Privatarkiver med musikk

Her finner du oversikt over privatarkiver (i offentlige arkiver) med samlinger inneholdende musikk. Den gir opplysninger om hva som i store trekk finnes i arkivet og hvor materialet er oppbevart. Opplysningene er gitt av institusjonen.

Listen var ajourført per mars 1995, men den er ikke blitt oppdatert. Så det kan være at noen er gått i dvale og at andre er kommet til. Og noen har skiftet navn og/eller adresse. Nasjonalbiblioteket (NB) / Universitetsbiblioteket (UBO) er et åpenbart eksempel. Arkivenes overskrifter er sortert etter første forbokstav i navnet.

Dessverre har vi ingen søkemotor lagt inn her, men med "FINN"-funksjonen i nettleseren skulle det gå an å finne fram relativt lett.

UBO er i dag Nasjonalbiblioteket, Oslo
SAx angir Statsarkiv x (f.eks. SAS = Statsarkivet Stavanger)

 

Navn Innhold Sted Tid Oppbevares
1.ste mai-komiteen Forhandlingsprotokoller, regnskapsbøker mm.
Matinéprogrammer 1928
Rogaland
Stavanger
1902-1949 SAS: Pa 349
 
17.mai-komiteen, Kristiania Historikk: Komiteen dannet av representanter for forskjellige foreninger i byen. Håndverks- og industriforeningen, Kristiania arbeidersamfunn, Kristiania handelsstandsforening, Kunstnerforeningen, Studentersamfundet og Sjømannsforeningen

Innhold: Forhandlingsprotokoll 1881-1901
Oslo   SAO
17.mai--komiteen i Trondheim Komiteens forhandlingsprotokoller 22.4.1908-25.4.1934 og 8.5.1934-23.11.1968. Krigsårene 1940-1945 er ikke med. Protokollene inneholder møtereferater, innklebede programmer osv. Sør-Trøndelag Trondheim
 
1908-1968 SAT: Pa 113: 0,06 hm
Aall, Didrik Maria Opptegnelser om Christiania kunstforening
 
    OBO: Aall, Didrik Maria: 10 bd.: Registratur
Aasen, Ivar (1813-1896)
 
Blant brev og etterlatte papirer finnes bemerkninger til Landstads salmebearbeidelser etc. Melodi til Dei gamle fjell, første linje, avskr. ved P. Eiken.     OBO: Aasen, Ivar: Registratur
Agerbek, Anders Nielsen, res.kap. Bl.a. : En Sag, reist imod den Residerende Capellan udi Friederichshald Agerbech i Anledning av hans Aftensangs Prædiken 3die Pintsedag Anno 1738     UBO: Aberbek, Anders Nielsen
Albrechtsen
 
Uddrag af Musikalsk Veiviser igjennom Kristiansandsavisene (avskrift). Bl.a. om Stadsmusikanter i Kr.sand 1780-1851. Organister ved Kr.sand domkirke 1781-1862. Konserter i Kr.sand 1784-1866 Vest-Agder: Kristiansand 1780-1866 SAK: De 194: 1 pakke: Registratur
Albrechtson, Henrik, organist (1827-1911) 1. Anvisninger til at finde Portrætter og Biografier af Skandinaviske Musikere, Beretninger om Musikfeste, 86 s.
2. Forsøg til en Samling af Notitser, Henvisninger mm. nærmest beregnet som et hjelpemiddel for den, der ville skrive om norske Musikere eller
om Musikkens Historie i Norge, 179 s.
3. Musikalske Veivisere gjennom
A. Christiania Intelligentssedler 1814-1830 (samlet 1878)
B. Christiansands Stiftsavis, Skiens Ugeblade, Bratsbergs Amtstidende, Bergens Adresse (samlet 1879).
C. Den Constitutionelle, Norsk Illustreret Nyhedsblad, Throndhjems Adresse 1768-1852.
D. Morgenbladet 1819-1856, 1857-1866.
E. Throndhjems Adresse 1853-1867, Chr.sands Ugeblade, Chr.sands Adressecontoirs Efterretninger og siden stiftsavisen.
F. Vest-landske Tidender, Fredrikshaldsposten, Christiania Intelligentssedler (samlet 1880). Norsk Musikalsk-historisk Skatkiste No. 1 pag. 1-90 Do. No. 2, pag. 1-90
    UBO: Albrechtson, Henrik: Registratur
Alnæs, Eyvind (1872-1932) Brev til og fra Alnæs. Her også et omslag med søknader 1929 til Pengelotteriets fond for norske komponister, 1 mappe. Fortegnelse over innstillingskombinasjonene ved orgelet i Vår Frelsers kirke, 1 s.     UBO: Alnæs, Eyvind: 1 mappe mm.: Registratur
 
Amundsen, J., kirkesanger
 
40 brev til J. Amundsen fra E. Blix. 2 brev til samme fra andre brevskrivere samt en sang Det norske Maalet (dat. 1857, av Blix?)     UBO: Amundsen, J: Registratur
Andersen, Anton (1878-1955) Blandt Hovedstadens Vampyrer, eller Skildringer fra det Mørke Kristiania. Af J(umbo). Wise fra Svælgfor Kraftanlæg pr. Telemarken. Af
J(umbo). Rallarvise
 
Oslo, Telemark   UBO: Andersen, Anton
Andersen, Even, prost Blant brever og etterlatte papirer også avskrifter av viser, sanger, kunngjøringer fra 1813 og 1814 mm.     UBO: Andersen, Even: Registratur
Andersen, Halvor, kancelliråd (1745-1810) Blant brever og dokumenter til historie over Danmark, Norge m.fl. også selskapsviser og  leilighetsdikt fra 2. halvdal av 18. årh.   1504ca-1810 UBO: Andersen, Halvor: Registratur
Andersen, Hans Christian (1805-1875) Blant andre papirer også tekst til kantate 1871     UBO: Andersen Hans Christian
Gården Askland (Åmli 20 AA) Rikh. arkiv 1547-1905. Blant gårdspapirene også salmer til bruk ved husandakter Aust-Agder Åmli
 
  SAK: De 64: 405 dokumenter: Registratur
Aubert, Andreas (1851-1913) Blant brever og etterlatte papirer også en rekke orig. manuskripter om forskjellige norske kunstnere og deres kunst, foredrag om folkekunst og
folkelig kunst. Blandede opptegnelser om kunst o.l.
    UBO: Aubert, Andreas: Registratur
Gården Augland (Vigmostad 49 VA) Rikholdig ariv 1783-1898, bl.a. viser og åndelige salmer og sanger Vest-Agder Lindesnes   SAK: De 260: 80 dokument: Registratur
 
Gården Aurebekk (Oddernes 22 VA) Blant gårdsdokumentene også Oddernes kirke-regnskap 1771-1773 Vest-Agder Kristiansand   SAK: De 698: 71 dok.: Registratur
Aust-Agder organistforening (-1985) Protokoller og bilag 1949-1982     SAK: De 963 B: 0,05 hm.
Bach, Ludvig Frederik Weisebog. 1773. 14 bl. Hefte     UBO: Bach, Ludvig Frederik
Bachke, Anton Sophus, eier av Ringve gård
(1836-1919)
Protokoller og kopibøker vedr. A.S. Bachke og hans bergverksdrift     SAT: 1,5 hm.
 
Backer-Grøndahl, Fridtjof (1885-1959) Fortegnelse over Agathe Backer-Grøndahls komposisjoner. Egenh. Se og UBO, Munthe-Kaas, Elisabeth: festtale av F. Backer-Grøndahl i anledning 40års-jubileum     UBO: Backer-Grøndahl, Fridtjof: 4 bl.
Bakka, Ole Olsen (1777-1856) Bl.a. 24 udat. Åndelige Sanger fra Hans Nielsen Hauges tid     RA: Pa 88: 0,05 hm.
Gården Bakke (Strinden 10 ST) Bl.a. materiale om Bakke kloster
 
1645 ca - 1912   SAT: Pa 28: 0,55 hm.: Registratur
Bakke, Arnold Grieg-konsertene i Sveits. Redegjørelse angåendeen rekke konserter arrangert av ambassaden i Sveits 1943. Dels maskinskr., dels håndskr. Div. korrespondanse vedligger     UBO: Bakke, Arnold: 6 s.
Bakken, Søren Andersen
 
Fire aandelige Sange (hvorav de to er sammenskrevne, 1 af S.A. Bakken), samt syv andre aandelige Sange af andre forfattere     UBO: Bakken, Søren Andersen
Bang, Anthon Christian, biskop (1840-1913) Blant brever, etterlatte papirer og teologiske skrifter også div. vedr. folkloristikk; og svartebøker     UBO: Bang, Anthon Christian: Registratur
Barkved, Holger Radioforedrag om folketoner fra Rogaland og Ryfylke. Div viseavskrifter.     UBO: Barkved, Holger
Barratt, Thomas Ball, pastor (1862 1940) Blant etterlatte papirer, bl.a. dagbøker, også sanger     UBO: Barratt, Thomas Ball
Barth, Thomas Fredrik (1856-1932) Bl.a. notater i forbindelse med Kyrkjelivet i Valdres. Korrespondanse i forbindelse med notatene.
 
    UBO: Barth, Thomas Fredrik
Beck, Thomas, komponist og kordirigent (1899-1963) Brever til og fra Thomas Beck.
 
    Oppbevares UBO: Beck, Thomas: Registratur
Behrens, Johan Diderik (1820-1890) Brever fra forskjellige til J.D. Behrens. Mandssangskole. 3 dikt av Emanuel Geibel oversatt til norsk av Behrens
 
    UBO: Behrens, Johan Diderik
Bekker, Helga (1886-) Hymne. Dikt. Egenh. Signert. 2 dobbeltark. Trykt i H. Bakker: Komme ditt rike. Kra. 1917     UBO: Bekker, Helga
Belle, Ingebrigt (1773-1845) Taler for ærestanden, lærestanden og nærestanden. 4 sanger mm. Dat. 19. mars 1827     Belle, Ingebrigt: 5 bl.
Benneche, Olaf (1883-1931)
 
Bl.a. Proletarsange. Dikt. 1902. De halvbaarnes sang. Dikt (1930) 2.bl. mskr. Flere andre dikt      
Berg, Samuel Anders Konung Davids Psalmer vdi sangeris befattet. Skreffuen aff Sam: Anders: Berg: Anno 1651 den 12 Junii. S. 254-57 inneholder en salme, skrevet med uøvet hånd: Gud være loffet, vit og bret   1651- UBO. Berg, Samuel Anders: 257 s.
Bergh, Frederik Wilhelm (1820-) Samfundssang omkring Bollen. 2 bl. renskrift. Vedlagt: Fortegnelse over studentersanger     UBO: Bergh, Frederik Wilhelm
Berild, Lasse P., kirkesanger Brever til L.P. Berild, ikke registrert.     UBO: Berild, Lasse P.: 3 mapper
Berlin, Johan Daniel, organist (1711-1787) Anleistung zur Fonometrie...O.m. dansk tit. Bl. 13 o.m. parallell dansk tekst     UBO: Berlin, Johan Daniel: 34 bl.
Bernaas, Hans O. Indbydelse til Dannelse af een Forening hvis Formaal er at faa bevaret vort gode gamle  norske Fjeldspil. Dat. Ulleren den 20de Februar
1890. Fotostatkopi.
    UBO: Bernaas, Hans O.: 3s.
 
Bernhoft, Anders Jenssøn (1668-1693) Innhold Christelige Idretters Opmuntring udi adskillige slags Materiers Psalmer (film) Thott 200, oct. Om manuskriptets øvrige innhold se Mesteren fra Møre. Utg. ved Kristen Vaulkner, Oslo, 1938, s. VI-XIV. Innholdsfortegnelse vedligger filmen.     UBO: Bernhoft, Anders Jenssøn
Bestillingsmæandens forening (1890-1959) Historikk: Fagforening med medl. både i stat og kommune
Formål: Å arbeide for de felles mål såvelsom de enkelte korporasjoners interesser. Fremmet ved bl.a. sang- og musikkforening
Innhold: Forhandlingsprotokoller for hele perioden 1890-1959
Oslo
 
  RA: Pa 227: 0,2 hm
 
Beyer, Frants, dispasjør (1851-1918) Brev fra EdvardGrieg m.fl. til F. Beyer og hustru Marie. Tilsammen 23 brev, kort og telegrammer. Leilighetsvers til Frants Beyer og hustru.     UBO: Beyer, Frants: Registratur
Beyer, Frants Diecke Cappelen (1851-1918) Historikk: Dispasjør, overrettssakfører, forsvarer i meddomsretten Bergen, likningssjef samme sted.  Drivende kraft i Bergens musikkliv, formann i Harmoniens styre mm. Utga sanger, opptatt av norsk folkemusikk. På grunnlag av Beyers funn skrev Grieg sine folkeviser op.66
Innhold: Materiale, bare tilgjengelig med Riksantikvarens tillatelse. Brev fra E. Grieg til F. Beyer 1872-1907. En del opptegnelser som kan tjene til kommentar til brevene av Marie Beyer. Sølvbryllupsmappen 1902 til Frants og Marie Beyer ca 1842-1902. Inneholder originalkomposisjoner av Grieg, J. Svendsen, H. Kjerulf, A. B. Grøndahl, J. Halvorsen, I. Holter, Per Winge, Luigi Gulli, Julius Røntgen m.fl. Også tegninger, dikt, lykkeønkninger og fotografier
  1842 ca-1925 RA: Pa 132: 0,19 hm
Bie, Fredrik, lektor Katalog over manuskriptsamlingen ved Oslo katedralskole 1963-1965 [?]. Xeroxkopi av maskinskrevet manus paginert 1-61 + 6 bilag     UBO: Bie, Fredrik
Birkeland, Ingeborg Ohnsdatter (1780-) Skrivebok fra haugianertida, egne salmer
 
Vest-Agder: Flekkefjord   SAK: De 664: Registratur
 
Bjelland, Ole O. Slektshistorisk materiale med bl.a. sønnen Lars O. Bjellands stevnesang: Rogalands Stevne-sang
 
Rogaland: Hjelmeland, Finnøy 1891-1912 SAS: Pa 255
Bjercke, Ole, komponist (1811-1881) Papirer vedr. O. Bjercke. 1 bl. egenhendige opptegnelser om hans slekt. 2 bl. biografiske data (med annen hånd), maskinskrevne kopier av et par brev vedr. hans komposisjoner. 2 avisutklipp. Portrett på prospektkort vedlagt     UBO: Bjercke, Ole
Bjerke, Eilert (1887-1863 [1963]) Studentersanger. Forfalskede premisser. Om en konkurranse arrangert av Den norske studentersangforening. Fortegnelse over E. Bjerkes verker med henvisning til anmeldelser, beregnet til reklame.     UBO: Bjerke, Eilert: 1 bind
Bjerregaard, Henrik Anker, dikter, h.r.adv.
(1792-1842)
Blant papirer om skolevesen, botanikk og norgeshistorie også manuskripter til dikt 1808-1830 og ditto til drama: Magnus Barfods Sønner.
 
