Johan Laurits Tønnesson

Bilde av Johan Laurits Tønnesson
English version of this page
Telefon +47 22856986
Mobiltelefon +47 93295368 +4793295368
Rom HW 625
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO (vis à vis Metereologisk institutt)
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Kompetanse- og interesseområder

Tønnesson arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser. Hans to avhandlinger har dreid seg om historiefaglig sakprosa. Faglig sett befinner han seg i skjæringsfeltet mellom språk-, litteratur- og medievitenskap. Emneordene nedenfor gir god beskjed om min faglige innretning.

Lenke til reseachgate 

Særskilt om sakprosaforskning og -formidling

Tønnesson er ansvarlig redaktør for det nordiske, vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa, som ble grunnlagt i 2009. Videre er han ansvarlig redaktør for Sakprosasiden.no, som bringer informasjon og debatt om sakprosaforskning, -undervisning og -formidling, samt for sakprosaforskningsbibliografien Sakbib.no. Les Det humanistiske fakultets oppslag fra 2017 om samfunnsbetydningen av Tønnessons innsats her.

Undervisning

Høsten 2019 stod Tønnesson i spissen for det nye BA-programmet Klart språk, og han har ansvaret for emnene Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (KLAR1100) og Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (KLAR2100). Han samarbeider nært med Det juridiske fakultet om dette fakultetets klarspråksatsing, blant annet om emnet Klart lovspråk (JUR1502K). Han har bl.a. hatt ansvar for bachelor- og masteremnet Retkom2160+4160 (Nordisk sakprosa), masteremnene Retkom4110 (Metode) og innføringsemnet Retkom1102 (Tekst og kommunikasjon).  Han har de siste årene ellers bidratt som underviser på Ex fac. i nordiske studier, Moderne retorikk (Retkom2104). Nynorsk med praksis for lektorstudentar (NOR4515).

Han har tidligere undervist på blant annet disse emnene: NOR1110 Tekst- og kontekstanalyse, NOR1105 (Språkstruktur og tekst), NOR1140 (Sakprosa), NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget, NORNOR4141(Tekst og kommunikasjon), RETKOM4103 (Teksthistorisk epokestudium) og Retkom4101 Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon.

Doktorgradsveiledning

I 2020 er han hovedveileder for ph.d.-stipendiatene Øistein Hide og Ida Seljeseth og biveileder for Ida Skjelderup (USN). 

Han har tidligere vært hovedveileder for Jan Grue (disputas i 2012), Gudrun Kløve Juuhl (disputas 2014) og Ommund Vareberg (disputas 2019) og biveileder for Gunnfrid Ljones Øierud (disputas 2013) og Yngve Benestad Hågvar (disputas 2016).

Relevant arbeidserfaring

Professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo fra 1.1.2005.

Universitetslektor, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2004).

Universitetsstipendiat, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2000–2003)

Redaktør for Apollon, Universitetet i Oslo (1998–2000)

Prosjektsjef/avdelingsdirektør i Norsk Form, Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø (1993–1995)

Formidlingskoordinator for KULT, Rådet for humanistisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1990–1993)

Informasjonskonsulent, Rådet for humanistisk forskning i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1987–1990)

Utdanning

Universitetspedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, fullført i 2009

Doktor artium, Universitetet i Oslo 2004

Cand.philol., nordisk hovedfag, Universitetet i Oslo 1998

Cand.mag., nordisk og musikk mellomfag, historie grunnfag, Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim 1982

Examen artium, Stabekk videregående skole 1975.

Relevante verv

Siden starten i 2009 har han vært hovedredaktør for det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa.

I perioden 2006-2010 var han valgt representant for det vitenskapelige personalet i Styret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette innebar også at jeg var medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Emneord: Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk

Publikasjoner

 • Blikstad-Balas og Johan L. Tønnesson (2020). Inn i sakens prosa. Med etterord av Jan Grue. Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-03688-5, (196 s., felles forfatterskap)
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisitedHar kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited i Iben Brinch Jørgensen og Norunn Askeland (red.). Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget, kap. 4, åpen tilgang 
 • Tønnesson, Johan (2019), med Per Ledin,  Catharina Nyström Höög and Gustav Westberg) «Den multimodala sakprosan» I Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4). doi: 10.5617/sakprosa.7072, åpen tilgang
 • Tønnesson, Johan og Marie Lund (2017). "Kongens tale ved hagefesten" i Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt (red.) Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget, s. 32-46, åpen tilgang
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I. Retorikk og tilbakeblikk.  s 67 - 84

