Protokoll fra instituttstyremøte 9. desember 2013

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representant for studentene: Stian Seland, Jana Aleksic

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (til og med sak 9/5/2013), Andreas Sveen, undervisningsleder (til og med sak 9/5/2013)

Til behandling i åpent møte

 

Sak 1/5/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

                         Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2/5/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2013   

                        Referatet ble godkjent                                     

Sak 3/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ undervisningsleder                          

Sak 4/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ forskningsleder

Instituttet har sendt inn tre søknader om individuelle postdoktorstipend til NFR-programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) med søknadsfrist 27. november.
Instituttet har sendt inn én søknad til fakultetet om midler til å utvikle en forskningsprosjektsøknad (ERC starting grant) til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020.
Det språklige infrastrukturprosjektet Language Infrastructure made Accessible ledet av Janne Bondi Johannessen ved Tekstlaboratoriet er nå i oppstartsfasen. Prosjektet er et resultat av en stor NFR bevilgning og vil gå over fem år.
Anders Vaa disputerte 29. november  på avhandlingen A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands, og Bjørg Nensje Nybø vil disputerere 13. desember på avhandlingen Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur.

 

Sak 5/5/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Det vil komme nye studentrepresentanter fra januar og man vil da tilstrebe at tillitsvalgte og studentrepresentanter til instituttstyret springer ut av den samme gruppen.

Sak 6/5/2013   Vedtakssak: Budsjett – 2014 for ILN (ekskl. Senter for Ibsen-studier)

                        Vedlegg: Instituttstyrenotat av 02.12.13, «Økonomisk ramme for ILN 2014» fra instituttleder, Budsjett 2014 gruppert på art, Budsjett 2014 gruppert på tiltak
                        Vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2014 for ILN med følgende endring: Det settes av ytterligere 200 000 til faglig/sosiale tiltak for studenter.

Sak 7/5/2013   Vedtakssak: Budsjett – 2014  for Senter for Ibsen-studier

                        Vedlegg: Instituttstyrenotat av 02.12.13, «Økonomisk ramme for Senter for Ibsen-studier 2014» fra instituttleder
                        Vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2014 for Senter for Ibsen-studier.

Sak 8/5/2013   Vedtakssak: Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2016

                        Vedlegg: Instituttstyrenotat av 02.12.13, forslag til «Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2016
                        Vedtak: Instituttstyret vedtar Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014 – 2016, med de endringene som kom frem i møtet.

Instituttleder gis fullmakt til å sluttføre arbeidet med stillingsplan i samarbeid med fakultetsledelsen. Dersom dette arbeidet skulle resultere i en annen fordeling av faste stillinger mellom fagområder, eller i at  det er et annet antall faste stillinger enn de denne stillingsplanen opererer med som skal lyses ut, skal stillingsplanen behandles i instituttstyret på nytt.                        

Sak 9/5/2013   Vedtakssak: Møtedatoer for instituttstyret 2014

Vedtak: Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2014:

10. februar
31. mars
10. juni

8. september
20. oktober
8. desember

 

Til behandling i lukket møte

Sak 10/5/2013   Vedtakssak: Innstilling til tre ph.d.-stipendiatstillinger i språkvitenskap

Vedtak: Instituttstyret slutter seg enstemmig til innstillingen og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for vedtak om tilsetting.                       

Sak 11/5/2013   Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Kristian Kristoffersen                                    
Instituttleder                                                                               

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

Publisert 20. des. 2013 09:45 - Sist endret 20. des. 2013 09:45