingar: Landslaget for spelemenn, 1973--98. Oslo 1998

Sandvik, O. M.: Folke-musik i Gudbrandsdalen. Optegnet og undersøkt av Ole Mørk Sandvik. Kristiania 1919

Sandvik, O. M.: Norsk folkemusik. Særlig Østlandsmusikken. Kristiania 1921

Sandvik, O. M.: Setesdalsmelodier. Oslo 1999 (Norsk folkemusikklag. Skrift; nr 12, b. 2)

Sandvik, O. M.: Østerdalsmusikken. Oslo 1969

Solberg, Leiv: De eldste grammofoninnspillinger med hardingfele. Presentasjon av et materiale, og undersøkelser fra ulike vinkler. Oslo 1984 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Thomsen, Kjell: Norsk kappleiksoge og andre hendingar i norsk folkemusikksoge. Utgjeve til minne om den første norske kappleik halden i Bø i Telemark, 1888. Rådal 1978

 

12. Musikklivet under okkupasjonen

Hansen, Ivar Roger: ´Idé og villfarelse. Komponisten David Monrad Johansens skjebne under okkupasjonenª. I: Musikkmagasinet Ballade 1995, nr. 1, s. 38--40

Hurum, Hans Jørgen: Musikken under okkupasjonen. Oslo 1946

Melsom, Odd: Fra kirke og kulturkampen under krigen. Oslo 1980 (Supplement til okkupasjonshistorien; 3)

Stenseth, Bodil: ´Krig og glemsel. Norsk musikkliv i årene 1940--45ª. I: Musikkmagasinet Ballade 1995, nr. 1, s. 23--28

 

BIND 5


Generell historie og musikkhistorie

Alnæs, Karsten: Historien om Norge. B. 5: Femti rike år. Oslo 2000

Andersson, Greger (red.): Musik i Norden. Stockholm1997. (Föreningen Nordens årsbok 1998) -- (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; nr 85)

Baden, Torkil Olav: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo 1995

Benum, Edgeir: Overflod og fremtidsfrykt 1970--. Oslo 1998. (Aschehougs norgeshistorie; 12)

Berg, Knut (red.): Norges kunsthistorie. 7: Inn i en ny tid. Oslo 1983

Dahl, Willy & Eiliv Eide: Vår egen tid. Oslo 1991. (Norges litteraturhistorie; 6)

Davidson, Rolf: Perspektiv på norsk 1900-talsmusik. Stockholm 1977. (Stockholm Konserthusstiftelses skriftserie; 2)

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie: Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny rev. utg. Oslo 1993

Habbestad, Kjell (red.): Arrangementer, arenaer og aktører i norsk samtidsmusikk. Oslo 1992

Lange, Even: Samling om felles mål 1935--1970. Oslo 1998. (Aschehougs norgeshistorie; 11)

Liedman, Sven-Eric: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Ny utg. Stockholm 1996

Norges kulturhistorie. Oslo 1979--1981. 8 b. Se særlig b. 7: I velstandens tegn og b. 8: Underveis -- mot nye tider.

Rottem, Øystein: Norges litteraturhistorie. Etterkrigslitteraturen. Oslo 1996--1998. 3 b.

Østerberg, Dag: Det moderne. Et essay om Vestens kultur 1740-- 2000. Oslo 1999

 

Et kulturliv i endring

For utfyllende stoff om nyere tendenser i norsk musikkliv henvises det generelt til tidsskriftene Ballade (1977--1994), Musikkmagasinet Ballade (1995), Parergon (1997--) og Årbok for norsk samtidsmusikk (1996--). Bare unntaksvis er artikler fra disse tidsskriftene tatt med i denne bibliografien.

Alsvik, Jan: Stavanger Symfoniorkester 1938-88, Stavanger 1988Bjerkestrand, Nils E.: "Musikkteoriundervisningen ved Musikkonservatoriet i Oslo 1883--1969". I: Norsk kirkemusikk. Årg. 45, nr 3 (1992), s. 18--26

Ellingsen, Karl Einar [et al.]: Norsk musikkliv. Et forsøk på en situasjonsrapport. Rapport fra et utvalg nedsatt av Norges Sang- og Musikkråd, 1984. Oslo 1984

Forbord, Kjersti: Kulturell profesjonalitet -- søkelys på den kommunale musikkformidlingen. Trondheim 1997 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie. 4. utgave, Oslo 1993

Hauger, Kristian: TONO’s populærkomponister 1937--1962. Festskrift utgitt i anledning av 25-års jubiléet. Oslo 1937

Jørgensen, Harald: Sang og musikk. Et fags utvikling i grunnskolen fra 1945 til 1980. Oslo 1982

Kultur og kulturpolitikk -- fortid og framtid. Utgitt av Norsk kulturråd. Oslo 1985.

