Unn Røyneland

Professor, Nestleiar ved MultiLing
Bilde av Unn Røyneland
English version of this page
Telefon +47-22844037
Mobiltelefon +47-93831064
Rom 428
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wegelands hus Nils henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse MultiLing Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglege kompetanseområde

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språkbruk på sosiale medium, dialekt og migrasjon, språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk, språkhaldningar og språkendring. Den nyaste boka eg har redigert dreier seg om fleirspråklege praksisar på sosiale medium: Multilingual Youth Practices in Computer mediated Communication, Cambridge University Press. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk og dialektnivellering blant unge språkbrukarar. Dei seinare åra har eg også drive mykje med språkpolitikk, språkplanlegging og språknormering og har bl.a. vore med på å utarbeide framlegget til ny rettskriving for nynorsk (Nynorsk 2011) og leidde arbeidet til "Framtidsutvalet" som la fram rapporten Språk i Norge – kultur og infrastruktur (2018). Eg er dessutan oppteken av korleis språk blir brukt, oppfatta og debattert på nett og i media.

 • Sosiolingvistikk
 • Fleirspråklegheit
 • Dialektologi
 • Språkbruk på sosiale medium
 • Språkpolitikk og -planlegging
 • Språknormering
 • Nyare språkhistorie
 • Nynorsk skriftkultur

Pågåande og planlagde forskningsprosjekt

 • Frå våren 2013 SFF: Centre for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing)
 • NoSoMe (Norsk på sosiale medium), forskingsprosjekt i samarbeid med Øystein A. Vangsnes (UiT Norges Arktiske Universitet)
 • Vinter/vår 2012 var eg gjesteforelesar ved Department of Linguistics, University of Chicago: unnr@uchicago.edu
 • SLICE (Standard Language Ideologies in Contemporary Europe)
 • Parallelsproglighed i Norden: Netværk for parallelsproglige mål på Nordens internationaliserede universiteter
 • Studie av språkbruk og språklege praksisformer i multikulturelle ungdomsmiljø i Oslo. Prosjektet er ein del av UPUS (Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø).

Formidling

Videoar om dialektar og målmerke hos NDLA (Norsk digital læringsarena)

Emneord: Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit

Publikasjoner

 • Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) (2020). Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development.
 • Auer, Peter & Unn Røyneland (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1730385
 • Røyneland, Unn & Bård Uri Jensen (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy.  In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1722679

