Veiledning av masteroppgaver

Tildeling av veilederen og måten du jobber med masteroppgaven på varierer avhengig av hvilket program du går på.

Masterprogrammer i medievitenskap og journalistikk

Prosjektbeskrivelse

På masterprogrammet i medievitenskap, inkludert studieretningen Political Communication: Nordic perspectives, og på masterprogrammet i journalistikk må du først ta og bestå et emne hvor du jobber med prosjektbeskrivelse / skisse til masteroppgave. Emnet er obligatorisk og må tas i første semester for at du kan komme videre med din masteroppgave:

Eksamen i disse emnene innebærer at du leverer din prosjektskisse. Innleveringen vurderes som bestått / ikke bestått. 

Tildeling av veilderen

Godkjente prosjektskisser vurderes av IMK som så tildeler deg en veileder (en av IMKs vitenskapelige ansatte) ut fra helhetsvurderingen (tema, metode, empiri mm). Dersom det er behov for spesialkompetanse, kan det være aktuelt med en biveileder. Dette er normalt noe som kan tas til vurdering etter at du har fått tildelt hovedveileder og evt kommet i gang med skrivingen. Tildelig av biveileder må begrunnes, og skjer i samråd med hovedveilederen. 

Godkjent prosjektbeskrivelse, bytte av tema

Du behøver ikke å søke om formell godkjennelse av ny beskrivelse, såfremt temaet ligger innenfor det samme området som du er blitt veiledet på, og så lenge veilederen går god for det nye prosjektet ditt. Dette er noe du og veileder løser dere imellom.

Hvis ditt nye tema ligger langt fra ideen i prosjektskissen, kan det være aktuelt med en veilederbytte. Dette er noe du og din veileder må diskutere. I så fall må du levere ny prosjektbeskrivelse til IMK for godkjenning. Når prosjektskissen er godkjent, vil IMK oppnevne en ny veileder for deg. Ny prosjektbeskrivelse sendes til studieinfo@media.uio.no, etter at du og veilederen har snakket sammen. 

Masterprogram Screen Cultures

Veiledningen på masterprogrammet Screen Cultures skjer gjennom hele studieløpet, både i løpet av ordinær undervisning, som gruppeveiledning og som individuell veiledning. Veiledningen starter i første semestre slik det er skissert i beskrivelsen av masteroppgaveemnet for programmet. Eventuell veilederbytte eller tildeling av en biveileder må diskuteres med medlemmer av ditt veilederteam. 

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 10. feb. 2020 15:12