Lange, Kristian: Norsk komponistforening gjennom 50 år. Oslo 1967

Lindeman, Trygve & Einar Solbu: Musik-Konservatoriet i Oslo 1883--1973. Oslo 1975 Også trykt som bilag til Norsk musikktidsskrift, årg. 11--12 (1974--75)

Mangset, Per: Kulturliv og forvaltning. Oslo 1992

Mæland, Jostein: Landslaget for Spelemenn 1923--1973. Vågsbygd 1973

Nesheim, Elef: Musikkformidling i distrikts-Norge. En evaluering av regionale musikerordninger. Prosjektleder: Elef Nesheim, forskningsassistent: Monika Nerland. Oslo 1996. (NMH-publikasjoner; 1996:1)

Nikolaisen, Brith Johanne: Musikkbyen Mosjøen 1900--1980. Særtrekk og utvikling -- en historisk oversiktsstudie. Trondheim 1998 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Nordsjø, Egil: Fra drøm til virkelighet. Norsk Operasangerforbund 1926--1976. Oslo 1975

Ranheim, Ingar: Landslaget for Spelemenn 1973--1998. Fagernes 1998

Simonsen, Mie Berg: Kunstnere i Norge. Oslo 1999.

Storaas, Reidar (red.): Et levende orkester-Norge. NASOL 1948-- 1998. Oslo 1998

TONO. Vern om musikkverk i 50 år 1928-1978. Redaksjonskomite: Gorm Bækkelund ... [et al.] Oslo 1978

Vestheim, Geir: Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo 1995

 

Musikklivet i etterkrigsårene

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo 1993

Angell, Olav, Jan Erik Vold & Einar Økland (red.): Jazz i Norge. Oslo 1975

Bakke, Arnt: "Innsamling av samisk folkemusikk". I: Sameliv. Samisk Selskaps årbok. 1956--1958, s. 17--21

Benestad, Finn: "Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. En oversikt". I: Finn Benestad & Philip Krømer (red.): Festskrift til Olav Gurvin. Drammen 1968, s. 13--31

Bergh, Johs: Norwegian Jazz Discography 1905--1998. Oslo 1999. (Publications from the Norwegian Jazz Archives; no. 10)

Bergh, Johs: The Big Chief jazz-club 1953--1963. Oslo 1963 Avsnittet om Metropol er skrevet av Syver Reff

Brekke, Elsa: Musikkundervisningen i gymnaset. Trondheim 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Brunvoll, Gunnar: Den norske opera og Den norske ballett slik Gunnar Brunvoll opplevde det. Bergen 1999 Forordet og kapitlet "Operakunsten og dens bakgrunn" er skrevet av Arnljot Strømme Svendsen

Buvarp, Hans: "Studiet av folkemusikken. Problemer vedrørende det metodiske grunnlag". I: Norveg. 1952, s. 133--226

Damm, Nils Ivar: Rock & Roll-musikk i Trondheim 1958--1963. Trondheim 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Dirdal, Nicolai: "Norske Musikklæreres Landsforbund -- N.M.L.L. -- gjennom 50 år. 2. juni 1914 -- 2. juni 1964". I: Norsk musikktidsskrift. Årg. 1, nr 2 (1964), s. 37--62

Eikenes, Eivind A. C.: Minneboken om Stavanger musikkonservatorium 1945--1971. Stavanger 1986

Ekgren, Jacqueline Pattison: ‘Levende tradisjon’ as seen in the repertoire of ‘kvedar’ Aslak Brekke from Vinje in Telemark. A study of one source in Norwegian vocal folk music. Oslo 1975 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Espeland, Velle: Folkesong i Bjerkreim. Oslo 1974 Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Fasting, Kåre: Musikselskabet ‘Harmonien’ gjennom to hundre år, 1765--1965. Bergen 1965

Fet, Jostein: Folkemusikken i Møre og Romsdal. Historikk. 190 slåttar og melodiar med kommentarar. Volda 1999. (Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal. Skrift; 1)

Fuglesteg, Johanna [et al.]: Anna. Tradisjonssong frå Valdres. Eit kjeldeskrift om Anna Fuglesteg. Fagernes 1995 S. 32-185: Oppskrifter etter Anna Fuglesteg, de fleste med noter

Gjertsen, Ingrid, Einar Mjølsnes & Jostein Mæland (utg.): Songane hennar Margreta. Songar og viser i tradisjon frå Vossabygdene. Voss 1988