Tønnesson, Johan L. og Kirsten Sivesind 2015: The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. I Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2015.1017837

von der Lippe, Berit og Johan L. Tønnesson 2013: Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget

Tønnesson, Johan L. 2012: Hva er sakprosa. Oslo: Universitetsforlaget (2. utgave, også tilgjengelig som e-bok)

Tønnesson, Johan L. 2010: Sakprosa for retten! I Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.) 2010: Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 211-225

Asdal, Kristin, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem og Johan L. Tønnesson 2008: Tekst og historie. Oslo: Universitetsforlaget. (Tønnesson hadde et særskilt ansvar for kap. 8 Leseren, s. 261-304

Tønnesson, Johan L. 2008: Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell. I Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.) 2008: Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Oslo: Novus forlag, s. 165-178

Tønnesson, Johan L. 2008: Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i Kritik og antikritik fra 1792. I Eivind Tjønneland (red.) 2008: Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Bergen: Fagbokforlaget, s. 133-154


Tønnesson, Johan L. 2007: Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse. I Kjersti Fløttum (red.) 2007: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 129-148


Rognstad, Ole-Andreas, Hallstein Laupsa, Anne-Hilde Nagel og Johan L. Tønnesson 2006: God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Oslo: Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). (Også utgitt som bok i 2013.)

Tønnesson, Johan L. 2004: Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper (word). Dr.art.-avhandilng, Oslo: Unipub forlag 2004. Vedlegg

Tønnesson, Johan L. 2003: Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000). I Kjersti Fløttum og Francois Rastier (red.): Academic discourse Multidisciplinary approaches. Oslo: Novus Forlag, s. 158-181

Tønnesson, Johan L. 2002: Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget,s. 56-88

Tønnesson, Johan L. 2002: Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 122-136

Tønnesson, Johan L. 2001: Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. (Bearbeidet utgave av hovedoppgaven fra 1998.) Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 2
UiO

Tønnesson, Johan L. 2001: På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold. I Kjell Lars Berge, Kjersti Breivega, Thore Roksvold og Johan L. Tønnesson: Fire blikk på sakprosaen, Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 1, s. 137-168

Tønnesson, Johan L. 1997: Finstemt og flerstemmig formidling. I Egil Børre Johnsen (red.) 1997: Tekstens mellommenn. Norsk Sakprosa, Tredje bok. Oslo: Universitetsforlaget, s. 57-76

