Protokoll fra instituttstyremøte mandag 21. september 2020

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Karin Kukkonen (gikk etter sak S 2/7/20), Nils Axel Nissen (forlot møtet under behandlingen av S 3/7/20), Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/7/20 - Karin Kukkonen om SFF-søknaden

O-sak 2/7/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/7/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 21. september 2020:
Julián Cosmes-Cuesta og Tor Erik Risvik Johnsen.

S 2/7/20 - Oppnevning av valgstyre ved ILOS for perioden 2020-2023

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Styret ved ILOS oppnevner professor Hilde Hasselgård, stipendiat Ingeborg Misje Bergem, førstekonsulent Mia Brunelle Jønnum og studentrepresentant Torje Hommedal Knausgård som valgstyre ved ILOS.

S 3/7/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i Literature and Culture in the Spanish-speaking World
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/7/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

Vedlegg:

Notater fra fagmiljøene:

Notat fra FPIII-miljøet Literature, Cognition and Emotions (LCE)

 

21. september 2020,

Julián Cosmes-Cuesta og Tor Erik Risvik Johnsen

 

Av Karina Kleiva
Publisert 21. sep. 2020 16:27 - Sist endret 21. sep. 2020 16:27