Gjertsen, Ingrid: "Religiøs folkesangtradisjon i Norge. Sangen og miljøet". I: Studia musicologica Norvegica. 10 (1984), s. 19--29

Graff, Ola & Harald Gaski: "-- Joik har større kraft enn krutt". I: Nordnorsk kulturhistorie. B. 2. Oslo 1994, s. 404-413

Grøndahl, Carl Henrik: Musikken i det røde lyset. En forunderlig beretning om Kringkastingsorkestret i 50 år. Oslo 1996

Hansen, Ivar Roger: Folkemusikk i Nordland. En oversikt. Mo i Rana 1996

Huldt-Nystrøm, Hampus: Fra munkekor til symfoniorkester. Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo. Oslo 1969

Karlsen, Wilhelm: Rikskonsertene: distribusjon og desentralisering. Rikskonsertenes etablering og institusjonens første år (1968--1980) i et kulturpolitisk perspektiv. Oslo 1998 Utryky hovedoppgave, Universitetet i Oslo, 1998

Larsen, Marit: Polstradisjoner i Østerdalen -- en analyse av rendalspols og folldalsspringleik. Oslo 1997 Utrykt diplomoppgave, Norges musikkhøgskole

Larsen, Ove: Drevjaslåttenes estetikk. Verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform. Oslo 2001. (Acta humaniora; nr 95)

Larsen, Ove: Trekk ved polstradisjonen i Drevja. Oslo 1987 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Ledang, Ola Kai: "Folkemusikkforsking -- intellektuelt spel eller målretta kulturarbeid?". I: Tradisjon. Årg. 5 (1975), s. 1--12

Ledang, Ola Kai: Musikklidenskapelig. Tretten essay. Musikkvitenskapelig institutt 1962-87. Oslo 1987 Om Musikkvitenskapelig institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Nyhus, Sven: "Arne Bjørndal og folkemusikkhalvtimen -- og om programpostens videre liv". I: Arne Bjørndals hundreårs-minne. Bergen 1985, s. 41--53

Nåvik, Eivind: Trondheim Symfoniorkester 1909--1984. En historisk framstilling. Trondheim 1984 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Olsen, Per Kristian: Det store popeventyret. Pussycats og norsk pop i 60- åra. Oslo 1998

Osland, Lidvin M. (red.): Rikskonsertene: 25 år i musikkens tjeneste (1986-1993). Festskrift. Oslo 1993

Rodum, Eva Johanne: Namdal Symfoniorkester 1946--1986. En historisk fremstilling. Trondheim 1987 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Rolfsnes, Anne Marie: Da rock’n roll kom til Norge. En analyse av ungdom, musikk og media i perioden 1955--1959. Bergen 1994 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Bergen

Solbu, Einar: "Høyere musikkutdanning i Norge". I: Steinar Stolpe & Elef Nesheim (red): Musikk og skole. Festskrift for Landslaget Musikk i Skolen. Oslo 1981, s. 139--162

Stendahl, Bjørn & Johs Bergh: Sigarett stomp. Jazz i Norge 1940--1950. Oslo 1991. (Publikasjoner fra Norsk jazzarkiv; 4)

Stendahl, Bjørn & Johs Bergh: Cool, kløver og dixie. Jazz i Norge 1950--1960. Oslo 1997. (Publikasjoner fra Norsk jazzarkiv; 6)

Storaas, Reidar: Fest og spill i 35 år. Bergen 1987 Om Festspillene i Bergen

Thedens, Hans-Hinrich (red.): De reisendes musikk. Innlegg fra seminaret på Gol, februar 1999. Artikler om spelemenn, slåtter og bånsuller. Oslo 1999. (Norsk folkemusikklag. Skrifter; nr 13)

Tødaas, Per Arnt: En undersøkelse om musikkmiljøet hos ungdomsskoleelever. Rapport fra et prosjekt i sammenheng med Samordnet musikkforsøk i Trondheim. Trondheim 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Utne, Olve: Nokre aspekter ved transkripsjonsmåte og tonalitet i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. Oslo 1996 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Varkøy, Øivind: Legitimering av musikk i oppdragelse og undervisning. En idéhistorisk skisse og idéenes nedslag i norsk skole. Oslo 1984 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Varkøy, Øivind: Musikk for alt (og alle). Om musikksyn i norsk grunnskole. Oslo 2001. (Acta humaniora; nr 94)

Wiik, Kjersti: Folketoneinnsamling før og no. Rapport frå eige innsamlingsarbeid i Nordhordland og ei jamføring mellom dette og innsamlingsarbeidet Ludvig Mathias Lindeman gjorde i 1848 og 1851. Bergen 2000 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Bergn

