English version of this page

Språk i kontrast - SPRIK (avsluttet)

Språk i kontrast (SPRIK) var et flerfaglig og tverrinstitusjonelt forskningsprosjekt som utfører korpusbaserte kontrastive språkstudier (engelsk, fransk, norsk, tysk), spesielt informasjonsstruktur på ulike nivåer.

Om prosjektet

SPRIK har som overordnet strategisk mål å styrke norsk språkforskning innenfor semantikk/pragmatikk, kontrastiv lingvistikk og stilistikk samt lingvistisk orientert translatologi.

Mål

Forskning på Oslo Multilingual Corpus (OMC) står sentralt i prosjektet. Slike parallelkorpora representerer en uvurderlig kilde til kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som styrer informasjonsstrukturen i et språk, samtidig som det belyser den tverrspråklige variasjonen i måten å organisere setninger og tekster på.

Gjennom det kontrastive studiet av autentisk språk i kontekst vil prosjektet bidra til ny viten, metodisk fornyelse og en empirisk forankret teoriutvikling. Den innsikten prosjektet vil gi er også relevant i anvendt sammenheng (praktisk oversettelse, fremmedspråksinnlæring).

SPRIK består av tre delprosjekter som retter seg mot ulike sider ved informasjonsstrukturering. Syntaktiske virkemidler står sentralt i delprosjekt 1, mens de to andre delprosjektene er konsentrert om leksikalske og tekstuelle ressurser:

  • Delprosjekt 1: Syntaktiske ressurser for informasjonsstrukturering — presentering, topikalisering, passivering, utbryting
  • Delprosjekt 2: Samspillet mellom eksplisitt og implisitt informasjon
  • Delprosjekt 3: Vilkår for perspektivering i tekst

Finansiering

SPRIK er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er fortsettelsen til et tidligere prosjekt støttet av Norges Forskningsråd og Det historisk-filosofiske fakultet (1999-2002). 

Publisert 27. okt. 2020 12:13 - Sist endret 16. mai 2022 11:34

Kontakt

Prosjektleder

Cathrine Fabricius-Hansen

Deltakere

Se alle deltakere