English version of this page

Grensekryssinger: forståelsen av tid og subjekt

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.

Ulike typer fortellinger om migrasjon spres gjennom nyhetskanaler, sosiale medier, politikk, aktivisme, kunst, litteratur, film og forskning. Ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden, vil vil ikke bare få større innsikt i fortellinger om migrasjon men også i hvordan personlige og følelsesladde bilder av «oss» og «dem» blir skapt i offentligheten.

Fortellinger om migrasjon

Etter den europeiske migrasjonskrisen i 2015 har utallige forskjellige typer fortellinger om migrasjon blitt spredd i den offentlige sfæren; gjennom nyhetskanaler, sosiale medier, politikk, aktivisme, kunst, litteratur, film og forskning. Veksten av nasjonalistiske bevegelser har skapt et konfliktfullt møtefelt hvor ulike behov for tilpasning, motstand, gjestfrihet og ugjestfrihet spilles ut.

Massemedier, politisk retorikk og sosiale medier har en tendens til å konstruere migrasjonskriser som kortsiktige mediahendelser der aktørene først og fremst tildeles rollene «oss» eller «de andre». Litteratur og lignende kulturformer kan muligens gi mer nyanserte perspektiver som kan være mer bærekraftige i det lange løp.

Et fokus på ulike tidsskalaer og forestillinger om tid vil hjelpe oss å forstå hvordan de personlige og emosjonelle subjektforståelsene i mer komplekse fortellinger om migrasjon blir del av offentligheten og utfordrer politiske «ekkokamre».

Om prosjektet

Deltakerne i prosjektet «Grensekryssingens tids- og subjektsforståelser: Offentlige migrasjonsfortellinger i samtidens Europa» møtes til tre workshops om migrasjonsfortellinger:

juni 2019 Joensuu Identifiserer de narrative tidsforståelsene som oppstår i ulike typer offentlig diskurs
utsatt til februar 2021 Falun Spør hvordan forskjellige subjektposisjoner og verdier tilskrives hverandre i ulike typer fortellinger
utsatt til mars 2022 Oslo Foreslår måter å krysser barrierene til den offentlig sfære og til forskjellige politiske «ekkokamre»

Mål

Migrasjon til Europa i 2015 tok form av en uvanlig og uventet krise. Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan migrasjon

  • fortolkes i ulike typer offentlig diskurs (medial, politisk, litterær og akademisk), 
  • forbindes med divergerende tidskalaer (kortsiktig krise, langsiktig trussel, utvidet assimilering/integrasjon, venting i grenserom, traumatisk gjenoppleving av fortiden), 
  • sprer seg blant migranter og ellers i forskjellige samfunn, og
  • bidrar til å skape forestillinger om «oss» og «de andre» blant innvandrere og lokale befolkninger.

Videre skal workshopserien bidra til å:

  • utforske og utfordre hypotesen om at massemedia og politisk diskurs skaper forenklende fortolkninger av migrasjon som kortsiktige hendelser, mens litterære og akademiske fortellinger om migrasjon skaper mer komplekse, utvidede subjekts- og tidsforståelser i migrasjonens grensekryssninger.
  • spørre hva som bringer sammen og hva som deler opp fortellinger om migrasjon i ulike former for offentlig diskurs, og hvordan barrierene rundt offentligheten og politiske «bobler» kan krysses av mer komplekse fortellinger.
  • utarbeide prosjektsøknader til nasjonale forskningsråd og innenfor EUs rammeprogrammer.
  • skape nye nettverk som involverer senior- og juniorforskere som arbeider med offentlige fortellinger om migrasjon i Norden, og knytte disse til aktører utenfor akademia.

Resultater

Forskningsresultater formidles i en rekke akademiske publikasjoner og en serie forskningsblogger. Prosjektet kommer også til å bidra til litterær og kunstnerisk produksjon.

Bakgrunn

Prosjektet forener kompetense i allmenn litteraturvitenskap, spansk og fransk litteratur, balkanstudier, italiensk språk, folkloristikk, kulturstudier og litterær skriving.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) i perioden 2019-2020 (nå utvidet til 2021).

Samarbeid

Prosjeket er satt i gang av forskningsgruppen Migration, Borders and Identity ved Universitetet i Oslo og er et samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Oslo, Högskolan Dalarna, Jyväskylä Universitet og Universitetet i Øst-Finland. Videre har prosjektet samarbeid og vitensutveksling med organisasjoner for migrasjonsforfattere og -kunstnere som Sivuvalo Platform i Finland og det nordisk nettverket NolitchX.

 

 

 

Emneord: Migrasjon, Litteratur og litteraturvitenskap, Medieestetikk, Grenser, Tid, Subjektforståelser
Publisert 31. mai 2019 21:03 - Sist endret 7. mars 2022 17:36