 • Lund, Ragnhild Elisabeth & Tønnesson, Johan Laurits (2021). Patriotism, Discipline and Joy in Early Nordic School Songbooks. I Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Red.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. s. 174–189. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004449558_015.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk, Helsespråk. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-77-5. s. 212–221.
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited. I Jørgensen, Iben Brinch & Askeland, Norunn (Red.), Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031620. s. 85–103. doi: 10.18261/9788215031613-1503162-2019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ledin, Per; Höög, Catharina Nyström; Tønnesson, Johan & Westberg, Gustav (2019). Den multimodala sakprosan The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). Sakprosa. ISSN 1502-6000. 11(4). doi: 10.5617/sakprosa.7072. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tønnesson, Johan (2018). Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 157–176.
 • Tønnesson, Johan & Lund, Inger Marie (2017). Kongens tale ved hagefesten. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 32–46. doi: 10.18261/9788215030227-2017-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tønnesson, Johan & Roos, Merethe (2017). Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 11–37.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 163–190.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 60(2), s. 201–218. doi: 10.1080/00313831.2015.1017837.
 • Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan (2015). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten? I Sigrell, Anders & Qvarnström, Sofi (Red.), Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar. Lunds universitet. ISSN 978-91-87833-62-5. s. 247–263.
 • Myhr, Annika Bøstein; Johansson, Karl G.; Tønnesson, Johan; Lorentsen, Kristin; Aarstrand, Sandra Theting & Drangeid, Maria [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Minne, glemsel og sjanger: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 115(4), s. 312–325.
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 67–84.
 • Tønnesson, Johan (2014). Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. ISSN 2245-2931. 3. doi: 10.7146/ntik.v2i3.25966.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 65–95.
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 6, 68–89.
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 118–129.
 • Tønnesson, Johan (2011). Professoren, Fortelleren og Barnet. I Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Red.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. s. 151–168.
 • Tønnesson, Johan (2011). Tekstvitenskap. I Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. s. 96–111.
 • Tønnesson, Johan (2010). Leserens modell. Om relevansen av resepsjonsteori. I Aamotsbakken, Bente & Knudsen, Susanne V (Red.), Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-880-4. s. 176–195.
 • Tønnesson, Johan (2010). Sakprosa for retten! I Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Red.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. s. 211–225.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosaens kraft. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 2.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosaens grenseland. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 48–49.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kapitlet Leseren. I Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (Red.), Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01250-6. s. 261–304.
 • Tønnesson, Johan (2008). Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell. I Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente (Red.), Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie. Novus Forlag. ISSN 9788270994922. s. 165–178.
 • Tønnesson, Johan (2008). Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i "Kritik og antikritik" fra 1792. I Tjønneland, Eivind (Red.), Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007176. s. 133–147.
 • Tønnesson, Johan (2007). Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse. I Fløttum, Kjersti (Red.), Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-84718-093-0. s. 129–148.
 • Tønnesson, Johan (2007). Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager, Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0467-7. s. 229–232.
 • Tønnesson, Johan (2006). Modelleseren - En liten gave til historikerne? Fortid. ISSN 1504-1913. s. 43–51.
 • Tønnesson, Johan (2003). Steiner for brød - Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle mandat? Maktens tekster. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30735-0. s. 220–233.
 • Tønnesson, Johan (2003). Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000). I Fløttum, Kjersti & Rastier, Francois (Red.), Academic discourse Multidisciplinary approaches. Novus Forlag. ISSN 82-7099-366-2. s. 158–181.
 • Tønnesson, Johan (2003). Den retoriske utfordringen. Kort kommentar til Britt-Louise Gunnarsson: Den diskursvetenskapliga utmaningen. I Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (Red.), Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. ISSN 82-90954-24-7. s. 73–76.
 • Tønnesson, Johan (2002). Alt anna enn dikting? Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. s. 9–28.