    RA: Pa 91: 0.07 hm
Bjerregaard, Henrik Anker (1792-1842) Bl.a. Kantate til Universitetets Reformations Secularfest nov. 1837, Waldemar Thranes Minde, dikt. Se og UBO, oversettelse av  Bjerregaards Fjeldeventyret ved Arne Garborg     UBO: Bjerregaard, Henrik Anker: Registratur
Bjølvin, Ingval, forfatter (1896-1936) Etterlatte papirer, bl.a. viser og dikt, revyer og sketsjer, to utklippsbind med vers og prosa Oppland: Lillehammer   UBO: Bjølvin, Ingval: 1 pakke
Bjørkenes, Lars Knutson (1851-1949) Dro til Amerika i beg. av 1880-åra. Tok seg  arbeid ved Suldalssettlementet i Wisconsin. Trivdes ikke i USA og dro tilbake til Norge der han skrev en vise på Suldalsmål om Amerika-reisa si. Visa ble svært populær og mye sunget.
Innhold: 2 eksemplar av visa: Amerikafeberen eller Ei flyanne nye Visa, forfatta a Lars Knutson Bjørkenes frå Hamrabø i Suldal
Rogaland: Suldal   SAS: Pa 268
Bjørklund, Benjamin, lærer I et rikholdig arkiv også lokalhistorisk materiale vedr. Gulen i Sogn og Gulatingsstaden. Folkeminnesamling frå Gulen ved Ivar Kleiva Sogn og Fjordane: Gulen 1811-1979 (hele arkivet) SAS: Pa 75
Bjørnson, Bjørnstjerne
 
Rikholdig arkiv, se egen katalog ved UBO.
 
    UBO: Bjørnson Bjørnstjerne/Worm-Mueller, J.S.
Blix, Elias, professor (1836-1902) Salme 1-53 i det gamle testamentet. Oversatt til nynorsk av Elias Blix.     UBO: Bibelen G.T.
Breilid, Magnus, lokalhistoriker 33 esker, 9 kartonger lokalhistorisk tilfang, fotografier Vest- og Aust-Agder   SAK: De 747: Registratur
Brodahl, Johan Ernst Olaus, overlærer (1871-1948) Rikholdig samling, bl.a. vedr. musikere og musikkliv i Trondheim 1650-1800; annet lokalhistorisk materiale; manuskripter vedr. film, skuespill, vers etc.     SAT: Pa 75: 1,60 hm. og 16 kartotekskuffer:
Registratur
Bull, Edvard, professor (1881-1932) Blant brever, etterlatte papirer og historie-vitenskapelige papirer også ms. til Til Akershus historie og opptegnelser til Akers historie fra arkiver og trykte kilder.     UBO: Bull, Edvard: Registratur
Bull, Francis, professor (1887-1974) Blant brever og personlige papirer også materiale vedr. Studentersamfundet og forskjellige arrangementer vedr. Det norske selskab, Kunsthistorisk forening, Det norske videnskabsakademi, Alliance Francais, UiO, Nationaltheatret, Gyldendal Norsk Forlag, Det Norske Akademi for  Sprog og Litteratur, Riksmålsvernet, tidsskriftet Edda. Norsk biografisk leksikon, artikler og notater. Biografiske og litteraturhistoriske notater og forarbeider.
 
    UBO: Bull, Francis: Registratur
Bull, Johan Peter, teatermann (1883-1860[1960]) Brev til J. P. Bull
 
    UBO: Bull, Johan Peter: 3 mapper: Registratur
Bull, Ole Bornemann, fiolinist (1810-1880) Brever fra Ole Bull. Konsertprogrammer, udatert og 1849. Musikkbruddstykke: Sæterbesøk datert New York 17.4.1868.M.m. Vedr. Ole Bulls liv, familie og arveforhold, se vedlegg til brev fra Anna Ingiers til Francis Bull.     UBO: Bull, Ole Bornemann: Registratur
Buseth, Lars Ingebrigtsen, kirkesanger
 
Offentlige og private papirer vedr. kirkesanger Buseth og hans gård Møre og Romsdal: Ulsteinvik;
Vest-Agder: Søgne
Koppervik
1862-1888 SAK: De 917
 
Bygdelagenes korforbund (1929-1976) Historikk: Bygdelagenes korforbund ble stiftet høsten 1929 som en samarbeidsorganisasjon mellom de tre bygdelagskor Inntrønderlagets sangkor, Helgelandslagets sangkor og sangkoret Dovreljom. Forbundet ble oppløst i 1976.
Innhold: Journaler og protokoller, bl.a. medlemsprotokoll
Sør-Trøndelag: Trondheim   SAT: Pa 36: 0,12 hm.
Bø, Finn, forfatter Manuskript til og kritikk av skuespill oppført på Centralteatret 1921     UBO: Bø, Finn
Bødtker, Karl Emil , professor (1865-1943) Lokalhistorisk materiale
 
Vestfold: Larvik
Akershus: Eidsvoll
  UBO: Bødtker, Karl Emil
Bøgh, Ole; sorenskriver (1810-1872) Alvor og Skjemt. Selskapssang. Avskrift v/ D. Thrap, se Thrap, Daniel. Beretninger fra klubben Tylvten i Bergen for årene 1849-1850. Fortegnelse over medlemmer, referater fra møter og fester osv.     UBO: Bøgh, Ole
Bøhn, Ingvar Vedr. norske songar/folkeviser     UBO: Bøhn, Ingvar
Christiania Theater (1827-1861) Program for 2.-12. sesong (1827/28-1837/38). Fortsettelsen fra 13. sesong og flg. sesonger finnes som trykte plakater. Theater-Journal 1827-1861. Theater-Register-Repertoirefortegnelse i alfabetisk orden for årene 1827-1861     UBO: Teater: Christiania
 
Christiansands Dramatiske Selskab (1787-) Blant protokoller og adm. papirer også protokoll over stykker og rollefordeling 1811-1836     SAK: De 46 og 46 a: 11 nummer
Cleve, Berit (1878-1964) Brever til Berit og Halfdan Cleve. Ufullført manuskript til en bok om Halfdan Cleve samt kladder i løse blad, blandede opptegnelser, anmeldelser etc. Også et bind tegninger og skisser av Berit Cleves bror, Erling Vinderen.     UBO: Cleve, Berit: Registratur: Klausulert, delvis
Cleve, Halfdan (1879-1951) Brev til Halfdan og Berit Cleve. Varia, kontrakter, regninger o.l.     UBO: Cleve, Halfdan: 6 mapper: Registratur: Klausulert
Collett, Alf; spesialhistoriker (1844-1919) Notater, avisutklipp mm. i legg og notisbøker med påskrift (forarbeider til boken Gamle Christiania-Billeder, Christiania, 1893)     RA: Pa 116: 0,10 hm.
Crøger, Olea (1810-1855)
 
Folkeviseopptegnelser, nedskrevet dels av Olea Crøger, dels av M.B. Landstad, Oleas ofte med notetall i margen. S. 1-90 M.m. Avskrifter av kjempeviser stev o.l. ved Olea Crøger finnes også blant materiale etter M.B. Landstad.     UBO: Crøger, Olea
Daae, Ludvig; bl.a. stiftsarkivar (1871-1915) Lokalhistorisk materiale vedr. Oslo og Akershus. Trykt sang og kantate ved Carl Johans fødselsdag 1840 og Henrik Wergelands begravelse, håndskrevne vers om Ueland. Nekrologer over bl.a Grieg 1880ca-1913
 
  RA: Pa 182: 0,62 hm.: Registratur
Dass, Anders Mathias; prokurator (1739 ca-1804) Samlinger av personalhistoriske opptegnelser, særlig fra Nordland. Viser, salmer, prekener o.l. som ikke er knyttet til navngitte eller kjente personer. Vers, resepter og forr. papirer.     UBO: Dass, Anders Mathias: Registratur
Dass, Peter; prest og dikter (1647-1707) Forskjellige manuskripter. Evangelie-Sange (kopi av avskr. fra før 1700, orig. i Kgl. Bibl. Kbh.). Avskrift 1705 ved Daniel Engelhart av Katekismesangene.Sørgedikt over Birgitte Sverdrup (tr. i Dassiana). Til Dorte Engelbrekts Datter fra Hr. Peter Dass. i Visebok 18. årh. 2. halvdel [?]     UBO: Dass, Peter: Registratur
Deichmann, Bartholomæus, biskop (1671-1731) Blant offisielle skrivelser også viser vedr. Deichmanns hjemkomst til København fra Norge 1724, den ene avskrevet etter en visebok av M.B. Landstad. Spottedikt vedr. Deichmanns hjemkomst til Norge 1724 (avskr.) Smedevise mot D., ca. 1730     UBO: Deichmann, Bartholomæus: Registratur
Delglobe, Chr. Lokalhistoriske opptegnelser om Arendal og forskjellige slekter 1690-1723   SAK: De 12: 1 protokoll: Registratur
Den norske studentersangforening Samling av taler holdt ved foreningens 10-årsfest, 1855. Egenh. mss. av L. Dietrichsson, H. Winter Hjelm, P.A. Jensen, C. Kjerulf, M.J. Monrad, J.S. Welhaven     UBO: Studentersangforening, Den no.
Det andre vestlandske songarstevnet Kassabok 1931 Rogaland: Stavanger   SAS: Pa 208
 
Det Dramatiske Selskab i Bergen En samling sanger av politisk og patriotisk innhold, kronologisk innførte. Avskr. 1814- (unions-oppløsningen)   UBO: Det Dramatiske Selskab i B.: 44 bl.
Det Dramatiske Selskab i Kristiansand Brev og papirer vedr. selskapet 1821-1827    

UBO: Selskab, Det dramatiske i etc.: 1 konvolutt
eller
UBO: Christiansand, Det Dramatiske [Selskab]
[Samkatalogen opererer her
med to tilnærmet identiske poster, men med innførsel på hvert sitt ord]

Det Harmoniske Selskab
 
Vedtægter, dat. Kbh. 19.6.1778     UBO: Selskab, Det Harmoniske
 
Det Musikalske Lyceum Christiania  A. Forhandlingsprotokoll etc. 1821-1835. B. Protocol over de i det musikalske Lyceum givne Sager 1832-1838     UBO: Det Musikalske Lyceum etc.: 2 protokoller
Det Norske Spellag Møteprotokoll, medlemsliste m.m. 1899. Brev til formannen Magnus Hydle fra bl.a. Hulda Garborg, 1 omslag     UBO: Det Norske Spellag
Det Norske Theater Dok. vedr. Det Norske Theater 1858-1872     UBO: Theater, Det Norske
Det Norske Theater, Bergen Forhandlingsprotokoll, regibok, rekvisittbok   1850-1857 UBO: Theater, Det Norske (i Bergen)
Det Norske Theater, Christiania Nationalsubscriptionen for Det Norske Theater. undertegnet egenh. av fondets bestyrelse 27. oktober, bl.a. av H. Ibsen     UBO: Theater, Det Norske i Chr.
Det Philharmoniske Selskab Dokumenter vedr. selskapet 1846-1848, 1861. Medlemsfortegnelse, programmer etc. En rekke utmeldelser 1848, 1 konvolutt. Papirer og protokoller: 1. Casserer Protocol 1859/60-1865. 2. Abonnentfortegnelse til to større konserter 1864. 3. Protokoll med alfabetisk fortegnelse over abonnenter, 1867. Bakerst et par sider notater 1868-1869 Griegs 2de Concerter 1868-69. 4. 1 konvolutt med direksjonsskrivelser, medlemsfortegnelser, regninger. 5. 1 konvolutt med kassabilag     UBO: Selskab, Det Philharmoniske
Dilling, Lars; konsul (1848-1887) Blant private papirer også festsang av Lars Dilling
 
    Oppbevares UBO: Bang, Andreas: 3s.
Diriks, Edvard (1855-1930) Scrapbooks. Protokoller med innklebede billeder (fotografier, tegninger, malerier), brev fra forskjellige kunstnere     UBO: Diriks, Edvard
DNT - Bergen Totalavholdsforening (1861-) Blant protokoller og fortegnelser også forhandlingsbok for Sang- og Musikforeningen 1908-1916, referatbok for samme 1917-1931     SAB: Registratur [?]
Drachmann, Holger (1846-1908) Diverse manuskripter. Dikt tilegnet bl.a. Edv. og Nina Grieg.     UBO: Drachmann, Holger: Registratur
Drammen Håndverkersangforening Drammens Håndverkersangforening 1847-1947. Red. av Johan Kristiansen. 4 avisnumre vedlagt.     UBO: Håndverkersangforening, D.. 172 s.
Dunker, familien Innpå 500 brever til den Dunkerske og den Ullmannske familie, bl.a. brev fra Ole Bull.     UBO: Dunker, slekten: Registratur
Dybwad, Wilhelm; høyesterettsadv. (1863-1950) 130 brever til W.D., mange fra norske kunstnere. Etterlatte papirer: A. Oversettelser av forskjellige utenlandske operetter m.v.; B. Ms. til Venner og kjenninger fra 80-årene. Oslo, 1941. [...]; E. Hundre viser (tillegg til 67 viser fra Chat noir); F. Forskjellige papirer vedr. Chat noir; G. Forr. korr. ang. oppførelsen av Teaterblod og Flaggermusen; Papirer vedr. og brev fra og til den russiske balalaikaspilleren Ivan Wolkoff. Skuespill, operette, oversatt av W. D., revymanuskripter.     UBO: Dybwad, Wilhelm: Registratur
 
