Protokoll fra instituttstyremøte 18. februar 2013

Til stede:

Fungerende instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullstrøm

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Sara Marie Niday, Jana Aleksic (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede under saker behandlet i åpent møte)

Saksliste:

Til behandling i åpent møte

Sak 1/1/2013  Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Oddrun Grønvik meldte inn én orienteringssak under sak 11/1/2013 Eventuelt:
”Bokmålsordboka på nett i ny utgave”
Innkalling og saksliste ble deretter godkjent.


Sak 2/1/2013  Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 7/2012

Referatet ble godkjent.


Sak 3/1/2013  Orienteringssak: Instituttstyrets sammensetning og mandat

Vedlegg: Notat ”Instituttstyrets sammensetning og mandat” av 11.02.13 fra instituttleder


Sak 4/1/2013  Orienteringssak: De viktigste sakene til behandling i instituttstyret våren 2013

- Tilsetting av instituttleder.
• Det vil med stor sannsynlighet bli berammet et ekstraordinært styremøte rett før eller rett etter påskeuka for å fatte vedtak om innstilling til instituttlederstillingen.
- Stillingsplan
- Styreseminar
- Innstilling til førsteamanuensisstilling ved Senter for Ibsen-studier
- Innstillinger til rekrutteringsstillinger på Center for Multilingualism across the Lifespan (Multiling)
- Rammeavtale om vedlikehald og vidareutvikling av Bokmålsordboka og Nynorskordboka og Norsk ordbank (Bokmål og Nynorsk) mellom ILN og Språkrådet


Sak 5/1/2013  Orienteringssak: Flytteprosesser ved ILN v/administrativ leder

- Styret ble orientert om historikk og planer for flytteprosessen for stab og samlinger som må flyttes fra Gaustadalleen 25, som skal rives. Miljøene vil lokaliseres på tre forskjellige steder:
• Stad- og namnegransking vil bli lokalisert i SINTEFs lokaler i Forskningsveien.
• Enhet for digital dokumentasjon vil bli lokalisert i Forskningsparken.
• NO2014 vil bli lokalisert i Nemkobygget i Gaustadalleen vis a vis GA25.
• Grønvik orienterte om forskningsarkivalia i kjellermagasin K35 HW og bokmålsarkiv, og etterlyste rutiner for hvordan dette materialet skulle ivaretas. Hun vil følge opp problemstillingen mot HF-delarkiv og undersøke hvilke retningslinjer som finnes og evt fremme saken igjen på et fremtidig styremøte.

- Styret ble orientert om planene for oppussing av 3. og 4. etasje i Henrik Wergelands hus, samt omgjøring av deler av studentarealene i 1. etasje til felleskontorer for stipendiater. Hvis planene blir iverksatt vil det gi plass til instituttets senter for fremragende forskning:  Multilingualism across the Lifespan i Henrik Wergelands hus. Status i denne saken er at ingenting er avgjort ennå, og at rektor først må ta stilling til søknad om omgjøring av studentarealer. Studentene har blitt orientert om planer i allmøte og i møte mellom ledelsen og studenttillitsvalgte. Studenttillitsvalgte har deretter skrevet et brev med studentenes synspunkter på planene, som følger søknaden til rektor.


Sak 6/1/2013  Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/forskningskonsulent

- Frist for vitenskapelig ansatte for å innrapportere tellende forskningspublikasjoner 2012 i Cristin 31. januar. Kvalitetssikringsarbeidet pågår nå. Foreløpige tall tyder på en oppgang i antall fra 2011.
- Instituttet søker et ERC-consolidator grant for Elisabeth Oxfeldt
- Instituttet søker som partner i et større EU-prosjekt (SSH): Multilingualism, Opportunities and Resources for Citizens in Europe (MORE.EU), organisert fra University of Siena, v/prosjektleder professor Monica Barni. ILN er representert ved Bente Ailin Svendsen
- Større forskningsarrangementer ved instituttet i 2013:
o Arthur of the North, 23.-24. mai 2013
o Nodalida, Nordic Conference on Computational Linguistics 22. – 24. mai 2013.
o Changing functions of criticism, 14.-16. august 2013
o MultiLings åpningskonferanse, 30.-31. august 2013
o MONS, møte om norsk språk 21.-23. november 2013


Sak 7/1/2013  Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/instituttleder

- Instituttet arbeider nå med studiekvalitetsrapporten 2012. Denne kommer til behandling i instituttstyret dersom det blir ekstraordinært styremøte før påske. Hvis det ikke blir et ekstraordinært styremøte før påske blir rapporten behandlet som en diskusjonssak på styremøtet 22. april.
- Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for de to e-postene som har gått til instituttstyret som orientering tidligere i år fra fagmiljøet i nordisk litteratur og fra instituttledelsen.


Sak 8/1/2013 Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

- Studenttillitsvalgte har arrangert to allmøter hittil dette semesteret:
• Møte om instituttets ombygningsplaner. Studentene er kritiske til dette
• Rekrutteringsmøte for å verve nye studenttillitsvalgte


Sak 9/1/2013  Vedtakssak: Nytt medlem til intervjukomité for instituttlederstillingen

Vedlegg: Notat ”Intervjukomité til instituttlederstillingen” av 18.02.13 fra instituttleder (delt ut i møtet).

Vedtak:
Jana Aleksic og Elisabeth Oxfeldt oppnevnes som nye medlemmer av intervjukomiteen for instituttlederstillingen ved ILN.

Komiteen består da av:
Dekan Trine Syvertsen
De to faste vitenskapelige ansatte Hans-Olav Enger og Elisabeth Oxfeldt
Den midlertidig ansatte Sverre Stausland Johnsen (postdoktor)
Representant for studentene: Jana Aleksic
Representant for fagforeningene: Gro S. Samdal

Jan Halvor Undlien er sekretær for komiteen.

Med bakgrunn i opplysninger fungerende instituttleder ga i møtet og informasjonen som fremkommer i ettersendt e-post fra juridisk rådgiver i fakultetsadministrasjonen vurderer instuttstyret det slik at fungerende instituttleder Andreas Sveen ikke er inhabil når innstillingen kommer til behandling i instituttstyret.

 

Til behandling i lukket møte

Sak 10/1/2013 Vedtakssak: Innstilling til postdoktorstilling (SKO 1352) i Early Bilingual Language Acquisition, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg: Notat av 07.02.13 fra instituttleder, forslag til innstilling, Oversendelsesbrev til instituttstyret fra intervjukomiteen av 04.02.13, intervjuguide og referanseintervjuspørsmål

Forslag til vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med intervjukomiteens forslag til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Instituttstyret er klar over at innstillingen av en av søkerne strider mot et hovedmål for ansettelse i stilling som postdoktor, nemlig "å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger" ("Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO", pkt 1.1.2. § 1), siden vedkommende allerede er tilkjent professorkompetanse. Styret velger likevel å tillegge den vitenskapelige vurderingen avgjørende vekt.
 

Til behandling i åpent møte

Sak 11/1/2013 Eventuelt

- Orienteringssak: Bokmålsordboka på nett i ny utgave
Grønvik orienterte om at Bokmålsordboka i januar ble lagt ut på nettet etter samme metode som for Nynorskordboka 2012, det vil si at artikkelhodet er generert fra Ordbanken. I følge Grønvik ble dette gjort uten forutgående kvalitetssikring, og resultatet er at det er mange feil i den nye nettversjonen av Bokmålsordboka. Grønvik ga uttrykk for at dette er en sak som ILN som eier er nødt til å følge opp.


Andreas Sveen   
Fungerende instituttleder     

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

Publisert 28. feb. 2013 11:23