English version of this page

Forskergruppe barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv

Vi forsker på syn på barn og ungdom og på forestillinger om hvordan de bør utdannes, oppdras, formes og beskjeftiges, med fokus på europeisk og norsk idéhistorie.

Om gruppen

Forskergruppen springer ut av forskningsprosjektet «Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa», som har blitt utvidet og videreutviklet til også å rette søkelyset mot ungdom samt også med sterkere vekt på nyere historie fram til vår egen tid.

Dette er et område med sterk samfunnsrelevans: Ungdom, skole, utdannelse og dannelse må regnes blant de store og viktige samfunnsutfordringene som humanistisk og ikke minst idéhistorisk forskning kan kaste lys over (jfr. forskningsprogrammet SAMKUL i NFR). Det er i tillegg et felt som er svært sentralt innenfor rammene av det nye EKUL-programmet som har fokus på kunnskapshistorie og tekstkulturer.

Bakgrunn

Som ansvarlig for en forskningsgruppe om Barndom i antikken og middelalderen, ledet Reidar Aasgaard i 2012-2017 det store, internasjonale prosjektet «Spede stemmer fra fortiden»/«Tiny voices from the past», finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Dette prosjektet ble etter hvert utvidet til også å omfatte moderne, nordisk barndom «Nordic Childhoods», med flere av de samme forskerne, men også med tilskudd av nye, fra idéhistorie: Ellen Krefting, Thor Inge Rørvik og Espen Schaanning.

Dette har munnet ut i tre store antologier, med bidrag også av IFIKK-forskerene Eyjolfur Emilsson og Unn Falkeid.

Publisert 8. des. 2016 10:38 - Sist endret 22. mars 2021 12:42