Flerspråklighet

Visste du at flertallet av alle mennesker på jorda er flerspråklige? Her kan du lese mer om flerspråklighet gjennom livet og om hvordan språkvansker kan arte seg hos flerspråklige.

Hvem er flerspråklig?

Det er flere måter å definere flerspråklighet på, for eksempel etter om vi kan flere språk, om vi bruker flere språk i hverdagen eller om vi identifiserer oss som flerspråklige. De fleste som bor i Norge både kan og bruker flere språk, og Norge har alltid vært et flerspråklig land.

Flerspråklige mennesker bruker hvert av språkene sine i ulike sammenhenger, med ulike mennesker og til ulike formål. Dermed blir språkkunnskapene våre gjerne komplementære: Det vil finnes mange begreper vi bare kan ord for på ett av språkene våre, fordi det er dette språket vi primært bruker i sammenhengene hvor disse ordene dukker opp. Få flerspråklige kan alle språkene sine like godt, og så godt som ingen kan det samme på alle språkene de har lært.

Kunnskap og bruk henger tett sammen. Når vi bruker et språk ofte, vil språkkunnskapen også være lettere å hente fram. Språket blir sterkere aktivert i hjernen. Flerspråklighet er dynamisk, ved at både språkkunnskapene våre og hvordan vi bruker språkene våre kan endre seg. Noen vokser opp med ett språk og blir flerspråklige senere i livet, mens andre opplever at de mister språk de tidligere kunne.

Flerspråklig språkutvikling

Forskning tyder på at barn som hører flere språk fra de er født, er i stand til å skille mellom dem helt fra start. Når de bygger opp sine mentale forestillinger om språk, er utgangspunktet deres flerspråklig. De har to førstespråk. Barn som lærer ett språk først, og et annet senere, for eksempel når de starter i barnehagen eller på skolen, tar utgangspunkt i språksystemet de har bygd opp for førstespråket når skal lære seg det nye språket, som blir et andrespråk for dem. Det er vanlig å dele flerspråklig språkutvikling i tre: flerspråklig førstespråksutvikling og tidlig og sen andrespråksutvikling.

Flerspråklig aldring

Ikke bare er flerspråklighet dynamisk, språket endrer seg også når vi blir eldre. For eksempel øker ordforrådet gjennom hele livet, enten vi snakker ett eller flere språk. Samtidig blir det vanskeligere å hente frem ord, og i noen tilfeller vanskelig å forstå komplekse setninger. Du kan lese mer om flerspråklighet og aldring her.

Flerspråklighet og språkvansker

Fordi flerspråklige har komplementær kunnskap på språkene sine, og altså ikke kan det samme på alle sine språk, vil vi ikke få riktig bilde av språkferdighetene deres dersom vi kun undersøker ett av språkene de kan. Dersom vi vil identifisere språkvansker hos flerspråklige, men uten verktøy som gir et riktig bilde, risikerer vi feildiagnostisering. Det er også viktig å undersøke alle språk hos flerspråklige personer med en kjent språkvanske, fordi mer komplett kunnskap om språkferdighetene deres kan hjelpe oss å forstå vanskene deres og gi dem et bedre opplæringstilbud.

Av Pernille Hansen
Publisert 23. nov. 2021 17:08 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05