Innkalling til instituttstyremøte 31. mars 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 31. mars kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokoll

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. mars 2014:
............... og ..............
 

Orienteringssaker

O-SAK 2   Protokoll fra instituttstyremøte 10.2.2014

Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. februar 2014

 

O-SAK 3   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 4   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 5   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

 

O-SAK 6   Prosjektet Norsk ordbok 2014 i avslutningsfasen

Vedlegg:

 

O-SAK 7   Utlysning av førsteamanuensisstillinger i lingvistikk, nordisk litteratur og nordisk språk

 

Ordinære saker

D-SAK 1  Evaluering av samlingane som er utvikla ved fagmiljøa i leksikografi og namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium

Vedlegg:

 

V-SAK 2  ILNs Studiekvalitetsrapport 2013

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den fremlagte studiekvalitetsrapporten

 

V-SAK 3  Årsmelding 2013 for MultiLing Senter for flerspråklighet, Senter for fremragende forskning

 

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar årsmelding for MultiLing Senter for flerspråklighet, 2013.

 

 

Til behandling i lukket møte

V-SAK 4   Innstilling til førsteamanuensisstilling innen norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

 

V-SAK 5   Innstilling til stilling som postdoktor øremerket utdanning i flerspråklige settinger ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

V-SAK 6   Innstilling til stilling som postdoktor ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

 

V-SAK 7   Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

 

D-SAK 1   Eventuelt

 

Publisert 24. mars 2014 15:37 - Sist endret 24. mars 2014 15:37