Protokoll fra instituttstyremøte 22. april 2013

Til stede:

Fungerende instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Ellen Hellebostad Toft (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Sara Marie Niday, Stian Seland

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær, Mari Camilla Risdal Otnes, forskningskonsulent (til stede fra og med sak 6/2/2013), May Maria Tollerud, studieleder (til stede fra og med sak 11/2/2013)

Saksliste:

Sak 1/2/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2/2/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2013

Referatet ble godkjent.

 

Til behandling i lukket møte

Sak 3/2/2013   Vedtakssak: Innstilling til stilling som instituttleder ved ILN for perioden 2013-16

Vedlegg:
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen, utlysningstekst, søknader, stillingsbeskrivelse, intervjuguide

Vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

Sak 4/2/2013   Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i Ibsen-studier ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Notat av 11.04.13, fra Laila Yvonne Henriksen, Utlysningstekst, Forslag til innstilling fra intervjukomiteen, intervjuguide, sakkyndig vurdering, søkerliste, komplette søknader for innstilte søkere

Vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget til innstilling og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

Sak 5/2/2012   Vedtakssak: Forlengelse av stilling som redaktør – NO 2014

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra prosjektdirektør NO 2014

Vedtak:
Instituttstyret innstiller i samsvar med forslaget fra prosjektdirektør og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om forlengelse.

 

Til behandling i åpent møte

Sak 6/2/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/forskningskonsulent

Publiseringstall for ILN i Cristin for 2012, viser en oppgang på 30,7 % fra 2011. I 2012 fikk ILN 165 publiseringspoeng. Med dette ble ILN det mestpubliserende instituttet ved HF. Andelen publikasjoner på nivå 2 er på 13,7 % som er lavest blant instituttene på HF.
Fakultetet planlegger å innføre midtveisevaluering av alle ph.d.-kandidater for å bedre gjennomføring og sikre kvaliteten på ph.d.-arbeidet. Det er lyst ut penger for å gjennomføre en pilot i 2013. ILN v/ph.d.-leder Kristian Emil Kristoffersen har søkt om og fått innvilget en søknad om midtveisevaluering av 5 av våre stipendiater i september 2013.

ILN har mottatt tre søknader om tematiske forskningsområder:

 • Karl-Gunnar Johansson: Scandinavia and the Making of Europe
 • Janne Bondi Johannessen: Norsk språk: Struktur og bruk
 • Elisabeth Oxfeldt: ScanGuilt: Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization

ILN har fått innvilget tre av fire søknader om Yggdrasil - mobilitetsstipend (133 søkere, 45 ble valgt ut – suksessrate 34 %):

 • Jewish Ibsen. The influence of the Polish-Jewish Relations on the Reception of Ibsen's Dramas in Yiddish Theatre in Poland – ansvarlig Frode Helland
 • Hvordan skildres det fremmede dvs. fjerne folkeslag og overnaturlige skikkelser i sagalitteraturen – ansvarlig Jon Gunnar Jørgensen
 • Landscaping Multilingualism and Superdiversity in Bellville's CBD (Cape Town): Multilingual Citizenship and Consumption – ansvarlig Elizabeth Lanza


Sak 7/2/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ fungerende instituttleder

Foreløpige søkertall for opptak på masterprogrammene viser samlet en svak oppgang fra 2012 (141 primærsøkere i 2013 mot 120 i 2012) Søkerne fordeler seg slik på ILNs studietilbud (fjorårets søkertall i parentes):

 • Nordisk språkvitenskap: 12 primærsøkere (18)
 • Nordisk litteratur: 30 primærsøkere (25)
 • NOAS: 20 primærsøkere (12)
 • Retorikk og språklig kommunikasjon 39 primærsøkere (14)
 • Lingvistikk: 20 primærsøkere (14)
 • Litteraturformidling: 0 (ikke opptak i 2013) (25 primærsøkere i 2012)
 • Nordic Viking and Medieval Culture: 7 primærsøkere (5)
 • Norrøn filologi: 4 primærsøkere (0)
 • Keltisk språk og litteratur: 1 (ikke opptak i 2012)
 • Ibsen-studies:  9 primærsøkere (7)

Fakultetets årsenheter var oppe som diskusjonssak på fakultetsstyremøte 14.04.13. Det kan virke som om fakultetet legger opp til å prioritere disse studietilbudene litt mer enn det som har vært tilfellet til nå.


Sak 8/2/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

For første gang har studentene gjennomført urnevalg på representanter til instituttstyret. Dette har hatt den konsekvens at styrerepresentantene i inneværende valgperiode ikke er med i studentutvalget. Det er likevel god kontakt med studentutvalget, slik at representantene har et godt bilde av arbeidet der. Det arbeides for tiden med planlegging av sommerens kandidatmarkering.

 

Sak 9/2/2013   Vedtakssak: ILNs søknader om tildeling av universitetsstipendiatstillinger fra fakultetet

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder, Forslag til søknader, Fakultetets utlysning av 02.04.13.

Vedtak:
Instituttstyret stiller seg bak forslaget, og oversender det til fakultetet for vurdering. Det forutsettes at ILOS oversender et tilsvarende forslag for litteraturfagene.

 

Sak 10/2/2013   Vedtakssak: Forslag til ”Rammeavtale om vedlikehald og vidareutvikling av Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk ordbank (bokmål og nynorsk)”

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder, Forslag til rammeavtale med underliggende avtaler

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner utkastet til rammeavtale og gir instituttleder fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Språkrådet.

 

Sak 11/2/2012   Diskusjonssak: Faglige Prioriteringer og nye stillinger

Vedlegg:
Notat av 15.04.13 fra instituttleder

 

Sak 12/2/2013   Diskusjonssak: Studiekvalitetsrapporten 2012

Vedlegg:
Notat av 12.04.13 fra studieleder, Studiekvalitetsrapport for ILN 2012

 

Sak 13/2/2013   Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt

 

Andreas Sveen                                              
Fungerende instituttleder                                                              


Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

 

Publisert 3. juni 2013 11:08 - Sist endret 3. juni 2013 11:08