English version of this page

Sensur, muntlig eksamen og vitnemål

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Studenten får skriftlig beskjed (normalt på epost) når kommisjon og tidspunkt for sensur og muntlig eksamen er fastlagt. Informasjon om dato for presentasjon og sensur sendes også til studentens veileder. Kommisjonen for masteroppgaver på IMK består av minst en ekstern sensor. 

Muntlig presentasjon

Alle studenter på masterprogrammer ved IMK har obligatorisk muntlig presentasjon. Den obligatoriske presentasjonen skal godkjennes av sensurkommisjonen før kandidaten får fremstille seg til muntlig eksamen.

Presentasjonens form

  • Presentasjonen har en varighet på inntil 30 minutter.
  • Masteroppgaven presenteres (hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk og lignende).
  • Det åpnes for spørsmål fra salen.
  • Veilederen kan være tilstede
  • Hvis presentasjonen godkjennes av kommisjonen, går kandidaten rett inn til muntlig eksamen.

Vi anbefaler alle masterstudenter om å være med på noen av presentasjonene både for å støtte sine medstudenter og bli kjent med opplegget.

Muntlig eksamen

Dette gjelder alle masterstudenter som leverer masteroppgave ved IMK.

Masteroppgaveemner vurderes med én samlet karakter hvor muntlig eksamen kan føre til en eventuell justering av karakteren på skriftlig eksamen.

I forkant av muntlig presentasjon holder kommisjonen et sensurmøte og kommer til enighet om en karakter på den skriftlige oppgaven. Kandidaten velger selv om hen ønsker å få vite karakteren gitt på masteroppgaven før den muntlige utspørringen starter, eller om hen vil ha den endelige karakteren til slutt etter gjennomført muntlig eksamen.

Muntlig eksamen er justerende og består av en eksaminering om masteroppgaven. Eksamineringen starter like etter at den muntlige presentasjonen er avsluttet. Denne delen av eksamen er lukket, og kun sensorkommisjonen og kandidaten er til stede.

Etter eksamineringen bes studenten om å forlate lokalet. Så diskuterer kommisjonen studentens prestasjon og vurderer om vedkommende skal bli stående på samme karakter, eller om karakteren skal endres opp eller ned.

Deretter kommer studenten inn igjen, og får høre det endelige resultatet og en begrunnelse for karakterfastsettingen av masteroppgaven. En skriftlig begrunnelse sendes studenten innen én uke i etterkant. Det er kun den endelige karakteren som kommer på studentens vitnemål.

Muntlig eksamen har en varighet på inntil en klokketime, men er normalt på rundt 45 minutter.

Muntlig eksamen må anses som en vitenskapelig diskusjon hvor sensorene kan stille spørsmål om valg av teori, metode og empiri, argumentasjon og konklusjoner. Både styrker og svakheter ved oppgaven kan diskuteres.

Det anbefales at kandidaten forbereder seg grundig, særlig på de punktene hvor oppgaven har et forbedringspotensiale. Det anbefales at kandidaten har et forberedelsesmøte med veilederen sin i forkant av muntlig.

Karakterveiledning

Karakterveiledning for masteroppgave på Institutt for medier og kommunikasjon 

Dette er en generell veiledning til karakterene fra A til F for en masteroppgave på Institutt for medier og kommunikasjon på Det humanistiske fakultet.

Begrunnelse

  • Kandidaten får en muntlig begrunnelse på karaktersettingen under muntlig eksamen. Sensorene følger karakterveiledningen ved IMK.
  • Kandidaten får også en skriftlig begrunnelse tilsendt til sin UiO epostadresse cirka en uke etter eksaminasjonen. 

Vitnemål

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 13. sep. 2022 15:28