English version of this page

Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Studenten får skriftlig beskjed (normalt på epost) når kommisjon og tidspunkt for sensur og muntlig eksamen er fastlagt. Informasjon om dato for presentasjon og sensur sendes også til studentens veileder. Kommisjonen for masteroppgaver på IMK består av minst en ekstern sensor. 

Frister

Masteroppgavene på IMK sensureres ferdig innen åtte uker regnet fra de ordinære innleveringsfristene (1. juni i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret). Det betyr at selv om du leverer din masteroppgave før disse datoene, vil garantifristen på åtte uker løpe fra den ordinære fristen.

IMK har også interne (ikke bindende) frister (10. mai på vårsemesteret og 10. november på høstsemesteret) . Hvis du leverer innen disse fristene, er det større sannsynlighet for at du får eksamen før sommerferien (ved innlevering 10.mai) eller før juleferien (ved innlevering 10.november), men det er ingen garanti.

Garanti: Masteroppgavene innlevert innen 1.juni blir ferdig sensurert og muntlig eksamen avviklet senest 31. august, og masteroppgavene innlevert innen 1. desember blir ferdig sensurert og muntlig eksamen avviklet innen 31. januar.

Muntlig presentasjon

Alle studenter ved masterprogrammet i medievitenskap som leverer masteroppgavene MEVIT4091 eller MEVIT4991 har obligatorisk muntlig presentasjon.
Studenter på masterprogrammet i Journalistikk som melder seg til masteroppgaveemnene JOUR4690 eller JOUR4990 for første gang fra og med våren 2018 (med opptak høsten 2017) har obligatorisk muntlig presentasjon. Studenter med opptak før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon.

 • Den obligatoriske presentasjonen skal godkjennes av sensurkommisjonen før kandidaten får fremstille seg til muntlig eksamen.

Presentasjonens form:

 • Masteroppgaven presenteres (hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l.).
 • Presentasjonen har en varighet på inntil 30 minutter.
 • Det åpnes for spørsmål fra salen.
 • Veilederen kan være tilstede
 • Hvis presentasjonen godkjennes av kommisjonen, går kandidaten rett inn til muntlig eksamen.

Alle presentasjonene annonseres i IMKs arrangementkalender.

Vi anbefaler alle masterstudenter om å være med på noen av presentasjonene både for å støtte sine medstudenter og bli kjent med opplegget.

Masteroppgave og muntlig eksamen

Gjelder ALLE masterstudenter som leverer masteroppgave til IMK

 • Masteroppgaveemner vurderes med en samlet karakter som består av to delkarakterer. Den første delkarakteren er for det innleverte skriftlige arbeidet (masteroppgaven). Den andre delkarakteren (for muntlig eksamen) er justerende.
 • Delkarakteren på muntlig eksamen kan være forskjellig fra delkarakteren på masteroppgaven, noe som kan påvirke den samlede karakteren.
 • Kandidaten velger selv om hun ønsker å få vite karakteren gitt på masteroppgaven med en gang, eller om hun vil ha den endelige karakteren til slutt etter gjennomført muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen har en varighet på inntil en klokketime, men er normalt på rundt 45 minutter
 • Muntlig eksamen består fra og med våren 2007 av en utspørring om masteroppgaven og en begrunnelse for karakterfastsettingen av masteroppgaven
 • Muntlig eksamen må anses som en vitenskapelig diskusjon hvor sensorene kommer til å stille spørsmål om ditt valg av teori, metode og empiri, din argumentasjon og konklusjoner. Selv de beste oppgavene har forbedringspotensiale, og du må forberede deg grundig, særlig på de punktene du selv føler at oppgaven kunne blitt bedre. Spør alltid veilederen din om hva du spesielt bør være oppmerksom på.
 • Diskusjonen under eksamen legger grunn for en begrunnelse for din karakter.

Begrunnelse

 • Kandidaten får en muntlig begrunnelse på karaktersettingen under muntlig eksamen. Sensorene følger karakterveiledningen ved IMK.
 • Kandidaten får også en skriftlig begrunnelse tilsendt til sin UiO epostadresse cirka en uke etter eksaminasjonen. 
 • Begrunnelsen redegjør for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

Vitnemål

 • Etter muntlig eksamen tar det 1-2 måneder før studenten får tilsendt vitnemålet.
 • Når vitnemålet er utstedt, men ikke enda er avsendt, kan du laste den ned fra StudentWeb eller benytte deg av Vitnemålsportalen for å bevitne oppnådd mastergrad overfor tredjepart. 
 • Det er det Humanistiske fakultet som sender ut vitnemålet.
 • Vinemålet sendes rekommandert i posten til din semesterregistrerte adresse. Husk å oppdatere adressen hvis du har flyttet!
Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 30. apr. 2020 15:41