Valg av tema for masteroppgaven

Når du skal velge tema for masteroppgaven er det viktig å få oversikt over hva instituttets ansatte forsker på og underviser i. Her kan du lese om fagmiljøene ved IMV og få hjelp til valg av tema til ditt masteroppgaveprosjekt.

På IMV har vi fire fagmiljøer:

For at valget av område og tema for prosjektbeskrivelsen skal bli fornuftig og veloverveid, er det en fordel at du kjenner til de fagområdene de ansatte på instituttet har kompetanse på.

Knytter du ditt masteroppgaveprosjekt tematisk til et eksisterende forskingsprosjekt vil du kunne få en unik innsikt i aktuell musikkforskning og eventuelt få ta del i det aktuelle forskningsarbeidet. Du kan ta kontakt med prosjektleder for å få hjelp til å forme et masterprosjektet opp mot de forskningsbehov prosjektet skulle ha. Se oversikt over forskningsprosjekter ved IMV.

Nedenfor finner du en oversikt over de fire fagmiljøene vi har ved instituttet. Noen ansatte er aktuelle for flere av områdene - klikk deg videre til personsidene for å få mer informasjon.

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom IMV, Norges Musikkhøgskole og BI vil det fra høsten 2015 være mulig å velge masteroppgaveprosjekt innenfor temaet musikalsk entreprenørskap. Du kan lese mer om dette nederst på denne siden.

Se også: Masterkatalog - forslag til oppgavetemaer

Populærmusikkstudier

Dette området omfatter alle sjangere og stilarter som dekkes av begrepet populærmusikk (pop, rock, jazz, soul, osv.). Det spenner fra musikkanalytisk forskning på, for eksempel rytme og sound, til mer kulturanalytiske perspektiver. Kjønn, identitet, musikk i ulike kulturer, musikkproduksjon, musikkteknologi, musikkritikk, samt rytme og groove i afroamerikansk musikk er sentrale forskningsområder ved IMV.

Pågående forskningsprosjekter:

Avsluttede forskningsprosjekter:

Musikkhistorie

Musikkhistoriegruppen er i hovedsak orientert mot den klassiske musikken og dens historiske perspektiver. Området spenner fra notebasert og lyttebasert musikkanalyse til historiske og estetisk-filosofiske drøftinger av denne musikkens aktualitet, posisjon og funksjon i en samtidig musikkultur.

Pågående forskningsprosjekter:

Avsluttede forskningsprosjekter:

Kognitiv musikkvitenskap

I dette området finner du forskning på ulike sider ved musikkopplevelsen, forskning som strekker seg fra studier av musikk-relaterte kroppsbevegelser ved fremføring, dans og lytting, via studier av lyd og sansing av lyd, til ulike affektive, sosiale og mulige terapeutiske aspekter ved musikkopplevelsen.

Pågående forskningsprosjekter:

  • fourMs: music, mind, motion, machines (Rolf Inge Godøy).

Avsluttede forskningsprosjekter:

Praksisfag: Hørelære, satslære, produksjon, instrumentalundervisning

Våre praksisfag omfatter i utgangspunktet ikke forskingsaktivitet, men ved prosjekter der det tenkes å inkorporere en praktisk komponent vil det være aktuelt å knytte seg opp mot en (eller flere) av våre praksislærere.

Musikk og entreprenørskap

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom IMV, Norges Musikkhøgskole og BI inviterer vi interesserte studenter til å skrive masteroppgave om musikalsk entreprenørskap. Under følger noen forlag til problemstillinger:

  • Finnes det noen fellestrekk blant musikere som oppnår kommersiell suksess?
  • Hvordan balanserer musikere / komponister / musikkprodusenter egne kunstneriske mål opp mot økonomisk fortjeneste?
  • Hva vil det si å være nyskapende for musikere / komponister / musikkprodusenter / festivalarrangører?
  • Hva kjennetegner overlevelsesentreprenører og vekstentreprenører i norsk musikkliv?
  • Hvordan har ny teknologi endret rammevilkårene for ulike aktører i musikkbransjen?
  • Hva kjennetegner moderne oppstartsbedrifter i musikkbransjen?
  • I hvilken grad gir norske musikkutdanningsinstitusjoner et relevant utdanningstilbud i entreprenørskap?
  • Hvordan påvirker lovverket rundt gjenbruk av musikk / sampling ulike aktører i musikkbransjen?

Kontakt

For spørsmål om masteroppgaveprosjekt i musikk og entreprenørskap, kontakt Åshild Watne eller Kristian Nymoen.

Masteremner

Publisert 26. juni 2014 13:06 - Sist endret 27. mai 2022 10:48