Eggen, Arne (1881-1957) 1. Brev, telegrammer og utklipp ved hans 60-årsdag, 1 mappe; 2. Noen etterlatte papirer, 1 konvolutt. Lister over hans trykte komposisjoner. Forlagskontrakter og -korrespondanse. Varia.     UBO: Eggen, Arne
Eggen, Erik; lektor (1877-1957) Brever til og fra E. E. Etterlatte papirer: Materiale, forarbeider og manuskripter vedr. forskjellige emner, mest musikkhistoriske. Bl.a. skalastudier, tillegg til musikken ved den middelalderlige Olavs-dyrkelse i Norden av Georg Reiss, framlegg til liturgi for Olavs-messa, folkesong i Norderlanda, tonaliteten i norrøn folkemusikk, norsk folkemusikk, musikksoge, eldre norsk musikkliv, religiøse folketoner, et norsk Amen til Olavs-sekvensen, innleiing til radioframføring av J. Svendsens Norsk rapsodi nr.1, musikalsk visittkort Mendelssohn     UBO: Eggen, Erik: 3 kapsler, 1 mappe, 1 pakke: Registratur
Eiken bygdesogenemnd Lokalhistorisk kartotek Vest-Agder: Hægebostad   SAK: De 630/A: 1 eske: Registratur
Elling, Catharinus (1858-1942) Bl.a. artikkel om kvarttonen, min manuskriptsamling - en redegjørelse, Naturskalaen (trykt), egenh. komp. fortegnelse fra før 1879 til 1899, 7 bl. i en notisbok, fortegnelse over hans trykte bøker og artikler, studier til norsk folkemusikk: vokale og instrumentale meodier, Til Johs. Haarklou! (avisinnlegg)     UBO: Elling, Catharinus: Registratur
Elling, Johnny; kvestor (-1960) Norsk folkemusikk - 2 foredrag, dels i kladd, opplysninger om C. Elling, maskinskr., noen brever, 4 løse blad med bibliografi over C. Ellings arbeider     UBO: Elling, Johnny: Registratur
Enger, Hagbart Opptegnelser om harangerfelen 1896. Pag. 1-30, s. 31-67 med innklebede notiser, avbildninger, programmer etc. Opptegnelser, utklipp etc. om Stradivarius og hans fioliner, pag. 1-213     UBO: Enger, Hagbart
Enzberg, Eugen von Terje Wiken Oper in zwei Aufzuegen und einem Vorspiel von... Musik von Sigurd Lie. 1 bl egenh. orig., det andre kopi-gjenpart     UBO: Enzberg, Eugen von
Eriksrud, gnr. 235, bnr. 1 Historikk: Einar Smestad sønn av Andreas og Gunda Smestad. Fam Smestad hadde landhandel og gård; emigrasjonsvirksomhet
Innhold: Blant papirene også En ny sang af Tobias Westrom, trykt Hamar 1867. En smuk og alvorlig Vise om Emigrantenes Afsked fra Hjemmet. Forfattet av en Emigrant, trykt Hamar 1868.
    SAH: Pa 48: 0,1 hm.
Erseid (Søndre Undal 69 VA) Blant gårdspapirer også Visebok 1838 og u.d. En sang. Vest-Agder: Lindesnes   SAK: De 177: 39 dokument: Registratur
Evensen pianoforretning, Gerhard Forskj. dokumenter vedr. firmaet, vesentlig fra 1909.     UBO: Evensen, Gerh. pianoforretning: 1 konvolutt
Falk, Hjalmar (1859-1928) Mss. til artikler og foredrag, bl.a. om salmer av Kingo, Brorson og Dass     UBO: Falk, Hjalmar. Registratur
Falkberget, Johan (1879-1967) Blant brever og manuskripter også utklipp og annet materiale vedr. lokalhistorie og bergverk.     UBO: Falkberget, Johan: Registratur
Fasting, Claus (1674-1739) Lokalhistorisk materiale om Bergen og Nordland.     UBO: Fasting, Claus: Registratur
Filharmonisk selskap, Oslo Protokoller for styret 1919-1948, representantskapet 1919-1931, generalforsamlingen 1920-1948 og pensjonskassens styre 1928-1948 (inneholder også referater fra årsmøter).     UBO: Filharmonisk selskap, Oslo
Fiskland (Åseral 27 VA) Blant gårdspapirer også sanger, vers og religiøse betraktninger 1830-1870. Vest-Agder: Åseral   SAK: De 794: 16 dokument m.m.: Registratur
Folkets hus og park Protokoll - Div. debitorer 1908-1912. Regnskapsbok udatert Rogaland: Stavanger   SAS: Pa 288
Fongård, Bjørn Halsten (1919-) Diverse avhandlinger om musikk og musikkteori.     UBO: Fongård, Bjørn
Forstrøm, Olaf; skoleinspektør (1859-1942) Aviser inneholdende lokalhistoriske artikler vedk. Halden og Halden- distriktet, skrevet av Forstrøm m.m. 1919-1940     RA: Pa 261: 0,07 hm.
Forstrøm, Ø. Forarbeider til Fredrikshalds historie i 250 år. Fr.hald 1915.     UBO: Forstrøm, Ø.
Fosvold, Anders; lærer (1863-) Lokalhistorisk materiale vedr. Stor-Elvdal i Nord-Østerdalen.     SAH: Pa: 0,5 hm.: Registratur
Fredrikshald sangkor Inntektsprotokoll for sangkoret, 1883-1901. (I Fredrikshald prestearkiv)     SAO
Frølich, Thorbjørn Justus Steger; sokneprest, historiker (1848-1938) Lokalhistorisk materiale vedr. Lillehammer, Masfjorden, Ådalen   1868ca-1930ca
 
RA: Pa 85: Registratur
Fuglevik, Lauritz; gårdbruker, lærer (1860-)
 
Lokalhistorisk materiale vedr. Hartmark, Mandal. Håndskreven sangbok 1860 Vest-Agder: Mandal   SAK: De 550 B
Føreid, Nils Olsen; agronom, gårdbruker (1835-1900) Bl.a. lokalhistorisk materiale vedr. bygda Tveit ved Kristiansand. Sangbok 1536ca-1914 (gjelder for hele arkivet)   SAK: De 185, 400: 24 dokumenter, 2 dagbøker: Registratur
Førnes, Ingolf Emil (1921-) Blant slektspapirer også lokalhistorisk materiale vedr. Hemnes i Rana m.m.     RA: Pa 270: 0,04 hm
Galta (Rennesø 3 R) Historikk: Haakon Galta dro til USA. Skrev om hjemlandet og hvordan han hadde det i USA. Tilbake til N. 1895/96 og overtok farsgården. Fortsatte med å skrive sanger og vers, det yngste datert 31.3. 1915.
Innhold: Blant gårdspapirer også xeroxkopi av Haakon Galtas diktbok: Sange og viser forfattede af H.G. Stavanger, La Salb Co., Illinois, 1893
    SAS: Pa 148
Garborg, Arne (1851-1924) Brever til og fra A.G. Forarbeider og manuskripter til mange litterære arbeider, bl.a. dikt     UBO: Garborg, Arne: Registratur: Klausulert, delvis 
Garborg, Hulda (1862-1934) Blant brever og litt. forarbeider og manus også materiale vedr. Det norske spellaget, viser o.a      UBO: Garborg, Hulda: Registratur 
Gaukstad, Øystein (1912-) Brever. Fortegnelse over Sindings verker etter opustall. Sigurd Nesse-program 31.3.1952, ms. til radioprogram, 5 bl. Minneord ved Sparre Olsens bisettelse 15.11.1984     UBO: Gaukstad, Øystein
 
Giertsen, Børre Rosenkilde; skipsreder (1851-1905) Brev fra Edvard Grieg m.fl. til B.R. Giertsen og hustru, tilsammen 20 brev: Registratur     UBO: Giertsen, Børre Rosenkilde: 20 brev: Registratur
Gislesen, Halvor; kirkesanger 1847-1850: brev fra Th.H.C. Abel i Etne til kirkesanger H.G. på Gjerstad prestegård, bl.a. om reise til Etne, kjøp av klarinett, om hulder i fjellene ved Etne, om musikk og poesi. Aust-Agder: Gjerstad
Hordaland: Etne
  SAK: De 172: 5brev: Registratur
Gjellstad, Tone Gudve (1908-) Blant slektshistorie- og folkeminnemateriale også dikt og stevoppskrifter Telemark
Vestfold
  UBO: Gjellstad, Tone Gudve: Registratur
Gjerding, Gerhard (1889-1971) Kildeavskrifter og notater vedr. Flekkefjord og omegn, klipp og fotografier.     SAK: De 889: 1 hm.: Klausulert
Gjertsen, Fredrik (1831-1904) Brev til F.G. og kone. Endel er fra forfattere og kunstnere (ingen musikere nevnt). Småtrykk, særlig leilighetssanger 1850-1908     RA: Pa 181: 0,05 hm.: Klausulert
Gjesdal bygdeungdomslag Blant adm. papirer også Songar ved ulike høve Rogaland: Gjesdal   SAS: Pa 62
Gløersen, Christian August; musiker (1892-1922) Brev fra C.A. Gløersen, maskinskr. avskr. av brev 1900-1922, delvis i utdrag. Også utdrag fra hans mors brev. Patentkravsdokument for violinklaver.     UBO: Gløersen, Christian August: Registratur
Gløersen, Kristian; prest (1838-1916) Brev til K.G. fra norske kunstnere. Div. artikler og opptegnelser bl.a. fra Nordland og Troms 1876, 1896-98, vedr. Sunnmøre, Hamar. Erindringer. Om kunst og kunstkritikk. Minner om Ole Bull fra Fagerli, Nils Owres landsted på Trømsø (dikt)     UBO: Gløersen Kristian: Registratur
Graarud, Gunnar Magnus Kjølstad; stortingsmann og lege (1857-1932) Lokalhistorisk materiale vedr. Holmestrand 1900ca-1932   RA: Pa 152: 1,2 hm.
Grieg, Edvard (1843-1907) Brev fra E.G. , bl.a. 61 brev til Adolf Brodsky 1888-1907, (xeroxkopi) og brev til Albert I. Gutmann. Artikler, anmeldelser, innberetninger, konsertprogram m.m.m.     UBO: Grieg, Edvard: Registratur
Grieg, Nina (1845-1935) Brev til Anna Brodsky, 93 brev 1890-1929, 1 udat. brev, 11 ufullst. brev og 3 kort 1890-1907 ukatalogisert. 2 anbefalinger. Tekst til takk i anl. 75-årsdagen.     UBO: Grieg, Nina. Registratur
Grieg, Peter Lexau; skolestyrer (1864-1924) Leilighetsdikt. Træk av det norske teatrets historie (foredrag). Egenh. mel. til sønnen Nordahls dikt Aftensang om vaaren. Griegforeningen stiftet 15. December 1912, statutter (1. Foreningens Maal er et fast Konsertorkester i Bergen).     UBO: Grieg, Peter Lexau: Registratur
Grude, M.A.; lensmann Lokalhistorisk materiale til Jæren 1814-1914.     SAS: Pa 157
Grue, John; kirkesanger (1783-1863) Erindringer og poesier Tolgen
 
  UBO: Grue, John, 147 s.: Registratur
Grøndahl, Olaus Andreas; sanginstruktør (1847-1923) En samling attester for O.A.G., bl.a. fra M.J. Monrad, Otto Andersen, Fr. Gjertsen, 1877-90, samt en ansøkning fra Grøndahl til kongen om å stå som beskytter for en konsert i Paris 1900, med egenhendig påtegnelse av Oscar II.     UBO: Grøndahl, Olaus Andreas
Grøndahls fond, Agathe Backer Innbydelse til å tegne bidrag til opprettelse av fondet, udat. Undertegnet av kjente musikere og musikkpedagoger. Vedl. brev fra Karl Nissen til C.W.L. Horn, 19.3.1907.     UBO: Agathe Backer Grøndahls fond
Grønvold, Aimar (1846-1926) Brev til A.G. alfabetisk fortegnelse over avsendere. Artikkel om Rikard Nordraak. Et ark tegninger, bl.a. J.B. Halvorsen og Fr. Bætzmann vedl. A. Bloch.     UBO: Grønvold, Aimar: 1 mappe: Registratur
Gude, Magda (1872-) Slektstavle for familien Nordraak     UBO: Gude, Magda: 1bl.
Gundersens samlinger, Erik S. Rikholdig klippsamling med opplysninger om bl.a.: salmer, sangerstevnet 1909, studentfester, Syngeguttene, syttende mai, Fartein Valen, viser. Div. sang- og visetekster     SAS: Pa 12: Registratur
Gutmann, Albert J Brev fra [til?] A.J. Gutmann fra Edvard Grieg     UBO: Gutmann, Albert J.
Gymnasiesamfunnet Idun Protokoller, festskrift Rogaland: Stavanger 1883-1936 SAS: Pa 32: 1 kassett
Gymnasiesamfunnet Idun (1866-) Regnskapsbøker 1927-1929, teaterprogram 1925-1931, 17.mai-program 1925-1933 Vest-Agder: Kristiansand   SAK: De 912: 1 pakke
Haarklou, Johannes Olsen (1847-1925) Etterlatte opptegnelser. A. Musikanmelder i 40 Aar. In memoriam. 11 s.; B. Tale 13. mai 1922. 13 s.; C. 2 almanakker med regnskapsinnførsler 1899 og 1903. Et par utklipp vedligger. Avgangsvitnesbyrd fra Balestrand Lærersole, dat. 12.8.1864. 1 bl. Musikforeningens tredje konsert, (ca. 1899?). 5 bl. Se og UBO, Elling, Catharinus: Avisinnlegg til J.H.     UBO: Haarklou, Johannes Olsen
 
Hagen, Ingeborg Refling, forfatter (1895-) Blant dagbøker, fotografier, biografier og papirer om Suttung-bevegelsen også noter til Wergeland-sanger skrevet av Eivind Grovenm.m. 1939-1941     UBO: Hagen, Ingeborg Refling: Registratur: Klausulert, delvis
Hagen, Olaf; kirkesanger Brev til O. Hagen     UBO: Hagen, Olaf: Registratur
Hagen, Olav Trygve; journalist (1882-) Brev til O.T. Hagen, vesentlig fra norske tonekunstnere. Brev til O.T. Hagen og kirkesanger Olaf Hagen (1 konvolutt)     UBO: Hagen, Olav Trygve
Hagerup, Eiler; biskop (1685-1743) Blant embetspapirer og brev også Salmer over alle Søndagers og andre Helligdagers Evangeliumer: Til Princesse Charlotte Amalia paa hendes Fødsels Dag den 6te Oct. 1734 (avskr.).     UBO: Hagerup, Eiler
Hagland, Harry; musiker, lydkontrollør (1896-) 1. Slekt, arbeide og opplevelse gjennom livet. 109 bl. 2. 250 sangtekster av H. Hagland. 3. Forskjellige papirer vedk. hans liv og arbeid. 1 mappe     UBO: Hagland, Harry
Haldens kirkesangforening Protokoll for Haldens kirkesangforening, 1934-1950. (I Fredrikshald prestearkiv)     SAO
Hall, Pauline (1890-1969) Brev til og fra P.H., 2 mapper. Noen etterlatte papirer, 2 mapper: A. Musikkhistoriske artikler, foredrag og innledinger til konserter; B. Libretto-oversettelser; C. ISCM. Ny Musikk. Int. Music Council. D. Notatbøker. Foredrag: 1. Om 6 franske komponister fra mellomkrigstiden; 2. om operaens historie; 3. Om Fartein Valen. 4. Ved et Wagner-jubileum     UBO: Hall, Pauline: 4 mapper: Registratur
Halvorsen, Jens Braage; prest (1804-1847) Blant brev, prekener og opptegnelser til forfatterleksikonet også forskjellige papirer vedr. Studentersangforeningen.     UBO: Halvorsen, Jens Braage: Registratur
Halvorsen, Johan (1864-1935) Avskrift av hans opptegnelser i utdrag, art. om han selv og av ham selv samt brev som han har mottatt, deriblant fra Grieg. Mangfoldiggjort avskrift; innklebede fotografier etc. Anbefaling for Kirsten Flagstad 15.12.1913. (Xerox-kopi)     UBO: Halvorsen, Johan
 