Willy B.: Norge i rock, beat & blues. Oslo 1983--1984. 2 b. Del 1: 1955--1971. Del 2: 1971--1983

 

Komponistene

Agerup, Knut [et al.] (red.): Festskrift til Egil Hovland på 50-årsdagen 18. oktober 1974. Fredrikstad 1974

Aksnes, Hallgjerd: Musikk, tekst og analyse. En studie med utgangspunkt i Arne Nordheims Nedstigningen. Oslo 1996. (Skriftserie fra Institutt for musikk og teater; 1996:4)

Anvik, Anne Flaen: Liturgisk mangfold i Den norske kirke i nyere tid. Oslo 1994 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Baden, Torkil: "Den liturgiske fornyelse i norske kirkemusikk i 1960- og 1970-årene". I: Norsk musikktidsskrift. Årg. 15, nr 4 (1978), s. 199--207

Bjerkestrand, Nils E. (red.): Festskrift til Øistein Sommerfeldt til 70-årsdagen 25. november 1989. Oslo 1989

Bækkelund, Kjell (red.): Norske komponister. Oslo 1977

Dahl, Ranveig Tingdal: Kirkesangbevegelsen i etterkrigstiden, med særlig henblikk på Rikskirkesangfestene. Trondheim 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Daliot, Yisrael: Klingende ord. Samtaler med Arne Nordheim. Oslo 2001

Davidson, Rolf (red.): Arne Nordheim. Copenhagen 1981

Domorganist Ludvig Nielsen 1906 -- 3. februar -- 1976. Trondheim 1976 Redaksjonskomité: Torgeir J. Havgar, Per Hjort Albertsen, Bjørn Moe og Hampus Huldt-Nystrøm

Egil Hovland og korene i Glemmen kirke. Festskrift til Egil Hovland på 70-års dagen 18. oktober 1994. Fredrikstad 1994

Festskrift til domorganist Bjarne Sløgedal. Kristiansand 1996 Redaksjonskomité: Asbjørn Arntsen … [et al.]

Festskrift. Nidaros domkor, Nidarosdomens oratoriekor 50 år 1946--1996. Trondheim 1997

Fossen, Wenche-Helene: Korsang i Nidarosdomen i det 20. århundre. Trondheim 1995 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Fæhn, Helge: Gudstjenestelivet i Den norske kirke -- fra reformasjonstiden til våre dager. Oslo 1994

Gaathaug, Morten (red.): Festskrift til Johan Kvandal i anledning 70- årsdagen 8. september 1989. Oslo 1989

Hall, Pauline: Ny musikk (Norsk seksjon av ISCM) 25 år 1938 -- 17. september -- 1963. Oslo 1963

Helseth, Tore (red.): Mørkets musikk. Musikk i norske kinofilmer. Oslo 1998. (Norsk filminstitutts skriftserie; 6)

Herresthal, Harald (red.): Egil Hovland. Et liv med musikk. Oslo 1994

Herresthal, Harald (red.): Festskrift til Knut Nystedt. Oslo 1985

Herresthal, Harald: Arild Sandvold 1895-1984. Vår fremste kirkermusiker. Et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel. Oslo 1995

Kristensen, Bjørn Sverre: Arne Nordheim som filmkomponist. En analyse av musikken til spillefilmen "Forfølgelsen", med fokus på forholdet mellom musikkforløp og filmforløp. Oslo 1984 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Kristensen, Bjørn Sverre: "Filmmusikken i Norge". I: Musikkmagasinet Ballade. Årg. 19, nr 4 (1995), s. 4--11

Lohne, Ellen Cathrin: Syng hjerte, syng en aftensang. En frimenighets sang- og musikk-tradisjon og dens utvikling. Oslo 1997 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Mehren, Stein [et al.] (red.): Arne Nordheim -- og alt skal synge. Oslo 1991

Moe, Ole Henrik & Synne Skouen (red.): Mortensen 60. Festskrift til Finn Mortensen på hans 60-årsdag 6. januar 1982. Oslo 1982

Nesheim, Elef: Fra dodekafon struktur til aleatorisk klangflateteknikk. Formstudier i Finn Mortensens musikk. Oslo 1971 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Nesheim, Elef: Modernismens døråpner i Norge. Finn Mortensens musikk i lys av norsk etterkrigsmodernisme. Oslo 2001. 417 s. (Acta Humaniora; nr 93)

