Tildeling av rettleiar til masteroppgåver ved ILN

Tildeling av rettleiar

Rutine for tildeling av rettleiar er hovudsakleg knytt til spesifikke emne i masterstudiet: 

Mot slutten av semesteret vil undervisingskoordinator og fagmiljø saman fordele prosjekta, og de vil få melding om tildelt rettleiar før sommarferien. Instituttet gjer ei samla vurdering av rettleiing ut ifrå kompetanse og tilgjengelege rettleiingsressursar.

Når rettleiingstilhøvet er klart skal det fyllast ut ein rettleiingsavtale, som finst på denne sida. Kontrakten skal underskrivast av studenten og rettleiar(ar) og leverast til studiekonsulenten din, som ekspederer han vidare. Avtalen spesifiserer både rettar og plikter for både rettleiar og student.

Signert kontrakt skal leverast seinast 1. september.

Har du ikkje fått tildelt rettleiar gjennom eit av dei obligatoriske emna?

Dersom du ikkje blir tildelt rettleiar gjennom eit av dei obligatoriske emna på programmet, spesialiseringa eller studieretninga du tilhøyrer, skal du følgje denne oppskrifta: 

For å få tildelt rettleiar sender studenten undervisningskoordinatoren for studieprogrammet/-retninga si ein e-post ved semesterstart, med ei kort skildring av det påtenkte temaet for masteroppgåva. Har studenten allereie har vore i kontakt med ein faglærar om mogleg rettleiing, lyt ein opplyse om dette i e-posten.

Instituttet gjer ei samla vurdering av rettleiing ut ifrå eventuelle ønske frå studenten, kompetanse og tilgjengelege rettleiingsressursar. Det er difor ikkje gitt at faglæraren studenten har tatt kontakt med, blir den endelege rettleiaren.

Kontrakten skal underskrivast av studenten og rettleiar(ar) og leverast til studiekonsulenten din, som ekspederer han vidare. Avtalen spesifiserer både rettar og plikter for både rettleiar og student.

Signert kontrakt skal leverast seinast 1. september.

Dersom rettleiinga ikkje fungerer

Dersom rettleiingstilhøvet av ein eller anna grunn ikkje fungerer tilfredsstillande, kan studenten eller rettleiaren be om å løysast frå rettleiarkontrakten. Ny rettleiar må då avtalast med instituttet. Ta kontakt med studiekonsulenten din. 

Sjå òg etiske retningsliner for rettleiarar ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 19. nov. 2018 14:50 - Sist endret 21. nov. 2018 15:59