Hanno, Andreas Friedrich Wilhelm von; arkitekt (1826-1882) Om forskjellige bygg, bl.a. om Trefoldighetskirken i Kristiania 1849-1857. Restaurering av gamle Aker kirke 1856.     RA: Pa 73: 0,04 hm.
Hanssen, Johannes; musiker (1874-1967) Musikanter og gjøglere. Erindringer og anekdoter. Mikrofilm av ms. Okt. 1902?     UBO: Hanssen, Johannes
Hanssøn, Carl Christian; arkivar (1878-1921) Egne opptegnelser om Oslos historie     RA: Pa 124: 0,29 hm.
Hansteen, Aasta (1824-1908) Blant personlige papirer og manuskripter også forlovelsessang vedk. familien Wedel Jarlsberg. Historiske opptegnelser. 1864ca-1904   RA: Pa 243: 0,3 hm.
Harbitz, Georg Prahl; stortngspresident (1802-1889) Blant brev og papirer vedr. politikken også en trykt sang ved Stortingets middag 17.5.1866. Brev, innbydelser, programmer etc. Halvhundreårsfestene 17.5 og 4.11.1864.     RA: Pa 24: 0,14 hm.: Registratur
Hauan, S.O. Div. avskrifter. 3 sangbøker, den ene delvis trykt, resten håndskrevet. Harmonikaskole.     SAT: Pers 124: 0,03 hm. 
Heddi, Knut Jonson; folkeminnesamler, lærer og felespiller (1857-1938) Avskrifter av gamle dokumenter fra Setesdal. Avskr. i UBO.     SAK: De778: 129 dokument
Heddi, Knut Jonson (1857-1938) Samling sagn og ordtøke, avskrifter av gamle dokumenter vedlagt. Liv og Leikar samla av K.J.H. med supplement 1905. Inneholder mange noteoppskrifter     UBO: Heddi, Knut Jonson: 650 s., ca.
Hegermann/Isachsen Hegermann-arkivet: forretningspapirer og pers. papirer. Også dikt- og visesamling  Vest-Agder: Kristiansand 1796-1900 SAK: De 459: 114 dokument: Registratur
Heiberg, Helga; musikklærer Brev til H. Heiberg samt attester og ansøkninger. Musikklære. Notater til hjelp ved undervisning.      UBO: Heiberg, Helga
Hergel, Knut (1899-)  Rapport om norske kunstneres virksomhet i Sverige under krigen, dat. 14.6.1944.      UBO: Hergel, Knut
Hetland kvinnelag Blant adm. papirer også Sangar og prolog til 25-årsfesten.    1926-1951  SAS: Pa 52 
Heuch, familien Blant familiepapirene, som (for det meste) har tilhørt foged Fredrik Heuch (1827-1900), også gravtaler og -sanger, et hefte med avskr. av bygdemålsviser og forskjellige viser og vers.      UBO: Heuch, slekten 
Heyerdahl, Anders (1832-1918) Musik i Urskoug med opptegnelser om Urskougs musikforening. Avisartikkel om gml. dansemusikk i Norge innklebet.      UBO: Heyerdahl, Anders: 1 hefte
 
Heyerdahl, Nils Roth; h.r.adv. (1844-1890)  Blant yrkesanliggender også en bokperm med nekrolog over N.R. Heyerdahl og gravsang.      RA: Pa 221: 0,05 hm. 
Holst, Christian; kammerherre, sekretær (1809-1890)  Blant papirene også materiale vedr. institusjoner og foreninger: Studentersamfundet, Norske Selskaper, Athenæum, Christiania Kunstforening. Brev vedk. mange kunstnere og forfattere.      RA: Pa 40: 22 hm: Registratur 
Holter, Iver  Personalhistoriske notater.      SAO: Pers 
Holum bygdeboknemnd Lokalhistorisk registreringsarbeid  Vest-Agder: Mandal    SAK: De 649: Registratur
Høegh, Tønnes Andreas; boktrykker (1790-1862) Historikk: I boktrykkerlære i Kristiania 1804-1808. Borgerskap som boktrykker i Trondheim 1832.
Innhold: Regnskapsbøker 1857-1861, brev, rettsakter, skifteakter, eiendomsdokumenter o.a. 1679-1862 (spredte år), fortegnelse over musikalier.
    SAT: 4 pakker
Ibsen, Bergliot (1869-1953)
 
Blant brev, dagbøker og autografalbum også en Fortegnelse over Lærte Sange. Et bd. utklipp, mest om boken De tre, noen ved 80-årsdagen 1949. Et annet utklippsbind vedr. hennes konserter oppbevares i NMS, UBO.     UBO: Ibsen, Bergliot: Registratur
 
Ibsen, Henrik Rikholdig arkiv, se egen katalog ved UBO.     UBO: Ibsen, Henrik: Registratur
Isene, Ola; sanger (1898-1973) Noen etterlatte papirer: Tekster til sang og opplesning, 95 bl.; 3 humoresker etter Otto Rung overs. fra dansk til norsk for NRK; skuespill i to akter u/tittel & forf., 55 bl.     UBO: Isene, Ola
Islandsmoen, Sigurd (1881-1964) Artikler. Kirkemusikkens historie og utvikling i Norge. Organistforeningen 50 år, 13 bl.; Moderne musikk. Historisk, akustisk og estetisk belyst, 9 bl.; Fedrelandssalmens tilblivelse, 3 bl.     UBO: Islandsmoen, Sigurd
Jaabæk, Søren (1814-1894) Blant papirene også Jaabæk-Vise (smedevise)     UBO: Jaabæk, Søren: Klausulert, delvis
Jamgrav, Sommund Gunnarsson Historikk: S.G. Jamgrav var fra Seljord og flyttet til USA.
Innhold: Visebok. Egne vers og avskr. Delvis på Telemarksmål. Dat. 1881 (Seljord) og 1886 (USA).
    UBO: Jamgrav, Sommund Gunnarsson
Jensen, Gustav M.; stiftsprost (1845-1922) Blant dokumenter vedr. yrkesutøvelsen også Forslag til revidert Salmebog 20.5.1915.     UBO: Jensen, Gustav M.
Jensen, Peter Andreas (1812-1267) Aftensangs-Prædiken paa anden Juledag 1832. Dikt 1861. Se og UBO, Studentersangforening: taler ved P.A. Jensen ved Den norske studentersangforenings tiårsfest 1855.     UBO: Jensen, Peter Andreas
Jenssen, Christopher; forretningsmann (1792ca-) Blant forr. papirer også noter for fløyte. Hordaland: Bergen
Østfold: Moss
1815-1848 RA: Pa 189: 2,4 hm.
Jern-og metallarbeiderforbundet, distr. Rogaland Blant protokoller og annet materiale også dokumenter vedr. Jern- og metallabeiderforbundets sangforening 1932-1949.     SAS: Pa 182
Jespersen, Tjøl; kirkesanger (-1872) Oddernes herred. Indtægter ved Kirkesangerposten i Oddernæs (1849-1866). Regnskap ført av kirkesanger Tjøl Jespersen. Regnskap for matrikkelskatten i Oddernes 1847-1861, 1 protokoll.     UBO: Oddernes herred
Johaniterne. Sangkor, Kristiania Arkiv 1875-91, men lite etter 1900. A. Nat- og Dagbok. 1. 8 notisbøker skrevet av Joh. D. Behrens med innklebede programmer m.m. 2. Notater 1894-1900. 3. Trykkms. i B.O. Garbens hånd til Af Johaniternes Nat- og Dagbok I. 4. Do. III. Brev og trykksaker vedligger. B. Regnskaper. C. Brev. D. Varia.   1875-1900ca UBO: Johaniterne: 7 mapper: Registratur
Johannsen, Christian Nelson; kjøpmann og rodemester for fattigvesenet (1845-1893) Blant slektregister og protokoll for fattigvesenet også en avdeling salmer med noter skrevet ned av C.N.Johannsen, bak i en Stiilebog 1779-1782 for Peter Thams Buschmann. Sør-Trøndelag: Trondheim   SAT: Pa 43: 0,14 hm.
Johansen, David Monrad (1888-1974) Brev til og fra D.M. Johansen, 19 mapper registrerte brev, 2 mapper delvis registrerte familiebrev og 6 mapper uregistrerte brev og papirer. I-III. Hilsener og gratulasjoner. IV. Kontrakter, pengesaker, attester, æresbevisninger m.m. V. Tono-avregninger o.a. regnskapspapirer. VI. Forskjellige uregistrerte brev og papirer, tils. 27 mapper. Etterlatte papirer, tils. 11 mapper + ringbok. A. Materiale, forarbeider og mss. til Edvard Grieg, trykt 1934. B. Artikler og taler, foredrag om hans egen barndom, emner innen musikk, folkemusikk. C. Forskjellige manuskripter og notater, bl.a. musikkteori. Et bind dagboksnotater fra 1934, særlig som medlem av NRKs programråd. D. mss. av andre forfattere, blandet innhold m.a. S. Otto Bremer, Familien Monrad 1350-1600. Kritiske Undersøgelser om Slægtens Oprindelse.     UBO: Johansen, David Monrad: Registratur
Johnsen, Peder; kirkesanger (1806-1851)  Brev til og fra P. Johnsen og hans sønner, tils. 45 brev, samt 18 attester og vitnesbyrd, ves. vedk. O.J. Hogstad. Opplysninger om slekten.     UBO: Johnsen, Peder: Registratur 
Johnsen, Peder Marcus Gjøe Rosenkrantz (1857-1929)  Blant ca 100 brev; artikler og fragmenter, ms. til roman og dikt også tale for Edv. og Nina Grieg ved 25års kunstnerjubileum. Noveller, novelleutkast. Rdaktør Thommesen 23. sept. 1851-1921. Til Hulda paa hendes 50de fødselsdag. Dikt. Forskjellige papirer vedr. P.M.G.R. Johnsen.     UBO: Johnsen, Peder Marcus Gjøe R.: Registratur
Jordan, Sverre (1889-1972)  Erindringer fra et langt kunstnerliv.      UBO: Jordan, Sverre 
Jæger, Hans (1854-1910)  Brev fra H. Jæger, voksende samling. Vesentlig brev til J.J. Ipsen. Ellers litterære forarbeider og manuskripter.     UBO: Jæger, Hans 
Kallhovd, Olaf; lærer Hornnes Kommunesoga 1837-1940 og Hornnes Skulesoga 1739-1939. Aust-Agder: Evje og Hornnes   SAK: De 89: Registratur 
Kameratens Samfund. Qvams Skole, Kristiania Kameratenes Samfunds Blad. 4. Mai 1867-15. April 1870. For elever ved Qvams Skole, Kristiania, av L. Dilling, O.A. Lindemann o.a.
 
    UBO: Samfund, Kameratenes
Keim, Einar; offiser (1880-) Inneholder bl.a. korrespondanse med en rekke kjente norske kunstnere o.a. samt manuskript til kåserier i radio, 1929. Vest-Agder: Kristiansand   SAK: De 713/A, 826: Registratur: Klausulert, delvis
Kellner, David Nøyaktig Underretning om Generalbassen...Med Fortale af Daniel Solander. 17. Oct. 1742. Med mange musikknoter i teksten   1742- UBO: Kellner, David: 73 bl.
Kielland, Else Christie; maler (1903-) Brev til E.C. Kielland, klausulert. Brev til E.C.K. fra David Monrad Johansen + bilag. Ikke tilgjengelig før år 2000. Korrespondanse om hennes bok om Harriet Backer (utg. 1958), 1 mappe. Beretning om Fartein Valens syner o.l. som han har berettet for E.C.K. sommeren 1946. Nedskrevet efter F.V.'s eget ønske. [Var] Klausulert til 1990. 12 s.     UBO: Kielland, Else Christie: Klausulert, delvis: Registratur
Kildal, Simon; prest (1761-1822) Samling av muntre Sange for den norske Ungdom...3 Opl. Bjørnaas den 25 Martii Aar 1821. Jon Bendeksen (med et Tillæg...). På siste side: Jon Bendeksen Bjørnaas. Affskrevet den 2. Februari 1822. Kildals sanger pag. 1-137.     UBO: Kildal, Simon
 
Kjerulf, Halfdan Dagbøker 1833 og 1850. Do vesentlig interfolierte almanakker med regnskapsnotaer bakerst, 1851-1868. Selvbiografi og reisebeskrivelser. Historiske Misceller el. Samling av Historiske Misceller ved J. Petersen og H. Kjerulf 1829. H. 2. med Martin Roveruds navnetrekk. Epilog 1832 av H.A. Bjerregaard. Reisejournal 1840. Nogle Optegnelser fra Ole Bulls seneste Optræden i Christiania i December 1842. Ved Sjøen den mørke. Musikkmss. Egenhendige noter og tekst, ordene av Henrik Wergeland med dedikasjon til I. Hallstrøm. H K 17.12.5 Oversettelse ved Halfdan Kjerulf av Børne, Ludvig Betragtninger over Lovmæssigheden af den sjette Rentedaler i Tydskland.     UBO: Kjerulf, Halfdan: Klausulert, delvis
Knoff, Rambech D.E.
 
En samling avskrifter vesentlig av skillingsviser. Dessuten Svensk Fangevise fra 1808. Et skjemtevers over Mons Pus av Albr. Chr. Knoff 1817. (Funnet på storgården Vollan i Kvikne.)     UBO: Knoff, Rambech d.e.
Kolsrud, Oluf; professor (1885-1945) Brev, materiale om kirkehistoriske emner. Uttalelse om Nynorsk Salmebok.. Gjennomslagskopi dat. 24.8.1924. Fråsegn um Nynorsk Salmebok. Tridje upplaget...Rettingar, brigde, og tillegg i Nynorsk Salmebok...     UBO: Kolsrud, Oluf: Resgistratur
Komiteen for revisjon av Landstads salmebok (1914-1926 ca) Historikk: Se anmeldelse av salmeboken, med historikk, i Aftenposten.
Innhold: Korrespondanse mellom Kirke- og Undervisningsdepartementets skolekyndige konsulent (korrekturleseren) Otto Grennes, og salmebokkomiteens formann, sogneprest J.H.H. Brochmann, Theodor Caspari, D.A, Seip m.fl. Manuskript (også litt noter), korrektur m.m. Trykksaker, bl.a. ovennevnte anmeldelse av salmeboken av 5.10.1926
    RA: Pa 228: 0,05 hm.
 