 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited. In Cerruti, M. & S. Tsiplakou (eds.) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. John Benjamins, 31-54. https://doi.org/10.1075/silv.24
 • Røyneland, Unn & Elizabeth Lanza (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. Handbook of the Changing World Language Map. Springer.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (eds.) (2018): Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 3-27.
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating language and identity on YouTube. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 145-168.
 • Røyneland, Unn (2018). Sosial og geografisk variasjon, utjamning og ny variasjon frå ca. 1945 til i dag. [Social and geographical variation, levelling and new variation from 1945 until today]. In Mæhlum (ed.) Norsk Språkhistorie. [Norwegian History of Language] NSH-II Praksis. Oslo: Novus, 240-257.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I Christensen, T. K.  et al. Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press, 247-263.
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. [What should you sound like to sound like you belong? Conceptions of dialectal identities in late modern Norway]. Nordica Helsingensia 48, 91-106.
 • Opsahl, Toril & Unn Røyneland (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. In C. Aliagas, M. R. Garrido & E. Moore (eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces Special Issue of Linguistics and Education Volume 36. p. 45-54.
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation. In S. Wright, U. Røyneland & P. Lane (eds.) Language standardisation: theory and practice  Special issue of Sociolinguistica 30. Mouton de Gruyter, 83-105.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US. In Nortier J. & B. A. Svendsen (eds.) Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 139-163.
 • Røyneland, Unn & Brit Mæhlum (2014). Det norske dialektlandskapet: Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordiske dialektkorpus. I Johannessen, J. B. & K. Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus.
 • Kristoffersen, Gjert, Marita Kristiansen & Unn Røyneland (2014): Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. I: Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Danmark: Nordisk Ministerråd 2014, s. 201-257
 • Røyneland, Unn (2013): “The voice from below”: Norwegian language reforms in the 21st century. In Lohndal, Terje (ed.) In Search of Universal Grammar: From Old Norse to Zoque. Amsterdam: John Benjamins, 53-76.
 • Røyneland, Unn (2013): Kan dialektkontakt forklare språkendring? I Hyvik J. J. & S. Walton (red.) ”Der var ruskutt å leggja ut på” – 10 år med mastergraden i Nynorsk skriftkultur. Oslo: Novus, 187-205.
 • Røyneland, Unn & Hans-Olav Enger (2012): Fra holtijaR til holting – språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo: Novus.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2012): Det norsk dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. [The Norwegian Dialect Landscape. Introduction to the Study of Dialects.] Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2011): "Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. I: Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-623-0. s. 69-96
 • Røyneland, Unn (2010): "Vertical convergence of linguistic varieties in a language space." In P. Auer & J. E. Schmidt (eds.) Language and space - an International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 259-274.
 • Brunstad, Endre, Unn Røyneland & Toril Opsahl (2010):"Hip-hop, ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway." I Marina Terkourafi  (ed.) The Languages of Global Hip-hop. London: Continuum, 223-256.
 • Røyneland, Unn (2009): Dialects in Norway: catching up with the rest of Europe?. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  196/197, s 7- 31 . doi: 10.1515/IJSL.2009.015
 • Gregersen, Frans & Røyneland, Unn (2009): Introduction: Sociolinguistics. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  32(2), s 185- 189 . doi: 10.1017/S0332586509990023
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2009): Osloungdom - født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 95- 120
 • Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit (2009): Dialektparadiset Norge - en sannhet med modifikasjoner, I: Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen (red.),  I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på70-årsdagen d. 5. juni 2009.  Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet.  ISBN 9788799244737.  17.  s 219 - 231
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2008): Multiethnolectal facts and functions in Oslo, Norway. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  12(1 & 2), s 63- 83
 • Røyneland, Unn (2005): Dialektnivellering, ungdom og identitet. Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset. Avhandling for graden dr.art. Acta humaniora ; nr 231 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub, (560 sider).
 • Om avhandlinga i Uniforum
 • Auer, Peter & Røyneland, Unn (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632. . doi: 10.1080/01434632.2020.1730385 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited, In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (ed.),  Intermediate Language Varieties Koinai and regional standards in Europe.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027205414.  2.  s 31 - 54
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632. . doi: 10.1080/01434632.2020.1722679 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn & Sandøy, Helge (2018). Geografisk og sosial variasjon, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  Kapittel 3.  s 163 - 256 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen, I:  Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund.  U Press.  ISBN 9788793060739.  18.  s 247 - 261
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube, In Unn Røyneland & Cecilia Cutler (ed.),  Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  Part 2, Ch. 8.  s 145 - 167
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the Digital Sphere: The Diverse Practices of Youth Online, In Unn Røyneland & Cecilia Cutler (ed.),  Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  Part 1, Ch. 1.  s 3 - 26
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 91 - 106
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education.  ISSN 0898-5898.  36, s 45- 54 . doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation.. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik.  ISSN 0933-1883.  30, s 83- 105 . doi: 10.1515/soci-2016-0006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cutler, Cecelia & Røyneland, Unn (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  7.  s 139 - 163