 • Tønnesson, Johan (2002). Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000, Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. s. 56–88.
 • Tønnesson, Johan (2002). Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet, Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. s. 122–136.
 • Tønnesson, Johan (2002). Kritikkløse lærebøker? Supplerende kommentar til Stugus samleanmeldelse av fire læreverk. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 81(2-3), s. 395–408.
 • Tønnesson, Johan (2001). På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold, Fire blikk på sakprosaen. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. ISSN 82-90954-13-1. s. 137–168.
 • Tønnesson, Johan (2001). Den transhistoriske H.C. Andersen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 2, s. 249–252.
 • Tønnesson, Johan (1997). Finstemt og flerstemmig formidling. I Johnsen, Egil Børre (Red.), Tekstens mellommenn. Norsk sakprosa. Tredje bok. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22874-6. s. 57–76.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03688-5. 195 s.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202566265. 538 s.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde & Laupsa, Hallstein (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Institutt for privatrett. ISBN 978-82-7236-228-6. 352 s.
 • Tønnesson, Johan & Lippe, Berit von der (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-135-8. 272 s.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01945-1. 154 s.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge & Rem, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01250-6. 326 s.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01222-3. 159 s.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien? Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82519-2215-9. 8 s.
 • Tønnesson, Johan (2007). Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0467-7. 238 s.
 • Tønnesson, Johan (2002). Den flerstemmige sakprosaen. Fagbokforlaget, Bergen. ISBN 82-7674-888-0.
 • Tønnesson, Johan (2002). Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-888-0. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan Laurits (2022). Skap rom for kunnskapslitteraturen! Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Sæbø, Anne; Tønnesson, Johan Laurits & Vareberg, Ommund Carsten (2022). Sakbib: forskningsmiljøet Norsk sakprosas bibliografi over norsk sakprosaforskning.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Klarspråk for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(18). doi: 10.4045/tidsskr.21.0654.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Den om samarbeid for læring - podcastepisode. [Radio]. NOKUTpodden.
 • Tønnesson, Johan Laurits & Enli, Gunn (2021). Johan Tønnesson og Iris Furu om klarspråkstudiers relevans i arbeidslivet. [Radio]. Undervisningsplikten podcast.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Bli kjent med kollegaen din. Faglig foredrag om BA-programmet Klart språk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Hvordan skrive godt (nok?)?
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Bli en retor! Du kan bli en myndig og mektig samfunnsborger ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk .
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). The Elephant in the Room: Non-native speakers in plain language education and research .
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk .
 • Tønnesson, Johan (2020). Sakprosaens kraft. Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.7894.
 • Tønnesson, Johan (2020). Hybris? Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.8326.
 • Tønnesson, Johan (2020). Lanseringsseminar for boka Inn i sakens prosa. [Internett]. Strømming v/Universitetsforlaget.
 • Tønnesson, Johan (2020). Plain language in the context of “sakprosa” (“subject oriented prose”) .
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills .
 • Tønnesson, Johan (2020). Klart språk behøver ikke være énstemmig! .
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!
 • Tønnesson, Johan (2020). Hvem er leserne i Finanstilsynets tekster? Om klart språk i myndighetenes sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Kritisk lesning og tekning i skolen.
 • Tønnesson, Johan (2020). Johan Tønnesson om analyse og tolkning av sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Har Prosa endret sakprosakritikken? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Tønnesson, Johan (2020). Etterlyser teori, klarhet og struktur. [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2020). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk? [Avis]. Dag og tid.
 • Tønnesson, Johan (2019). En fornøyd, men litt umoden tiåring? Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.6884.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene - innspill til NFFOs styre.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk!
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til Margrethe Kvarenes’ foredrag «Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?».
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til J.C.F. Nordrums åpningsforedrag "Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre".
 • Tønnesson, Johan (2019). The Poetic Functions of Plain Language .
 • Tønnesson, Johan (2019). Om sakprosaforskning.
 • Tønnesson, Johan (2019). Modelleserteori for rettstekster. Med kapittel 9A i opplæringslova som eksempel .