Krag, Vilhelm (1871-1933) Brev, etterlatte papirer, mss. til litterære arbeider. Viser. Reisebeskrivelser, tegninger, samferdselsspørsmål.     UBO: Krag, Vilhelm: Registratur
Kragemo, Helge Bergh; førstebibliotekar (1897-1968) Brev til H.B. Kragemo og andre samt materiale vedr. et planlagt Norsk komponistleksikon ved H.B. Kragemo og Øyvind Anker. Om norsk-amerikanske musikere.     UBO: Krageo, Helge Bergh
Kristiansand byselskap (1830-) Blant protokoller og fortegnelser også 5 brev fra Departementet for det Indre til byselskapet og Musikkorpset Union vedr. opphevelse av leiet vakthold ved konsertene i Ravnedalen 1929-1930. Vest-Agder: Kristiansand   SAK: De 35, 624 A: Registratur
Kristiansand Musikforening (1901-1914) Intet innhold oppgitt i samkatalogen.      SAK: De 929 
Kristiansands byorkester (1919-) Forhandlingsprotokoller, kassabok, bidragsyterprotokoll, kassadagbok, lønningsbøker, hoved- og statusbok, utlånsbok, utklippsbok, journal, korrespondanse, rekruttering, årsmeldinger, årsmøter, budsjetter og regnskap m.m. Også fotografier.     SAK: De 929: 1,5 hm.: Registratur
Krog, Peder; prest (1654-1731) Blant brev og avskrifter også Vers 1729 i Visebok fra det 18. årh.     UBO: Krog, Peder
Krohg, familien Blant slektshistoriske opptegnelser for familien K. også div. trykte begr. taler, sanger etc. 1760-1851.     SAT: Pa 61: 0,10 hm.
Krokann, Inge; forfatter (1893-1962) Blant forarbeider til litterære arbeider og brev også 3 salmer vedl. brev fra I. Krokann til Anders Hovden.     UBO: Krokann, Inge
Kvernbakken, Elise Marthinsen; forfatter (1886-) Religiøse dikt og sanger, samt erindringer fra Grue-Finnskog.
 
    UBO: Kvernbakken, Elise
Kveste (Valle 54 AA) 381 dokumenter fra en rekke gårder i Valle. I dette materialet bl.a. viser og dagbøker. Aust-Agder: Valle 1580ca- 1948 SAK: De 424: 381 dokument: Registratur: Klausulert
Lammers fond, Thorvald og Mally (1931- Forskjellige papirer vedr. fondet, avskrift av testamente. Vedr. bidrag til anskaffelse av musikkinstrumenter. Stipendiesøknader, vesentlig m utdannelsesstipend.   1931-1965 UBO: Lammersfondet: 10 mapper
Lammers, Thorvald A. (1841-1922) Foredragsserie om store musikere, pag. for hvert enkelt foredrag. Om Ola Thommesen, 1 s. Opptegnelser om slekten Lammers.     UBO: Lammers, Thorvald
Landssangerfesten 1914, Kristiania Protokoll for hovedkomiteen og konsertprogramkomiteen. Hovedkomiteens referater.     UBO: Landssangerfesten 1914
Landstad, Albert (1831-) Etterlatte papirer. Kopibok, brev. Opptegnelser vedr. slekten Landstad, Schnitler, Lassen.     UBO: Landstad, Albert
Landstad, Magnus Brostrup; prest (1802-1880) Rikholdig arkiv. Brev til M.B. Landstad. Div. materiale vedr. salmer og salmebøker (Wexels og Landstads). Folkloristiske opptegnelser og tradisjonsstoff. Kjempeviser og stev. Diverse avskrifter fra Olea Crøger 1847.     UBO: Landstad, Magnus Brostrup: Registratur
Landstad, Wilhelm (1836-1908) Etterlatte dikt og salmer i avskr. ved hans hustru Henrikke. Vedl. brev fra H. Landstad til Albert Landstad.     UBO: Landstad, Wilhelm: Registratur
Lange, Solveig Barratt Notater og materiale vedr. T.B. Barratt, bl.a. Pastor Barratt, og T.B. Barratts sanger.     UBO: Barratt, Solveig Lange
Larsen, Ole To bøker med Ole Larsens avskrifter av religiøse sanger. I denne har kirkesanger Anders Olsen med egen hånd merket av de sanger han selv har skrevet. Om haugianere.     Oppbevares Larsen, Ole
Lassen, Hartvig Marcus (1824-1897) Brev til H. Lassen, bl.a. fra Catharinus Bang, G.H. Krohg, J.N. Lieske, H.N. Storm Wergeland m.m. Avskrift av sangpartiene i Goethes Egmont(1875?) Ms. om Johan Behrens kvartett, 1840-årene.     UBO: Lassen, Hartvig Marcus
Lasson, Peder Carl; komponist (1859-1883) Brev i avskrift om P.C. Lassons sykdom fra 1881, 1882 og 1883.     Oppbevares Lasson, Peder Carl: Registratur
Laudal bygdesogenemnd Uspesifisert lokalhistorisk materiale. Vest-Agder: Marnardal   SAK: De 630/B: 1 eske
Lehmann, Ellen Oppsøk UBO: utydelig      
Leuch, Morten (1732-1768) Dagbok 1757-1762 En Liden Kroenniche Saa Maata: At Beskrive de her i Bergenhus Lehn og udi Oster fjorden bosidende Striiler - Deres Optugtelse, Sprog, Klædedrakt, Arbide, Skick og Ceremonie. Oster den 3. Juniij anno 1723. Orig. Kgl Bibl. Kbh.     UBO: Leuch, Morten
Lie, Harald; Komponist (1902-1942) Dagbok, brev, notater, dikt, tegninger.     UBO: Lie, Harald: Registratur
Liestøl, Lars (1839-1912)
 
Politisk vise fra riksrettstiden. Med karikaturtegninger. 1 bl.     UBO: Worm-Muller, J.S.
Lindefjeld (Fjotland 15 VA) Blant gårdspapireene også viseavskrifter     SAK: De 675: 69 dokumenter: Registratur
Lindeman, Ludvig Mathias (1812-1887) Brev. Dokumenter vedr. koralbokutgivelser. Innberetning om stipendiereiser 1848 og 1851: innsamling av folkemelodier. Diverse vedr. musikk, bl.a. noter og harmoniseringer av melodier (også av andre komponister). Notater fra reisen 1851. Om orgelbygging. Opptegnelser om folkeviser og sagn. Viser og stev, spredte opptegnelser. Samling av salmetekster fra eldre salmebøker. Avskrifter og oversettelser fra eldre musikklitteratur. Dessuten: Xeroxkopi av en samling dokumenter i RA vedr. Lindemans arbeid med innsamling av folkemusikk og ang. Stortingets bevilgning til arbeidet (inneholder også Lindemans beretninger).     UBO: Lindeman, Ludvig Mathias: Registratur
Lindeman, Ole Andreas (1769-1857) Orgelets stemmer i Frue-kirken i Trondheim. Orgelets stemmer i domkirken i Trondheim.- Disposition af Domkirkens Orgel i Trondheim.     UBO: Lindeman, Ole Andreas
Lindeman, Ole Andreas; prest (1851-1917) Rettelser i et eksemplar av Brorsons svanesang, Chra. 1860, tenkt som tekstgrunnlag for L.M. Lindeman: 74 Toner i let Stil...for Hjem og Kirke.     UBO: Lindeman, Ole Andreas
Lindeman, Peter (1858-1930) Opptegnelser (vesentlig biografiske) vedr. L.M. Lindeman, 1875-76.     UBO: Lindeman, Peter: 19 bl.
Lindeman, Jacob Andreas (1805-1846) Prekener. Brev til Kirkeinspeksjonen om orgelet i Vor Frelsers kirke (Oslo).     UBO: Lindeman, Jacob Andreas
Ljom, sangkvartetten (1875-1981) Journal m/avisutklipp og fotos 1895-1981. Partiturer, sanger, jubileumsforestillinger ved 25- og 50-årsjubileet. Rogaland: Stavanger   SAS: Pa 432.
Lund, Carl; advokat 81866-1964) Brev. Noen artikler. Et musikalsk Minde om Slaget ved Lyngør, maskinskr. 2 bl.     UBO: Lund, Carl: 16 mapper ca: Registratur
Lund, Gregers Fougner; professor (1786-1936) Blant materiale om naturvitenskap, filologi og geografi også vers og musikk (noter?).     UBO: Lund, Gregers Fougner: 12 mapperm.m.: Registratur
Lund, Hanna (1877-) Innberetning om studiereise. Biografiske opptegnelser. Rallarviser o.a. viser med kommentarer. Skillingstrykk -orig. og kopier. Korr. og avisutklipp. Visekatalog.     UBO: Lund, Hanna
Lund, Signe; komponist (1868-1950) 9 brev til Signe Lund. Xeroxkopier.
 
    UBO: Lund, Signe: 9 brev: Registratur
Lyng, Georg Vilhelm; professor (1827-1884) Forelesninger om filosofi og estetikk. Om musikk. Notater og skrifter.     Oppbevares Lyng, Georg Vilhelm: 21 bd og hefter: Registratur
Madla husmorlag Blant protokoller og fortegnelser også brev, skriv, sanger og stempel 1970-1973. Rogaland: Stavanger 1938-1973 SAS: Pa 118: 1 pakke
Magelssen, Anton Martin (1848-1935) Etterlatte papirer om medisin og sykdommer. Også to farcer med sanger, forf. bl.a. av A.M. Magelssen     UBO: Magelssen, Anton Martin
Mannskoret Excelsior (1935-1985) Forhandlingsprotokoller, regnskapsbok, jubileumsberetning 1935-1985. Vest-Agder: Kristiansand   SAK: De 958: 4 protokoller
Martens, Heinrich; konsul, grosserer, komponist (1855-1904) Brev. Kopier av brev tilhørende Hans Ditlef Martens. Maskinskrevet utdrag av Martens og frues gjestebok 1894-95. Med tekster av Kristofer Janson, Holger Drachmann, Knut Hamsun og Per Sivle.     UBO: Martens, Heinrich
Mathisen, Mathias; organist, portrettmaler (1785-1859) Pass for M.M., som skal til Trondheim for å lære orgelspill, 1803. Skjøte på gård, obligasjon, bygselbrev og andre gårdspapirer.   1803-1843 SAT: Pers 181
 
Medgarden, Lars Tolleivsen (1800-) Visebok, særlig åndelige viser, opptegnelser av oppbyggelig karakter o.l. Dat. 1819-20.
 
Buskerud: Ål   UBO: Medgarden, Lars Tolleivsen
Melhus, Alf C. (1896-) Noen etterlatte papirer: foredrag, brev, notater. Avskrif av sanger innsamlet til konkurranse om norsk korsang 1856, samt av bedømmelseskomiteens uttalelse.     UBO: Melhus, Alf C.
 
Mjøen, Reidar; musikkanmelder (1871-1953) Brev til R. Mjøen. Artikkel om Ibsen. Noen papirer vedr. arbeidet for en ny norsk opera 1916 og følgende år samt vedr. Det norske operafond 1935-40, 1 konv.     UBO: Mjøen, Reidar: 1 mappe m.m..Registratur
Mohr, Otto Lous; professor (1866-1967) Brev. Taler for Lulli og Francis Bull. Ungdomsminner om Fartein Valen.     UBO: Mohr, Otto Lous: 3 mapper m.m.
Mollestad, Nils August; sokneprest (1847-) Blant vitnemål og prekener også samlinger av salmer Vest-Agder: Kvinesdal, Lyngdal   SAK: De 25: Registratur
Morchen, Halver; klokker (-1806) Klokker til Manger Halver Morchens selvbiografiske opplysninger til hans testamente dat. 27.4.1801 og prestens liktale over ham.     UBO: Morchen, Halver
Mortensen, Harald; advokat (1860-1951) Etterlatte papirer. Festtaler og sanger: a) ved studenterjubileer, b) ved forretningsmiddager.
 
    UBO: Mortensen, Harald
Mortensson, Egnund Ivar (1857-1934) Oversettelser, bl.a. av Davids-salmane.     UBO: Mortensson, Egmund Ivar
Mosling, Svens Thostrup Wessel; lærer og redaktør (1818-1897) Blant personalia og andre private papirer også brev fra og om komponisten Udbye 1858. Viser, dikt og diverse notater. Vedk. teater. Skuespill.     SAT: Pa 139: 0,18 hm.
Mowinckel, Johan Ludvig; kapellmester, musiker (1895-1940) Brev til J.L. Mowinckel. Foran oppførelsen i Harmonien torsdag 6. okt. Harald Sæverud og hans Symfoniske fantasi op. 2b. Selvbiografiske opplysninger. Fortidens lys over fremtiden. En snartripp gjennom åndshistorien med J.L.M. jr., 485 bl egenh. Kunsten for folket, art. for Programbladet. Ms-skisse til Grieg-filmen Landkjenning, en norsk cavalcade. Notater om en turne i Sverige. Publikumspsykologi i grunnriss. Tale til Nina Grieg, ved Bergen kringkasters mindehøytid paa Troldhaugen 6.9.1932. Kritikker av hans konserter 1921. Utklipp innklebet i tre notisbøker.     UBO: Mowinckel, Johan Ludvig: 4 mapper m.m.: Registratur
Munch, Amalia (1832-1905) Brev til og fra A. Munch. Album med dikt, tegninger, noter etc. av kjente norske og danske kunstnere.     UBO: Munch, Amalia f. Raben
Munch, Anna Elisabeth; malerinne (1876-) Brev til A.E. Munch. Amalia Munch. Skildret af hendes Datter Anna E. Munch. Mskr.     Oppbevares Munch, Anna Elisabeth
Munthe, Gerhard; kunstmaler (1849-1929) Brev og etterlatte papirer. Geburtsdagsvise til Johannes Moestues 80 Aarige Fødselsdag. Vedr. Thorvald Lammers.
 
