Retningslinjer for masterveiledning ved IMK

Formålet med retningslinjene er å gi student og veileder en tydelig ramme rundt veiledningsforholdet. Retningslinjer gjelder for alle studenter, men det anbefalte tidsløpet gjelder ikke for studenter på Screen Cultures, som har veiledning over hele studieløpet.

Det første veiledningsmøtet

Det første møtet bør finne sted innen fire uker etter opprettelse av veilederforhold. Studenten skal ta initiativ til første møte, som skal omhandle: 

Det skal som regel opprettes en fremdriftsplan etter møtet. Dersom kontrakten ikke er underskrevet av veileder og/eller student, må dette gjøres på første veiledningsmøte.

Veiledningen skal være regelmessig

Studenten krav på til sammen 18 timer veiledning når omfanget av masteroppgave er 60 studiepoeng. Timene fordeles over tre semestre. For at veiledningen skal fungere, forventes det at studenten jevnlig leverer inn nyskrevet tekst eller bearbeiding av veilederens anbefalinger, slik de to har avtalt.

Møter og referater

Tidspunkt for neste møte avtales på slutten av en veiledning. Student og veileder bør da være enige om hva og når neste skriftlige materiale skal sendes veileder. Om ikke annet er avtalt skal studenten skrive et kort referat fra hvert veiledningsmøte som sendes til veileder. Referatet klargjør hva studenten har oppfattet, noe som kan rette opp eventuelle misforståelser og uklarheter. I referatet bør også avtaler om videre arbeid komme tydelig fram.

Personopplysninger og meldeplikt

Prosjektet er meldepliktig hvis studenten skal behandle personopplysninger, altså opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Både veileder og student har ansvar for at prosjektet følger de forskningsetiske retningslinjene ved UiO. Grunnet lang saksbehandlingstid hos NSD bør prosjektet meldes inn så tidlig som mulig.

Progresjon og forsinkelser

Veiledningsforholdet har en varighet på tre semestre. Det forventes at studenten jobber med oppgaven kontinuerlig gjennom hele studieløpet. Studenten må informere veileder ved søknad om permisjon fra studier og redusert studieprogresjon (deltidsstudier). Dersom det ikke er søkt om permisjon eller andre forlengelser innen gjeldende frister, anses veiledningsforholdet som avsluttet etter tre semestre.

Studenter bør huske på at veilederen har andre forpliktelser enn bare det ene veiledningsforholdet, og respektere framdriftsplanen som de to er blitt enige om. 

Forskningspermisjon og reiser

Ved lengre tids fravær på grunn av permisjoner eller forskningsreiser er det veileders ansvar å informere studenten om dette i god tid. Veileder må også gjøre avtaler om veiledning i den aktuelle perioden, om nødvendig ved hjelp av nettbaserte tjenester (Skype osv) slik at veiledningen opprettholdes. 

Sykdom og skrivesperre

Ved langvarig sykdom må studenten gi beskjed til veileder med kopi til studieadministrasjonen (studieinfo@media.uio.no).

Dersom studenten opplever vanskeligheter med skrivingen eller andre psykiske eller sosiale problemer, må studenten ta kontakt med SIO senteret eller andre tjenester så snart som mulig. Studenten må gjerne rådføre seg med IMK studieseksjon.

Veilederen er ansvarlig for faglig veiledning, og kan ikke ta på seg ansvar for veiledningen og/eller tilrettelegging utover det.

Bytte av veileder

Dersom veiledningsforholdet ikke fungerer tilfredsstillende for studenten eller veileder - av faglige eller andre
årsaker - må studenten eller veilederen først forsøke å diskutere dette seg imellom, ved å presentere sine forventninger overfor hverandre.

Hvis veiledningsforholdet fortsatt ikke fungerer, må studenten eller veilederen ta kontakt med studielederen slik at veiledningsforholdet avsluttes, og en evt ny veileder tildeles.

Dersom studenten ønsker å bytte tema, må studenten sende en ny prosjektbeskrivelse til godkjenning til studieinfo@media.uio.no. Dersom det ikke er behov for ny veileder, fortsetter veiledningen som avtalt. Dersom det er behov for en ny veileder, vil studielederen informere både studenten og den tidligere veilederen om veien videre. Et nytt oppnevningsbrev vil bli sendt studenten og den nye veilederen på epost. 

Biveiledning

Hvis studenten og veilederen er enige om at det er behov for en evt biveileder på masteroppgaven, må det sendes en epost til studieseksjonen (ved studieleder) hvor det beskrives hva behovet skyldes, gis forslag til biveileder, samt forslag til arbeidsfordeling. 

Ved tildeling av biveileder blir det samlede antall veiledningstimer (18 timer) fordelt på hovedveileder og biveileder. Det er imidlertid hovedveileder som har hovedansvaret for veiledningen og oppfølging av studentens progresjon, blant annet ved søknader om forlengelser. 

Spørsmål om masteroppgave

Alle studieadministrative spørsmål om masteroppgave (frister, utforming, forlengelser osv) bør rettes til studieinfo@media.uio.no.

Reglene gjelder fra februar 2008, siste justering februar 2019.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 6. okt. 2021 14:06