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (ed.) (2018). Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyneland, Unn (2020, 10. mai). Kropp og språk. [Radio].  Språkteigen.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2019). Place and mobility: Contemporary globalization and the linguistic landscape of Ethiopia.
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2019). Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre?.
 • Røyneland, Unn (2019). Be careful what you wish for: The ideals of sociolingistics and the dilemmas of practical power.
 • Røyneland, Unn (2019). Dialect and migration.
 • Røyneland, Unn (2019). Felles utfordringer for de nordiske språkfellesskaper.
 • Røyneland, Unn (2019). Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity: From performance style to dialect coalescence.
 • Røyneland, Unn (2019, 16. juni). Hva kan egentlig kalles "morsmål" i et flerkulturet samfunn?. [Radio].  NRK P2.
 • Røyneland, Unn (2019). Hva og hvem er norsk (nok)? Språk- og identitetsforhandlinger på YouTube.
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: A lesson for the Ethiopian context?.
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: Standardization, legitimization, delibetation, and decision..
 • Røyneland, Unn (2019). Negotiating language and identity online.
 • Røyneland, Unn (2019). Språk og identitet: Eller fleire språk og fleire identitetar?.
 • Røyneland, Unn & Gudheim, Helge (2019, 11. mai). Kva ved går det med Valdres-dialekten? (10) Serien reiser nye spørsmål.  Avisa Valdres.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2019). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas - Perspectives from the North.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten & Gudheim, Helge (2019, 09. mars). Kva veg går det med Valdres-dialekten (2) Språkleg er Norge både paradis og anarki.  Avisa Valdres.
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2019). SoMe in Dialect Heaven: Norms and social meanings of Norwegian dialects online. Vis sammendrag
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2018). Language attitudes and social mobility as seen from education contexts.
 • Røyneland, Unn (2018). A visual-verbal guise study of attitudes towards dialect and 'standard' in Norway.
 • Røyneland, Unn (2018). Deliberación democrática en procesos de estandardisación lingüística: ejemplos de Noruega.
 • Røyneland, Unn (2018). Dialekt- og identitetsforhandlinger online.
 • Røyneland, Unn (2018). Kalde fakta: arbeidsinnvandring og dei ulike krava og pliktene til å lære seg norsk.
 • Røyneland, Unn (2018). Language politics in Norway: "Postcolonial" struggle and colonial oppression - and present "recolonialization"?.
 • Røyneland, Unn (2018). Regional varieties in Scandinavia revisited.
 • Røyneland, Unn (2018, 16. mars). Språkets framtid er eit offentleg ansvar. [Fagblad].  Språknytt 1/2018.
 • Røyneland, Unn (2018). Virtualmente Noruego: Negociación de lenguaje e identidad en línea.
 • Røyneland, Unn (2018). Vitually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube.
 • Røyneland, Unn (2018). "Where the f* am I from?" Negotiating language and belonging online.
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018, 22. februar). Combatir el racismo lingüístico: Propuestas desde Noruega y México. [Tidsskrift].  Piedra, Papel & Tijeras.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Cómo eliminar prejuicios contra lenguas minoritarias en el siglo XXI. Estrategias desde Noruega y México.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Minoritetsspråklege skriftkulturar. Normering, standardisering og bruk av minoritetsspråk.
 • Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana; Sandvik, Hilde & Harsvik, Wegard (2018). Språk i Norge - kultur og infrastruktur.
 • Røyneland, Unn & Opsahl, Toril (2018). Language and Social Mobility: attitudes and practices among new speakers in educational contexts in Norway.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!.
 • Røyneland, Unn (2017, 25. august). Brua til språket. [Fagblad].  Språknytt 3/2017.
 • Røyneland, Unn (2017). Democratic deliberation in language planning.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration in Norway.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration: Questions of authenticity, belonging and legitimacy.
 • Røyneland, Unn (2017). Hip-Hop and negotiations of language and Identity.
 • Røyneland, Unn (2017). “Hvorfor insisterer nordmenn på å snakke alle disse ubegripelige dialektene sine?” Om holdninger til gamle og nye dialekter i Norge.
 • Røyneland, Unn (2017). Kva skal til for å høyres ut som du høyrer til? Spørsmål om autentisitet, legitimitet og anonymitet.
