Veiledning av masteroppgaver

Tildeling av veileder og måten du jobber med masteroppgaven på varierer avhengig av hvilket program du går på.

Fra høsten 2022 blir det likt for alle program.

 

Prosjektbeskrivelse

På masterprogrammene i medier og kommunikasjon, politisk kommunikasjon, journalistikk og fra H22 - og Screen Cultures, må alle studenter først fullføre og bestå et emne hvor du jobber med prosjektbeskrivelse / skisse til masteroppgaven. Emnet er obligatorisk og må tas i første semester for at du kan komme videre med din masteroppgave:

Eksamen i disse emnene innebærer at du leverer din prosjektskisse. Innleveringen vurderes som bestått / ikke bestått. 

Tildeling av veileder

Godkjente prosjektskisser vurderes av IMK som så tildeler deg en veileder (en av IMKs vitenskapelige ansatte) ut fra helhetsvurderingen (tema, metode, empiri mm). Dersom det er behov for spesialkompetanse, kan det være aktuelt med en biveileder. Dette er normalt noe som kan tas til vurdering etter at du har fått tildelt hovedveileder og evt kommet i gang med skrivingen. Tildelig av biveileder må begrunnes, og skjer i samråd med hovedveilederen. 

Godkjent prosjektbeskrivelse, bytte av tema

Du behøver ikke å søke om formell godkjennelse av ny beskrivelse, såfremt temaet ligger innenfor det samme området som du er blitt veiledet på, og så lenge veilederen går god for det nye prosjektet ditt. Dette er noe du og veileder løser dere imellom.

Hvis ditt nye tema ligger langt fra ideen i prosjektskissen, kan det være aktuelt med en veilederbytte. Dette er noe du og din veileder må diskutere. I så fall må du levere ny prosjektbeskrivelse til IMK for godkjenning. Når prosjektskissen er godkjent, vil IMK oppnevne en ny veileder for deg. Ny prosjektbeskrivelse sendes til studieinfo@media.uio.no, etter at du og veilederen har snakket sammen. 

Masterprogram Screen Cultures

Til og med opptak H21:

Veiledningen på masterprogrammet Screen Cultures skjer gjennom hele studieløpet, både i løpet av ordinær undervisning, som gruppeveiledning og som individuell veiledning. Veiledningen starter i første semester slik det er skissert i beskrivelsen av masteroppgaveemnet for programmet. Eventuell veilederbytte eller tildeling av en biveileder må diskuteres med medlemmer av ditt veilederteam. 

Fra opptaket H22: 

Studentene på Screen Cultures må fullføre og bestå MEVIT4000 før de får tildelt en veileder.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 22. feb. 2022 09:42