    UBO: Munthe, Gerhard
Munthe, Wilhelm (1883-1965) Blant materiale om bibliotek, reiser, paleografi m.m. også korrespondanse ang. Gerhard Munthe (1849-1929): Om hans folkeviseutgave.     UBO: Munthe, Wilhelm
Musikforeningen. Kristiania Generalforsamlingsprotokoll 1912-1920. Inneholder også referater fra representantskaps- og styremøter. Regnskapsprotokoll 1875-1900. Innkalling til orkesterprøver, dat. 6.4.1881 og undertegnet av Johan Svendsen. Med fortegnelse over orkesterets medlemmer   1875-1920 UBO: Musikforeningen Kristiania: 2 protokoller m.m.
Musikkhistorisk museum. Oslo Protokoll 1959-1975. Maskinskrevet referat fra 3 styremøter vedlagt.     UBO: Musikkhistorisk museum, Oslo: 1 protokoll m.m.
Mørch, Henrik Andreas; sogneprest (1753-1819) Mellom materiale om naturfag, teologi og husholdning også viser og vers.     UBO: Mørch, Henrik Andreas
Nansen, Baldur Fridtjof (1817-1885) Blandinger. Sanger, viser etc. i avskrift v/B.F. Nansen o.a. Curiosa fra Nansen-familien. Kopibok for brev til familie og venner.     UBO: Nansen, Baldur Fridtjof
Nansen, Eva; sangerinne (1858-1907) Tegnebok for Eva Helene Sars 1871, 6 bl. Forskjellige papirer vedr. E.V. (konsertprogram, nekrologer m.m.)     UBO: Nansen, Eva
Nansen, familien Blant slektspapirene også brev til Hans, Alex. og Baldur Fridtjof Nansen     Oppbevares Nansen, slekten: Registratur
Natvig, Haakon; professor (1905-) Minnekonserten for Fartein Valen 14.12. 1972. Bordtaler ved nachspiel i Villa Natvig, Østhornvn. 13, 11bl. Brev fra forfatteren. Tale ved Fartein Valen-selskapets 25års-jubileum 13.6.1974. Tilstelning etter konserten i Villa Natvig, 4 bl.     UBO: Natvig, Haakon
Neumann, Jacob; biskop (1772.1848) Blant materiale om oldsaker og skolevesen også Sange ved Festen paa Bærums Jernværk den 24.8.1802. Ordene af I. Neumann. Musiken af L. Roverud.     UBO: Neumann, Jacob
Neupert, Edmund; komponist (1842-1888) Brev fra Edmund og hans kone Hilda Neupert. Xeroxkopi av tilsammen 18 brev fra 1878-1895. Opplysninger om E.N. og hans familie. Tale holdt av Hilda N. ved bryllupsjubileet 21de Mai 1895, xeroxkopi av orig. i Bergen off.bibl. (Vedl. brev fra H. Neupert til Edv. Grieg 9.6.1895.)     UBO: Neupert, Edmund og Hilda: 18 brev m.m.: Registratur
Nielsen, Mathias Historikk: M.N. var fra Eker.
Innhold: Haugiansk sang- og brevbok skreven af M.N. paa Eker for Kristi Hansdatter 1808.
UBO: Nielsen, Mathias   UBO: Nielsen, Peter Ludvig
Nielsen, Peter Ludvig (1808-1900) Spillejournal for Kristiania Theater 1827-1899      
Nilssen, Hans Nicolai Oleus; prost (1812-1880) Brev, dikt og forsjellige papirer etter prosten og hans familie. Et bind med avskrifter av viser, dikt m.m.     UBO: Nilssen, Hans Nicolai Oleus: 1 mappe ca: Registratur.
Njerve, Olav; skolestyrer Lokalhistorisk materiale til bygdebok for Spangereid. Vest-Agder: Lindesnes   SAK: De 784: Registratur: Klausulert
Nordraak, Rikard (1842-1866) Afsendte Brev fra Rikard Nordraak, Berlin 9de November 1861...Der vedligger: Nordraaks egenh. oversettelse av prof. Th. Kullaks anbefaling 1862; Nordraaks dagbok på sykeleiet (inneholder selvbiografiske opplysninger), 16 s.; brev fra Edv. Grieg 7.5.1866 til Rikard Nordraaks far med et blad fra Rikard Nordraaks grav; dagbok 1860.     UBO: Nordraak, Rikard: Registratur
Normann, Cornelius Beskrivelse over øvre Telemarken. Tillige med nogle Anmærkninger av Carl Deichman.   1756 ca. UBO: Normann, Cornelius
Norsk kommuneforbund. Stedsstyret i Stavanger Blant papirene også noen med materiale om Rogaland teater 1952-1957.     SAS: Pa 183
Norsk studentkontor, Lund Dagbok for Norsk studentkontor, Lund 1.11.1944-28.6.1945, 5 hefter. Dagboka ført av Fridjof Isachsen (1906)?
Emne V.krigen. Dagbøker. Sang og musikk.
    UBO: Isachsen, Fridjof
Norsk tonekunstnersamfund Protokoller, regnskaper. Vedr. kunstnerstipend til musikere. Materiale vedr. musikerfesten i Kristiania 1914. Den 7. nordiske musikkfest i Oslo 1934: regnskap m.v. 35-årsjubileet 1947. Svar på spørsmål m engagementsmuligheter sesongen 1956/57; reg. til brevkatalogen, UBO. Vedr. Alf Klingbergs hjem til fordel for tonekunstnere. Vedk. Alexander Nielsens Kunstnerhjem. Årsberetninger. Vedr. reisning av Johan Svendsen- monumentet i Oslo 1940. Her Stinius Fredriksens beskrivelse av sitt utkast samt forskjellige fotografier av J. Svendsen, 1 mappe. Korrespondanse, viktige brev reg. i brevkatalogen på UBO.     UBO: Norsk tonekunstnersamfund: Registratur
Nystedt, Knut (1915-) Brev til og fra K.N., voksende samling.     UBO: Nystedt, Knut: Registratur
Nådeland (Søgne 110 VA) Blant gårdsdokumenter også en sangbok.     SAK: De 167, 180: 23 dokument: Registratur
Obstfelder, Lili Historikk: L. Obstfelder var datter av dikteren Sigbjørn O. og hustru Ingeborg
Innhold: Personlige papirer vedr. L.O. slik som attester, diplomer o.l. Tegninger og fotografier.
Emne: Under emne er det innført Sang og musikk i samkatalogen.
    UBO: Obstfelder, Lili
Obstfelder, Sigbjørn (1866-1900) Blant brev, slekthistorisk materiale, ordtak, aviser og annet også Smædevise     UBO: Obstfelder, Sigbjørn: Registratur: Klausulert, delvis.
Olsen, Anders Aktstykker og korrespondanse ad hans forfattrskap til sangen Hidenindtil Herren har hjulpet saa vel.     UBO: Olsen, Anders
Olsen, Ole (1850-1927) Dikt, 2 av dem til Gina Oselio, 1902 og 1907. Fortelling. Opera i to akter Lajla. Tekst og musikk av O.O., Lpz. 1901. Leilighetsdikt 1920. Til Farmor Bjørnson. På 88års Fødselsdagen 22 September, dikt. Til Kristian Gløersen, dikt.     UBO: Olsen, Ole
 
Olsen, Ole Tobias; prest (1830-1924) Blant folkeminne, resiebeskrivelser, erindringer m.m. også Erindringer fra organist L. Lindemans kunstreise til London 1871, her også et avisinnlegg om byste av Lindeman.     UBO: Olsen, Ole Tobias: Registratur
Olsen, Sparre (1903-1984) Brev til Sparre Olsen, voksende samling.     UBO: Olsen, Sparre: Registratur
Oselio, Gina; sangerinne (1858-1937) Stor brevsamling. Etterlatte papirer: Dagbøker og erindringer. Biografisk materiale. Hvorfor tales der aldri om tonens plastik? Sangtekster, trykksaker og varia.     UBO: Oselio, Gina: Registratur
Oslo kvinneparti Mellom protokoll, medlemsliste og korrespondanse også opprop, lover, skriv, sang m.m.   1927-1974 RA: Pa 305: 0,04 hm.
Ottesen, Trine (1820-1902) Blant de genealogiske opptegnelene også lakksegl, teaterprogram, dokumenter, avisutklipp m.m. ca. 1787. Telemark: Skien, Porsgrunn   RA: Pa 72: 0,04 hm.
Parr, T. Blant de etterlatte papirene også 4 hefter tyske sanger med noter og tekst + et hefte fransk.     UBO: Parr, T. : 1 pakke: Registratur
Pedersen , Gottfred; komponist, organist (1911-1941) Attester og testimonier for G. Pedersen. Sirkulære om komposisjonskonkurranse utlyst 1937 av NRK og Norsk komponistforening. Forskjellige utklipp og programmer. Musikkdagbok 1935-36.     UBO: Pedersen, Gottfred
Pengelotteriets fond for norske komponister Et omslag med søknader 1929 til fondet.     Alnæs, Eyvind: 1 omslag
Petersen, Alf; revymusiker (Alf Peaters) Dagbok fra en tivoliturne 1941. Forskjellige avisutklipp m.m. innlimt.     UBO: Petersen, Alf
Petersen, Jon  Historikk: J.P. (1884?-) var far til kunstneren Eilif P.
Innhold: Historiske Misceller el. Samling af Misceller ved J. Petersen og Halfdan Kjerulf 1829-1831.
    UBO: Petersen, Jon: 2 hefter: Registratur
Pettersen, Hans E.; orgelbygger (1823-)  Biografier, sanger og fotografier i anledning deres gullbryllupsdag 31.10.1901, trykt.      SAT: Pers 212
Pikehjemmet (1881-)
 
Blant protokoller og div. papirer også en sang til hjemmets 75års-jubileum.      SAS: Pa 169 
Platou, Carl Nicolai Stoud (1809-1888)  Blant materiale om bl.a. militærvesen og unionsoppløsningen 1814 også dokumenter vedr. Thalia, et privat dramatisk selskap i tiden 1868-1875.
 
    UBO: Platou, Carl Nicolai Stoud: Registratur
Platou, Valborg (1839-)  Private papirer. Noen opptegnelser om Bergens gamle theater      UBO: Platou, Valborg 
Pontoppidan, Erich Ludvigsen (1698-1764)  Materiale om reiser, prester, filologi og teater?: Theatrum Danicæ.     UBO: Pontoppidan, Erich Ludvigsen 
Pram, Christen; justisråd (1756-1821) Blant brev og materiale vedr. bl.a. unionsoppløsningen 1814, sjøfart og handel også en uttalelse om en samling sanger ca. 1820     UBO: Pram, Christen: Registratur
Prestekonemøter, De norske (1911-1937) Blant korrespondanse, regnskaper m.m. også et legg sanger fra møtene.      UBO: Prestekonemøter: De norske: Registratur 
Ramberg, Maren Margrethe  Visebok som har tilhørt M.M. Ramberg, dat. 1758.      UBO: Ramberg, Maren Margrethe 
Ramndal, Lars; gårdbruker, stortingsmann (1893-)  Blant papirer om slektshistorie, jus, kvinnesak m.m. også et sangprogram frå avdukinga av bauta over Elisabeth Edland 1903.       SAS: Pa 150 
Rasdal, Sverre; lektor (1905-) Ms. om den norsk-amerikanske tonedikter dr. Sigv. Hofland m/foto.      UBO: Rasdal, Sverre 
Rasmussen, Rasmus; teatersjef (1862-1932) Bl.a.: Brev, etterlatte papirer; Fortegnelse over R. R.'s roller ved Den nationale scene; vedr. R.R.'s sangkonserter samt et notat om folkemusikk; korr. vedr. Norsk skuespillerforbund; Repertoire- og regnskapsbok for Trøndelag teater 1917-1921; Scrap-book.      UBO: Rasmussen, Rasmus
 
Realistforeningen  Blant protokoller og adm.- papirer også festsanger til forskj. anledninger.     UBO: Realistforeningen 
Reformforeningen 1859-1860  N.A. Nicolaysen: Ueland paa Fiske (Uelandssangen)      UBO: Reformforeningen 1859-1860: 2 bl. 
Refsaas, Jørgen; statsarkivar (1855-)  Blant div. historisk materiale også dokumenter vedr. bygdebok for Inderøy og slekter sammesteds 1920-1943.
 
     
Reimers, familien  Blant priv. papirer også vers, og avskrifter av sanger o.l. kommet fra Jon Olsen Reimers (1767-)      SAT: Pa 17: 0,04 hm.
Reiss, Georg; musikkforsker (1861-1914)  1. Musikken ved den middelalderlige Olavsdyrkelse(dr.-avhandling). 2. Notater, hefte I-IV. 3. Notater og materiale vedr. musikken ved Olavs-dyrkelsen, 1 mappe. 4. Prøveforelesn. for den filos. dr.-grad 1913: Guido Aretinus; Mozarts operastil. 5. Riksarkivets middelalder-musikkhåndskrifter, foredrag 1907. Ellers brev til Georg og Elisabeth Reiss, og søknader.      Oppbevares Reiss, Georg: Registratur 
Richter, Andreas Boghart; politimester, sorenskriver, sakfører (1795-1868)  Blant gårdsdokumenter og papirer fra sakførervirksomheten også sanger og vers.     SAT. Pa 54: 1, 68 hm.: Registratur
 
Riis, Claus Pavels (1826-1886)  Dikt. Studentersamfundsviser. Andre viser.      UBO: Riis, Claus Pavels 
Rogaland bondeungdomslag
 
Blant papirene vedr. laget også dokumenter om spellaget og amatørteatret deres    1900-1972  SAS: Pa 180
 
Rogaland songarskipnad  Protokoll for Rogaland songarskipnad: Årsmeldingar, utklipp m.m. 1930-1951      SAS. Pa 207 
Rogaland ungdomslag  Blant protokoller, meldinger, lister m.m. også stevnesanger. Foredrag om folkedans.    1927-1981 SAS: De 318: Registratur
Roverud, Lars; kantor, musikklærer (1776-1850)  Reisedagbøker, en av dem Dagbok fra musikalsk reise sommeren 1836 juni/aug., 1 hefte.       Oppbevares Roverud, Lars 
Rudjord, Tobias Torkildsen (1771-1852)  En håndskrevet bok vesentlig viser, 1790 ca.
 