 • Røyneland, Unn (2017). Negotiating language and identity online: multilingual youth practices in the digital sphere.
 • Røyneland, Unn (2017). Studying language attitudes – theories and methods in dialogue.
 • Røyneland, Unn (2017). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity Online.
 • Røyneland, Unn & Auer, Peter (2017). Dialects and migration in Europe.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016, 11. desember). Brasilianere føler seg diskriminert for språket sitt i Portugal. [Internett].  Forskning.no.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016, 31. oktober). Hvorfor snakker de så kleint i norske filmer?. [Internett].  Forskning.no.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Memory wound: Commemoration and contestation in multilingual and multicultural Norway.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Multilingualism as an individual and societal phenomenon: Perspectives from Norway.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik.  ISSN 0933-1883.  s 223- 231
 • Røyneland, Unn (2016). Attitudes towards immigrants' use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn (2016). “Dialekter er djevelens diaré” Dialektbruk og haldningar til dialektvariasjon i eteren.
 • Røyneland, Unn (2016). From performance style to dialect coalescence: Multilingual youth practices in Oslo, Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). Language in Social and Digital Media. Perspectives from the North..
 • Røyneland, Unn (2016). Language planning in Norway: deliberation, decision and legitimisation.
 • Røyneland, Unn (2016). Morsmål i det fleirspråklege samfunnet.
 • Røyneland, Unn (2016). Sounds and appearances of authenticity and belonging – attitudes towards immigrants’ use of dialect.
 • Røyneland, Unn (2016). Språkleg mangfald i Noreg - problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt. Samtiden.  ISSN 0036-3928.
 • Røyneland, Unn (2016). Språklig mangfold i Norge - problem eller ressurs?.
 • Røyneland, Unn (2016, 22. juli). Vil redde hallingdialekta. [Radio].  NRK Radio, Her og Nå.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of Norwegian – an experimental study.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). What should you sound like to sound like you belong? Attitudes towards immigrants’ use of local dialects.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2016). Language policy in Norway: Discourses of the local and the global.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2015). Emerging regimes of language ideologies: Discourses of the local and global in Norway.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget..
 • Røyneland, Unn (2015). “2012 rettskrivinga –“Viljen til å bli samde””.
 • Røyneland, Unn (2015). “Det norske språklandskapet – haldningar, ideologiar, identitetar.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialects and migration – entitlement, authenticity and local belonging.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialektbruk og dialektendring i dagens Norge.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialekter er djevelens diaré.” Holdninger til dialektvariasjon og til aksentpreget norsk..
 • Røyneland, Unn (2015). ”Hvor faen er jeg fra?” : Språk- og identitetsforhandlinger blant norske rappere..
 • Røyneland, Unn (2015). “Kva er ein dialekt og kva kjenneteiknar dialektbruk i Noreg?”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Language matters. Mulitlingualism, language ideology and language policy.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Normer og normdanning”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Presentation of MultiLing and the challenges of interdisciplinary work”..
 • Røyneland, Unn (2015). “Regional varieties in Norway – fact or fiction?”.
 • Røyneland, Unn (2015). "Språket i SOARIS korrigert – eit sannsynleg framtidsspråk?".
 • Røyneland, Unn (2015). "Språket i SOARIS korrigert – eit sannsynleg framtidsspråk?".
 • Røyneland, Unn (2015). Talemål, I: Marianne Furumo (red.),  Norsk for påbygging.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203349263.  12.  s 237 - 255
 • Røyneland, Unn (2015). “What should you sound like to sound like you belong? Notions of dialectal identities, authenticity and entitlement in late modern Norway.”.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2015). Memorials, multilingualism and multiculturalism in Norway.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2015). The dark sides of linguistic complexity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 1. juli 2020 19:55

Forskergrupper