Språk i kontrast - SPRIK (avsluttet)

Språk i kontrast (SPRIK) er et flerfaglig og tverrinstitusjonelt forskningsprosjekt som fokuserer på korpusbaserte kontrastive språkstudier (engelsk, fransk, norsk, tysk), spesielt informasjonsstruktur på ulike nivåer.

Prosjektet og utviklingen av nettsidene ble avsluttet desember 2008.

Om prosjektet

SPRIK har som overordnet strategisk mål å styrke norsk språkforskning innenfor semantikk/pragmatikk, kontrastiv lingvistikk og stilistikk samt lingvistisk orientert translatologi.

Mål

Forskning på Oslo Multilingual Corpus (OMC) står sentralt i prosjektet. Slike parallelkorpora representerer en uvurderlig kilde til kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som styrer informasjonsstrukturen i et språk, samtidig som det belyser den tverrspråklige variasjonen i måten å organisere setninger og tekster på.

Gjennom det kontrastive studiet av autentisk språk i kontekst vil prosjektet bidra til ny viten, metodisk fornyelse og en empirisk forankret teoriutvikling. Den innsikten prosjektet vil gi er også relevant i anvendt sammenheng (praktisk oversettelse, fremmedspråksinnlæring).

SPRIK består av tre delprosjekter som retter seg mot ulike sider ved informasjonsstrukturering. Syntaktiske virkemidler står sentralt i delprosjekt 1, mens de to andre delprosjektene er konsentrert om leksikalske og tekstuelle ressurser:

  • Delprosjekt 1:
    Syntaktiske ressurser for informasjonsstrukturering — presentering, topikalisering, passivering, utbryting
  • Delprosjekt 2:
    Samspillet mellom eksplisitt og implisitt informasjon
  • Delprosjekt 3:
    Vilkår for perspektivering i tekst

Finansiering

SPRIK er finansiert av Norges Forskningsråd (for "strategiske universitetsprogrammer (SUP)"). Prosjektet er fortsettelsen til et tidligere prosjekt støttet av Norges Forskningsråd og Det historisk-filosofiske fakultet (1999-2002). 

Sluttdato for prosjektet: desember 2008.

Publisert 5. juli 2010 15:25 - Sist endret 18. des. 2018 10:46

Kontakt

Cathrine Fabricius-Hansen, prosjektleder