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk.
 • Tønnesson, Johan (2019). NAV torpedo blues. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Kildeliste til Skurdal. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Navs kommunikasjonssvikt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop (Oslo). ISSN 2535-7034.
 • Tønnesson, Johan (2018). Sakprosabegrepet står seg. Sakprosa. ISSN 1502-6000.
 • Tønnesson, Johan (2018). Nå heves nivået i formidlingsdebatten. Forskningsetikk. ISSN 2387-3094.
 • Tønnesson, Johan (2018). Professor Sakprosa. [Fagblad]. Jubileumsmagasin.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Tønnesson, Johan (2018). Lykken er relevans. [Avis]. Vårt land.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017). Intervju om "Sann Opplysning". [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturen forlot kulture. [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Folkeopplysningen er død. Leve folkeopplysningen. [Fagblad]. Bok og bibliotek.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fra Guds straff til Richters skala. Intervju i anledning boka Sann opplysning? [Avis]. Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorisk analyse av Kongens tale på hagefesten 2016.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om det skandinaviske naturforskermøtet i 1844 som faglig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Kast av deg umyndighetens åk! Du kan bli myndig og mektig ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Presentasjon av bokessayet Fabelaktig bok om tidlig svensk posthumanisme.
 • Tønnesson, Johan (2017). Den farlige seksualiteten. [Radio]. NRK P1+.
 • Tønnesson, Johan (2017). Dinosaurenes seks alternative fakta om seg selv.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om verdien av nordisk sakprosa på nordiske språk.
 • Tønnesson, Johan (2017). Sakprosa – et potent begrep og et viktig fenomen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Models for text analysis inspired by Mikhail Bakhtin.
 • Tønnesson, Johan (2017). «God skikk» i bruk av litteratur og kilder i forlagspublisert sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Tønnesson, Johan (2017). «Känslouttryck äro principielt uteslutna»: Om pathos (og publikumsappell) i Pippings sakprosa-genese.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fabelaktig bok om tidlig svensk transhumanisme. Stemmer. ISSN 1890-1409. 12(2), s. 18–19.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk. [Avis]. Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017). Johan og Georg. [Tidsskrift]. Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2016). Menn dominerer sakprosaen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Tønnesson, Johan (2016). Ambisiøs litterær sakprosa i bokformat – litteratur i sin egen rett.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse. .
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse .
 • Tønnesson, Johan (2016). Discourses and topoi in Dr. Karl Evang 1932: “Abortus Provocátus” in the Norwegian Workers’ Dictionary (1932–1936).
 • Tønnesson, Johan (2015). Nordisk klarspråksforskning.
 • Tønnesson, Johan (2015). Er god, litterær sakprosa flerstemmig? Om tekstlig polyfoni, homofoni og interdiskursivitet.
 • Tønnesson, Johan (2015). Innslag om debatten rundt Jacob Semb Christensens kontroversielle 17.mai-tale i Tønsberg. [TV]. TV2 God morgen, Norge.
 • Tønnesson, Johan (2015). Grunnlovens plass i elevers 17.maitaler. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Tønnesson, Johan (2015). Sju velforeninger har levert klage på Jakobs tale. [Avis]. Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015). Retorikkekspert: – Ikke lenger en ulv i fåreklær. [Internett]. NRK.
 • Tønnesson, Johan (2015). Etter tre dager med massiv kritikk får Skavlan ros: - Gjorde en god jobb Eksperter mener programlederen får ufortjent mye tyn. [Avis]. Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2015). Det som MÅ vere med i 17. mai-talen. [Internett]. NRK Trøndelag.
 • Tønnesson, Johan (2015). - Må være rom for dette på 17. mai. [Avis]. Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015). - Jeg hørte folk bue og rope ting som «Nei, ikke på 17. mai, det er barn her!» og «Få han av scenen!». [Avis]. Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2015). Mangel på naturvitenskap på norsk. [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2014). Hvordan skrive godt (nok?)?
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2014). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten – aktuell i 2014?
 • Tønnesson, Johan (2014). Toposidentifisering og -gruppering som tekstanalytisk verktøy.
 • Tønnesson, Johan (2014). Sakprosakompasset: redskap for skriving av plikt, glede, kunnskapstørst og sinne. I Kverndokken, Kåre (Red.), 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget. ISSN 9788245015775. s. 305–327.
 • Tønnesson, Johan (2014). Språket forvrenger abortsaken. [Avis]. Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2014). - Engelsk er ikkje nøytralt. [Fagblad]. Forskerforum.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva «er» forskningsformidling? tekstualitet.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Lovlig uklart. Noen kjappe tilbakeblikk og Retorikk på 90 sekunder.
 • Tønnesson, Johan (2013). Workers' Encyclopedia (Arbeidernes leksikon) 1932-36 as Genre Innovation.
 • Tønnesson, Johan (2013). Vær varsom-plakat for sakprosaen?