Nesheim, Elef, og Nils E. Bjerkestrand Ny Musikk i Skolen. Oslo 1986

Reitan, Lorenz: Arne Nordheims Eco og Floating. Oslo 1975 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Skyllstad, Kjell & Kjell Habbestad (red.): Norsk samtidsmusikk gjennom 25 år: Temaer, tendenser og talenter. Oslo 1992

Solbu, Einar: "Kirkemusikkutdanningen i Norge -- noen utviklingstrekk". I: Norsk kirkemusikk. Årg. 45, nr 3 (1992), s. 4--16

Solhaug, Arne J.: "Norges musikkhøgskole og utviklingen av en ny kirkemusikeridentitet". I: Flerstemmige innspill. Artikkelsamling. Norges musikkhøgskole - 25 år. Oslo 1998, s. 145--177

Strengen er av gull. Festskrift til domorganist Rolf Karlsen på 70- årsdagen 26. juni 1981. Redaksjonskomité: Ove Kr. Sundberg … [et al.]. Oslo 1981

Tronshaug, Hans Jacob Høyem: Oslo domkirkes orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo 1998

Vollsnes, Arvid O.: Modernisme på norsk. Oslo 1996

Wallner, Bo: Vår tids musik i Norden. Från 20-tal till 60- tal. Stockholm 1968

Wien, Ragna Ingeborg: Kampen for kirkemusikken. Norske organisters arbeid for å høyne det kirkemusikalske nivå og styrke kirkemusikkens og kirkemusikernes status. Trondheim 1989 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Aas, Helge: Pinsebevegelsens sang og musikktradisjon. En studie av en lavkirkelig musikktradisjon i Norge med fokus på utviklingen, og musikkens ulike funksjoner i sammenhengen. Oslo 1997 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 

Musikken i 1970- årene

Bakka, Egil & Arne Wikan: Dansetradisjoner fra Finnmark. Dragvoll 1996

Bakka, Egil: Norske dansetradisjonar. Oslo 1978. (Norsk kulturarv; 15)

Breiehagen, Paul: ‘Det tilla og det læt’. Folkemusikken i Hallingdal, spel, dans, song og leik. Ål 2000

Bruun, Ivar: Musikk i fjernsynet. En pilotundersøkelse av folks holdninger til musikk i fjernsynet. Oslo 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Dancke, Sigurd Olav: Rockemusikken og popmusikken i Norge. Oslo 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

De la Nuez, Alfredo & Andreas Sønning: Rikskonsertenes skolekonserter. En historisk kartlegging og en kritisk analyse av dagens virksomhet. Oslo 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Fra menuett til masurka. Mjøsbygdmusikk gjennom 200 år. Gjøvik 1991

Førland, Tor Egil: Club 7. Oslo 1998

Gjertsen, Ingrid: "1990-årenes vokale folkemusikkbølge i Norge". I: Gunnar Ternhag (red.): Genklang. En vänskrift till Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Stockholm 1996, s. 19--23

Gjertsen, Ingrid: Sangtradisjonen blant lekfolket i Luster. Hovedkilde: Ragnar Vigdal. Oslo 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Goertzen, Chris: Fiddling for Norway. Revival and identity. Chricago 1997. (Chicago studies in ethnomusicology)

Graff, Ola: Joik som musikalsk språk. Litt om nordsamisk joik ut fra Per Hætta som tradisjonsformidler. Oslo 1985 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Hagen, Trygve (red.): Med musikken ut til folket. Toneheim folkehøgskole 1972--1997. Ridabu 1997

Herresthal, Harald: "Komponister på skolebenken. Komposisjonsutdanning i Norge før og nå". I: Ole Henrik Moe & Synne Skouen (red.): Mortensen 60. Oslo 1982, s. 59-- 64

Holm, Yngvar: Swing it. Tidsbilder fra de glade 50--60-årene. Oslo 1990

Hopkins, Pandora: Aural thinking in Norway. Performance and communication with the Hardingfele. New York 1986

Huldt-Nystrøm, Hampus: Innstilling om provisorisk musikkundervisning på høgskolenivå. Fra Utredningsutvalget for provisorisk musikkhøgskole oppnevnt av Norsk kulturråd 9. okt. og 21. nov. 1969. Innstillingen avgitt 18. mai 1971. Oslo 1971 Hampus Huldt-Nystrøm var utvalgets formann

Hultin, Randi: Born under the sign of jazz. London 1998

Ingskog, Eddie A. (red.): Norske musikkorps. Oslo 1990. 2 b. I tillegg til omtale av den enkelte kretser og korps inneholder verket også en rekke historiske artikler