Vest-Agder: Lyngdal    SAK: De 205: 1 bok 
Rynning, Paul Emil (1890-1951)  Norsk salmeleksikon. Tr. ms., melodier, komponister, organister. Uvisse diktere.      UBO: Rynning, Paul Emil 
Ryssdal, Ola (1872-) Musikknotater 1925. Stip. tur til Romsdal, Sundmør og Nordfjord 1925-27. Notisbok      UBO: Ryssdal, Ola 
Ræder, Alexius; oberstløytnant (1835-1923)  Avisutklipp vedr. bl.a. litteratur, arkitektur, musikk, filologi 1905-1920.      RA: Pa 158: 0,23 hm. 
Røstad, P.; kirkesanger En kort Biografi om gamle Iversen paa Moholt. Dat. 1.11.1901      UBO: Røstad, P.: 2 s. 
Sagen, Lyder (1777-1850)  Blant tegninger og papirer vedr. oldsaker, skolevesen m.m. også dikt og en Velkomstsang til Herr Ridder O. Bull (1838).      UBO: Sagen, Lyder 
Sagene sangforening  Bibliotekets historie. Korr. protokoll 1876-1902. Medlems- og øvelsesprotokoll etc. 1884-1917. Beretninger, fortegnelser, repertoir, regnskap. Fotografier.   1874-1917  SAO
Sander, Carl; organist (1857-1935)  Utkast og notater om tyske musikere som slo seg ned i Norge fra 1840-årene. Her og selvbiografiske notater.       UBO: Sander, Carl: 16 bl. 
Sandsmark (Bakke 17 og 19 VA)  Blant gårdsdokumentene også søknad om kirkesangerpost, og avskjedssøknad som lærer og kirkesanger  Vest-Agder: Flekkefjord    SAK: De 91, 93, 113, 365: 51 dokumenter og 32 brev: Registratur 
Sandvik, Elisabeth Munthe-Kaas; sangerinne (1883-1959) Etterlatte papirer. Forefrag, egne og andres. Taler, egne og andres. Brev. Anmeldelser, forr. korr., etc.      UBO: Sandvik, Elisabeth Munthe-Kaas 
Sandvik, Ole Mørk (1875-1976)  Brev til og fra O.M. Sandvik, 10 mapper. Etterlatte papirer, 26 mapper: 1. Vedr. koralbokkomiteen, 6 mapper. 2. Liturgisk musikk, notater og materialsamlinger, 1 mappe. 3. Den liturgiske komite for kirkefesten i Nidaros 1930, 1 mappe. 4. Nynorsk salmebok. Arbeide med melodiene, korrespondanse samt forarbeider, 1 mappe. 5. Forslag til omarbeidelse av O.M. Sandviks kirkesalmebok, 1 bd. 6. Samlereise til Irland og Hebridene 1927, 1 mappe. 7. Musikkforeningen i Christiania, materialsamling til foreningens historie. 8. Materiale vedr. Kristiania Haandverker Sangforenings historie, 1 mappe. 9. Biografiske opplysninger om norske musikere og komponister, 2 mapper. 10. Reiseopptegnelser fra Jemtland, Belgia, Prag, Numedal, København. 11. Artikler, foredrag og forelesinger, 8 mapper. 12. Festskrift til O.M. Sandvik. 13. Løse notater og varia, 1 mappe. Materiale til opplysninger om folk som har sunget for L.M. Lindeman i 1948[1848], 1851 og 1860-årene, 1 mappe. Om Fartein Valen.      UBO: Sandvik, Ole Mørk: Registratur 
Sandvold, Arild; domorganist (1895-) Om jeg ikke husker feil... Kåseri om inntrykk og opplevelser fra 50 års virke. Trykt i revidert versjon.
 
    UBO: Sandvold, Arild 
Sangermarkedet i Stavanger 1 bilde: Sangermarkedet i Stavanger 1901      SAS: Pa 147: 1 bilde 
Sangerstevnet i Trondheim 1902  Forh. protokoll for hhv. arrangements- og innkvarteringskomiteen. Korr. og div. skrivelser. Regnskap. Bilag. Regnskap over Mannssangforeningens konsert 1903. 2 sangermedaljer.     SAT: Pa 142: 0,11 hm. 
Schart, organist  Inntekstsregnskaper. Med angivelse av de skuespilloppførelser og konserter han har assistert ved 1864-1883.       UBO: Schart, organist 
Schjelderup, Gerhard Rosenkrone (1859-1933)  Avisartikkel Morgenbladet 1903 (Aabent Brev til det norske Storthing). To artikler om Ibsen og om musikkforhold i Tyskland, udat. Bruderovet. Digtning og Musik av G.S., kun tekst. Kvinderovet - oversikt over handlingen i akt I-III. Norge, dikt innsendt til Morgenbladet, 1908. Erklæring til støtte for en norsk opera, 1916, se UBO, Mjøen, Reidar.      UBO: Schjelderup, Gerhard R. 
Schjelderup, Mon (Maria Gustava) (1870-1934)  Minnebok med oppklebede avisutklipp (vesentlig recensjoner av konserter og komposisjoner) og en del egenh. hilsner fra kjente personer (reg. enkeltvis) 1893-1905.      UBO. Schjelderup, Mon: 155 s. ca: Registratur 
Schjøtt, Ole Herstad; prest (1805-1848)  Utkast om salmebøker, 3 beskr. bl.
 
    UBO: Schjøtt, Ole Herstad 
Schmidt, Frederik; prest (1771-1840)  Fragmenter av Fr. Schmidts dagbok. Mational-sang, dikt, 3 vers u.d. (trykt i endret form i Samlede Digte, Kbh. 1811 med titel Norges Skaal. Opptegnelser vedr. Oslos historie, løse legg i kapsel.      UBO: Schmidt, Frederik 
Schwab, Per; teatermaler (1911-)  Teaterplakater for Den nationale scene i Bergen      UBO: Schwab, Per 
Schwach, Conrad Nicolai (1793-1860) Brev. Bearbeidelser for norsk scene (Trondhjems Theater) av Oehlenschlägers Tordenskiold med titeen Tordenskiolds Kjærlighed og Død, 1835. Dikt til fru Marie Bugge. Artillerisang. Sang til Komgens Fødselsdag 1840. Flere dikt. Selvportretter. Erindringer.     UBO: Schwach, Conrad Nicolai: Registratur 
Schøller, familien 

Historikk: Schøller-familien eide store jordegods og sagbruk i Meråker og Hegra på 1600- og 1700-tallet. 
Innhold: Regnskapsbok for sagbruks- og godseier i Hegra, 1803-1805. Også brukt til farveroppskrifter, medisinoppskrifter og noter. På omslaget: E.C.D.S.1676. På innsiden av omslaget: Birgitte Schøller.

Nord-Trøndelag: Stjørdal
 
  SAT: Pers 24: 0,04 hm. 
 
Scott, John M.A.  Avhandling om norsk folkemusikk      UBO: Scott, John M.A., 70 s. 
Seehus, Martin  Adskillige Pasquiller og Danske Riim forfattede af Mag. J. Worm (1642-1692ca), udskr. iKbh. 15. April 1723 av Martin Seehus. Samling av politiske og satiriske skrifter av J.P. Worm og andre. Visebok m.m. ca 1780.      UBO: Worm, Jacob Pedersen: Registratur 
Selmer, Aagot Gjems (1857-1926)  Historikk: Forfatter, også utdannet som skuespillerinne og sangerinne. Utga flere bøker og skrev foredrag og essays, især om barns sedelige oppdragelse.
Innhold: Brev, til A.G.S. og fam., 15 mapper. Litterære arbeider. Dagbøker (inneholder vers m.m.) 1878-80. 
    UBO: Selmer, Aagot Gjems: 15 mapper: Registratur
 
Selmer, Gustav Wilhelm; teaterdirektør, sakfører (1812-1875)  Fortegnelse over roller, bøker, musikk, fortegnelse over rollebesetninger m.m. Brev, papirer vedk. Det forenede dramatiske selskap, Hornemanns utkast til teater- og musikkhistorie, teaterplakater, rollehefter 1829-1875.   Sør-Trøndelag: Trondheim
 
  SAT: 2 hm.
Selmer, Johan Peter; komponist (1844-1910)  Anmeldelse av Fru Basilev-Magelsens konsert, u.d. Bøn, musikkms. dat. Berlin 1892. Anmeldelse. Fotografi. Selvbiografiske opptegnelser.       UBO: Selmer, Johan Peter
Senter for eldre, Kristiansand  Blant protokoller og utklipp også diverse sanger.   1953-1983  SAK: De 905 H 
Sinding, Christian (1856-1941)  Brev fra C. S., voksende samling. Avisinnlegg om opera, 1 s. Litt om Edvard Bræin, 24.9.1928. Autograf med noter i Bergljot Ibsens minnealbum, UBO.      UBO: Sinding, Christian
 
Sirdal/Tonstad bygdeboknemnd (1968-)  Uspesifisert arkivmateriale vedr. lokalhistorie  Vest-Agder: Sirdal    SAK: De 582: Klausulert 
Skard, Mathias; skoledirektør (1846-1927)  Blant brev og etterlatte papirer om opplysningsarbeid, språkspørsmål m.m. også dikt og salmer, inkludert oversettelser.      UBO: Skard, Mathias 
Skjøtskift, Torleiv (1881-1955)  Noter og viseoppskrifter, 6 notisbøker og noen løse bl. To brevkonsepter av O.M. Sandvik og T. Skjøtskift vedl.      UBO: Skjøtskift, Torleiv 
Smith, Lorentz; prest, sanger, lokalhistoriker (1880-1944)  27 brev til L. Smith fra Rolv R. Gjessing 1918-1933.      RA: Pa 576: 1 pakke 
Smith, Victor Optegnelser fra mit glade sangerliv, nedskr. sommeren 1897      UBO: Smith, Victor: 74 s. 
Sokndal bondekvinnelag  Blant lagets papirer også div. sanger.     1948-1976 SAS: Pa 67: Registratur
 
Solvang, Jens; lokalhistoriker  Manus og underlagsmateriale til bygdebok for Hillesøy  Tromsø    SAKT 
Sommer, Hanna; hoffagentinne, handlende(1728-1832). H.S. var gift med apoteker og hoffagent Otto Sommer. Blant papirer vedr. bergverk og bank- og finansvesen også Sørge-Cantata over hr. agent Sommer 1793.   Trondheim    SAT: Pa 73 
Sommerfelt, Waldemar; komponist  Fremtidens norske opera. Et blik framover, dat. Chra. jan. 1919, egenh.      UBO: Sommerfelt, Waldemar 
Stavanger klubselskap  Blant selskapets papirer også sanger.    1783-1966  SAS: Pa 123 
Stavanger litograf- og kjemigrafforening  Div. protokoller og fortegnelser. Protokoll mannskoret Grafia 1938-195?      SAS: Pa 309: Registratur
 
Stavanger lærde og realskole  Forhandlingsbøker, protokoller, journaler, div. dokumenter. Vedr. kordegn og skolelærer O. Omsted Smith, 1830-årene.      SAS: Pa 32 
Stavanger lærerinnelag  Protokoller og fortegnelser, bøker av div. slag og dokumenter. Også lover, sanger og stempler.    1912-1966  SAS: Pa 120 
Stavanger sangerforbund  Møteprotokoller 1908-1962 (lakuner)      SAS: Pa 206, 433 
Stavanger teater A/S  Rikholdig arkiv vedr. Stavanger teater A/S og A/S Stavanger teaterbygning. Møteprotokoller, styreprotokoll, kassajournal, hovedbok, reskontro, kontobok for lønninger. Vedr. Stavanger faste scene: gen.fors.protokoll, styreprotokoll, representantskapsprotokoll. Kontobøker Stavanger teater. Hovedbok, kassajournal og kontobok for Rogaland teater 1947-66. Styreprotokoll, medlemsprotokoll og kassabok for Teaterringen. Omfattende korrespondanse og mye annet materiale vedr. Stvgr. teaterbygning. Do. Rogaland teater. Vedr. en del andre teatre og institusjoner. Praktiske sp.m. i forb. med teaterdriften. En rekke rollehefter. Vedr. skuespillere ved teatret.    1881-1977  SAS: Pa 224: Registratur 
Stavnem, Peter Lauritz; lektor (1872-1932)
 
Brev. Etterlatte papirer, bl.a. avskr. av en del viser og sanger, tildels med notater og opplysninger, 3 kladdebøker. Artikler, dikt, avhandling (kongens gullmedalje 1910) om Maurits Hansen. Litteraturvitenskapelig materiale.      UBO: Stavnem, Peter Lauritz: 1 mappe og 58 brev: Registratur 
Steen, Fredrik Martin Budtz; sorenskriver, justissekretær (1836-1907)  skript i 6 bd. til gårds- og slektshistorie for Førde sogn, avskriftsamling m.m.
 
    SAB: 0,5 hm.: Registratur 
Steffens, Haagen Krog; arkivar  Bidrag til Fredrikshalds Historie i Ældre Tider (manuskrift, avskr., notater).      RA: Pa 111: 0,04 hm. 
Stenseth, Ole; fanejunker  Samlinger om Hølonda.   Sør-Trøndelag: Melhus    SAT: 1 pakke 
Stockfleth, Thomas Rosing (1742-1808)  1. Heimatkomsten. 2. Sang til Hymen paa Herr Foged Colletts og Christiane Stockfleths Bryllupsdag den 23 September 1803, 2 bl. egenh.
 