 • Tønnesson, Johan (2013). Viktige forskningsspørsmål avledet av seminarserien Lovlig uklart.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva "er" kommunikasjon?
 • Tønnesson, Johan (2013). Tolv teser om forskningsformidling - åpningsinnlegg.
 • Tønnesson, Johan & Von der Lippe, Berit (2013). Kraften i talen om kvinners stemmerett.
 • Tønnesson, Johan (2013). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Avis]. Forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). UiO får professorat i forskningskommunikasjon. [Avis]. Uniforum.
 • Tønnesson, Johan (2013). UiO får professorat i forskningskommunikasjon. [Avis]. Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2013). Politikere, skjerp tunga den siste uka! Ytring : NRK.
 • Tønnesson, Johan (2013). Får kritikk for svadaspråk i sakspapirer. [Avis]. Trønderavisa.
 • Amundsen, Bård; Ottersen, Ole Petter; Tønnesson, Johan L. & Kalleberg, Ragnvald (2013). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Internett]. forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Sakprosaens rolle i skolen og samfunnet.
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerett for kvinner i 100 år (Trine Nickelsen intervjuer bl.a. Berit von der Lippe og JLT). [Avis]. Apollon.
 • Tønnesson, Johan (2013). Talene forandret seg (Intervju med Kirsten Sivesind og JLT. [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). De var retoriske mestre (Håkon Flemmen intervjuer Berit von der Lippe og JLT om retorikken i kampen om kvinnestemmeretten). [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerettsdebattantenes retorikk – hvem inkluderes, hvem ekskluderes?
 • Tønnesson, Johan (2013). Den radikale uenighets retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2013). Er sjangerbevissthet viktig for byråkraten?
 • Tønnesson, Johan (2013). Retten og retorikken: hvordan kommunisere effektivt i media.
 • Tønnesson, Johan (2013). Kvinners stemmerett i norsk offentlighet.
 • Tønnesson, Johan (2012). Ryanairs språk er en skandale. [Avis]. Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2012). - Må vekke allmenn interesse (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøpsordning). [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Mangler faglig grunnlag (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøp). [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Ok i skjønnlitteratur, ikkje i sakprosa. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2012). Sakprosa mellom skole og forskning. Om ild og tørt gras.
 • Tønnesson, Johan (2012). On paper: This is anti-militarism. Ideological constuction and deconstruction in a hypertextual network in Norwegian Workers' Encyclopedia (1932-36).
 • Tønnesson, Johan (2012). Modelleseren i den historiefaglige teksten.
 • Tønnesson, Johan (2011). Spook og Snøhetta utgir Norgeshistorie. [Avis]. Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2011). Marxist Internationalism: Conceptualizing the World through Authoritarian Declaratives, Selective Narratives and Lamentation.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 2.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 1.
 • Tønnesson, Johan (2011). Retorikk: Å forandre verden med ord. Med Nordahl Griegs ”Til ungdommen” som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2011). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2011). Departementale nettsider som morgendagens agora? Fra informasjon til propaganda til deliberasjon?
 • Tønnesson, Johan (2011). Dere er alle forfattere!
 • Tønnesson, Johan (2010). Debatt i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2010). Stridsskrift (Om politiske pamfletter). [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Forstår Ingstads datter (Om biografer og biografier). [Avis]. Verdens gang.
 • Tønnesson, Johan (2010). Kopiering er utbredt (intervju om Pryser-/Fløgstad-saken). [Avis]. Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2010). Intervju i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Gjør journalistenes jobb (om tendenser i høstens sakprosa). [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Actio, bevismidler og teknologi i elevers muntlige presentasjoner.
 • Tønnesson, Johan (2010). Oppdragsforskning som prosa.
 • Tønnesson, Johan (2010). Professoren, fortelleren og barnet.Dialogen i Francis Bulls monolog.
 • Tønnesson, Johan (2010). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2010). Klart vi kan? Om å skape god sakprosa i en travel byråkrathverdag.
 • Tønnesson, Johan (2010). Hva er god undervisning og hva er min undervisningsfilosofi?
 • Tønnesson, Johan (2010). Communicare necesse est. Et kompass for offentlig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2009). Da sakprosaforskaren møtte romanforfattaren (Fellesintervju med Tønnesson og Fløgstad). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Tønnesson, Johan (2009). Forsvarsskrifter ikke noe nytt (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio]. NRK P2 - og nettsider.
 • Tønnesson, Johan (2009). Forsvarsskrifter en økende trend (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio]. NRK P2 - og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009). Wikipedia får konkurranse (Intervju i anledning av at Store norske leksikon innfører wikiteknologi). [Radio]. NRK P2 og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hvorfor så stor? (Intervju i forbindelse med Inger Østenstads avhandling om Solstad og Solstadresepsjon). [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Et skjellsord vender tilbake (Om jødehat). [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Er kravene til kildeopplysninger blitt en tvangstrøye for sakprosaen?