Johansen, Hilde Synnøve: Festspillene i Nord-Norge. Perspektiver på festivalens innhold, form og historie. Trondheim 1991 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Jones-Bamman, Richard Wiren: ‘As long as we continue to joik, we’ll remember who we are’. Negotiating identity and the performance of culture: The Saami joik. Ann Arbor, Mich. 1993

Jørgensen, Harald: "Norges musikkhøgskole -- fra tanke til realitet". I: Flerstemmige innspill. Artikkelsamling. Norges musikkhøgskole -- 25 år 1998. Oslo 1998, s. 5--41

Kolberg, Kåre: "Ilios -- eller da sola kom til Harstad". I: Årbok for norsk samtidsmusikk. 1998 (1999), s. 103--106 Om festspillene i Nord-Norge

Kvebæk, Jane (red.): Nødvendigheten av å skape. Arbeidet med Ungdomssymfonikerne -- En bok ved 10-årsjubileet. Drammen 1993

Ledang, Ola Kai: "Trønderrock -- folkemusikk eller kva? Om Åge Aleksandersen og musikken hans". I: Studia musicologica Norvegica. 6 (1980), s. 59--79

Mosnes, Terje: Jazz i Molde. Ålesund 1980

Musica Sacra. Festskrift ved 10-års jubileet. Oslo 1962

Myklebust, Rolf: Femti år med folkemusikk. Oslo 1982

Mæland, Jostein: Ervesylvet. Folkemusikksoga for Vossabygdene. Voss 1991

Nilsen, Terje: Beat og piggtråd i Trondheim. En oversikt over grupper og artister fra slutten av 50-tallet til 1970. Trondheim 1991

Nordrum, Wenche: Musikkfagets stilling i den videregående skole. En undersøkelse ved 19 skoler i ny struktur, skoleårene 1974/75 og 1975/76. Oslo 1979 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Nyhus, Sven: Pols i Rørostraktom. Oslo 1973

Oversand, Kjell: Tradisjon og nyskaping i trøndersk folkemusikk. Trondheim 1974 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Pedersen, Morten Eide: "Mellom revolusjon og tradisjon". I: Årbok for norsk samtidsmusikk. 1998 (1999), s. 57--69 Om komposisjonsstudiet ved Norges musikkhøgskole

Ruud, Olav: Sang i skolen. En oversikt over sangaktivitetens plass og muligheter innenfor grunnskolens musikkundervisning på 6. og 7. trinn, med utgangspunkt i en undersøkelse foretatt i 13 skoler i Østfold, våren 1977. Oslo, 1978 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Staff, Arne: Hamarjazz i 50 år. Kinomusikere og danseorkestre, jazzklubber og storband i Hamar 1920-1970. Hamar 1994

Stene, Mette: Janitsjarkorpset som musikalsk og sosialt møtested. En beskrivelse av Halsen Musikkforening. Oslo 1998 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Vesterhus, Thor Magne: Kvinesdal musikkskole -- kulturcelle eller faktor i det lokale musikkliv. Oslo 1985 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Willy B.: Norge i rock, beat & blues. Oslo 1983--1984. 2 b. Del 1: 1955--1971. Del 2: 1971--1983

 

Komponistene og kunstmusikken

For utfyllende stoff om nyere tendenser i norsk musikkliv henvises det generelt til tidsskriftene Ballade (1977--1994), Musikkmagasinet Ballade (1995), Parergon (1997--) og Årbok for norsk samtidsmusikk (1996--). Bare unntaksvis er artikler fra disse tidsskriftene tatt med i denne bibliografien.

Brincker, Jens: "Modernisme og postmodernisme i nordisk musik". I: Dansk Musik Tidsskrift. Årg. 60, nr 1 (1985/86), s. 4--11

Guldbrandsen, Erling E.: "Den elskverdige ironiker: Alfred Janson og de utkomponerte ambivalenser". I: Ballade. Årg. 18, nr 1 (1994), s. 14--21

Guldbrandsen, Erling E.: Mening på spill. En studie i form, struktur og retorikk i Alfred Jansons Mellomspill for orkester (1985). Oslo 19891 Utrykt magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo

Thommessen, Olav Anton: Inspirator, tradisjonsbærer, rabulist. Red.: Hilde Holbæk-Hanssen. Oslo 1996 Samling av Olav Anton Thommessens artikler og intervjuer samt enkelte andre bidrag

 

Mangfold, markedsstyring og mediestyring

Andersen, Jørn R. & Dag Magne Andersen: Skiens rockehistorie. Skien 1998

Andreassen, Gjermund: Vangsvikprosjektet. Delrapport 3. Livet og musikken i fristaten Senja. Trondheim 1983 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Aslaksen, Ellen K.: Ung og Lovende. 90-tallets unge kunstnere -- erfaringer og arbeidsvilkår. Utgitt av Norsk kulturråd 1997