    UBO: Stockfleth, Thomas Rosing 
Stokka, Theodor  En skrivebok inneholdende historier fra Høyland og Sandnes. Materiale til slektshistorie og lokalhistorie. Sanger av Juditta Krogedal. Andre viser av lokal natur.  Rogaland: Sandnes    SAS: Pa 334
 
Storm, Edvard (1749-1794)  1. 5 døleviser i forskj. hender, alle med avvik fra versjonen i Hallager: Norsk ordsamling, Kbh. 1802. 2. 1 Døhlevise, 2 bl. 3. Norsk Field-Viise, 9 vers, 4 s. 3 viser i bondesproget v/ E.S. Materiale om målføre og skolevesen.      UBO: Storm, Edvard
 
Storm, Gustav; professor (1845-1903)  Brev. Mange historievitenskapelige arbeider. Bl.a. Samlinger til Bergens historie. Samlinger, avskrifter og utdrag av dokumenter i norske og utenlandske arkiver. En rekke avskrifter av eldre norsk materiale. Om Tønsberg, Oslo og Bergen i middelalderen.      UBO: Storm, Gustav: Registratur 
Strømme (Randøsund 61 62 VA)  Blant gårdsdokumenter også lokalhistorisk materiale. Div. sangtekster.  Vest-Agder: Kristiansand  1602-1967  SAK: De 50, 63, 79: 137 dokumenter, 33 bokser m.m.: Registratur 
Sundt, Christian Ulrik Smaa Qvad-Psalmer over bibelske Afsnit      UBO: Sundt, Christian Ulrik: 5 hefter 
Svendsen, Johan (1840-1911) Brev til og fra J.S., voksende samling. Sangtekstbok, dat.Lpz. 24.2.1866?. 3 attester. Hilsen til Hedvig Winter-Hjelm i hennes poesialbum. 9 notisbøker og dagbøker, herunder Dagbok paa Reisen fra Leipzig til Island 1867 og en fra Rom-Paris, 1878. Forøvrig spredte notater. Vedr. J.S., se og UBO: Norsk tonekunstnersamfund      UBO: Svendsen, Johan: Registratur 
Svendsen, Karl; organist (1859-1932)  Brev til og fra K.S.       Svendsen, Karl: 2 mapper: Registratur 
Sønstevold, Valborg; arkivar, forfatter og arkivgransker (1889-1941) Blant store mengder avskr. av arkiver i inn- og utland også materiale vedk. Christiania historie, 1600- og 1700-tallet. Manuskript og korrektur til Christianias historie.      RA: Pa 183: 1, 05 hm.: Registratur 
Sør-Audnedal lokalhistorie 2 konv. vedr. Sør-Audnedal lokalhistorie  Vest-Agder: Lindesnes    SAK: De 634: 2 konvolutter 
Sørensen, Erling Heide; lektor (1895-1960) 1. Alfabetisk liste over komposisjoner til tekster av Vilhelm Krag. A jour pr 31.12. 1957. Variasjoner over folkevisen Pål sine høner i eldre og nyere dikteres stil, udat., 8 s.      UBO: Sørensen, Erling Heide: Registratur 
Sørensen, G.; kirkesanger i Berbo   Religiøse Digte tillige med Forfatteræns Levnet nedskr. efter hukommelsen, 1 fotografi      UBO: Sørensen, G.: Registratur 
Tandberg, Elisa; genealog, musikklærerinne (1873-)  Historikk: Datter av sogneprest Stener Johannes Tandberg og Louise Marie Grøndahl, søster av Olav Grøndahl, g.m. Agathe Backer-Grøndahl.
Innhold: Familiebrev Tan(d)berg, Grøndahl, Backer-Grøndahl. Slektshistorie. Noter, dikt etc. (avskr.). Programmer, festsanger etc vedr. familiebegivenheter 1880ca-1955. 
    RA: Pa 248: 0,25 hm. 
Telemark organistforening (-1935)
 
Styreprotokoll 1966-1983. Korrespondanse 1969-1985. Korrespondanse vedr. Agder-saken 1978-1981. Opplysninger om orgler i Telemark. Foredragsnotater m.m. Håndbok for organister. Norsk kirkemusikk, tidsskrift, 1950-1986. Tidsskrifter, avisutklipp. Korrespondanse 1984-1986.      SAK: De 963 C: 0,5 hm. 
Telen. Blad for Telelaget Telen, eit blad for Telelaget no. 1-7, 1883-1884. Red. av Olav Mandt og Aane Nape.     UBO: Telen 
Tellefsen, Johan Cornelius (1816-1897)  Blant bibliografisk materiale til en boktrykkerhistorie, om Deichmann, og materiale om håndverk, trykkere og slektshistorie også bibliografisk samling til en dansk-norsk litteraturhistorie, med bl.a. opplysninger om den eldste norske utgave av Dorothea Engelbrektsdatters Sangoffer. To viseavskrifter. Notater fra UiO med en del bidrag fra Thomas Tellefsen.      Oppbevares Tellefsen, Johan Cornelius: Registratur 
Tellefsen, Thomas Ackland   Brev til (og om) Th. A. Tellefsen.     UBO: Tellefsen, Thomas Ackland: Registratur 
Thalia. Dramatisk selskap (1868-1875)  Historikk: Thalia var et privat dramatisk selskap. Carl Nicolai Stoud var med der.
Innhold: Medlemsfortegnelse, lover og referatprotokoller.  
    UBO: Platou, Carl Nicolai Stoud 
Thaulow, Christian  Beskrivelse over en julehøytid og et juleball i Gausdal prestegård i desember 1819. Forfattet februar 1865. Inneholder også melodiopptegnelser bla. etter svensken Thomas Henrik Moinichen. (UBO, Norsk musikksamling)      UBO: Thaulow, Christian 
Thaulow, Hans Henrik; sogneprest (1754-1823) Blant prestegårdspapirer også Gessner: Abels død: Et rimdigt udi fem Sange. Ved Gessner. Efter Hubers franske edition oversat af Hans Pontoppidan. Kbh. 1767. Har tilhørt Thaulow.  Oppland: Gausdal   SAT: Pa 63: 0,11 hm. 
Therese-theatret  Protokoll ført av Joh. Dan. Landmark og Kristian Elster, 1899, 14 s. Resten av protokollen består av blyanttegninger med tekst, av Kr. Elster (1902)      UBO: Therese-theatret 
Thiis, Helge; arkitekt (1897-)  Blant papirer vedr. verdenskrigen 1940-45 også noen vedr. Trøndelag teater 1940-41.      SAT: Pa 228: 0,03 hm. 
Thomassen, Gustav Emil; skuespiller (1862-1929)  Brev. Korrespondanse, kontrakter m.m. vedr. arbeid på Den nationale scene og Nationaltheatret, samt stipendiesøknad og innberetning 1896. Diverse brev og annet vedr. mit Theaterliv, 155 bl. Dagbøker 1900-1929 (også fra utenlandsreiser). Notisbøker om Theaterforhold m.m., 1 bd. Repertoire-Journal (Nationaltheatret 1926-1929).      UBO: Thomassen, Gustav Emil: Registratur
Thommesen, Olaus; redaktør (1851-1942)  Blant brev, litterære arbeider og taler også 3 egenh. uttalelser om O. Thommesen av Georg Brandes, Sigurd Ibsen og Thorvald Lammers.      UBO: Thommesen, Olaus: Registratur 
Thormodsæter, Sofus Andreas Langberg; sogneprest (1856-1931)  Blant prestepapirer, artikler og notater også notater og avisartikler om Skedsmos historie.     RA: Pa 170: 0,1 hm. 
Thrane, Marcus (1817-1890)  Brev til og fra M.T. og hans krets. Etterlatte skuespill og opptegnelser. Excerpter og notater. Spredte notater om forskjellige emner vedr. Amerika. Litterære arbeider slik som vaudeviller. Slektshistoriske opplysninger. Fortegnelse over skuespill, lystspill o.a. mss. Sangspill, musikkhefte (dansemusikk). Mss. om bibelsk/teologiske spørsmål. Selvbiografi (til 1863), vedheftet Thranes testamente. Annet materiale vedr. hans politiske og journalistiske arbied. Fotografier av M.T. m.fl.      UBO: Thrane, Marcus: Registratur 
Thrane, Robert (1879-)  I once was a gypsy! Autobiography of a cellist.      UBO: Thrane, Robert 
Thrap, Daniel; prest (1832-1913)  Brev. Personalhistoriske samlinger. Om brødremeniheten i Norge, om Hans Nielsen Hauge og haugianerne, fra Lammers-tiden. Om skolehistorie, misjon, teologi. Vedr. Det norske studentersamfund. Dagbøker, biografier m.m.      UBO: Thrap, Daniel: Registratur 
Thrap, Daniel; prest (1832-1913)  Brev. Mss. Prekener. Dagbøker og erindringer.       
Thygesen, Thomas; gårdbruker, kjøpmann (1779-1863)  Kopier av 7 notatbøker vedr. personlige saker, handel, kunst, tekniske fag regnskap, lærebøker i orgelbygging og matematikk. Dagbøker.  Vest-Agder: Kristiansand  1824-1889  SAK: De 855
 
Tidemand, Nicolai; oberst (1766-1828)  Blant papirer om militærvesen og militære anlegg m.m. også Soldatersang (1788?) Gaaer Brødre, gaaer [...] freidig Mod.      UBO: Tidemand, Nicolai: 19 bd. og hefter: Registratur. 
Tingboknamnda i Rogaland  Korrespondanse og regnskaper samt møtebøker 1941-1975.      SAS: Pa 181 
Trondhjems 900-års jubileum (1897-) Historikk: I 1897 ble det holdt stor jubileumsfest i Trondheim. Fest i tre dager, besøk av konge og kronprins. Nylaget jubileumsoratorium oppført og stor byhistorisk utstilling vist. Festskrift med historiske artikler utgitt.
Innhold: Jubileumskomiteens protokoller, korrespondanse, lister m.m. Oratoriet Nidaros, tekst av Sigv. Skavlan, musikk av Ole Olsen. Annet materiale fra festen, bl.a. avisutklipp, program, billetter. 
    SAT: PA 143: 0,33 HM.
 
Trondhjems borgerlige sangforening (1851-)  Historikk: Stiftet innenfor Trondhjems borgerlige klubb. Hadde øvelseslokaler i Borgerklubben inntil1854, deretter i Haandverkerforeningens gård, kanskje så igjen i Borgerklubben 1864 trolig navneskifte til Trondhjems almindelige Mandssangfor.
Innhold: Innbydelse til stiftelse 11851. Lover for foreningen u.d. Diverse brev og andre papirer vedk. foreningen 1853-54. papirer vedk. Trondhjems alm. Mandssangforening 1863-1867. 
    SAT: Pa 128 
Trondhjems korforbund (1928-1982)  Forhandlingsprotokoll 1936-1951. Styreprotokoll 1951-1973. Styrerprotokoll 1973-1982. Diverse møtreferater og innkallinger 1947-1957. Korrespondanse 1957, 1974-1982. Kontobok 1964-1982. Kassabok for husfondet 1945-1972. Regnskapspapirer 1960-1981. Lover, statutter, diplom. Jubileumsberetninger 1968, 1978. 4 fotografier. Stempler.      SAT: Pa 94: 0,15 hm 
Trondhjems lærerinneforening (1885-1966)  Blant protokoller og annet materiale også forhandlingsprotokoll for sangforeningen 1897-1905 (sangfor. oppløst 1.7.1905? (utydelig trykk i samkatalogen)). Vedr. folkeskolenes sangforening 1893-1894. Regnskapsbok for Lærerindeforeningens sangkor 1902-1905. Medlemsfortegnelse 1902-1905. Div. noter.      SAT: Pa 64: 2,07 hm.: Registratur 
Tveit bygdeboknemnd  Sogenemnda: Arbeidsplan 1924, fortegnelse over medlemmer 1934Kildesamling: landkommisjonens innberetning 1661, manntall og folketelling 1663-1817., dokumenter vedr. Boen, Ve, Hamre. Kirken. Om okkupasjonstida. Annet lokalhistorisk materiale.      SAK: De 770: Registratur
 
Tønnesen, Johan Nicolay; historiker (1901-)  Manuskript og grunnlagsmateriale til Kristiansands historie, 1914-1945.      SAK: De 639: Registratur 
Ukjent  12 skjøter o.l. Forskjellige dokumenter med tilknytning til Risør. Gårdspapirer. Avskr. av vise (fragment).    1685-1800  SAK: De 667 A: Registratur
 
Ukjent  Tekster av særlig andelig og oppbyggelig art uten forfatter, 1750ca-1800ca.      SAS: Pa 132 
Ukjent Epilog fremsagt ved de Dramatiske Forestillingers Slutning i Christiania Foraaret 1814. Afskedssang af Norges Rigsdagsforsamling Medlemmer ved Middagsmaaltidets Ende den 20de Maj 1814.     SAS: Pa 191
 
Ukjent  Blant div. papirer vedr. 1814 også avskrifter av taler, vers, kunngjøringer o.a., bl.a. Bøn af Johan Nordahl Bruun. En samling sanger av politisk og patriotisk innhold, kronolgisk ordnet, forfattet av en rekke forskjellige personer.      UBO: Atten fjorten
 
Ukjent Forskjellig slags materiale vedr. Bergen, dels originaler, dels avskrifter. Offentlig og privat materiale. Nordlandshandel, Finnmarkshandel.      UBO: Bergen by
Ukjent  Aktstykker vedk. Bergens historie fornemlig som det synes, i det 16. arhundrede, tillike med Bergens Fundas Bog av Cph. Walkendorff.      UBO: Bergens historie 
Ukjent  Beskrivelse, kort, over en del klostre i Norge. Utdrag etter Peder Claussøn og Jonas Ramus.     UBO: Beskrivelse: 29 bl. 
Ukjent  Beskrivelse over Øvre-Telemarken. Heri en dle folkloristiske opptegnelser av M.B. Landstad og Olea Crøger.      UBO: Beskrivelse
Ukjent  Avskrifter av trykte bønner og salmer, smukt skrevet, med enkelte fargelagte kopier av titelkobbere. Innsydd i pergamentblad.   1700ca-1730 UBO: Bønnebok, dansk
 
Ukjent  Islandsk bønnebok med kunstferdig utførte initialer. Defekt.   1600ca  UBO: Bønnebok, islandsk 
Ukjent  Nedertysk bønnebok. Papirhåndskrift ib. i et liturgisk fragment med utsmykning.      UBO: Bønnebok, nedertysk 
Ukjent  Bønnebok. Skrevet av forskjellige hender. Inneholder helsides miniatyrer og kunstnerisk utførte initialer. Italiensk? Fol. 90 v.: Sequentur orationes sancte Quindecim de passione Domini revelate Scte Brigitte regine suecie...Nærmere opplysninger i protokoll.     1490ca-1500  UBO: Bønnebok: Registratur 
Ukjent  En samling norske og danske kjempeviser.      UBO: Folkeviser 
Ukjent  Dikt til Ole Bull. Registrant over Grundvigs papirer. Forskjellige dikt og taler.      UBO: Grundvig, Nicolai Frederik 
Ukjent  Diverse materiale vedr. Hamar by, bl.a. forskjellige beskrivelser av byen, dens kirker og andre bygninger, byens historie etc. Avskr. fra slutten av 18. årh. av Hamarkrøniken (30 bl.)      UBO: Hamar by 
Ukjent  En samling norske og danske kjempeviser      UBO: Kjempeviser: 14 bl.: Registratur 
Ukjent  NS-sanger      UBO: NS-sanger: 1 mappe 
Ukjent  Samling af mærkverdige Skrifter og udvalde Riim over det som er passeret i Friderich d. 4des Tid 1710-1730. Samling af utvalde Riim og merckværdige Skrifter, som er forefalden i Kong Christian den 6tes og Kong Friderich den 5tes Tiid fra Ao 1730 til Ao 1750. 303 s. Samling a poesier, mest danske digtere ca 1800-1816, 26 bl.      UBO: Samlinger af etc.: Registratur 
Ukjent  Avskr. av skillingsviser av G.G. Skattemoen, Valdres, ca 1850-1860-årene.      UBO: Skillingsviser
Ukjent  Leilighesvers, 1 hefte, avskr., 8 bl. Et par Vers, giort af Mons. Stub efter Cammerherre Tuells Ordre over een Pige der beklagede sig, at hendes Moeder havde giftet sig, men forbuden hende det, 2 versjoner, avskr., 18 årh.
[I samkatalogen står det under emne: Viser]
    UBO: Stub, Ambrosius 
Ukjent  Diverse viser, visebøker og visesamlinger av ulikt slag og fra forskjellig tid      UBO: Viser/Viser, åndelige/Visebok: Registratur
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Publisert 17. mars 2010 10:46 - Sist endret 12. aug. 2010 12:46