 • Tønnesson, Johan (2009). Lenge leve Gravers retoriske renessanse-revolusjon! (Kommentar til Hans Petter Gravers bøker/foredrag).
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2009). Modelleserbegrepet – til hjelp eller besvær for den empiriske leseren?
 • Tønnesson, Johan (2009). Tekstvitenskap.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er faglitteratur?
 • Tønnesson, Johan (2009). Anticipated responses in two historians’ polemic texts.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosakanon for skolen. Ideer til bruk.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kommunikasjon – hva er problemet?
 • Tønnesson, Johan (2009). Planlegging av undervisning.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kvalitetsundersøkelsen – sokratiske ettertanker (Om Kvalitetsundersøkelsen i Akershusskolen).
 • Tønnesson, Johan (2009). Klart språk er ikke alltid enkelt!
 • Tønnesson, Johan (2009). Klar, ferdig, språk! Om kva som kan vere ILNs bidrag til forskningsmeldingas tillyste klarspråksatsing.
 • Tønnesson, Johan (2009). Monolog og dialog i vitenskapsformidling.
 • Tønnesson, Johan (2008). Løft sakprosaen! Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 48–48.
 • Tønnesson, Johan (2008). Bør sakprosaen vesensbestemmes? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 24–25.
 • Tønnesson, Johan (2008). Samfunnets lim og hukommelse. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. s. 10–13.
 • Tønnesson, Johan (2008). Om Kulturdepartementets språkmelding. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Tønnesson, Johan (2008). FrPs retorikk. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt .
 • Tønnesson, Johan (2008). Professorer føler seg mobbet. (Intervju i anledning medarbeiderundersøkelsen ved HF). [Avis]. Dagens næringsliv.
 • Tønnesson, Johan (2008). Tilbake til fremtiden. [Avis]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosa på vei opp. Ukens navn: Johan L. Tønnesson. [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2008). Rutebok og annen sakprosa. [Avis]. DN Magasin.
 • Tønnesson, Johan (2008). Innslag om sakprosa apropos utgivelsen av boka Hva er sakprosa. [Radio]. NRK P1 Nitimen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Noe om sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2008). En kontekstuell lesning av Erling Falks studiehefte Racerne (1925).
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2008). Retorisk sakprosa i offentlig forvaltning – nettsiden som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2008). ”Kast av deg umyndighetens åk!” Tanker om danning og ytringskultur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Litteratur som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa? Kort presentasjon og diskusjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosabrisen. Hovedinnledning på seminaret "Sakprosaen kommer!".
 • Tønnesson, Johan (2008). Historikerens partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Godt språk.
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som morgendagens agora?
 • Tønnesson, Johan (2008). Kart over et ulendt sakprosalandskap.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kommuniserer vi? Retorikk og kommunikasjon – med noen nettsider, stillingsannonser, en veiledning og et avslagsbrev som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å lese og forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan (2007). Internettets fristelser og kildens usynlighet - om god og mindre god skikk ved bruk av andres tekster i egen tekstproduksjon. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 22–29.
 • Tønnesson, Johan (2007). Intervju om Gerd Liv Vallas retorikk. [Radio]. NRK Radio P1 P2 Ukeslutt.
 • Tønnesson, Johan (2007). – Må leggje vekt på det faglege. [Avis]. Forskerforum 1/07.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007). Studerer Valla-saken. [Avis]. Dagsavisen.
 • Tønnesson, Johan (2007). Synchronic and diachronic genre tensions in an encyclopaedia article anno 1934/1973.
 • Tønnesson, Johan (2007). Retorikk i offentlig forvaltning.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan (2007). Nettsiden mellom propagandaplakat og møteplass.
 • Tønnesson, Johan & Svennevig, Jan (2007). Tekster og samtaler på jobben - hva kan forskningen lære oss?
 • Tønnesson, Johan (2007). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2007). Undervisning og forskning i sakprosa.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av kilder og litteratur i allmenne, historiske framstillinger.
 • Tønnesson, Johan (2006). Norsk og nordisk tekstkultur i et internasjonalt perspektiv - om sakprosaanalyse i Kunnskapsløftet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sammensatte tekster.
 • Tønnesson, Johan (2006). Norskfaget mellom forskning og formidling.
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partiturOm (grunnlag for) analyse av sakprosatekster – fra essay til trikkebillett.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa. Kildebruk og samspill mellom tekster. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 12–12.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa fra revolusjonens barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnesson, Johan (2006). Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 4(4), s. 29–31.
