Protokoll fra instituttstyremøte 10. juni 2013

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Hege Langrusten (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede til og med sak 7/3/2013), May Maria Tollerud, studieleder (til stede til og med sak 7/3/2013)

Ikke møtt: Representant for studentene: Sara Marie Niday

Saksliste:

Til behandling i åpent møte

Sak 1/3/2013              Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

                                   Innkalling og saksliste ble godkjent
 

Sak 2/3/2013              Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/2013   

                                   Referatet ble godkjent
 

Sak 3/3/2013              Orienteringssak: Instituttets senter for fremragende forskning, Senter for flerspråklighet (MultiLing) v/ administrativ leder ved senteret.

                                   Vedlegg delt ut i møtet: Faktaark om MultiLing (lenkes opp)
 

Sak 4/3/2013              Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ studieleder

Samordna opptak høsten 2013: 374 førsteprioritetssøkere til 145 plasser på bachelorprogrammene og årsenhetene ved instituttet. Tallene er nesten identiske med høsten 2012.

Masteropptak høsten 2013: 142 førsteprioritetssøkere til instituttets 9 studieretninger. Av disse var det kun 62 søkere som leverte nødvendig dokumentasjon innen fristen og ca. 45 søkere er nå kvalifisert for opptak.

Nordisk prosjektsemester høsten 2013: Per dags dato er det åtte studenter som skal være i praksis som en del av masterprogrammet. To retorikkstudenter har fått plass i New York på henholdsvis generalkonsulatet og ved den norske FN-delegasjonen. Ytterligere tre studenter har fått praksisplass i forlag og én student har hatt praksisplass i en kommunikasjonsavdeling. To studenter søker fortsatt om plass.

Som resultat av instituttstyrevedtak høsten 2012 ble 23 emner ble lagt ned i mars 2013. Ytterligere 9 emner avvikles etter inneværende semester.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) hadde den 31. mai tilsyn med mange programmer på HF, deriblant masterprogrammet Middelalderstudier. ILN vil motta en rapport fra tilsynet 14.06. Eventuelle mangler NOKUT påpeker må utbedres innen seks måneder.
 

Sak 5/3/2013              Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ instituttleder

11 søknader ble sendt fra instituttet i forbindelse med den årlige utlysningen av frie prosjektmidler i humaniora og samfunnsfag fra Norges forskningsråd. Av disse søknadene var 7 søknader om individuelle postdoktorstipend og 4 var søknader om forskerprosjekter.

Fakultetet vil i løpet av måneden lyse ut tre doktorgradsstipendiatstillinger i språkvitenskap og to doktorgradstipendiatstillinger i litteraturvitenskap. Søknadsfrist vil bli i september.
Søkerne til språkvitenskapstillingene vil tilsettes på ILOS, IFIKK eller ILN, avhengig av fagtilhørighet, mens tilsetting i litteraturvitenskapstillingene vil skje på enten ILN eller ILOS.
 

Sak 6/3/2013               Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Studentene har nylig gjennomført en vellykket kandidatmarkering på Café Europa.
Blant studentene er det en bekymring for at etableringen av MultiLing vil føre til en utarming av undervisningstilbudet.
De interne fagseminarene i Retorikk og språklig kommunikasjon oppleves av studentene som et svært godt faglig sosialt tiltak, som med fordel kunne etableres i flere fagmiljøer.
 

Sak 7/3/2013               Orienteringssak: Regnskap 1. tertial 2013

                                    Vedlegg: Regnskapsrapporter pr. 31.03.13 for ILN, gruppert på art, tiltak og prosjekt, samt ledelseskommentar.
 

Sak 8/3/2013               Vedtakssak: Datoer for styremøter høsten 2013

Vedtak: Instituttet vil avholde styremøter på følgende datoer høsten 2013:

Møte 4/2013: Mandag 9. september
Møte 5/2013: Mandag 28. oktober
Møte 6/2013: Mandag 9. desember

 

Sak 9/3/2013               Vedtakssak: Dato for styreseminar høsten 2013

Vedtak: Det vil bli avholdt styreseminar fra onsdag 4. september etter lunsj til fredag 6. september.
 

Sak 13/3/2013            Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt

 

Kristian Emil Kristoffersen                                       
Instituttleder                                                                                      

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

 

Publisert 27. juni 2013 14:37 - Sist endret 19. aug. 2013 10:37