Toril Opsahl er ny førsteamanuensis på MultiLing

Toril Opsahl har bakgrunn som lektor i videregående skole og voksenopplæringen. Hun har en doktorgrad fra 2010 om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljøer, og har både undervist og vært forskningsleder ved ILN. Nå skal hun forske sammen med tidligere og nye kolleger ved MultiLing. 

Faglige interesser

Tittelen på doktorgradsavhandlingen til Toril Opsahl, “Egentlig alle kan bidra!” – en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo, gjenspeiler hennes interesse for språkbruk i flerspråklige miljøer, multietnolektisk tale og språkholdninger. I tillegg er spenningsforholdet mellom grammatikk og pragmatikk, slik det blant annet kommer til uttrykk ved bruk av diskursmarkører, en del av Opsahls hovedinteressefelt.

Opsahl skrev avhandlingen sin som en del av UPUS-prosjektet (Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø). Her kartla hun kjennetegn ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer når det gjelder genusmarkering og ordstilling i tillegg til sosiale og pragmatiske forhold som kan kaste lys over funksjonene som denne språkbruken har. For avhandlingen sin mottok Opsahl Kunnskap Oslos pris for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2009.

Bakgrunn

Fra 2009 til 2014 jobbet Opsahl som forsker og redaktør på prosjektet Norsk Ordbok 2014. I perioden 2012 til 2014 var hun førsteamanuensis II ved Høgskulen i Volda. Hun ble ansatt som førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved ILN i 2014, og var mellom 2015 og 2017 forskningsleder ved instituttet. Her har hun undervist i emner som er knyttet til flerspråklighet og andrespråkstilegnelse, og hun har også veiledet studenter på disse fagfeltene. Før hun tok sin doktorgrad, jobbet Opsahl som lektor i videregående skole og i voksenopplæringen. Interessen for skolen og opplæringsfeltet har også kommet til uttrykk gjennom engasjementer både for Utdanningsdirektoratet og i Landslaget for norskundervisning.

Blir en del av MultiLings kjernegruppe

En del av MultiLings strategi for de kommende årene er å styrke vår forskning på språklæring i barnehage, skole og høyere utdanning. For å nå dette målet har vi knyttet til oss to nye andrespråksforskere. Toril Opsahl og Ingebjørg Tonne er frikjøpt fra deler av sine stillinger på ILN for å gå inn i MultiLings kjernegruppe fra og med 1. august.

På MultiLing kommer Opsahl til å samarbeide både med nye og gamle kolleger. I MultiLing-teamet finner vi flere forskere som Opsahl har publisert og presentert sammen med, og som hun har hatt prosjekter sammen med tidligere. Selv sier Opsahl at hun setter stor pris på de erfaringene som perioden i ledelsen har gitt henne, men at hun nå gleder seg til å kunne forske mer!

Med sin allsidige bakgrunn vil Opsahl bli en ressurs for MultiLing, og vi gleder oss masse til å få henne med på laget!

Publisert 5. sep. 2017 15:10 - Sist endret 11. sep. 2017 11:38