 • Tønnesson, Johan (2006). Alle tekster er sammensatte. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 9–15.
 • Tønnesson, Johan (2006). Etterord. Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 29–32.
 • Tønnesson, Johan (2006). Anmeldelse av Cathrine Sandnes' første nummer av Samtiden. [Radio]. NRK Radio P2 Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Intervju om Ibsen-sitaters betydning. [Radio]. NRK, Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om Bokhandleren i Kabul og den faktiske bokhandlerens planlagte svar. [Radio]. NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om hva som kreves retorisk av en 1. maitaler. [Radio]. Radio Nova.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om Kildebrukutvalgets utredning. (Tittel på NRKs nettartikkel: Alnæs har plagiert). [Radio]. NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan & Rognstad, Ole-Andreas (2006). “Opphavsrett og fagetikk. Om bruk av andres arbeider i faglitterære fremstillinger".
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partitur. Om stemmer, handlinger og kontekster i noen historiefaglige tekster.
 • Tønnesson, Johan (2006). Behandlingen av historiografiske tekster i Kritik og Antikritik (1791-93).
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2006). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien?
 • Tønnesson, Johan (2006). Cooperation and conflict between authoral voices and Model Readers through rhetorical topoi in historical discourse.
 • Tønnesson, Johan & Ringvej, Mona Renate (2006). Historieteksten som retorisk partitur.
 • Tønnesson, Johan (2006). Språk, pedagogikk, kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Verdens hellige skrifter som genre.
 • Tønnesson, Johan (2005). Å planlegge egen formidlingsvirksomhet: Noen tommelfingerregler – med de presenterte tekstenes temaer som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hvorfor og hvordan meddele seg om fag og forskning? Praktisk kommunikasjonsteori.
 • Tønnesson, Johan (2005). Tekst som partitur - om sakprosaens flerstemmighet.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosaforskning som samfunnforskning.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva kan skjønnlitteraturen og faglitteraturen lære av hverandre? Kommentar til Elisabeth Nemert.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva sier stillingsannonsen?
 • Tønnesson, Johan (2005). Kvalitetsverktøy som evalueringsredskap.
 • Tønnesson, Johan (2005). Kontakt, kontrakt og kontekst.
 • Tønnesson, Johan (2005). Noen ord i anledning lanseringen av Mosses Jørgensens bok Ny skole - en sakprosaisk bokanmeldelse.
 • Tønnesson, Johan (2005). Jakten på lottokupongen og VG-tekstens mening.En smakebit på studiet av nordisk språk.
 • Tønnesson, Johan (2005). Mellom sakprosaens mysterier og slagmarkens grødeeller Sakprosa: Spennende og viktig forskningsfelt og sentralt kulturpolitisk konfliktområde i et valgår.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 46–46.
 • Tønnesson, Johan (2005). Essay eller ikke, det er spørsmålet. [Avis]. Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa – invitasjon til samarbeid.
 • Tønnesson, Johan (2005). Historiens tekst som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2005). Stemmer i vitenskapens tekster.
 • Tønnesson, Johan (2005). Blairs åpningsinnlegg på pressekonferansen i Brüssel 18.6.2004 – skisse til en retorisk analyse.
 • Tønnesson, Johan (2004). Hva er (var) sakprosa? Ut med den gode sakprosaen! Hva ”er” sakprosa? Hva er ”verdifull sakprosa?”.
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur. Om sakprosaens nødvendige flerstemmighet.
 • Bakken, Jonas & Tønnesson, Johan (2004). Sakprosaen og det "litterære". Dagbladet. ISSN 0805-3766. 14.03.2004.
 • Tønnesson, Johan (2004). Om viktig norsk sakprosa. [Radio]. NRK Rett på sak.
 • Tønnesson, Johan (2004). Kjempar for sakprosaen. [Avis]. Klassekampen.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2001). Discussion on the genre:multivolume textbook in history.
 • Tønnesson, Johan (2000). Historikerstrid i Norge. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 2, s. 10–13.
 • Tønnesson, Johan (1999). Grunnvannsforskere på dypt vann? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 3, s. 4–10.
 • Utgaard, Anne Helene & Tønnesson, Johan (1998). Etikk - en dyd av fornuft og følsomhet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Tønnesson, Johan (1998). Vitenskapsbilder i historiefaglige tekster for allmennheten. En tekstvitenskapelig analyse.
 • Tønnesson, Johan Laurits & Sivesind, Kirsten (2013). Analyse av tretti 17.mai taler holdt av elever i Norge i 2011 og 2012. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. ISSN 1891-3075.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Unipub forlag.
 • Berge, Kjell Lars; Breivega, Kjersti; Roksvold, Thore A. & Tønnesson, Johan (2001). Fire blikk på sakprosaen. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. ISSN 82-90954-13-1. 1.
 • Tønnesson, Johan (2001). Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. Sakprosa. ISSN 82-90954-15-8.
 • Tønnesson, Johan (2001). Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. INL, UiO. ISSN 82-90954-15-8. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 30. nov. 2022 14:35