Augestad, Kate: ‘Å, gosjameg!’ En analyse av Sissel Kyrkjebøs gjennombrudd som populærmusikalsk artist. Bergen 1996. (Rapport; 29/1996) Opprinnelig hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Bergen, 1994

Augestad, Kate: "‘Å, Sissel, Sissel, når eg ser deg slik’. En sangartist som nasjonalsymbol". I: Sveinung Time (red.): Om kulturell identitet. Ei essaysamling. Bergen 1997, s. 129--150 Tidligere trykt i Norsk medietidsskrift, årg. 1, h. 2 (1994), s. 8- 26

Berg-Lennertzen, Geir Kristian: Fra skole til kulturelt ressurssenter. En studie av Namsos kommunale musikkskole 1982--1998. Trondheim 1998 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Berkaak, Odd Are: "Det elektroniske hamskiftet og folkemusikken". I: Arne Bjørndals hundreårs-minne. Bergen 1985, s. 117--128

Berkaak, Odd-Are & Even Ruud: Sunwheels. Historien om et rockeband. Oslo 1994

Bjørkum, Andreas, Magne Myhren & Bjørn Aasland (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg. 2. Oslo 1996

Bringsjord, Larry: Aspekter ved den kristne/religiøse platebransjen i Norge. En kartlegging og analyse av virksomheten. Oslo 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Bø-Rygg, Arnfinn: "Det postmoderne som fikserbilde. Om begrepsdannelse, epokebevissthet og estetisk erfaring", i EST I: Grunnlagsproblemer i estetisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1991

Bø-Rygg, Arnfinn: Modernisme, antimodernisme, postmodernisme. Kritiske streiftog i samtidens kunst og kunstteori. Arbeidspapirer fra Rogaland Distriktshøgskole, nr. 6, 1983. Utgitt av Høgskolen i Stavanger 1995

Dybo, Tor: Jan Garbarek. Det åpne roms estetikk. Oslo 1996

Dyndahl, Petter: Barnemarked og musikkindustri. Om norske barneplater i 80-åra. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Habbestad, Kjell (red): Arrangement, arenaer og aktører i norsk samtidsmusikk. Oslo 1992

Hagen, Trygve: Korsang gjennom tider. Norges Sangerlag 1929-84. Oslo 2000.

Hillgaar, Inger: Det Norske Solistkor -- en banebryter i norsk korverden. Oslo 1997 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Hjardar, Kim: Plankerock fra plankeby’n. Fredrikstads rockehistorie gjennom 30 år. Fredrikstad 1986

Johnsen, Kari: Fra kirkesang til Griegakademi. Veien mot høyere musikkutdanning i Bergen. Bergen 1999

Knutsen, Tove Karoline: Vangsvikprosjektet. Delrapport II. Om kvinnene i det lokale musikklivet. Trondheim 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Kristiansen, Marianne: Publikum, program og profesjonelt orkester. En sosiologisk undersøkelse av konsertvirksomheten til Trondheim Symfoniorkester. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Kristiansen, Steinar: Jazz og musikk, musikk og samfunn. Aspekter og problemstillinger ved jazzens/musikkens forhold til omgivelsene, særlig knyttet til situasjonen for jazz-musikere i Oslo. Oslo 1977 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Kvifte, Tellef: "New traditional ensembles in Norway, or: The ensembles as a perspective". I: Erich Stockmann (ed.): Report from the 10th International Meeting of the International Council for Traditional Music’s Study Group on Folk Musical Instruments in Lillehammer, Norway 1989. Stockholm 1992. (Studia instrumentorum musicae popularis; 10), s. 11--13

Lian, Tone: Musikklivet i Overhalla. En historisk kartlegging av musikken i ei nordtrøndersk bygd. Trondheim 1998 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Myhren, Magne: "Opplæring i hardingfelespel. Serleg tilhøva i 1950-åra". I: Arne Bjørndals hundreårs-minne. Bergen 1985, s. 103--116

Neergaard, Johan Henrik: Operaen i Kristiansund. Trondheim 1999 Utrykt hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Nordeng, Kjell: "Bodø-rocken i 1980-årene. Fra kreativitet, demoer og plateentusiasme til stagnasjon. Første artikkel". I: Årbok for Bodø. 1993/94 (1994), s. 60- 80

Olstad, Tom: Jazzlivet i Oslo på 1980-tallet. Oslo 1992 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Oslo filharmonien 75 år. Jubileumsbok 1919-1994. Oslo 1994

Overøye, Odd Johan, Randi M. Selvik & Tor Anders Stendal (red.): Konkylie: Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år 1973-- 1998. Trondheim 1999

Pedersen, Morten Eide: "Mellom revolusjon og tradisjon. Noen betraktninger omkring komposisjonsutdanningen". I: Årbok for norsk samtidsmusikk. 1998 (1999), s. 57--69

Rønnes, Kari Olene Oma: Sangen i skolen. En undersøkelse om sangens stilling i en storbykommune: Bergen. Bergen 1993 Utrykt hovedoppgave, Bergen lærerhøgskole

Sandø, Harald Neslein: På vei mot stjernene? Om artistkarriere og signeringspolitikk i Norge. Oslo 1998 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Sparr, Øystein: Kunnskapsbegrepet i Reform 94. I hvilken grad danner det eksisterende læreplanverket i Reform 94 det faktiske grunnlaget for undervisningen av studieretningsfagene på grunnkurset i musikk, dans og drama, sett i lys av læreplanverkets kunnskapsbegrep og lærerens oppfattelse av læreplanverket? Oslo 1998 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Steffenak, Knut Vebjørn: Vangsvikprosjektet. Delrapport I. Trondheim 1982 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Tucker, Michael: Jan Garbarek: Deep song. Hull 1998

Vinge, John: Jenter, rock og den maskuline virkeligheten. En studie av et jentebands møte med rockediskursen. Bergen 1999 Utrykt hovedoppgave, Griegakademiet

Vaage, Odd Frank: Norsk mediebarometer 1997. Statistisk Sentralbyrå 1998

Willy B.: I Dovregubbens hall. Vol. 1. En samling essays om norsk rock og rock i Norge. Oslo 1999

Zachariassen, Aksel: Med sang mot felles mål. Norsk Arbeidersangerforbund gjennom 50 år. Oslo 1958

 

Komponistene og deres musikk

For utfyllende stoff om nyere tendenser i norsk musikkliv henvises det generelt til tidsskriftene Ballade (1977--1994), Musikkmagasinet Ballade (1995), Parergon (1997--) og Årbok for norsk samtidsmusikk (1996--). Bare unntaksvis er artikler fra disse tidsskriftene tatt med i denne bibliografien.

Aksnes, Hallgjerd: "Rolf Wallin: Klarinettkonsert". I: Årbok for norsk samtidsmusikk. 1996 (1997), s. 105--113

Aksnes, Hallgjerd: "Aktuelle tendenser i norsk samtidsmusikk" i Årbok for norsk samtidsmusikk 1997. Oslo 1998

Berg, Ragnhild Veire (red.): Lydskrift. Oslo 2000

Beyer, Anders: "Er det godt at være under Pling-plong- paraplyen?". I: Årbok for norsk samtidsmusikk. 1996 (1997), s. 27--32 Om komponistgruppen "Pling-plong-generasjonen"

Bø-Rygg, Arnfinn: "Hverdagen som estetikk. Nivelleringen av estetiske idealer er en av betingelsene for dagens postmodernisme", Samtiden nr. 4-86.

Faukstad, Jon (red.): Verdensartisten Toralf Tollefsen. Utgitt til 80 års dagen 26. august 1994. Sjøholt 1994

Helseth, Tore (red.): Mørkets musikk. Musikk i norske kinofilmer. Norsk filminstitutts skriftserie 6, Oslo 1998

Hestnes, Bård Olav: Rockeverksted i Malvik kommune. Et fritidstilbud for uorganisert ungdom. Trondheim 1988 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Kolberg, Kåre & Habbestad, Kjell (red.): Årbok for norsk samtidsmusikk 1996. Oslo 1997

Kolberg, Kåre & Habbestad, Kjell (red.): Årbok for norsk samtidsmusikk 1997. Oslo 1998

Kolberg, Kåre (red.): Årbok for norsk samtidsmusikk 1998. Oslo 1999

Opseth, Hege & Hans Martin Sveindal: Hæla i taket. Lindesnes trekkspillklubb. Mandal 1995

Saunes, Arne: Musikk som filmspråklig virkemiddel -- en dramaturgisk analyse av filmmusikken i Orions belte. Oslo 1987 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

 


--------------------------------------------------------------------------------

Tilbake til NORGES MUSIKKHISTORIE

 


--------------------------------------------------------------------------------
Vi er takknemmelige for informasjoner om feil og utelatelser, som kan forekomme.
Kontaktperson: Arvid Vollsnes.


--------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert 12.11.2001 av AOV

Publisert 17. mars 2010 10:46 - Sist endret 27. mai 2010 21:50